Điều khoản sự kiện và điều kiện

Đối với các sự kiện miễn phí và trả phí

Điều kiện chung khi tham gia các sự kiện DQS

1. Phạm vi

Các điều khoản và điều kiện tham gia này áp dụng cho tất cả các đăng ký cho các sự kiện của DQS GmbH, DQS CFS GmbH, DQS BIT GmbH và DQS Medizinprodukte GmbH (sau đây gọi là "DQS") giữa DQS và khách hàng. Thuật ngữ 'sự kiện' bao gồm các định dạng kỹ thuật số cũng như các diễn đàn đã tham dự, ngày khách hàng, đại hội, hội nghị, hội thảo, khóa học, hội thảo và hội thảo trên web.

Chi tiết liên hệ của nhà cung cấp cụ thể trong DQS Group có thể được tìm thấy trong thông báo sự kiện tương ứng.

2. Đăng ký hoặc ký kết hợp đồng

2.1 Việc quảng bá sự kiện và các dịch vụ liên quan khác trên trang chủ của DQS không cấu thành một ưu đãi theo nghĩa pháp lý. Đăng ký cho các sự kiện của chúng tôi có thể được thực hiện trực tuyến thông qua mẫu đăng ký hoặc qua e-mail. Khách hàng có thể gửi đề nghị thông qua biểu mẫu đăng ký được tích hợp vào giao diện trực tuyến của DQS. Sau khi hoàn tất quy trình đăng ký điện tử, khách hàng gửi đề nghị hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý liên quan đến các sự kiện đã chọn bằng cách nhấp vào nút kết thúc quy trình đăng ký. Trước khi gửi phiếu đăng ký, khách hàng có thể liên tục sửa các đăng ký của mình bằng các chức năng bàn phím và chuột thông thường. Ngoài ra, tất cả các mục nhập được hiển thị lại trong cửa sổ xác nhận trước khi nộp đơn đặt hàng ràng buộc và cũng có thể được sửa ở đó bằng cách sử dụng các chức năng chuột và bàn phím thông thường. Hơn nữa, khách hàng cũng có thể gửi ưu đãi qua e-mail nêu rõ thông tin bắt buộc cần thiết cho sự kiện.

2.2 DQS được quyền chấp nhận toàn bộ hoặc một phần đề nghị hợp đồng do khách hàng đưa ra. DQS không có nghĩa vụ phải chấp nhận trong bất kỳ trường hợp nào. Việc đăng ký sẽ được coi là được chấp nhận nếu người tham gia đã nhận được xác nhận đăng ký từ DQS dưới dạng văn bản, ví dụ như qua e-mail.

2.3 Nếu số lượng đăng ký vượt quá số lượng người tham gia tối đa, một danh sách chờ sẽ được thiết lập và những người liên quan sẽ được thông báo nếu có chỗ trở lại.

3. Dịch vụ, Ngày tháng, Quyền sửa đổi

3.1 Thực hiện hợp đồng là quyền tham gia sự kiện. Nội dung, diễn giả hoặc giảng viên cũng như quá trình của một sự kiện phụ thuộc vào chương trình sự kiện được công bố trước.

[Để triển khai sự kiện trực tiếp trên trang web, khái niệm vệ sinh được công bố dưới liên kết [---] tại thời điểm diễn ra sự kiện sẽ được áp dụng.]

3.2 Sự kiện không cấu thành một giao dịch cố định.

Ngày diễn ra sự kiện có thể được hoãn lại tối đa 7 ngày trước ngày thông báo ban đầu của DQS nếu có lý do khách quan. Khách hàng phải được thông báo về những thay đổi. Tuy nhiên, DQS có quyền thay đổi các hạng mục chương trình riêng lẻ của một chương trình sự kiện trong thời gian ngắn, không cần thông báo trước và không cần sự đồng ý của người tham gia, nếu điều này không ảnh hưởng đến mục tiêu nội dung của sự kiện.

DQS được quyền thay thế diễn giả đã thông báo bằng một diễn giả khác trong thời gian ngắn nếu có lý do khách quan. Những thay đổi về chương trình như vậy không cho phép khách hàng rút khỏi hoặc hủy bỏ hợp đồng đã ký kết, trừ khi điều này làm thay đổi bản chất của sự kiện, để sự cân bằng hợp đồng giữa các bên không bị xáo trộn đáng kể.

3.3 Theo quyết định của mình, DQS có thể tùy theo quyết định của mình và nếu có lý do khách quan, thay đổi sự kiện tối đa 7 ngày trước ngày diễn ra sự kiện thành

  • một hội nghị kết hợp, tức là một sự kiện được tổ chức cả tại chỗ và trực tuyến, hoặc
  • một sự kiện trực tuyến.

3.4 Có một lý do khách quan n trong trường hợp tạm thời ngăn cản DQS cung cấp dịch vụ của mình mà DQS không chịu trách nhiệm, trong trường hợp bất khả kháng, trong trường hợp có các biện pháp bảo vệ người tham gia sự kiện, nhân viên và diễn giả của DQS, trong trường hợp không đủ số lượng người tham gia và trong trường hợp diễn giả bị ốm. Quyền hủy bỏ sự kiện của DQS theo Mục 5.4 sẽ không bị ảnh hưởng. "Trường hợp bất khả kháng" sẽ được coi là tồn tại đặc biệt trong các trường hợp (i) chiến tranh (được tuyên bố hoặc không được tuyên bố), các hành động thù địch, tấn công, hành động của kẻ thù nước ngoài, huy động quân sự rộng rãi; (ii) nội chiến, bạo loạn, nổi loạn và cách mạng, quân đội hoặc các hoạt động chiếm đoạt quyền lực, nổi dậy, các hành động khủng bố, phá hoại hoặc cướp biển; (iii) tiền tệ và thương mại hạn chế, cấm vận, trừng phạt; (iv) các hành vi chính thức hợp pháp hoặc bất hợp pháp, tuân thủ luật pháp hoặc mệnh lệnh của chính phủ, trưng thu, tịch thu tác phẩm, trưng dụng, quốc hữu hóa; (v) bệnh dịch, đại dịch, dịch bệnh, thiên tai hoặc sự kiện thiên nhiên khắc nghiệt; (vi) nổ, cháy, phá hủy thiết bị, sự cố trong thời gian dài của hệ thống giao thông, viễn thông, hệ thống thông tin hoặc nguồn điện; (vii) tình trạng bất ổn lao động nói chung như tẩy chay, đình công và bãi khóa, đình trệ, chiếm đóng các nhà máy và tòa nhà.

Thu hồi

Khách hàng là người tiêu dùng (đăng ký không liên quan đến hoạt động thương mại hoặc nghề nghiệp) có quyền thu hồi đăng ký của mình trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được xác nhận đăng ký mà không cần giải thích bằng văn bản (ví dụ: thư hoặc fax). Không có phí hủy bỏ sẽ được tính trong trường hợp này. Quyền thu hồi không còn có thể được thực hiện sau khi sự kiện đã diễn ra. Để đáp ứng yêu cầu thu hồi kịp thời, chỉ cần gửi hủy trong khoảng thời gian 14 ngày là đủ. Việc thu hồi có thể được gửi đến địa chỉ liên hệ được nêu ở cuối Điều khoản và Điều kiện Tham gia Chung, nêu rõ tiêu đề sự kiện, địa điểm sự kiện và ngày diễn ra sự kiện.

5. Hủy bỏ và chi phí

5.1 Khách hàng hủy đăng ký trước hai tuần trước ngày diễn ra sự kiện sẽ phải chịu 50% chi phí đặt chỗ, sau đó 100% là chi phí hủy bỏ nếu sự kiện diễn ra. Trong trường hợp vắng mặt, 100% chi phí đăng ký sẽ được tính là chi phí đăng ký. Việc hủy phải được thực hiện dưới dạng văn bản (mail, fax, e-mail); có liên quan là ngày nhận được đăng ký

5.2 Người tham gia có thể hủy miễn phí các sự kiện miễn phí khi tham dự bao gồm cả dịch vụ ăn uống, tối đa 10 ngày trước khi bắt đầu sự kiện. Sau đó, nếu khách hàng không tham dự sự kiện mà không thông báo cho chúng tôi đúng thời hạn, bất kể lý do gì, họ sẽ phải trả một khoản phí tương đương với chi phí ăn uống phát sinh (tối thiểu 50 EUR).

5.3 Người đại diện / Người tham gia thay thế
Người tham gia có quyền cử một đại diện (người tham gia thay thế) trong trường hợp bị ngăn cản tham gia. Việc này cần có sự phối hợp trước với DQS.

5.4 DQS có quyền hủy bỏ sự kiện nếu không đạt được số lượng người tham gia tối thiểu hoặc nếu diễn giả / giảng viên vắng mặt trong thời gian ngắn. Trong trường hợp các sự kiện có thu phí, việc hoàn trả toàn bộ phí tham gia đã được thanh toán trừ khi ngày đó có thể bị hoãn lại theo quy định tại điều 3.2 hoặc được thay đổi thành một sự kiện kết hợp hoặc trực tuyến theo điều 3.3 hoặc các lý do khách quan khác theo nghĩa của điều 3,4, tồn tại. Các yêu cầu khác của người tham gia bị loại trừ.

5.5 Yêu cầu hoàn tiền của khách hàng do sự kiện tạm thời bị gián đoạn (đặc biệt là trong trường hợp sự kiện kỹ thuật số) được loại trừ. Các thay đổi về chương trình không cho phép khách hàng rút khỏi hoặc hủy bỏ hợp đồng đã ký kết, miễn là điều này không làm thay đổi bản chất của sự kiện nói chung, do đó sự cân bằng hợp đồng giữa các bên cũng không bị xáo trộn đáng kể.

5.6 Bất kỳ khiếu nại nào do sự lơ là của DQS hoặc người được ủy quyền sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Điều khoản thanh toán

6.1 Đối với các sự kiện có thu phí, phí tham dự được nêu trong thông báo về sự kiện và được xác nhận khi đăng ký cộng với thuế giá trị gia tăng hiện hành sẽ được áp dụng.

6.2 Phí tham gia sẽ đến hạn thanh toán mà không được khấu trừ trong vòng 14 ngày sau khi lập hóa đơn. Thanh toán sẽ được coi là đã được nhận ngay sau khi số tiền tương đương được ghi có vào tài khoản DQS. Nếu hóa đơn quá hạn, các khoản thanh toán đến trước tiên sẽ được tính trên bất kỳ chi phí và lãi suất nào, sau đó là thanh toán số tiền chưa thanh toán.

7. Tài liệu về bản quyền sự kiện

Tất cả các tài liệu được phân phát hoặc có thể truy cập được ở dạng giấy, trên phương tiện truyền dữ liệu hoặc điện tử thông qua các liên kết đều phải tuân theo bản quyền. Chúng được cung cấp riêng cho những người tham gia để bổ sung hoặc nâng cao các chủ đề của sự kiện và không được sao chép hoặc xuất bản hoặc công bố công khai - thậm chí không phải một phần - nếu không có sự đồng ý của DQS hoặc các diễn giả và giảng viên do DQS chỉ định.

8.  Bản ghi hình ảnh và âm thanh

Trong các sự kiện, các bản ghi hình ảnh và âm thanh có thể được thực hiện cho các mục đích tiếp thị quan hệ công chúng, được sử dụng trên dqsglobal.com, các kênh truyền thông xã hội DQS và các tài liệu quảng cáo DQS dành cho quan hệ công chúng. Bằng cách tham gia vào sự kiện, khách hàng đồng ý sử dụng tài liệu này, trên đó họ có thể được mô tả.

9. Trách nhiệm pháp lý

9.1 DQS sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại - bất kể căn cứ pháp lý - trong trường hợp cố ý và sơ suất nghiêm trọng. Trong trường hợp sơ suất đơn giản, DQS sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại do thương tật đến tính mạng, chân tay hoặc sức khỏe, hoặc những thiệt hại do vi phạm một nghĩa vụ hợp đồng thiết yếu (nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ giúp cho việc thực hiện đúng hợp đồng có thể ngay từ đầu và dựa trên việc tuân thủ mà đối tác hợp đồng thường xuyên tin cậy và có thể dựa vào); trong trường hợp này, tuy nhiên, trách nhiệm pháp lý được giới hạn trong việc bồi thường thiệt hại có thể thấy trước, thường xảy ra.

9.2. Các giới hạn về trách nhiệm pháp lý phát sinh từ Điều 9.1 sẽ không áp dụng nếu DQS đã vi phạm từ chối một sai sót trọng yếu hoặc đã đảm bảo. Điều khoản của câu 1 sẽ áp dụng những sửa đổi phù hợp đối với các khiếu nại của Khách hàng theo luật trách nhiệm sản phẩm, nếu điều này được áp dụng.

9.3 Điều khoản 9 này cũng áp dụng đối với các hành vi vi phạm nghĩa vụ của các chi nhánh và đại diện hợp pháp của DQS.Điều khoản 9 này cũng áp dụng đối với các hành vi vi phạm nghĩa vụ của các chi nhánh và đại diện hợp pháp của DQS. 

10.  Luật áp dụng và quyền tài phán

Tất cả các mối quan hệ pháp lý giữa các bên sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Cộng hòa Liên bang Đức, loại trừ các luật về mua bán quốc tế hàng hóa di chuyển. Trong trường hợp của người tiêu dùng, sự lựa chọn luật này sẽ chỉ áp dụng trong trường hợp sự bảo hộ đã được cấp không bị rút lại bởi các quy định bắt buộc của luật pháp của quốc gia mà người tiêu dùng có nơi cư trú thường xuyên.

Nếu khách hàng hoạt động với tư cách là một thương gia, một pháp nhân có văn phòng đăng ký trên lãnh thổ Cộng hòa Liên bang Đức, thì nơi có thẩm quyền duy nhất đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này là văn phòng đã đăng ký của DQS. Nếu khách hàng có văn phòng đăng ký bên ngoài lãnh thổ của Cộng hòa Liên bang Đức, thì địa điểm kinh doanh của DQS là nơi duy nhất có thẩm quyền đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này, nếu hợp đồng hoặc các khiếu nại từ hợp đồng có thể được quy cho hoạt động nghề nghiệp hoặc thương mại của khách hàng. Tuy nhiên, trong các trường hợp trên, trong mọi trường hợp, DQS có quyền khiếu nại lên tòa án tại văn phòng đăng ký của khách hàng.

11. Các điều khác 

Thỏa thuận bằng lời nói yêu cầu xác nhận bằng văn bản để có giá trị ràng buộc.
 17.03.2022