Το συγκεκριμένο Σχήμα Πιστοποίησης απευθύνεται σε τεχνικούς μηχανών θαλάσσης και σκαφώναναψυχής, οι οποίοι ασχολούνται  και είναι ικανοί να εκτελούν αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα τιςεργασίες που προκύπτουν κατά την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και τον έλεγχο της καλήςλειτουργίας των μηχανών θαλάσσης και σκαφών αναψυχής.Προϋπόθεση συμμετοχής για τα Επίπεδα (A1,A2,A3) Βοηθός Τεχνίτη/ (Β1, Β2) Τεχνίτη/ (C1, C2)Αρχιτεχνίτη   έχουν όσοι διαθέτουν απαιτούμενη εμπειρία και να έχουν ολοκληρώσει ικανάπρογράμματα κατάρτισης ή να κατέχουν πτυχίο Μηχανολογίας (ΤΕ ή ΠΕ) και διαθέτουν την κατάλληλήάδεις εργασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εφόσον απαιτείται.Για να λάβει μέρος κάποιο ενδιαφερόμενο πρόσωπο σε εξετάσεις θα πρέπει να συμπληρώσει τηνΑίτηση Υποψηφίου (Ε.ΚΠ.06-01_ΕΕΕΔ) τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη διενέργεια των εξετάσεων και νατην αποστείλει στη Διεύθυνση Συντονισμού Πιστοποίησης Προσώπων προς αξιολόγηση.Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν και υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση (διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986), όπου και δεσμεύονται για την ακρίβεια των στοιχείων που έχουνσυμπληρώσει στην αίτηση.Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης & εντός 2 εργάσιμων ημερών, η DQS Hellas Ltd θα σας απαντήσειθετικά ή αρνητικά εάν δηλαδή είστε επιλέξιμος για την εν λόγω εξέταση, σύμφωνα με αντικειμενικάκριτήρια, όπως αυτά καταγράφονται στον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης και θα σας ενημερώσει γιατην ακριβή ημερομηνία εξέτασης.Για  διευκρινίσεις, υποβολή ερωτημάτων και οποιαδήποτε πληροφορία, είμαστε στην διάθεσήσας.             Στοιχεία επικοινωνίας:  Τηλ:  210-6233493-4 (ext. 24), Φαξ:  210-6233495, Web: www.dqs.gre-mail: f.lambrogeorgou@dqs.grΘα χαρούμε πολύ να συνεργαστούμε.