Когато управлението на околната среда е корпоративна философия

Днес ефективната система за управление на околната среда е предпоставка за отговорен бизнес. Екорегулацията на ЕС EMAS (Схема за управление по околна среда и одит) предоставя на Вашето предприятие подходяща основа за независимо изготвена екологична декларация. След това тя се потвърждава от нашите одитори по околна среда.

Доказателство за специална екологосъобразност в съответствие с европейските стандарти

Непрекъснато подобряване на екологичните ви показатели

Високо ниво на доверие и лоялност от страна на заинтересованите страни

Непрекъснато разширяване и укрепване на пазарната ви позиция

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

EMAS - информация за регламента

Регламентът на ЕС, наречен EMAS (Схема за управление по околна среда и одит), е публикуван за първи път през 1993 г., а от 2010 г. е достъпен като Регламент EMAS III. През 2017 г. бе извършена още една частична ревизия по повод ревизията на ISO 14001:2015. Към юни 2021 г. в регистъра на EMAS са вписани 3 851 европейски организации с общо 12 856 обекта.

Регламентът EMAS е разработен от Европейския съюз и определя изискванията за ефективна система за управление на околната среда въз основа на независимо изготвена екологична декларация. По този начин, в допълнение към непрекъснатото подобряване на вашите екологични резултати в съответствие с ISO 14001, EMAS предвижда и редовно валидиране на Вашата екологична декларация, както и екологичен одит от специално акредитирани одитори по околна среда.

EMAS е подходяща за компании и организации от всички сектори и размери. От EMAS III насам има опростявания за малките и средните предприятия (МСП) по отношение на интервалите за проверка и валидиране на екологичната декларация.

Възползвайте се от експертните познания на нашите проверители по околна среда за провеждане на одит за валидиране в съответствие с разпоредбите на EMAS. С регистрацията по EMAS имате в ръцете си подходящо доказателство, за да представите пред външния свят убедително и прозрачно своя екологичен ангажимент.

 

Вижте повече
Вижте по-малко
Umwelt
Loading...

Екологичната декларация

Вашата екологична декларация се предоставя на обществеността като валидиран доклад. По този начин, наред с други неща, вашите екологични резултати и екологичните цели на Вашето предприятие стават прозрачни за всички заинтересовани страни. Констатациите от редовните измервания на въздействието на Вашите бизнес дейности върху околната среда ви дават възможност непрекъснато да подобрявате екологичните резултати и да намалявате екологичните рискове.

Освен екологичния аспект, има и други значителни ползи за Вас. С декларацията за околната среда укрепвате доверието на властите, банките и застрахователните компании във Вашата компания - и, разбира се, също така доверието на Вашите клиенти и служители. Постигате по-голяма правна сигурност в областта на околната среда - аспект на съответствието, който става все по-важен. Системното и далновидно мислене и действие на Вашите служители може да доведе и до намаляване на разходите. В същото време чрез цялостно управление на околната среда укрепвате имиджа на компанията си - а с това и конкурентоспособността си в дългосрочен план.

Business28.png
Loading...

Как се извършва валидирането по EMAS?

При подготовката за валидиране - еквивалент на сертифициране по EMAS - първо извършвате собствен преглед на всички екологични аспекти в съответствие с регламента на EMAS (екологичен одит).

Въз основа на резултатите въвеждате подходяща система за управление на околната среда.

След като Вашата декларация за околната среда бъде изготвена, нашите одитори по околната среда преглеждат процедурата за екологичен одит и нейното прилагане.

Накрая одиторите по околната среда валидират Вашата декларация за околната среда. При положителен резултат Вашата компания и утвърденото от EMAS управление на околната среда ще бъдат вписани в Европейския регистър на обектите от компетентния орган (Търговска камара, IHK).

В зависимост от размера на Вашата компания се определят определени интервали на проверка, обикновено от три години.

Banking13.png
Loading...

Колко струва валидирането по EMAS?

Индивидуална оферта

Тъй като всяка компания има различни предпоставки и индивидуални изисквания, разходите за одита и успешното валидиране по EMAS не могат да бъдат дадени като единна сума.

Можете да ни изпратите запитване. Ние ще Ви изготвим индивидуална оферта въз основа на обективна оценка и Вашите изисквания.

Вижте повече
Вижте по-малко
Business2.png
Loading...

Какво можете да очаквате от нас

  • Повече от 35 години опит в областта на сертифицирането на системи за управление и процеси
  • Опитни в бранша одитори по EMAS в целия свят
  • Констатации с добавена стойност за непрекъснато подобряване на екологичните показатели на Вашата компания
  • Сертификати с международно признание
  • Персонална и безпроблемна подкрепа от нашите специалисти - на регионално, национално и международно ниво
  • Индивидуални оферти с гъвкави договорни условия без скрити разходи
Вижте повече
Вижте по-малко
Loading...

Запитване за оферта

Вашето лице за контакт: инж. Хайко Шмидт

Ще се радваме да Ви предоставим индивидуална оферта за валидиране по EMAS.