Tři písmena ISO znamenají Mezinárodní organizaci pro normalizacise sídlem v Ženevě.

Co znamená ISO?

Tato nezávislá a celosvětově působící nevládní organizace byla založena v roce 1947 a jejím cílem je vytvářet a zveřejňovat mezinárodní normy.

ISO v číslech (k roku 2019):

 • V Německu je to DIN (Německý institut pro normalizaci) v Berlíně (164 členů jako výhradní zastoupení jednotlivých zemí).
 • 23 196 platných mezinárodních norem používaných po celém světě
 • 785 technických výborů (TC) a podvýborů (SC) pro tvorbu norem

Co jsou normy ISO?

Normy ISO jsou mezinárodní normy, které pomáhají zvyšovat kvalitu a bezpečnost zboží a služeb a v neposlední řadě usnadňují jejich výměnu mezi zeměmi a společnostmi. Kromě toho má normalizace podporovat spolupráci mezi institucemi a společnostmi v oblasti obchodu, techniky a vědy.

Normy ISO stanovují požadavky na kvalitu výrobků, výkon služeb, ale i na systémy řízení a procesy v oblasti technologií, výroby, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, medicíny, dodržování předpisů a bezpečnosti potravin a dalších. Jejich uplatňování má dopad prakticky na každou firmu i domácnost. Kromě mezinárodní organizace mohou podle WTO (Světové obchodní organizace) vypracovávat a vydávat mezinárodní normy ještě další dvě organizace: IEC (často ve spolupráci s ISO) v oblasti elektrotechniky a ITU v oblasti telekomunikací.

Vypracované normy (nebo návrhy norem) jsou zveřejňovány mimo jiné v měsíčníku ISO Bulletin a v příručkách norem. Pro účely identifikace se jim kromě zkratky vydavatele (např. ISO nebo IEC) přiděluje číslo v rozmezí 1 až 99999. Podle rozhodnutí Mezinárodní organizace pro normalizaci tak všechny hlavní normy, které mohou být certifikovány, končí číslicí 01.

Ve firmách je jednou z nejznámějších norem ISO norma ISO 9001. Poprvé byla zveřejněna v roce 1987 jako základ pro zavádění a certifikaci systému řízení kvality (tehdy známá jako "Model pro systémy zajišťování kvality") a byla několikrát revidována, zčásti rozsáhle, naposledy v roce 2015. Průzkum ISO 2019 zaznamenává ve sledovaném období téměř 1 milion platných certifikátů ISO 9001 na celém světě.

Každý, kdo často fotografuje, zná normy ISO, například z nastavení citlivosti na světlo. Ta je definována v normě ISO 5800. Od toho je odvozeno, že ve fotografii existují nastavení jako ISO 6400 pro velmi citlivé záběry ve tmě.

Jak se vytvářejí normy ISO?

 1. Přípravná fáze/Fáze návrhu (NP - New Work Item Proposal)
  Odpovědná normalizační komise nebo podvýbor shromažďuje a vyhodnocuje nové normalizační návrhy.
 2. Pracovní návrh (WP)
  První návrhy připravuje pracovní skupina odborníků.
  Fáze výboru (CD - Committee Draft)
  Normalizační výbor složený ze zástupců jednotlivých zemí připravuje návrh výboru.
 3. Etapa dotazování (DIS - Draft International Standard)
  Normalizační výbor připraví návrh dotazování a zveřejní jej k připomínkám a hlasování. Pokud souhlas členů zůstane nižší než 75 %, připraví se druhý DIS. Schválený DIS lze obvykle již zakoupit, v Německu u nakladatelství Beuth Verlag.
 4. Fáze schvalování (FDIS - Final Draft International Standard)
  Normalizační výbor připraví konečný návrh a zveřejní jej k připomínkám a hlasování. Pokud je FDIS schválen dvoutřetinovou většinou členů, přechází do fáze zveřejnění. Je-li to nutné, může být fáze FDIS přeskočena, pokud je DIS velmi široce přijímán.
 5. Fáze zveřejnění (norma ISO)
  Mezinárodní norma je zveřejněna, a to i v měsíčníku ISO Bulletin a v tzv. příručkách norem.

Nejpozději po pěti letech se kontroluje, zda je obsah normy stále na úrovni současného stavu techniky. Pokud je třeba normu zlepšit, je revidována. Pokud normu nelze při přiměřeném úsilí aktualizovat v rámci revize, je zrušena (po uplynutí přechodného období) a nahrazena novou normou.

Co znamená DIN EN ISO?

Normy vypracované Mezinárodní organizací pro normalizaci mají mezinárodní platnost. Pokud jsou uznávány v rámci EU, je k normě přidána zkratka "EN". Pokud jsou normy ISO a EN přijaty také národním normalizačním orgánem, například německou DIN, nese norma jejich další zkratku, například "DIN EN ISO".

Německá norma DIN je spotřebitelům známá především díky formátům papíru, například DIN A4. Takový list papíru má normalizované rozměry 210 x 297 milimetrů. Obecně jsou formáty papíru v Německu normalizovány podle normy DIN 476, v Evropě podle normy EN 20216 a v mezinárodním měřítku podle normy ISO 216.

Věděli jste, že DQS vznikl v roce 1985 z DIN (Německý institut pro normalizaci) a Německé společnosti pro kvalitu (DGQ)?

Autor
Ute Droege

DQS expertka pro systémy řízení kvality, dlouholetá auditorka a zkušená školitelka pro ISO 9001.

Loading...