Biologisen monimuotoisuuden ja luonnonvarojen säilyttäminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä maatalous- ja kalastuskäytäntöjen mukauttaminen ovat haasteita, jotka ovat erittäin tärkeitä kestävän talouden kannalta. Lisätäkseen talouden läpinäkyvyyttä GRI on laatinut ensimmäisen alakohtaisen kestävän kehityksen raportointia koskevan standardiluonnoksen, joka on suunnattu maatalous-, vesiviljely- ja kalastusalan organisaatioille.

Voittoa tavoittelemattomalla monien sidosryhmien aloitteella GRI:llä on tärkeä asema kestävän kehityksen raportoinnin alalla. Global Reporting Initiative (GRI) tarjoaa kestävän kehityksen raportointia koskevia standardeja, joita organisaatiot käyttävät yli 90 maassa. Painopiste on talouden, ekologian ja sosiaalisten kysymysten aiheissa. Avoimuus ja selkeästi määritellyt kriteerit ovat erityisen tärkeitä yritysten yhteiskuntavastuuraportoinnissa, sillä vain siten voidaan taata vertailukelpoisuus ja jäljitettävyys.

Jotta pysyisit ajan tasalla viimeisimmästä kehityksestä, raportoimme tänään alakohtaisia standardeja koskevan GRI:n pilottihankkeen kehityksestä.

Uusi työryhmä on joulukuusta 2019 lähtien pohtinut ensimmäistä GRI:n alakohtaista standardihanketta, joka on määritelty erityisesti maatalous- ja kalatalousaloille. Työryhmässä on 19 jäsentä, jotka edustavat 14 maata ja kuutta aluetta ja kattavat laajan valikoiman maatalous-, vesiviljely- ja kalatalousalan hyödykkeitä ja tuotteita.

Uusi alakohtainen standardi (maatalouden, vesiviljelyn ja kalastuksen alakohtainen standardi) oli äskettäin julkisessa lausuntokierroksessa, joka päättyi 30. heinäkuuta. Tämä vaihe on erityisen tärkeä, koska siinä testataan sisällön selkeyttä, toteutettavuutta, kattavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, jotta varmistetaan, että asianomaiset alat voivat hyötyä standardista.

Hankkeen tavoitteet

Maataloutta, kalastusta ja vesiviljelyä koskeva GRI:n sektoristandardihanke on GRI:n sektoriohjelman pilottihanke. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja kuvata maatalouden, vesiviljelyn ja kalastuksen alojen keskeiset vaikutukset ja sidosryhmien huolenaiheet kestävän kehityksen näkökulmasta. Tämä toimii perustana avoimuuden lisäämiselle ja alan organisaatioiden johdonmukaisemmalle raportoinnille. GRI:n sektoristandardihankkeessa on tunnustettu, että maatalous-, vesiviljely- ja kalatalousaloilla on yhteisiä piirteitä elintarvikkeiden tuottajina ja että niillä on samankaltaisia vaikutuksia ihmisiin, talouteen ja jossain määrin myös ympäristöön, joten ne on ryhmitelty yhdeksi alaksi.

Sektoristandardia voidaan soveltaa kaikkiin tämän sektorin organisaatioihin maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Sovellettavan sektoristandardin määrittelyssä organisaation olisi otettava huomioon sen ensisijainen sektori. Jos organisaatiolla on merkittävää toimintaa useammalla kuin yhdellä sektorilla, sen on sovellettava kaikkia sovellettavia sektoristandardeja.

Aikataulu

Maataloutta, kalastusta ja vesiviljelyä koskeva uusi alakohtainen standardi on tarkoitus julkaista vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Vielä ei tiedetä, milloin siitä tulee pakollinen - mutta pidämme teidät ajan tasalla viimeisimmästä kehityksestä.

Samanaikaisesti alakohtaisen ohjelman kehittämisen kanssa GRI:n yleisstandardi tarkistetaan ja hyväksytään lokakuussa 2021.

Keskeiset ehdotukset

Alakohtaisessa luonnoksessa yksilöidään 26 aihealuetta, jotka ovat merkityksellisiä maatalous-, kalastus- ja vesiviljelyaloille. Tällöin kussakin aiheessa kuvataan tärkeimmät vaikutukset kyseisellä sektorilla ja luetellaan sektoreiden raportoinnin kannalta merkityksellisiksi määrittelemät tiedot. Tällöin organisaatiot itse tarkistavat, mitkä aiheet ovat niiden raportoinnin kannalta merkityksellisiä. Yksityiskohtaisempia tietoja ja aiheita koskevia ohjeita on saatavilla tästä linkistä löytyvässä altistumisluonnoksessa.

Mitä DQS voi tehdä puolestasi

DQS on kestävän kehityksen raportoinnin lisensoitu tilintarkastaja. DQS:n tekemä ulkoinen tarkastus vahvistaa kestävän kehityksen raporttisi uskottavuuden ja asianmukaisuuden.

Kirjoittaja
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is Head of Marketing & Communications for the Sustainability and Food Safety segments. He is also an auditor for the external audit of sustainability reports. His areas of interest include sustainability management, sustainable procurement, and the digitalization of the audit landscape.

Loading...