Bạn có muốn học hỏi kinh nghiệm thực tế, tổ chức các cuộc thảo luận với đồng nghiệp và chuyên gia, trao đổi thông tin, liên hệ và tìm kiếm cảm hứng? Bạn đã đến đúng nơi. Xem bên dưới để biết danh mục sự kiện của chúng tôi - về các cơ hội và khả năng. Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy tổng quan về sự kiện của chúng tôi, hội thảo, hội thảo trên web trực tiếp & bản ghi hội thảo trên web, hội thảo nội bộ và các sự kiện dành cho khách hàng của DQS.

Tất cả các sự kiện

Loading...
Bạn chưa tìm được đúng? Click vào đây để xem tổng quan toàn cầu
DQS Toàn cầu 

headline

badge
days
month
year
headline
body_copy
location | language
price
badge
days
month
year
headline
body_copy
location | language
price
badge
days
month
year
headline
body_copy
location | language
price
badge
alt
headline
body_copy
location | language

Sách trắng DQS

Whitepaper
whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

TISAX® - Làm thế nào để bắt đầu đánh giá

Whitepaper
whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

ISO 45001 - Thu mua

Whitepaper
whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

Năm tiêu chuẩn ISO quan trọng nhất trong cách trình bày trực quan

Whitepaper
whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

ISO 9001 và ISO 27001 trong kỷ nguyên số hóa

Whitepaper
whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

ISO 45001 - An toàn sức khỏe nghề nghiệp và sự tuân thủ

Whitepaper
whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

CSR Phân tích trọng yếu

Whitepaper
whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

CSR -Đánh giá nhà cung cấp có hệ thống

Whitepaper
whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

ISO 27701 Hệ thống quản lý bảo vệ dữ liệu

Whitepaper
whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

ISO 45001 - Tham vấn và tham gia

Whitepaper
whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

ISO 45001 An toàn và sức khỏe nghề nghiệp và giao tiếp

Whitepaper
whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

ISO 45001 - Đánh giá nội bộ

Whitepaper
whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

ISO 27001 Hướng dẫn đánh giá

Whitepaper
whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

ISO 9001 Hướng dẫn đánh giá

Whitepaper
whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

CSR - Sự bền vững trong chuỗi cung ứng

Whitepaper
whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

Xây dựng Hệ thống Quản lý Tích hợp với Cấu trúc Cấp cao (HLS)

Whitepaper
whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

ISO 14064 Khí nhà kính