Bạn có muốn học hỏi kinh nghiệm thực tế, tổ chức các cuộc thảo luận với đồng nghiệp và chuyên gia, trao đổi thông tin, liên hệ và tìm kiếm cảm hứng? Bạn đã đến đúng nơi. Xem bên dưới để biết danh mục sự kiện của chúng tôi - về các cơ hội và khả năng. Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy tổng quan về sự kiện của chúng tôi, hội thảo, hội thảo trên web trực tiếp & bản ghi hội thảo trên web, hội thảo nội bộ và các sự kiện dành cho khách hàng của DQS.

Tất cả các sự kiện

Loading...
Bạn chưa tìm được đúng? Click vào đây để xem tổng quan toàn cầu
DQS Toàn cầu 

headline

badge
days
month
year
headline
body_copy
location | language
price
badge
days
month
year
headline
body_copy
location | language
price
badge
days
month
year
headline
body_copy
location | language
price
badge
alt
headline
body_copy
location | language