موفقیت ما بر اساس ممیزان مجرب و با تجربه ما است. آنها آموزش های حرفه ای و/یا مدرک دانشگاهی را گذرانده اند، تجربه گسترده ای با تکنیک های مدیریت و سیستم های مدیریتی دارند و تجربه عملی اثبات شده ای در صنایع مختلفی که ممیزی می کنند دارند.

برای ما مهم است که کارشناسان و مدیرانی با تجربه عملی در ممیزی اختصاص دهیم.

برای انتصاب به عنوان ممیز در DQS، شرایط خاصی باید رعایت شود. بسته به قوانین و مقررات، اینها در درجه اول آموزش ممیز و آموزش حرفه ای و تجربه در یک موقعیت مدیریتی است.

آیا می خواهید به یک تیم پویا از ممیزان بپیوندید و موفقیت DQS را بیشتر گسترش دهید؟