Báo cáo ESG là một chủ đề nóng trong chương trình nghị sự của nhiều nhóm Cấp quản lý. CSRD mới sẽ sửa đổi Chỉ thị báo cáo phi tài chính (NFRD) hiện hành và sẽ tăng đáng kể các yêu cầu báo cáo đối với các công ty thuộc phạm vi của CSRD nhằm nỗ lực mở rộng thông tin về tính bền vững cho người dùng.

 

Các doanh nghiệp hiện đang hiểu rằng tác động môi trường và xã hội của họ trong cộng đồng – cũng như cơ cấu quản trị doanh nghiệp và tính minh bạch – sẽ trở thành những yếu tố quan trọng cho tính bền vững và khả năng cạnh tranh lâu dài của họ.

 

Việc lập báo cáo phát triển bền vững ESG là một thách thức lớn đối với nhiều tổ chức. Số lượng Chỉ số ESG rất nhiều và khác nhau tùy theo ngành, quy mô công ty và mức độ phức tạp. Ngoài ra, có nhiều khung đo lường và báo cáo khác nhau trên toàn thế giới. Nhưng bạn có thể bắt đầu từ đâu trong việc đánh giá vị trí của mình về việc tuân thủ ESG, các chuẩn mực và phương pháp tính toán tối ưu nhất? 

 

Để tìm hiểu thêm về cách đội ngũ DQS có thể hỗ trợ quá trình chuyển đổi doanh nghiệp của bạn, chúng tôi sẽ tổ chức hội thảo vào ngày 1 tháng 8 năm 2023 với rất nhiều phương pháp hữu ích cho việc lập báo cáo ESG. Để biết chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại headoffice@dqs.com.vn