ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

H «DQS Hellas» έχει αναπτύξει το Σχήμα Πιστοποίησης «Συμβούλων Επιχειρήσεων» σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΕΛΕΣΜΑ_ Ελληνική Εταιρεία Συμβούλων Μάνατζμεντ» που αποτελείται από 36 εταιρείες- μέλη του «ΣΕΣΜΑ  Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Management Ελλάδος» και έχει διαπιστευτεί κατά ISO/ IEC 17024.

SEO1.png
Loading...

Σε ποιούς απευθύνεται

Με τον όρο «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που έχει την κατάλληλη μόρφωση, την επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, αναφορικά με τις εξής παρακάτω κατηγορίες υπηρεσιών (Κ1 έως Κ7).

SEO12.png
Loading...

Η πιστοποιημένη δεξιότητα / ικανότητα /κατηγορία που εξετάζεται είναι:

• Κ1 Στρατηγικές Επιχειρηματικές και Επιχειρησιακές Συμβουλές

• Κ2 Οργάνωση Δομών και Λειτουργιών

• Κ3 Οργάνωση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

• Κ4 Σχεδιασμός και Υποστήριξη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

• Κ5 Υπηρεσίες Μarketing και Επιχειρησιακής Επικοινωνίας

• Κ6 Σχεδιασμός και Εφαρμογή Λειτουργικών και Πληροφοριακών Συστημάτων

• Κ7  Χρηµατο-οικονοµικές Υπηρεσίες

Διενεργείται γραπτή εξέταση ή/και πρακτική εξέταση.

SEO5.png
Loading...

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Ανά επίπεδο διαβάθμισης, το επαγγελματικό προφίλ, οι γνώσεις και η εμπειρία διαφοροποιείται. Σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας για κάθε επίπεδο εξέτασης (βλ. προϋποθέσεις συμμετοχής)

SEO3.png
Loading...

Πλεονεκτήματα Πιστοποίησης

 • Απόδειξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων & γνώσεων του επαγγελματία «Συμβούλου Επιχειρήσεων» στη Διοίκηση της εταιρείας που εργάζεται
 • Επιπρόσθετο προσόν για ανάθεση νέας εργασίας από πιθανό πελάτη στη συμβουλευτική εταιρεία με πιστοποιημένο προσωπικό
 • Κάλυψη της απαίτησης για πιστοποιημένο προσωπικό όσον αφορά τη συμμετοχή της εκάστοτε συμβουλευτικής εταιρείας σε διαγωνισμούς
 • Ισχύς του πιστοποιητικού σε πανελλαδικό επίπεδο καθώς και στη διεθνή αγορά εργασίας με αποτέλεσμα τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε διεθνές & τοπικό επίπεδο
 • Κίνητρο για τη συνεχή βελτίωση των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων και σταδιακή πιστοποίηση σε όλα τα επίπεδα
 • Αυτοπεποίθηση του κάθε επαγγελματία «Συμβούλου Επιχειρήσεων» για τις γνώσεις & την εμπειρία του όσον αφορά την τεχνογνωσία του στον τομέα της Συμβουλευτικής.
SEO35.png
Loading...

Διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό τριετούς διάρκειας.

√ ο επαγγελματίας απαιτείται να τεκμηριώνει ετησίως την ενασχόληση του στο αντικείμενο της πιστοποίησης, προκειμένου να διατηρήσει το πιστοποιητικό του για όλη τη διάρκεια του κύκλου πιστοποίησης.

Loading...

Τα διαφορετικά επίπεδα στα οποία μπορεί να πιστοποιηθεί ο επαγγελματίας είναι τα παρακάτω

L1: Junior Consultant

L2: Consultant

L3: Senior Consultant

L4: Expert Consultant

 

Business28.png
Loading...

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, σχετικό με το/τα αντικείμενο/α των κατηγοριών υπηρεσιών

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας): Έργα που έχουν υλοποιηθεί στην κατηγορία υπηρεσιών (είτε ως μεμονωμένος, είτε ως στέλεχος εταιρίας συμβούλων) – Συμμετοχή σε ομάδες υλοποίησης έργων (τουλάχιστον 3 έργα ανά κατηγορία ενδιαφέροντος)

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Σεμινάρια σχετικά με τις κατηγορίες Υπηρεσιών Γνώσεις πληροφορικής (εξειδίκευση γνώσεων ανά Κατηγορία)

Έτη Εμπειρίας: 1-3 έτη

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, σχετικό με το/τα αντικείμενο/α των κατηγοριών υπηρεσιών Μεταπτυχιακό επιθυμητό

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας): Έργα που έχουν υλοποιηθεί στην κατηγορία υπηρεσιών (είτε ως μεμονωμένος, είτε ως στέλεχος εταιρίας συμβούλων) Συμμετοχή σε ομάδες υλοποίησης έργων (τουλάχιστον 10 έργα ανά κατηγορία ενδιαφέροντος)

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Σεμινάρια σχετικά με τις κατηγορίες Υπηρεσιών Γνώσεις πληροφορικής (εξειδίκευση γνώσεων ανά Κατηγορία

Έτη Εμπειρίας: 4-8 έτη

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, σχετικό με το/τα αντικείμενο/α των κατηγοριών υπηρεσιών Μεταπτυχιακό επιθυμητό

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας): Έργα που έχουν υλοποιηθεί στην κατηγορία υπηρεσιών (είτε ως μεμονωμένος, είτε ως στέλεχος εταιρίας συμβούλων) Συμμετοχή σε ομάδες υλοποίησης έργων (τουλάχιστο 15 έργα ανά κατηγορία ενδιαφέροντος) Σε δυο (2) έργα τουλάχιστο επικεφαλής συντονιστής ομάδας έργου

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Σεμινάρια σχετικά με τις κατηγορίες Υπηρεσιών Γνώσεις πληροφορικής (εξειδίκευση γνώσεων ανά Κατηγορία)

Έτη Εμπειρίας: 9 - 15 έτη

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, σχετικό με το/τα αντικείμενο/α των κατηγοριών υπηρεσιών Μεταπτυχιακό επιθυμητό

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας): Έργα που έχουν υλοποιηθεί στην κατηγορία υπηρεσιών (είτε ως μεμονωμένος, είτε ως στέλεχος εταιρίας συμβούλων) Συμμετοχή σε ομάδες υλοποίησης έργων (τουλάχιστο 20 έργα ανά κατηγορία ενδιαφέροντος) Σε πέντε (5) έργα τουλάχιστο επικεφαλής συντονιστής ομάδας έργου

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Σεμινάρια σχετικά με τις κατηγορίες Υπηρεσιών Γνώσεις πληροφορικής (εξειδίκευση γνώσεων ανά Κατηγορία)

Έτη Εμπειρίας: 15 έτη και άνω

Banking13.png
Loading...

Κόστος πιστοποίησης

Κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις (βλ. κόστος συμμετοχής).

Σημείωση: Οι αναγραφόμενες τιμές του τιμοκαταλόγου δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης/πιστοποίησης προσώπων απαλλάσσονται του ΦΠΑ βάσει του  νόμου 2859/2000 Αρ 22. Παρ.1. Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να συμβουλεύονται το λογιστή τους.

Business2.png
Loading...

Γιατί να επιλέξετε τη DQS Hellas για την Πιστοποίησή σας

 • ερισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στην πιστοποίηση συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης
 • Έμπειροι ελεγκτές και ειδικοί στον κλάδο με ισχυρές τεχνικές γνώσεις
 • Προστιθέμενη αξία για την εταιρεία σας
 • Πιστοποιητικά με διεθνή αποδοχή   
 • Εμπειρογνωμοσύνη και διαπιστεύσεις για όλα τα σχετικά πρότυπα
 • Προσωπική, ομαλή υποστήριξη από τους ειδικούς μας - σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Ατομικές προσφορές με ευέλικτους όρους συμβολαίου και χωρίς κρυφό κόστος
 • Διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων βάσει του προτύπου 17024
Contact-Europe-man-2-shutterstock_1929520355.jpg
Loading...

Ζητήστε μια προσφορά

Βρείτε τον τοπικό σας υπεύθυνο επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων στο 210 6233493-4 ή στο e-mail: exams@dqs.gr/ f.lambrogeorgou@dqs.gr 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας σχετικά με τον προγραμματισμό των εξετάσεων παρακαλούμε για την άμεση αποστολή της αίτησης ενδιαφέροντος σας.