Compliance Due Diligence
Loading...

Thông báo tới DQS GmbH

Các tổ chức có hệ thống quản lý được chứng nhận có nghĩa vụ báo cáo các tai nạn, sự cố và vi phạm pháp luật nghiêm trọng có thể báo cáo cho DQS mà không có yêu cầu và không chậm trễ. Là một tổ chức chứng nhận được công nhận, DQS có nghĩa vụ đánh giá báo cáo và các mối tương quan có thể có với hệ thống quản lý và quyết định về quá trình hành động tiếp theo.

Compliance Due Diligence
Loading...

Thông báo tới DQS CFS GmbH

Nhiều hệ thống chứng nhận hiện yêu cầu thông tin trực tiếp từ tổ chức chứng nhận trong trường hợp thu hồi sản phẩm. Điều này đã được quy định theo hợp đồng trong Điều kiện Đặc biệt để Đánh giá Chứng chỉ Hệ thống Quản lý và Chứng nhận Sản phẩm cũng như trong DIN EN ISO / IEC 17021 và DIN EN ISO / IEC 17065. Do đó, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ đợt thu hồi sản phẩm nào bằng biểu mẫu liên hệ bên dưới. Sau đó chúng tôi sẽ liên hệ với bạn. Tất cả thông tin tất nhiên sẽ được bảo mật.