ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΏΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Outdoor animators)

H «DQS Hellas» έχει αναπτύξει το Σχήμα Πιστοποίησης «Εμψυχωτών Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (Ε.Τ.Υ.Δ.Α.)» σε συνεργασία με τον «Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Υπαίθριων Δραστηριοτήτων» (ΣΕΤΕΥΔ) & έχει διαπιστευτεί κατά ISO/IEC 17024.

SEO1.png
Loading...

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο Σχήμα Πιστοποίησης απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον Τομέα των Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.

Ως Εμψυχωτής Τ.Υ.Δ.Α, ορίζεται το στέλεχος που υποστηρίζει τον σχεδιασμό και την οργάνωση προγραμμάτων υπαίθριων δραστηριοτήτων, που συνοδεύει-εμψυχώνει μεμονωμένα άτομα-ομάδες κατά τη διάρκεια παροχής προγραμμάτων και υπηρεσιών υπαίθριων δραστηριοτήτων.

SEO12.png
Loading...

Η πιστοποιημένη δεξιότητα / ικανότητα /κατηγορία που εξετάζεται είναι:

Γ1. Πεζοπορία – Περπάτημα

Γ2. Ποδήλατο Βουνού

Διενεργείται γραπτή ή/και πρακτική εξέταση.

SEO5.png
Loading...

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Ανά επίπεδο διαβάθμισης, το επαγγελματικό προφίλ, οι γνώσεις και η εμπειρία διαφοροποιείται. Σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας για εξέταση σε κάθε επίπεδο. (βλ.προϋποθέσεις συμμετοχής)

SEO3.png
Loading...

Πλεονεκτήματα Πιστοποίησης

 • Απόδειξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων & γνώσεων του επαγγελματία «Εμψυχωτή Τ.Υ.Δ.Α».
 • Εμπιστοσύνη και ασφάλεια των συμμετεχόντων / πελατών, για τον συνοδό πιστοποιημένο Εμψυχωτή.
 • Ισχύς του πιστοποιητικού σε πανελλαδικό επίπεδο καθώς και στη διεθνή αγορά εργασίας με αποτέλεσμα τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε τοπικό & διεθνές επίπεδο
 • Κίνητρο για τη συνεχή βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του ατόμου & σταδιακή πιστοποίηση σε όλα τα επίπεδα
 • Αυτοπεποίθηση του κάθε επαγγελματία Εμψυχωτή για τις γνώσεις & την εμπειρία του όσον αφορά την τεχνογνωσία του στον τομέα των Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.
SEO35.png
Loading...

Διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό πενταετούς διάρκειας.

√ ο επαγγελματίας απαιτείται να τεκμηριώνει ετησίως την ενασχόληση του στο αντικείμενο της πιστοποίησης, προκειμένου να διατηρήσει το πιστοποιητικό του για όλη τη διάρκεια του κύκλου πιστοποίησης.

Business28.png
Loading...

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Έτη Εμπειρίας: Ελάχιστον: 2 έτη στο κλάδο 

Ο  υποψήφιος  ‐  αιτών  επαγγελματίας  πρέπει  να  έχει  πραγματοποιήσει  την  άσκηση  της  δραστηριότητας Εμψυχωτή σύμφωνα με τα κριτήρια που προκύπτουν από τα άρθρα 16 & 19  της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.  

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ελάχιστο επίπεδο: EQF 4 level   ΕΙΔΙΚΗ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (εξειδίκευση  κατηγορίας):  Εργασία  με  αντικείμενο  την  αιτούμενη  δραστηριότητα   (βεβαίωση  εργοδότη  επικυρωμένη  από  τον  ΣΕΤΕΥΔΑ)  τουλάχιστον 1000 ωρών ή 125 ημερομίσθια ως εμψυχωτής σε επιχείρηση ΥΔΑ.  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Απαιτείται  βεβαίωση  τεχνικής επάρκειας για  την εν  λόγω δραστηριότητα του επαγγέλματος του Εμψυχωτή ΤΥΔΑ (από εργοδότη ή εκπαιδευτικό  οργανισμό). 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:  • Υποχρεωτική  παρακολούθηση  προγράμματος  επιμόρφωσης‐εκπαίδευσης  >420  ωρών  σχετικό με την εξεταστέα ύλη, διάρκειας πέραν των 5 μηνών (2 εξάμηνα περίπου) (*)  • Γνώσεις ξένης γλώσσας επιπέδου Β1  • Γνώσεις πληροφορικής Windows  • Πιστοποιημένη γνώση πρώτων βοηθειών  • Επιβεβαιωμένη φυσική ικανότητα (ιατρική βεβαίωση)   • Ικανοποιητική γνώση κολύμβησης (όπου το απαιτεί η δραστηριότητα)  (*) Εφόσον ο υποψήφιος καλύπτει τις απαιτήσεις 3 ετών εμπειρίας στο κλάδο η εκπαίδευση  είναι προαιρετική.

Ελάχιστον: 3 έτη στο κλάδο 

Ο  υποψήφιος  ‐  αιτών  επαγγελματίας  πρέπει  να  έχει  πραγματοποιήσει  την  άσκηση  της  δραστηριότητας Εμψυχωτή στο επίπεδο του Συντονιστή / Διευθυντή επιχείρησης σύμφωνα  με τα κριτήρια που προκύπτουν από τα άρθρα 16 & 19 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.                  

 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ελάχιστο επίπεδο: EQF 5 level 

ΕΙΔΙΚΗ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (εξειδίκευση  κατηγορίας):  Εργασία  με  αντικείμενο  την  αιτούμενη  δραστηριότητα   (βεβαίωση  εργοδότη  επικυρωμένη  από  τον  ΣΕΤΕΥΔΑ)  τουλάχιστον 1200 ωρών ή 150 ημερομίσθια ως εμψυχωτής σε επιχείρηση ΥΔΑ.  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Απαιτείται  βεβαίωση  τεχνικής επάρκειας για  την εν  λόγω δραστηριότητα του επαγγέλματος του Εμψυχωτή ΤΥΔΑ (από εργοδότη ή εκπαιδευτικό  οργανισμό). 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:  •  Υποχρεωτική  παρακολούθηση  προγράμματος  επιμόρφωσης‐εκπαίδευσης  >420  ωρών  σχετικό με την εξεταστέα ύλη, διάρκειας πέραν των 5 μηνών (2 εξάμηνα περίπου)  • Γνώσεις ξένης γλώσσας επιπέδου Β1  • Γνώσεις πληροφορικής Windows  • Πιστοποιημένη γνώση πρώτων βοηθειών  • Επιβεβαιωμένη φυσική ικανότητα (ιατρική βεβαίωση)   • Ικανοποιητική γνώση κολύμβησης (όπου το απαιτεί η δραστηριότητα)

Ελάχιστον: 15 έτη στο κλάδο                   

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:   Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ελάχιστο EQF 6 level 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας):  Εργασία με αντικείμενο την αιτούμενη δραστηριότητα   (βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη  από τον ΣΕΤΕΥΔΑ) τουλάχιστον 3000 ωρών ή 375 ημερομίσθια ως εμψυχωτής σε επιχείρηση  ΥΔΑ.  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:   Πιστοποιημένος ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ ΤΥΔΑ Επιπέδου 3 (L3)   Ειδικές γνώσεις νομοθεσίας, προτύπων προδιαγραφών

Banking13.png
Loading...

Κόστος πιστοποίησης

Κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις (βλ. κόστος συμμετοχής)

 Σημείωση: Οι αναγραφόμενες τιμές του τιμοκαταλόγου δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης/πιστοποίησης προσώπων απαλλάσσονται του ΦΠΑ βάσει του  νόμου 2859/2000 Αρ 22. Παρ.1. Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να συμβουλεύονται το λογιστή τους.

Business2.png
Loading...

Γιατί να επιλέξετε τη DQS Hellas για την Πιστοποίησή σας

 • Περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στην πιστοποίηση συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης
 • Έμπειροι ελεγκτές και ειδικοί στον κλάδο με ισχυρές τεχνικές γνώσεις
 • Προστιθέμενη αξία για την εταιρεία σας
 • Πιστοποιητικά με διεθνή αποδοχή   
 • Εμπειρογνωμοσύνη και διαπιστεύσεις για όλα τα σχετικά πρότυπα
 • Προσωπική, ομαλή υποστήριξη από τους ειδικούς μας - σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Ατομικές προσφορές με ευέλικτους όρους συμβολαίου και χωρίς κρυφό κόστος
 • Διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων βάσει του προτύπου 17024
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Ζητήστε μια προσφορά

Βρείτε τον τοπικό σας υπεύθυνο επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων στο 210 6233493-4 ή στο e-mail: exams@dqs.gr/ f.lambrogeorgou@dqs.gr 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας σχετικά με τον προγραμματισμό των εξετάσεων παρακαλούμε για την άμεση αποστολή της αίτησης ενδιαφέροντος σας.