ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΟΝΩΣΗΣ - ΜΟΝΩΤΕΣ

Με τον όρο «Τεχνικός Μόνωσης/ Μονωτής» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που έχει την κατάλληλη μόρφωση, γνώση, επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία, στην παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, ιδιώτες  και οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε κατηγορίες υπηρεσιών και έργων μονώσεων.

→ Διοικητικής υποστήριξης

→ Ασφαλτικών Μεμβράνων

→ Τσιμεντοειδών

→ Εξωτερικών Θερμοπροσόψεων

→ Ψεκασμού πολυουρεθάνης (PU)

→ Στεγών- Κεραμοσκεπών

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων

Διενεργείται γραπτή εξέταση ή/ και πρακτική εξέταση.

SEO9.png
Loading...

Βαθμίδες Πιστοποίησης

L0: Νεοεισερχόμενος

L1: Βοηθός Υπευθύνου / Τεχνίτη

L2: Υπεύθυνος / Τεχνίτης

L3: Διευθυντής / Αρχιτεχνίτης

L4: Εμπειρογνώμων

Business19.png
Loading...

Διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό πενταετούς διάρκειας.

√ ο επαγγελματίας απαιτείται να τεκμηριώνει ετησίως την ενασχόληση του στο αντικείμενο της πιστοποίησης, προκειμένου να διατηρήσει το πιστοποιητικό του για όλη τη διάρκεια του κύκλου πιστοποίησης.

√ εξαιρείται η διάρκεια ισχύος του νεοεισερχομένου που είναι ένα έτος.

SEO12.png
Loading...

Πλεονεκτήματα Πιστοποίησης

 • Απόδειξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων & γνώσεων του επαγγελματία «Μονωτή» στη Διοίκηση της εταιρείας που εργάζεται
 • Επιπρόσθετο προσόν για ανάθεση νέας εργασίας από πιθανό πελάτη στην εταιρεία «Μονώσεων» με πιστοποιημένο προσωπικό
 • Κάλυψη της απαίτησης για πιστοποιημένο προσωπικό όσον αφορά τη συμμετοχή της εκάστοτε εταιρείας μονώσεων σε διαγωνισμούς
 • Ισχύς του πιστοποιητικού σε πανελλαδικό επίπεδο καθώς και στη διεθνή αγορά εργασίας με αποτέλεσμα τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε τοπικό & διεθνές επίπεδο
 • Κίνητρο για τη συνεχή βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του ατόμου & σταδιακή πιστοποίηση σε όλα τα επίπεδα
 • Αυτοπεποίθηση του κάθε επαγγελματία μονωτή για τις γνώσεις & την εμπειρία του όσον αφορά την τεχνογνωσία του στον τομέα των «Μονώσεων».
Business28.png
Loading...

Προϋποθέσεις συμμετοχής Επίπεδο (L0)/ Νεοεισερχόμενος

Επίπεδο (L0) :

ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ

(διενεργείται μόνο θεωρητική εξέταση)

Έτη Εμπειρίας:

0-1 έτη

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Υποχρεωτική Εκπαίδευση

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας):

-

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:

Προγράμματα εκπαίδευσης >20 ωρών σχετικά με την εξεταστέα ύλη

Επίπεδο (L1) :

ΒΟΗΘΟΣ

Έτη Εμπειρίας:

 

 

 

Τουλάχιστον 1  έτος σε κάθε αιτούμενη δεξιότητα για τους Τεχνίτες

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Υποχρεωτική Εκπαίδευση

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας):

Εργασία με αντικείμενο την αιτούμενη δεξιότητα (βεβαίωση ή ΥΔ)

(Απαιτείται βεβαίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη μονωτή ή έναρξης ατομικής επιχείρησης / αυτοαπασχολούμενου)

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:

Προγράμματα εκπαίδευσης >30 ωρών σχετική με την εξεταστέα ύλη ή

Πάνω από 2 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στο κλάδο

Γνώσεις πληροφορικής (εξειδίκευση γνώσεων στη Κατηγορία Στελεχών)

(L2) :

ΤΕΧΝΙΤΗΣ

Έτη Εμπειρίας: σύμφωνα με τον Πίνακα κριτηρίων κατά 2005/36/ΕΚ

 

Τουλάχιστον 3  έτη στη δεξιότητα για τους Τεχνίτες

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Υποχρεωτική Εκπαίδευση ή Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας):

Εργασία με αντικείμενο την αιτούμενη δεξιότητα (βεβαίωση ή ΥΔ)

(Απαιτείται βεβαίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη μονωτή ή έναρξης ατομικής επιχείρησης / αυτοαπασχολούμενου)

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:

Προγράμματα εκπαίδευσης >60 ωρών σχετική με την εξεταστέα ύλη ή

Πάνω από 6 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στο κλάδο

Γνώσεις πληροφορικής (εξειδίκευση γνώσεων στη Κατηγορία Στελεχών)

Επίπεδο (L3) :

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗΣ

Έτη Εμπειρίας: σύμφωνα με τον Πίνακα κριτηρίων κατά 2005/36/ΕΚ

 

Τουλάχιστον: 6  έτη στη δεξιότητα για τους Αρχιτεχνίτες

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Υποχρεωτική Εκπαίδευση ή Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας):

Εργασία με αντικείμενο την αιτούμενη δεξιότητα (βεβαίωση ή ΥΔ)

(Απαιτείται βεβαίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη μονωτή ή έναρξης ατομικής επιχείρησης / αυτοαπασχολούμενου )

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:

Προγράμματα εκπαίδευσης >60 ωρών σχετική με την εξεταστέα ύλη ή

Πάνω από 6 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στο κλάδο

Γνώσεις πληροφορικής (εξειδίκευση γνώσεων στη Κατηγορία Στελεχών)

Επίπεδο (L4) :

ΕΠΜΕΙΡΟΓΝΟΜΩΝ

 

 

Έτη Εμπειρίας: > 15 έτη σε τεχνική εταιρία & εκ των οποίων τα 4 έτη σε διοικητική θέση

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας):

Εργασία με αντικείμενο την αιτούμενη δεξιότητα (βεβαίωση ή ΥΔ)

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:

Προγράμματα εκπαίδευσης >30 ωρών σχετική με την εξεταστέα ύλη ή

 πάνω από 6+5 (δ) έτη επαγγελματικής εμπειρίας στο κλάδο

Γνώσεις πληροφορικής (εξειδίκευση γνώσεων στη Κατηγορία Στελεχών)

Επίπεδο (L3) :

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

(διενεργείται μόνο θεωρητική εξέταση)

Έτη Εμπειρίας: σύμφωνα με τον Πίνακα κριτηρίων κατά 2005/36/ΕΚ

 

Τουλάχιστον: 6  έτη στη δεξιότητα για τους Αρχιτεχνίτες

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Υποχρεωτική Εκπαίδευση ή Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας):

Εργασία με αντικείμενο την αιτούμενη δεξιότητα (βεβαίωση ή ΥΔ)

(Απαιτείται βεβαίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη μονωτή ή έναρξης ατομικής επιχείρησης / αυτοαπασχολούμενου )

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:

Προγράμματα εκπαίδευσης >60 ωρών σχετική με την εξεταστέα ύλη ή

 πάνω από 6 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στο κλάδο

Γνώσεις πληροφορικής (εξειδίκευση γνώσεων στη Κατηγορία Στελεχών)

Banking13.png
Loading...

Κόστος πιστοποίησης

Κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις (βλ. κόστος συμμετοχής)

Σημείωση: Οι αναγραφόμενες τιμές του τιμοκαταλόγου δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης/πιστοποίησης προσώπων απαλλάσσονται του ΦΠΑ βάσει του  νόμου 2859/2000 Αρ 22. Παρ.1. Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να συμβουλεύονται το λογιστή τους.

Business2.png
Loading...

Γιατί να επιλέξετε τη DQS Hellas για την πιστοποίησή σας;

 • Περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στην πιστοποίηση συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης
 • Έμπειροι ελεγκτές και ειδικοί στον κλάδο με ισχυρές τεχνικές γνώσεις
 • Προστιθέμενη αξία για την εταιρεία σας
 • Πιστοποιητικά με διεθνή αποδοχή   
 • Εμπειρογνωμοσύνη και διαπιστεύσεις για όλα τα σχετικά πρότυπα
 • Προσωπική, ομαλή υποστήριξη από τους ειδικούς μας - σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Ατομικές προσφορές με ευέλικτους όρους συμβολαίου και χωρίς κρυφό κόστος
 • Διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων βάσει του προτύπου 17024
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας σχετικά με τον προγραμματισμό των εξετάσεων παρακαλούμε για την άμεση αποστολή της αίτησης ενδιαφέροντος σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων στο 210 6233493-4 ή στο e-mail: exams@dqs.gr.