qualitaet-about-dqs-eine geschaeftsfrau liest und arbeitet am laptop
Loading...

MyDQS

MyDQS cung cấp sự minh bạch và kiểm soát trạng thái của quy trình chứng nhận của bạn tại mỗi địa điểm. Mô-đun báo cáo hiển thị cho người dùng được ủy quyền trạng thái kiểm tra riêng lẻ tại các site đã chọn chỉ bằng một vài cú nhấp chuột. Nhận cập nhật trạng thái về đánh giá, thông tin về đánh giá viên DQS của bạn và các tùy chọn liên hệ dịch vụ khách hàng.

digital-experience-about-dqs-interaktion mit einem tablet
Loading...

Quản lý đánh giá

Công cụ sáng tạo để xử lý đánh giá

Với Audit Manager, DQS Group cung cấp cho khách hàng và đánh giá viên của chúng tôi trên toàn thế giới một công cụ đánh giá dựa trên site, sáng tạo để xử lý đánh giá dễ dàng và chung - từ việc lập kế hoạch và chuẩn bị đánh giá đến kiểm tra thực tế và theo dõi, ví dụ: quản lý hành động khắc phục.

remote audit -dqs-digital networking worldwide
Loading...

Các cuộc đánh giá từ xa

Đại dịch Corona và số hóa: Hai yếu tố đã mở đường cho đánh giá từ xa được coi là một phương pháp đánh giá đã được thiết lập cho đến nay. Nhận ý tưởng về cách bạn có thể sử dụng đánh giá từ xa để có lợi cho mình ngay hôm nay