Quản lý khí hậu

Để hạn chế biến đổi khí hậu, việc giảm phát thải khí nhà kính là cấp thiết. Để có cơ sở dữ liệu đáng tin cậy, các tiêu chuẩn quốc tế về định lượng và xác minh khí nhà kính là không thể thiếu.

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Quản lý khí hậu - Sử dụng sức mạnh tổng hợp của các tiêu chuẩn ISO

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Tổ chức trung hòa với khí hậu - Làm thế nào để đạt được điều này?

Blog
ISO 14091, ISO 14091 Standard
Loading...

Hiểu và đánh giá rủi ro và hậu quả của biến đổi khí hậu - ISO 14091

whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

Kiểm kê Khí nhà kính (GHG) theo ISO 14064

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Xác định kiểm tra khí nhà kính bằng cách sử dụng ISO 14064-1

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Giới thiệu Quản lý khí hậu: Một ví dụ từ Đức

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

CO2 trung tính : Làm thế nào để có thể đạt được

carbon_footprint_erde_vom_weltall_mit_Sonnenaufgang
Loading...

Dấu chân Carbon