Společnost AccountAbility vydala 10. května novou verzi standardu principů odpovědnosti AA1000 (AA1000AP:2018). Tento standard je nejen běžně používaným rámcem pro řízení udržitelnosti, ale slouží také jako základ pro externí ověřování zpráv o udržitelnosti. Revize standardu, na které se DQS podílela jako člen pracovní skupiny, vede k některým důležitým změnám.

Cílem standardu AA1000AP je poskytnout organizacím praktický soubor hlavních zásad pro hodnocení, řízení, zlepšování a komunikaci jejich výkonnosti v oblasti udržitelnosti. Standard se často používá v kombinaci se standardem AA1000 Assurance (AA1000AS), který slouží jako základ pro ověřování zpráv třetí stranou .

Zásady

Organizace, které si nechávají externě ověřovat své zprávy o udržitelnosti podle standardu AA1000, by měly znát změny v zásadách AA1000. Tyto zásady totiž tvoří základ celého procesu ověřování. Předchozí verze standardu obsahuje tři hlavní zásady:

  • Inkluzivita - možnost vyjádřit se k rozhodnutím, která se týkají sebe sama.
  • Podstatnost - osoby s rozhodovací pravomocí jsou vyzvány, aby jasně určily, které otázky udržitelnosti jsou důležité.
  • Reakce - Organizace jsou vyzývány, aby se transparentně a efektivně zabývaly otázkami udržitelnosti a jejich dopady.

K těmto třem zásadám byla nyní přidána čtvrtá zásada:

  • Dopad - Organizace mají monitorovat a měřit své činnosti. Jsou odpovědné za to, jak jejich činnost ovlivňuje okolní ekosystém.

Dr. Sied Sadek, generální ředitel společnosti DQS CFS GmbH a člen pracovní skupiny AA1000, vysvětluje přidání čtvrté zásady následovně: "V posledních letech se řízení udržitelnosti stále více vyvíjí v přístup zaměřený na řešení. Důraz není kladen na dobrou vůli, ale na identifikaci a měření dopadů způsobem, který umožňuje všem zúčastněným stranám vhodně reagovat."

Standard obsahuje popis principů a lze jej zdarma stáhnout z webových stránek AccountAbility.

Soulad se standardy GRI

Pro organizace, které již připravují své zprávy o udržitelnosti podle standardů GRI, se novým čtvrtým principem mnoho nemění: standardy GRI již vyžadují, aby organizace měřily své klíčové ekonomické, environmentální a sociální dopady pro všechny podstatné oblasti a odpovídajícím způsobem je zveřejňovaly.

Přechodné období

Standard AA1000AP (2018) nahrazuje předchozí standard pro principy AccountAbility (AA1000APS, 2008). Organizace, které chtějí 1. ledna 2019 nebo později podstoupit ověření zprávy pomocí standardu AA1000 Assurance (AA1000AS), by měly použít novou verzi z roku 2018. Pro zprávy zveřejněné před tímto datem mohou organizace nadále používat předchozí verzi AA1000APS (2008).

Co pro vás může DQS udělat

Jako certifikační orgán s licencí AA1000 nabízí DQS externí ověření vašich zpráv o udržitelnosti (GRI, Global Compact, ISO 26000, ...). Externí ověřování zpráv zvyšuje transparentnost a důvěryhodnost zpráv o udržitelnosti a poskytuje všem zúčastněným stranám jistotu, že zprávy přesně a úplně odrážejí výsledky v oblasti udržitelnosti. Na požádání můžeme nabídnout také semináře zaměřené na implementaci zásad AA1000.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je vedoucím marketingu a komunikace pro segmenty udržitelnosti a bezpečnosti potravin. Je také auditorem pro externí audit zpráv o udržitelnosti. Mezi oblasti jeho zájmu patří řízení udržitelnosti, udržitelné zadávání veřejných zakázek a digitalizace auditorského prostředí.

Loading...