Το συγκεκριμένο Σχήμα Πιστοποίησης απευθύνεται σε τεχνικούς μηχανών θαλάσσης και σκαφών
αναψυχής, οι οποίοι ασχολούνται  και είναι ικανοί να εκτελούν αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα τις
εργασίες που προκύπτουν κατά την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και τον έλεγχο της καλής
λειτουργίας των μηχανών θαλάσσης και σκαφών αναψυχής.
Προϋπόθεση συμμετοχής για τα Επίπεδα (A1,A2,A3) Βοηθός Τεχνίτη/ (Β1, Β2) Τεχνίτη/ (C1, C2)
Αρχιτεχνίτη   έχουν όσοι διαθέτουν απαιτούμενη εμπειρία και να έχουν ολοκληρώσει ικανά
προγράμματα κατάρτισης ή να κατέχουν πτυχίο Μηχανολογίας (ΤΕ ή ΠΕ) και διαθέτουν την κατάλληλή
άδεις εργασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εφόσον απαιτείται.
Για να λάβει μέρος κάποιο ενδιαφερόμενο πρόσωπο σε εξετάσεις θα πρέπει να συμπληρώσει την
Αίτηση Υποψηφίου (Ε.ΚΠ.06-01_ΕΕΕΔ) τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη διενέργεια των εξετάσεων και να
την αποστείλει στη Διεύθυνση Συντονισμού Πιστοποίησης Προσώπων προς αξιολόγηση.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν και υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση (διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986), όπου και δεσμεύονται για την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν
συμπληρώσει στην αίτηση.
Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης & εντός 2 εργάσιμων ημερών, η DQS Hellas Ltd θα σας απαντήσει
θετικά ή αρνητικά εάν δηλαδή είστε επιλέξιμος για την εν λόγω εξέταση, σύμφωνα με αντικειμενικά
κριτήρια, όπως αυτά καταγράφονται στον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης και θα σας ενημερώσει για
την ακριβή ημερομηνία εξέτασης.
Για  διευκρινίσεις, υποβολή ερωτημάτων και οποιαδήποτε πληροφορία, είμαστε στην διάθεσή
σας.             
Στοιχεία επικοινωνίας:  Τηλ:  210-6233493-4 (ext. 24), Φαξ:  210-6233495, Web: www.dqs.gr
e-mail: f.lambrogeorgou@dqs.gr
Θα χαρούμε πολύ να συνεργαστούμε.