Informace o prodloužení přechodných období pro všechny nedávno revidované normy ISO pro systémy řízení.

Vzhledem k dopadu krize Covid 19 na provádění auditů na místě prodloužila IAF přechodná období pro všechny nedávno revidované normy ISO pro systémy řízení vždy o šest měsíců. Upravená přechodná období se týkají norem ISO včetně normy ISO 45001:2018 pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a normy ISO 50001:2018 pro energetický management.

Tato informace o změněných přechodných obdobích norem ISO pochází z odpovědi na stránce FAQ IAF (International Accreditation Forum) ze dne 3. dubna 2020 (s aktualizací z 11. dubna týkající se používání auditů na dálku). Důvodem opatření k prodloužení přechodných období v souvislosti s revizí dotčených norem ISO je především skutečnost, že pravidelné provádění auditů na místě nebude v dohledné době možné, nebo jen ve značně omezené míře, a to z důvodu současné situace. Požadavek na dodržování dříve zveřejněných lhůt byl za těchto okolností zjevně považován za nevhodný.

NOVÉ PŘECHODNÉ LHŮTY PRO STANDARDY ISO

1. Z BS OHSAS 18001 NA ISO 45001

Původní nařízení v oblasti BOZP stanovilo, že všechny certifikáty podle normy BS OHSAS 18001 pozbývají platnosti 11. března 2021 a že přechod na normu ISO 45001 musí být dokončen. Poznámka: DAkkS mezitím toto datum posunul o tři týdny na 31. března 2021.

Nové datum ukončení platnosti starých certifikátů BS-OHSAS bylo nyní stanoveno na 30. září 2021.

Nově je také stanoven termín udávající, do kdy lzesystémy řízení BOZP stále auditovat podle BS OHSAS 18001. Toto datum bylo posunuto z 11. března 2020 na 30. září 2020.

Toto datum bylo změněno z 11. března 2020 na 30. září 2020.

2. Z ISO 50001:2011 NA ISO 50001:2018.

U normy ISO 50001 pro hospodaření s energií byl termín pro vydání certifikátů podle staré verze z roku 2011 20. srpna 2021.

Nové datum ukončení platnosti certifikátů podle staré verze ISO 50001 nyní připadá na 20. února 2022.

Termín pro auditování podle této staré verze již vypršel 20. února 2020. Ani tento termín nebyl následně prodloužen. Od tohoto data probíhají pouze audity podle nové verze, ISO 50001:2018, jsou možné.

Autor
Michael Bothe

Michael Bothe stojí v čele certifikační rozhodovací komise pro aktivní zdravotnické prostředky a je také vedoucím auditorem. Podílí se také na normalizaci v Německém institutu pro normalizaci (DIN) a Německé komisi pro elektrotechniku, elektroniku a informační technologie (DKE) a koordinuje aktivity v oblasti dalšího vzdělávání zákazníků. Mezi jeho zájmy patří integrované audity a také optimalizace procesů postupů posuzování shody.

Loading...