Πληροφορίες σχετικά με τις παρατάσεις των μεταβατικών περιόδων για όλα τα πρόσφατα αναθεωρημένα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ISO.

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της κρίσης του Covid 19 στη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων, το IAF παρέτεινε τις μεταβατικές περιόδους για όλα τα πρόσφατα αναθεωρημένα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ISO κατά έξι μήνες το καθένα. Οι τροποποιημένες μεταβατικές περίοδοι επηρεάζουν τα πρότυπα ISO, συμπεριλαμβανομένων του ISO 45001:2018 για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (OHS) και του ISO 50001:2018 για τη διαχείριση της ενέργειας.

Αυτές οι πληροφορίες σχετικά με τις τροποποιημένες μεταβατικές περιόδους των προτύπων ISO προέρχονται από μια απάντηση στη σελίδα FAQ του IAF (International Accreditation Forum) με ημερομηνία 3 Απριλίου 2020 (με ενημέρωση στις 11 Απριλίου σχετικά με τη χρήση απομακρυσμένων ελέγχων). Το μέτρο για την παράταση των μεταβατικών περιόδων σε σχέση με την αναθεώρηση των επηρεαζόμενων προτύπων ISO οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι τακτικές δραστηριότητες επιτόπιου ελέγχου δεν θα είναι δυνατές στο ορατό μέλλον, ή μόνο σε πολύ μειωμένο επίπεδο, λόγω της τρέχουσας κατάστασης. Η απαίτηση για συμμόρφωση με τις προηγουμένως δημοσιευμένες προθεσμίες θεωρήθηκε προφανώς ακατάλληλη υπό αυτές τις συνθήκες.

ΝΈΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΈΣ ΠΡΟΘΕΣΜΊΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΌΤΥΠΑ ISO

1. ΑΠΌ ΤΟ BS OHSAS 18001 ΣΤΟ ISO 45001

Ο αρχικός κανονισμός στον τομέα της ΥΑΕ προέβλεπε ότι όλα τα πιστοποιητικά BS OHSAS 18001 θα έχαναν την ισχύ τους στις 11 Μαρτίου 2021 και ότι η μετάβαση σε ISO 45001 πρέπει να ολοκληρωθεί. Σημείωση: Η DAkkS είχε εν τω μεταξύ μεταθέσει την ημερομηνία αυτή κατά τρεις εβδομάδες για τις 31 Μαρτίου 2021.

Η νέα ημερομηνία λήξης των παλαιών πιστοποιητικών BS-OHSAS έχει πλέον οριστεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Επίσης, νέα είναι η προθεσμία που υποδεικνύει μέχρι πότε τασυστήματα διαχείρισης OHS μπορούν ακόμη να ελέγχονται με βάση το BS OHSAS 18001. Η ημερομηνία αυτή μεταφέρθηκε από τις 11 Μαρτίου 2020 στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Η ημερομηνία αυτή έχει αλλάξει από τις 11 Μαρτίου 2020 στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

2. ΑΠΌ ISO 50001:2011 ΣΕ ISO 50001:2018.

Για το πρότυπο διαχείρισης ενέργειας ISO 50001, η προθεσμία για τα πιστοποιητικά σύμφωνα με την παλιά έκδοση του 2011 ήταν η 20ή Αυγούστου 2021.

Η νέα ημερομηνία λήξης για τα παλαιά πιστοποιητικά ISO 50001 πέφτει τώρα στις 20 Φεβρουαρίου 2022.

Η προθεσμία για τον έλεγχο βάσει αυτής της παλιάς έκδοσης έχει ήδη λήξει στις 20 Φεβρουαρίου 2020. Η προθεσμία αυτή δεν παρατάθηκε επίσης στη συνέχεια. Από την ημερομηνία αυτή, μόνο έλεγχοι σύμφωνα με τη νέα έκδοση, ISO 50001:2018, είναι δυνατός.

Συγγραφέας
Michael Bothe

Michael Bothe is Head of the Notified Body for Active Medical Devices and is also a lead auditor. He is also involved in standardization at the German Institute for Standardization (DIN) and the German Commission for Electrotechnical, Electronic & Information Technologies (DKE) and coordinates continuing education activities for customers. His interests include integrated audits as well as process optimization of conformity assessment procedures.

Loading...