Ein Chef spricht mit vier Mitarbeitern
Loading...

Chứng nhận hệ thống

Các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001 (quản lý chất lượng) hoặc ISO 14001 (quản lý môi trường), cũng như các bộ quy tắc khác, đặt ra các yêu cầu đối với việc thiết kế các hệ thống quản lý liên quan trong các tổ chức. Trong trường hợp chứng nhận hệ thống, cơ quan độc lập và được ủy quyền - công ty chứng nhận - xác minh xem các yêu cầu này đã được đáp ứng chưa.

audit-dqs-drei geschaeftsleute sind in einem gespraech und arbeiten mit hilfe eines tablets
Loading...

Quy trình đánh giá sự phù hợp đối với trang thiết bị y tế

Các chứng chỉ về sự phù hợp chứng minh rằng các yêu cầu nhất định, ví dụ như các yêu cầu của tiêu chuẩn, đã được đáp ứng. Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý, ISO 19011, bắt đầu bằng cách nói về "bằng chứng khách quan", là "dữ liệu [mà] xác nhận sự tồn tại hoặc sự thật của một điều gì đó."

Ärzte gehen im Krankenhauskorridor
Loading...

Chứng nhận CE cho các thiết bị y tế

Chứng nhận CE cho các thiết bị y tế của DQS MED cho phép bạn khai thác tiềm năng chưa được khám phá ở các thị trường phát triển, bằng cách cung cấp các kỳ kiểm tra bắt buộc và các sản phẩm tuân thủ quy định. Bạn cũng giảm thiểu rủi ro và nghĩa vụ trách nhiệm trong các thị trường bạn đã chọn.

zertifikatsvalidierung-about-dqs-ein mann arbeitet am laptop
Loading...

Xác nhận chứng chỉ

Bạn muốn kiểm tra tính hợp lệ của chứng chỉ DQS?