Σχήμα Πιστοποίησης «Τεχνικός Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών»

H «DQS Hellas» έχει αναπτύξει το Σχήμα Πιστοποίησης «Τεχνικός Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών» σε συνεργασία με το «Πανελλήνιου Σωματείου Τεχνικών Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών (Σ.Ε.Μ.ΕΞ)» & έχει διαπιστευτεί κατά ISO/IEC 17024.

SEO1.png
Loading...

Σε ποιούς απευθύνεται

Το συγκεκριμένο Σχήμα Πιστοποίησης απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον Τομέα των μηχανών θαλάσσης των σκαφών αναψυχής

Ο τεχνικός μηχανών θαλάσσης και σκαφών αναψυχής είναι ο εξειδικευμένος τεχνικός, ο οποίος ασχολείται και είναι ικανός να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα τις εργασίες που προκύπτουν κατά την επισκευή, συντήρηση και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των μηχανών θαλάσσης των σκαφών αναψυχής.

SEO12.png
Loading...

Η πιστοποιημένη δεξιότητα / ικανότητα /κατηγορία που εξετάζεται είναι:

→Ειδικός Εξωλέμβιων

→Ειδικός Έσω και Έσω/εξωλέμβιων

Διενεργείται γραπτή εξέταση ή/και πρακτική εξέταση.

SEO5.png
Loading...

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Εξαιτίας των πολλαπλών διαβαθμίσεων βάσει εμπειρίας & σπουδών, υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας για εξέταση σε κάθε επίπεδο (βλ. προϋποθέσεις συμμετοχής).

SEO3.png
Loading...

Πλεονεκτήματα Πιστοποίησης

 • Απόδειξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων & γνώσεων του επαγγελματία «Τεχνικός Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών»
 • Ισχύς του πιστοποιητικού σε πανελλαδικό επίπεδο καθώς και στη διεθνή αγορά εργασίας με αποτέλεσμα τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε τοπικό & διεθνές επίπεδο
 • Κίνητρο για τη συνεχή βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του ατόμου & σταδιακή πιστοποίηση σε όλα τα επίπεδα
 • Αυτοπεποίθηση του κάθε επαγγελματία Τεχνικός Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών για τις γνώσεις & την εμπειρία του όσον αφορά την τεχνογνωσία στον τομέα δραστηριοποίησης του.
SEO35.png
Loading...

Διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό οχταετούς διάρκειας.

Business28.png
Loading...

Τα διαφορετικά επίπεδα στα οποία μπορεί να πιστοποιηθεί ο επαγγελματίας είναι τα παρακάτω

Επίπεδο L0 (Α0) :

ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ

 

Έτη Εμπειρίας: 0

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Ελάχιστο επίπεδο: EQF 3

 • Πτυχίο ΕΠΑΣ ειδικότητας τεχνικός οχημάτων
 • Πτυχίο ΕΠΑΛ ειδικότητας τεχνικός οχημάτων
 • Πτυχίο ΙΕΚ Μηχανοτρονικής
 • Πτυχίο Μηχανολογίας - οχημάτων ΤΕΙ ,
 • Δίπλωμα Μηχανολογίας ΑΕΙ.
 • Ισότιμος τίτλος σπουδών μηχανολόγος μηχ. της αλλοδαπής.

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας):

-

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:

Σχετικά προγράμματα εκπαίδευσης (για μηχανές θαλάσσης) (*1) >120 ωρών

Επίπεδο L1 (Α1) :

ΒΟΗΘΟΣ

 

Έτη Εμπειρίας:

Τουλάχιστον 2  έτη στο κλάδο

 

 

Ο υποψήφιος - αιτών επαγγελματίας πρέπει να έχει πραγματοποιήσει την άσκηση της δραστηριότητας Εμψυχωτή σύμφωνα με τα κριτήρια που προκύπτουν από τα άρθρo 17 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Ελάχιστο επίπεδο: EQF 3

 • Πτυχίο ΕΠΑΣ ειδικότητας τεχνικός οχημάτων
 • Πτυχίο ΕΠΑΛ ειδικότητας τεχνικός οχημάτων
 • ΒΕΚ ΙΕΚ Μηχανοτρονικής
 • ΒΕΚ ΙΕΚ Τεχνικού Μηχανών θαλάσσης σκαφών αναψυχής
 • Πτυχίο Μηχανολογίας - οχημάτων ΤΕΙ ,
 • Δίπλωμα Μηχανολογίας ΑΕΙ.
 • Ισότιμος τίτλος σπουδών μηχανολόγος μηχ. της αλλοδαπής.

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας):

2ετή εργασία με αντικείμενο την αιτούμενη δεξιότητα (βεβαίωση από τεχνίτη και άνω)

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:

Σχετικά προγράμματα εκπαίδευσης (για μηχανές θαλάσσης) (*1) >120 ωρών δεξιοτήτων ή πάνω από 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στο κλάδο

Επίπεδο L2 (B1) :

ΤΕΧΝΙΤΗΣ

 

Έτη Εμπειρίας:

Τουλάχιστον 6 έτη ως Τεχνίτης

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Ελάχιστο επίπεδο: EQF 3

 • Πτυχίο ΕΠΑΣ ειδικότητας τεχνικός οχημάτων
 • Πτυχίο ΕΠΑΛ ειδικότητας τεχνικός οχημάτων, μηχανικών εμπορικού ναυτικού
 • ΒΕΚ ΙΕΚ Μηχανοτρονικής
 • ΒΕΚ ΙΕΚ Τεχνικού Μηχανών θαλάσσης σκαφών αναψυχής
 • και γενικά οι σχολές μηχανολογίας Επιπέδου 3,4

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας):

3-ετη εργασιακή με αντικείμενο την αιτούμενη δεξιότητα (βεβαίωση από διευθυντή επιχείρησης ή ΥΔ αυτοαπασχολούμενου)

(Για το επίπεδο Β απαιτείται νόμιμη άδειας άσκησης επαγγέλματος, ή της Βεβαίωσης ορθής έναρξης άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων σύμφωνα με τον Ν. 1575/1985)

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:

Προγράμματα εκπαίδευσης ή πιστοποιημένα σεμινάρια αντιπροσωπιών >80 ωρών σχετικά με τις κατηγορίες δεξιοτήτων

Επίπεδο L3 (C1) :

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗΣ

 

Έτη Εμπειρίας:

Τουλάχιστον 6 ως Αρχιτεχνίτης

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Ελάχιστο επίπεδο: EQF 3

 • Πτυχίο ΕΠΑΣ ειδικότητας τεχνικός οχημάτων
 • Πτυχίο ΕΠΑΛ ειδικότητας τεχνικός οχημάτων, μηχανικών εμπορικού ναυτικού
 • ΒΕΚ ΙΕΚ Μηχανοτρονικής
 • ΒΕΚ ΙΕΚ Τεχνικού Μηχανών θαλάσσης σκαφών αναψυχής
 • και γενικά οι σχολές μηχανολογίας Επιπέδου 3,4

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας):

3-ετή εργασιακή με αντικείμενο την αιτούμενη δεξιότητα (βεβαίωση από διευθυντή επιχείρησης ή ΥΔ αυτοαπασχολούμενου)

(Για το επίπεδο C απαιτείται νόμιμη άδειας άσκησης επαγγέλματος, ή της Βεβαίωσης ορθής έναρξης άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων σύμφωνα με τον Ν. 1575/1985)

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:

Προγράμματα εκπαίδευσης >80 ωρών σχετικά με τις κατηγορίες δεξιοτήτων

Banking13.png
Loading...

Κόστος πιστοποίησης

Κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις (βλ. κόστος συμμετοχής)

 Σημείωση: Οι αναγραφόμενες τιμές του τιμοκαταλόγου δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης/πιστοποίησης προσώπων απαλλάσσονται του ΦΠΑ βάσει του  νόμου 2859/2000 Αρ 22. Παρ.1. Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να συμβουλεύονται το λογιστή τους.

Business2.png
Loading...

Γιατί να επιλέξετε τη DQS Hellas για την Πιστοποίησή σας

 • Περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στην πιστοποίηση συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης
 • Έμπειροι ελεγκτές και ειδικοί στον κλάδο με ισχυρές τεχνικές γνώσεις
 • Προστιθέμενη αξία για την εταιρεία σας
 • Πιστοποιητικά με διεθνή αποδοχή   
 • Εμπειρογνωμοσύνη και διαπιστεύσεις για όλα τα σχετικά πρότυπα
 • Προσωπική, ομαλή υποστήριξη από τους ειδικούς μας - σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Ατομικές προσφορές με ευέλικτους όρους συμβολαίου και χωρίς κρυφό κόστος
 • Διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων βάσει του προτύπου 17024
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Ζητήστε μια προσφορά

Βρείτε τον τοπικό σας υπεύθυνο επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων στο 210 6233493-4 ή στο e-mail: exams@dqs.gr/ f.lambrogeorgou@dqs.gr 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας σχετικά με τον προγραμματισμό των εξετάσεων παρακαλούμε για την άμεση αποστολή της αίτησης ενδιαφέροντος σας.