Η διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων, ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή των γεωργικών και αλιευτικών πρακτικών αποτελούν προκλήσεις που έχουν μεγάλη σημασία στο πλαίσιο μιας βιώσιμης οικονομίας. Για την αύξηση της διαφάνειας στην οικονομία, ο GRI δημιούργησε το πρώτο κλαδικό σχέδιο προτύπου για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας, το οποίο απευθύνεται σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας.

Στον τομέα της υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας, η μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία πολλαπλών ενδιαφερομένων μερών GRI κατέχει σημαντική θέση. Η Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την υποβολή εκθέσεων (GRI) παρέχει πρότυπα για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας τα οποία χρησιμοποιούνται από οργανισμούς σε περισσότερες από 90 χώρες. Η έμφαση δίνεται στα θέματα της οικονομίας, της οικολογίας και των κοινωνικών θεμάτων. Η διαφάνεια και τα σαφώς καθορισμένα κριτήρια έχουν ιδιαίτερη σημασία για την υποβολή εκθέσεων ΕΚΕ, καθώς μόνο έτσι διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα και η ιχνηλασιμότητα.

Για να σας κρατάμε ενήμερους για τις τελευταίες εξελίξεις, σήμερα αναφερόμαστε στις εξελίξεις στο πιλοτικό πρόγραμμα GRI για τα κλαδικά πρότυπα.

Από τον Δεκέμβριο του 2019, η νέα ομάδα εργασίας διαβουλεύεται για το πρώτο έργο κλαδικών προτύπων GRI, το οποίο ορίζεται ειδικά για τους τομείς της γεωργίας και της αλιείας. Η ομάδα εργασίας αποτελείται από 19 μέλη που εκπροσωπούν 14 χώρες και έξι περιφέρειες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εμπορευμάτων και προϊόντων από τους τομείς της γεωργίας, της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας.

Μέχρι πρόσφατα, το νέο τομεακό πρότυπο (Sector Standard for Agriculture, Aquaculture and Fishing) βρισκόταν σε περίοδο δημόσιων σχολίων, η οποία έληξε στις 30 Ιουλίου. Η φάση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ελέγχει τη σαφήνεια, τη σκοπιμότητα, την πληρότητα και τη συνάφεια του περιεχομένου, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επηρεαζόμενοι τομείς μπορούν να επωφεληθούν από το πρότυπο.

Στόχοι του έργου

Το έργο του τομεακού προτύπου GRI για τη γεωργία, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια είναι ένα πιλοτικό έργο για το τομεακό πρόγραμμα GRI. Το έργο αυτό αποσκοπεί στον εντοπισμό και την περιγραφή των βασικών επιπτώσεων και των ανησυχιών των ενδιαφερομένων μερών για τους τομείς της γεωργίας, της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας από την άποψη της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό χρησιμεύει ως βάση για την αύξηση της διαφάνειας και την πιο συνεπή υποβολή εκθέσεων από τους οργανισμούς αυτού του τομέα. Το έργο "Τομεακά Πρότυπα GRI" αναγνώρισε ότι οι τομείς της γεωργίας, της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας έχουν κοινά χαρακτηριστικά ως παραγωγοί τροφίμων και παρόμοιες επιπτώσεις στους ανθρώπους, την οικονομία και, σε κάποιο βαθμό, το περιβάλλον, γι' αυτό και ομαδοποιούνται ως ένα σύνολο.

Το κλαδικό πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους οργανισμούς του τομέα αυτού, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση. Για τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου κλαδικού προτύπου, ο οργανισμός θα πρέπει να λάβει υπόψη του τον πρωταρχικό του τομέα. Εάν ο οργανισμός έχει σημαντικές δραστηριότητες σε περισσότερους από έναν τομείς, πρέπει να εφαρμόσει όλα τα εφαρμοστέα τομεακά πρότυπα.

Χρονοδιάγραμμα

Το νέο κλαδικό πρότυπο για τη γεωργία, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια αναμένεται να δημοσιευθεί το πρώτο τρίμηνο του 2022. Δεν είναι ακόμη γνωστό πότε θα καταστεί υποχρεωτικό - αλλά θα σας κρατάμε ενήμερους για τις τελευταίες εξελίξεις.

Παράλληλα με την ανάπτυξη του τομεακού προγράμματος, το καθολικό πρότυπο GRI θα αναθεωρηθεί και θα εγκριθεί τον Οκτώβριο του 2021.

Βασικές προτάσεις

Το τομεακό σχέδιο προσδιορίζει 26 θέματα ως σχετικά με τους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Με τον τρόπο αυτό, κάθε θέμα περιγράφει τις σημαντικότερες επιπτώσεις στον εν λόγω τομέα και παραθέτει τις γνωστοποιήσεις που προσδιορίζονται από τους τομείς ως σχετικές για την υποβολή εκθέσεων. Με τον τρόπο αυτό, οι ίδιοι οι οργανισμοί επανεξετάζουν ποια θέματα είναι σχετικά με την αναφορά τους. Λεπτομερέστερες γνωστοποιήσεις και καθοδήγηση σχετικά με τα θέματα μπορείτε να βρείτε στο σχέδιο έκθεσης που συνδέεται εδώ.

Τι μπορεί να κάνει η DQS για εσάς

Η DQS είναι αδειοδοτημένος ελεγκτής για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας. Η εξωτερική επισκόπηση από την DQS επιβεβαιώνει την αξιοπιστία και την επάρκεια της έκθεσής σας για τη βιωσιμότητα.

Συγγραφέας
Dr. Thijs Willaert

Ο Dr. Thijs Willaert είναι Επικεφαλής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας για τους τομείς Βιωσιμότητας και Ασφάλειας Τροφίμων. Είναι επίσης ελεγκτής για τον εξωτερικό έλεγχο των εκθέσεων βιωσιμότητας. Στους τομείς ενδιαφέροντός του περιλαμβάνονται η διαχείριση της βιωσιμότητας, οι βιώσιμες προμήθειες και η ψηφιοποίηση του ελεγκτικού τοπίου.

Loading...