Ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης της ποιότητας είναι το κατάλληλο εργαλείο για τις επιχειρήσεις ώστε να ανταποκρίνονται στις καθημερινές προκλήσεις και να αναπτύσσουν συνεχώς τις επιδόσεις τους. Η δομή και το πεδίο εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ποιότητας εξαρτώνται από τους συγκεκριμένους στόχους της εκάστοτε εταιρείας. Επιπλέον, υπάρχουν εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες πλαισίου που πρέπει να ληφθούν υπόψη, καθώς και διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες, διαφορετικές οργανωτικές δομές ή ειδικές οργανωτικές διαδικασίες. Για την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, ωστόσο, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ορισμένα κριτήρια.

Γιατί επτά αρχές διαχείρισης της ποιότητας;

Εκτός από τους όρους και τις θεμελιώδεις έννοιες, το διεθνές πρότυπο ISO 9000:2015 περιγράφει επίσης επτά αρχές για την αποτελεσματική εφαρμογή της διαχείρισης ποιότητας (ΔΠ). Οι έννοιες και οι αρχές ισχύουν εξίσου για όλες τις επιχειρήσεις - ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος, την πολυπλοκότητα ή το επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Οι επτά αρχές της διαχείρισης ποιότητας αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις εταιρικές υποχρεώσεις. Δημιουργούν ένα κατάλληλο πλαίσιο μέσα στο οποίο η εταιρεία σας μπορεί να εστιάζει με συνέπεια στις επιχειρηματικές δραστηριότητές της, αλλά κυρίως σε

 • Εταιρικούς στόχους και επιδιωκόμενα αποτελέσματα
 • Συστηματική διαχείριση
 • Στις προσδοκίες των πελατών και των σχετικών ενδιαφερομένων μερών (stakeholders), και σε
 • Στη συνεχή βελτίωση των δικών της επιδόσεων

Κατά την εφαρμογή των επτά αρχών της διαχείρισης ποιότητας, είναι σημαντικό να επιτυγχάνεται πάντοτε η σωστή ισορροπία. Όλες οι έννοιες, οι αρχές και οι μεταξύ τους σχέσεις θα πρέπει πάντα να εξετάζονται ως σύνολο και όχι μεμονωμένα μεταξύ τους. Καμία αρχή δεν είναι πιο σημαντική από κάποια άλλη στη διαχείριση της ποιότητας.

Δομή των επτά αρχών διαχείρισης της ποιότητας

Κάθε μία από τις επτά αρχές της διαχείρισης ποιότητας αποτελείται από τέσσερις πτυχές:

 • Βασική δήλωση που περιγράφει την αρχή
 • Σύντομο σκεπτικό που εξηγεί γιατί η αρχή είναι σημαντική για την εταιρεία ή τον οργανισμό
 • Βασικά οφέλη που αποδίδονται στις αρχές
 • Πιθανές ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί η διοίκηση κατά την εφαρμογή μιας αρχής.

Ποιες είναι οι επτά αρχές της διοίκησης ποιότητας;

Αρχή 1: Προσανατολισμός στον πελάτη

Η ικανοποίηση των πελατών είναι η αντανάκλαση της απόδοσης μιας εταιρείας και η σημαντικότερη προϋπόθεση για τη βιώσιμη επιτυχία. Ως εκ τούτου, η πρώτη από τις επτά αρχές της διοίκησης ποιότητας (ΔΠ) απαιτεί συνεπή προσανατολισμό στον πελάτη. Εξάλλου, η πρόβλεψη και η υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών είναι αυτό που διακρίνει τους καλύτερους στην κατηγορία τους. Και αυτός ακριβώς είναι ο πυρήνας της διαχείρισης ποιότητας. Ολόκληρη η οργάνωση της εταιρείας σας πρέπει να είναι προσανατολισμένη προς αυτή την κατεύθυνση. Μόνο όσοι απολαμβάνουν τη διαρκή εμπιστοσύνη των πελατών και των ενδιαφερομένων μπορούν να είναι μακροπρόθεσμα επιτυχημένοι. Κάθε επαφή με τον πελάτη σας προσφέρει την ευκαιρία να δημιουργήσετε απτή προστιθέμενη αξία, ικανοποιώντας τις τρέχουσες προσδοκίες των πελατών σας και κατανοώντας τις μελλοντικές τους προσδοκίες. Αυτό συμβάλλει σημαντικά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αφοσίωσης των πελατών.

Σημαντικό να γνωρίζετε: Ενδιαφερόμενα μέρη

Γνωρίζετε με ποιον έχετε να κάνετε;
Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, η εταιρεία σας πρέπει να έχει την ικανότητα να παρέχει με συνέπεια προϊόντα ή υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών σας, καθώς και στις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται η εταιρεία σας να εντοπίζει και να παρακολουθεί τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη της και τις προσδοκίες και τις ανάγκες τους. Στα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη περιλαμβάνονται οι πελάτες και οι προμηθευτές (εξωτερικοί πωλητές), καθώς και οι κυβερνητικές υπηρεσίες, οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι ανταγωνιστές, η γειτονιά κ.ο.κ. Στα εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη περιλαμβάνονται κυρίως οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες.

Ποιες ευκαιρίες υπάρχουν για να εδραιωθεί ο προσανατολισμός στον πελάτη πιο σταθερά στην εταιρεία;

 • Καταγραφή των εμπειριών των πελατών, για παράδειγμα έρευνες, ανατροφοδότηση και αντιδράσεις των πελατών
 • Χρησιμοποιήστε τη διαχείριση παραπόνων και τη διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες
 • Συμμετοχή των πελατών στην ανάπτυξη προϊόντων ή υπηρεσιών

Τι μπορείτε να επιτύχετε με συνεπή προσανατολισμό στον πελάτη;

 • Βελτίωση της αφοσίωσης και της διατήρησης των πελατών - οι πελάτες γίνονται οπαδοί
 • Λιγότερα παράπονα και καταγγελίες
 • Μικρότερος χρόνος διάθεσης στην αγορά
 • αυξημένη ανταγωνιστικότητα

Αρχή 2: Ηγεσία

Το πόσο καλά ευθυγραμμίζονται ο σκοπός, η κατεύθυνση και το εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας σας είναι θέμα ηγεσίας. Γι' αυτό και η δεύτερη από τις επτά αρχές της διαχείρισης ποιότητας απευθύνεται στους ηγέτες. Εξασφαλίζουν ότι ο σκοπός και η ευθυγράμμιση είναι ένα στον οργανισμό σας. Οι αποφάσεις σχετικά με τους πόρους λαμβάνονται σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης και η ευθύνη μπορεί να μεταβιβαστεί εδώ. Στις περισσότερες εταιρείες και οργανισμούς, αυτά τα χαρακτηριστικά συμβαδίζουν με μια λειτουργία διοίκησης επιχειρήσεων και την αντίστοιχη εξουσία δράσης. Καθήκον της ανώτατης διοίκησης είναι εξίσου η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο κάθε εργαζόμενος μπορεί να αναπτύξει τις ικανότητές του και να τις χρησιμοποιήσει για το καλό της επιχείρησης. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να προσαρμόζονται ανά πάσα στιγμή οι στρατηγικές, οι πολιτικές, οι διαδικασίες και οι πόροι ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. Και: Αυτό ισχύει εξίσου και για τη διαχείριση της ποιότητας. Λειτουργεί μόνο εάν είναι κατανοητή από τους υπεύθυνους και αφοσιωμένους ανθρώπους του οργανισμού σας και ενσωματωθεί στις καθημερινές διαδικασίες.

Εκτός από την ενεργό και προσωπική ηγεσία, τα ακόλουθα εργαλεία ηγεσίας είναι κατάλληλα:

 • Στρατηγικός σχεδιασμός - αξίες, στόχοι, ηγεσία με στόχους
 • Δεσμευτικός καθορισμός των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών των επηρεαζόμενων προσώπων
 • Στοχευμένος χειρισμός των κινδύνων και των ευκαιριών
 • Αποτελεσματικοί κανόνες για την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία
 • Τακτική αξιολόγηση και ανάλυση τάσεων

Τι μπορεί να επιτευχθεί με απτή ηγεσία;

 • Σαφή οράματα και στοχευμένη δράση
 • Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα των αποφάσεων
 • Βελτιστοποιημένες και αποτελεσματικές διαδικασίες και χρήση των πόρων
 • Υψηλότερη ικανοποίηση των εργαζομένων

Πιστοποιημένη διαχείριση ποιότητας κατά ISO 9001

Ψάχνετε για πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 9001; Η DQS προσφέρει πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας ★ Η DQS εξέδωσε το πρώτο πιστοποιητικό ISO 9001 στη Γερμανία το 1986 ★ Επωφεληθείτε από τη γνώση των ειδικών μας ★

Learn more

Αρχή 3: Δέσμευση των ανθρώπων

Κάθε εταιρεία είναι τόσο καλή όσο οι εργαζόμενοί της, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών της. Έτσι, τα αφοσιωμένα άτομα διαμορφώνουν τη φύση και τις δράσεις του οργανισμού σας σε όλα τα επίπεδα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό όλα τα ενεργά άτομα να είναι ικανά, εξουσιοδοτημένα και δεσμευμένα να ζουν τις δραστηριότητες και τις αξίες του οργανισμού σας. Αυτό, με τη σειρά του, βελτιώνει την ικανότητα δημιουργίας αξίας. Η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, η αναγνώριση των ατομικών τους επιτευγμάτων και η προώθηση των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους αποτελούν, επομένως, σημάδια ηγεσίας που επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο να ενθαρρύνετε τη δέσμευση και τη συμμετοχή αφοσιωμένων ατόμων σε όλα τα επίπεδα.

Δώστε λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή σε

 • τον προγραμματισμό των ανθρώπινων πόρων
 • τις διαδικασίες πρόσληψης και την εισαγωγή των νέων εργαζομένων
 • τις ικανότητες και τη συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη
 • Ενεργή συμμετοχή, για παράδειγμα σε ανταλλαγές ιδεών

Τι μπορείτε να επιτύχετε;

 • Μεγαλύτερη υπευθυνότητα των υπαλλήλων σας και ομαδική εργασία
 • Υψηλότερη ικανοποίηση και διατήρηση των εργαζομένων
 • Άμεση και έμμεση επίδραση στη διατήρηση των πελατών και την αφοσίωση των πελατών σας

Αρχή 4: Προσέγγιση προσανατολισμένη στη διαδικασία

Η τέταρτη από τις επτά αρχές της διοίκησης ποιότητας αφορά την προσέγγιση με προσανατολισμό στη διαδικασία. Το πρότυπο της ΔΟΠ απαιτεί, επομένως, μια ολοκληρωμένα τεκμηριωμένη διαχείριση διαδικασιών, για όλες τις σχετικές διαδικασίες της εταιρείας ή του οργανισμού σας. Αυτό συμβαίνει επειδή μόνο η καλή κατανόηση των σχετικών διαδικασιών, καθώς και του ελέγχου και των αλληλεπιδράσεών τους, επιτρέπει σε μια εταιρεία να βελτιστοποιήσει την απόδοσή της και να επιτύχει τους επιδιωκόμενους στόχους της. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να καθοριστούν τα επιμέρους βήματα των διεργασιών, να προσδιοριστούν οι εισροές και οι εκροές και να προσδιοριστούν οι διεπαφές με τις λειτουργίες της εταιρείας. Τέλος, πρέπει να εντοπιστούν οι πιθανές πηγές σφαλμάτων και να καθοριστούν οι αρμοδιότητες για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των διαδικασιών. Ο προσδιορισμός των "δεικτών απόδοσης" για τον έλεγχο της διαδικασίας (συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων βασικών δεικτών απόδοσης) είναι επίσης μια άλλη σημαντική απαίτηση. Με αυτόν τον τρόπο, τα επιθυμητά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα.

Σημείωση: Μια διαδικασία είναι μια αλυσίδα αλληλένδετων και αλληλοεπηρεαζόμενων δραστηριοτήτων που μετατρέπει τις εισροές σε εκροές.

Τι περιλαμβάνει η προσανατολισμένη στη διαδικασία προσέγγιση της διαχείρισης της ποιότητας;

Για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, αυτό σημαίνει ότι οι διαδικασίες, η αλληλουχία και οι αλληλεπιδράσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οριακών συνθηκών, όπως οι πόροι, πρέπει να ορίζονται σαφώς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Πελάτες και εξωτερικούς παρόχους (προμηθευτές)
 • Πηγές εισροών, για παράδειγμα από διεργασίες ανάντη
 • Εισροές, με τι δουλεύεται
 • ροή διεργασιών και απαραίτητοι πόροι
 • Ιδιοκτήτες διαδικασιών
 • Προγραμματισμένα αποτελέσματα και παραλήπτες
 • Κίνδυνοι και ευκαιρίες
 • Μέτρηση και δείκτες επιδόσεων

Αρχή 5: Βελτίωση

"Αν σταματήσεις να γίνεσαι καλύτερος, έχεις σταματήσει να είσαι καλός". Πίσω από αυτή την απλή δήλωση κρύβεται η συνειδητοποίηση ότι η ικανότητα και η ποιότητα δεν είναι στατικές αλλά δυναμικές μεταβλητές. Έτσι, η πρόκληση είναι πάντα η διατήρηση και η βελτίωση των επιπέδων απόδοσης. Με τον τρόπο αυτό, είναι ζωτικής σημασίας να παρακολουθείτε τις εσωτερικές και εξωτερικές αλλαγές και να αντιδράτε σε αυτές προκειμένου να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες. Αυτό ισχύει εξίσου για την επιχείρηση και για τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτήν. Επομένως, είναι σημαντικό για τη βιώσιμη επιχειρηματική επιτυχία να εστιάζουμε στη συνεχή βελτίωση. Με αυτόν τον τρόπο, μια εταιρεία σταθεροποιεί τις επιδόσεις της, μπορεί να ανταποκρίνεται κατάλληλα στις αλλαγές τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών συνθηκών και δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για τον εντοπισμό νέων ευκαιριών.

Χρησιμοποιήστε ενεργά αυτές τις ευκαιρίες για να εντοπίσετε κινδύνους και ευκαιρίες και να δρομολογήσετε συνεχείς βελτιώσεις στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας:

 • Συγκεντρώστε τις πηγές βελτίωσης, συμπεριλαμβανομένων των ανατροφοδοτήσεων των πελατών, των ελέγχων και των αξιολογήσεων των διαδικασιών.
 • Χρησιμοποιήστε την ανατροφοδότηση των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των ιδεών, των βελτιώσεων στο χώρο εργασίας
 • Παρακολούθηση της αγοράς, ιδίως άλλων κλάδων και τεχνολογικών αλλαγών
 • Στοχευμένα προγράμματα για βελτίωση και καινοτομία
 • Διατήρηση και περαιτέρω διεύρυνση της γνώσης εντός του οργανισμού σας

Τι μπορείτε να επιτύχετε με την αρχή "Βελτίωση" του QM;

 • Βελτιωμένη κερδοφορία
 • Βιώσιμη αύξηση των επιδόσεων και της καινοτομίας
 • Βιώσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Αρχή 6: Λήψη αποφάσεων με βάση τα γεγονότα

Οι αποτελεσματικές αποφάσεις βασίζονται σε αναλύσεις και στην αξιολόγηση δεδομένων και πληροφοριών. Μόνο αν αυτά τα δεδομένα και οι πληροφορίες συλλέγονται και αναθεωρούνται συνεχώς, μπορούν να ληφθούν αποφάσεις βάσει γεγονότων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να κατανοούνται και να ερμηνεύονται οι σχέσεις μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος, καθώς και οι πιθανές ακούσιες συνέπειες.

Για να υποστηρίξετε αποφάσεις που βασίζονται σε γεγονότα, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα:

 • Μέτρηση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και πληροφοριών
 • Τακτική αξιολόγηση των επιδιωκόμενων στόχων, των μετρήσεων και άλλων δεικτών απόδοσης, για παράδειγμα, τάσεις και συγκριτική αξιολόγηση.

Τι μπορείτε να επιτύχετε με τη λήψη αποφάσεων βάσει γεγονότων;

Με έγκυρους αριθμούς, δεδομένα και γεγονότα, δημιουργείτε ιδανικά

 • Υψηλότερο βαθμό αντικειμενικότητας
 • Περισσότερη εμπιστοσύνη στις αποφάσεις που λαμβάνονται
 • Βελτιστοποιημένη στοχοθεσία και έλεγχο των στόχων
 • Την αποφυγή λανθασμένων αποφάσεων
 • Βελτιωμένη χρήση των πόρων

Αρχή 7: Διαχείριση σχέσεων

Οι διαχρονικά επιτυχημένες επιχειρήσεις διατηρούν εντατικές σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, για παράδειγμα τους επενδυτές ή τους εξωτερικούς προμηθευτές, επειδή επηρεάζουν την απόδοση μιας επιχείρησης. Για να βελτιστοποιηθεί ο αντίκτυπος αυτής της επιρροής, είναι απαραίτητο να καθιερωθεί η διαχείριση σχέσεων ως εργαλείο καθοδήγησης των σχέσεων. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητη η διαφανής επικοινωνία, η συμφωνία σε κοινούς στόχους όσον αφορά το ενδιαφέρον των πελατών και η συνεργασία με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη για την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων.

Εκμεταλλευτείτε τις σχέσεις σας και καλλιεργήστε τις με

 • Προγραμματίζοντας τακτικές ανταλλαγές
 • Δημιουργώντας δίκτυα (συνεργατών) για τη διατήρηση των αμοιβαίων σχέσεων
 • Τακτικοί μηχανισμοί ανατροφοδότησης
 • (εσωτερικές) εμπορικές εκθέσεις, ημέρες πελατών και εργαζομένων
 • κοινά έργα και εξελίξεις

Τι μπορείτε να επιτύχετε;

Με μια καλή διαχείριση των σχέσεων επιτυγχάνετε πολλαπλά οφέλη μέσω

 • Ενημερωμένη γνώση για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών σας
 • Έγκαιρη αναγνώριση των μελλοντικών τάσεων
 • Δημιουργία αποτελεσμάτων συνέργειας και νέων κοινών ευκαιριών
 • Καλύτερη επικοινωνία, επίσης στις διεπαφές διεργασιών
 • καλές ευκαιρίες για αμοιβαίες συστάσεις

ISO 9000ff - η βάση για αποτελεσματική διαχείριση ποιότητας

Η σειρά προτύπων ISO 9000 για τη διαχείριση της ποιότητας, η οποία δημιουργήθηκε το 1987, είναι σήμερα αδιαμφισβήτητα ένα από τα πιο επιτυχημένα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ISO στον κόσμο. Τα πρότυπα ISO 9000 και ISO 9001 που εφαρμόζονται σήμερα αναθεωρήθηκαν το 2015, ενώ το ISO 9004 το 2018.

1. ISO 9000:2015 - Συστήματα διαχείρισης ποιότητας - Βασικές αρχές και λεξιλόγιο
2. ISO 9001:2015 - Συστήματα διαχείρισης ποιότητας - Απαιτήσεις
3. ISO 9004:2018 - Διαχείριση ποιότητας - Ποιότητα ενός οργανισμού - Καθοδήγηση για την επίτευξη διαρκούς επιτυχίας

Τα πρότυπα είναι διαθέσιμα από τον δικτυακό τόπο του ISO.

Με την αναθεώρηση του ISO 9000, ο αριθμός των αρχών διαχείρισης ποιότητας (QM) μειώθηκε από οκτώ σε επτά. Η "προσέγγιση προσανατολισμένη στη διαδικασία" και η "προσέγγιση προσανατολισμένη στο σύστημα διαχείριση" συνδυάστηκαν σε μία αρχή "προσέγγιση προσανατολισμένη στη διαδικασία". Εκτός από τις βασικές έννοιες και τις 7 αρχές, το πρότυπο καθορίζει τους όρους που ισχύουν για όλα τα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας και συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. Επιπλέον, το κεφάλαιο 2.4.1 περιέχει μια περιγραφή του μοντέλου που διέπει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας και του τρόπου με τον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί η διαχείριση ποιότητας σύμφωνα με τον κύκλο PDCA.

Συμπέρασμα σχετικά με τις επτά αρχές της ΔΟΠ

Ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας είναι ένα δυναμικό σύστημα που εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου μέσω της συνεχούς βελτίωσης. Η κύρια εστίαση της διαχείρισης ποιότητας (ΔΠ) είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και η προσπάθεια υπέρβασης των προσδοκιών τους. Εκτός από αυτή την πρώτη αρχή του "προσανατολισμού στον πελάτη", το διεθνές πρότυπο ISO 9000 απαριθμεί συνολικά επτά αρχές για μια βιώσιμα επιτυχημένη εταιρική διοίκηση.

Όλες οι έννοιες, οι αρχές της διαχείρισης ποιότητας και οι αλληλεπιδράσεις τους πρέπει πάντα να εξετάζονται ως σύνολο και όχι μεμονωμένα η μία από την άλλη. Καμία αρχή δεν είναι πιο σημαντική από την άλλη. Ο αποφασιστικός παράγοντας για την εφαρμογή των επτά αρχών της διαχείρισης ποιότητας είναι να επιτυγχάνεται πάντοτε η σωστή ισορροπία.

fragen-antwort-dqs-fragezeichen auf wuerfeln aus holz auf tisch
Loading...

We are happy to answer your questions

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας; Ανυπομονούμε να μιλήσουμε με το δικό σας. Χωρίς καμία υποχρέωση και δωρεάν.

Συγγραφέας
Ute Droege

Ειδικός DQS για συστήματα διαχείρισης ποιότητας, μακροχρόνιος ελεγκτής και έμπειρος εκπαιδευτής για το ISO 9001.

Loading...