Bảo mật thông tin khách hàng

Trong quá trình sử dụng website của chúng tôi, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được truy cập bởi DQS với vai trò là  người kiểm soát và lưu trữ dữ liệu trong một khoảng thời gian nhằm phục vụ cho một số mục đích và trách nhiệm pháp lý nhất định

Thông tin bảo mật này cung cấp cho bạn tổng quan về cách thức dữ liệu cá nhân của bạn được sử dụng khi bạn truy cập vào "Website" https://www.dqsglobal.com/vi-vn, sử dụng các biểu mẫu và công cụ trao đổi trên trang web, hoặc đề nghị cung cấp dịch vụ như một phần của cổng MyDQS (các biểu mẫu cùng với cổng MyDQS gọi chung là "Dịch vụ"). Đồng thời, chúng tôi xin thông báo đến về các quyền của bạn theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU ("GDPR") và những lựa chọn bạn có để quản lý và bảo vệ dữ liệu các nhân của mình.

Lưu ý: Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp ở các nước thứ ba hoặc có liên quan đến các nước thứ ba liên quan đến hoạt động của trang web và cung cấp Dịch vụ của chúng tôi và với tư cách là một tập đoàn toàn cầu, bản thân chúng tôi cũng đang hoạt động ở các nước thứ ba nơi không có mức độ bảo vệ dữ liệu giống với GDPR. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về các biện pháp chúng tôi đã thực hiện để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn trong chính sách bảo mật này. Chúng tôi đang hướng trang web và dịch vụ của mình vào các doanh nghiệp và do đó cho rằng các biện pháp này là đủ. Bạn không có nghĩa vụ pháp lý hoặc theo hợp đồng nào về việc cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân được chỉ định trong thông tin bảo mật này thông qua trang web. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào bằng e-mail hoặc điện thoại hoặc bằng văn bản

Trong trường hợp bạn có câu hỏi nào về bảo mật dữ liệu tại DQS hoặc về quyền dữ liệu các nhân của bạn, bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi hoặc bộ phận bảo mật dữ liệu của chúng tôi bất cứ khi nào

Bạn có thể tải xuống thông tin về bảo mật dữ liệu tại đây.

I.) THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA BỘ PHẬN KIỂM SOÁT VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU

Đối với trang web và công tác xử lý trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bộ phận kiểm soát

DQS Holding GmbH
August-Schanz-Strasse 21
60433 Frankfurt am Main
Tel: +49 69 95427 0
Fax: +49 69 95427 111
Email:
info@dqsglobal.com 

"chúng tôi" hoặc "DQS"

Trong trường hợp bạn có bất kì câu hỏi nào về xử lý dữ liệu của bạn đến bộ phận bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, bạn có thể gửi email đến dataprotection@dqsglobal.com

II.) PHÂN LOẠI DỮ LIỆU, MỤC ĐÍCH VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA XỬ LÝ DỮ LIỆU

Khi chúng tôi cúng cấp dịch vụ và trang web, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân từ nhiều nguồn khác nhau cho nhiều mục đích khác nhau.

Đầu tiên, đây là dữ liệu chúng tôi xử lý tự động, chủ yếu vì lý do kĩ thuật, khi mỗi khách hàng truy cập trang web hoặc dịch vụ của DQS, bất kể họ có sử dụng dịch vụ, liên lạc với chúng tôi hay không.

Thứ hai, chúng tôi xử lý một số dữ liệu nhất định chỉ khi bạn quyết định liên lạc hoặc sử dụng một số chức năng cụ thể trên trang web, hoặc sử dụng đề nghị cung cấp dịch vụ. Khi đăng kí, DQS cũng sẽ xử lý dữ liệu cá nhân bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi từ bạn.

Cuối cùng, chúng tôi cũng xử lý dữ liệu từ bạn cho các mục đích tiếp thị liên quan đến mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi hoặc nếu trước đó bạn đã đồng ý rõ ràng. Bạn có quyền phản đối các hoạt động xử lý này bất cứ lúc nào hoặc rút lại sự đồng ý của bạn sau khi bạn đã đưa ra. Tìm hiểu thêm thông tin của chúng tôi về quyền chủ thể dữ liệu của bạn.

1. DỮ LIỆU ĐƯỢC TỰ ĐỘNG XỬ LÝ KHI BẠN GHÉ THĂM TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Khi bạn ghé thăm trang web và sử dụng Dịch vụ của DQS, chúng tôi tự động truy cập quá trình kết nối và dữ liệu sử dụng 

Trình duyệt tự động gửi thông tin đến máy chủ trang web của chúng tôi, ví dụ: thời gian truy cập, tên và đường dẫn của trang web được truy cập, hệ thống thực hiện/ loại và phiên bản trình duyệt được sử dụng, trang web mà từ đó truy cập được thực hiện (URL giới thiệu), và cả địa chỉ IP của bạn (cùng với 'dữ liệu kết nối') và thông tin về các tương tác của bạn với trang web và dịch vụ của chúng tôi ("dữ liệu sử dụng"). Tuy nhiên, chúng tôi không thể phát hiện danh tính của bạn với chỉ những dữ liệu này.

Chúng tôi truy cập kết nối và dữ liệu sử dụng nhằm đảm bảo an ninh công nghệ thông tin và quá trình vận hành hệ thống cũng như phát hiện và ngăn ngừa sự lạm dụng, cụ thể là sự gian lận. Bên cạnh đó, chúng tôi truy cập dữ liệu sử dụng ẩn danh để phân tích và liên tục cải tiến hoạt động của trang web và dịch vụ và để sửa lỗi cũng như cá nhân hóa nội dung cho bạn.

Chúng tôi tạm thời sao lưu dữ liệu kết nối và dữ liệu sử dụng tại các tệp nhật ký và sẽ được tự động xóa sau 14 ngày.

Chúng tôi truy cập dữ liệu kết nối và dữ liệu sử dụng trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong giao nhận và sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi một cách bảo mật, phòng tránh rủi ro và tiện lợi, Mục 6 của GDPR.

Cookie và các công nghệ tương tự: Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để tự động truy cập dữ liệu sử dụng cho những mục đích trên. Vui lòng xem thêm về cookie và tác dụng của chúng trên trang web tại phần Cookie và công nghệ tương tự ở cuối trang này.

2. DỮ LIỆU ĐƯỢC TRUY CẬP KHI BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Bên cạnh dữ liệu sử dụng được truy cập của tất cả khách hàng ghé thăm trang web và sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn nếu bạn chủ động cung cấp khi sử dụng dịch vụ của DQS, ví dụ: khi bạn dùng biểu mẫu Liên lạc - Báo giá - Đăng kí - hoặc Đặt hàng cho các đề nghị, khiếu nại và vi phạm, yêu cầu liên quan đến dịch vụ chứng nhận và đánh giá của chúng tôi, đăng kí tham gia hội thảo, thảo luận và sự kiện, tải xuống sách trắng hoặc các gói thông tin, hoặc bạn muốn trao đổi với chúng tôi thông qua chat.

Chúng tôi có thể thu thập chi tiết thông tin liên lạc của bạn (ví dụ: tên, địa chỉ email, số điện thoại), và thông tin liên quan đến hoạt động chuyên môn, thông tin thanh toán của bạn nếu được cung cấp qua đơn đăng kí, hợp đồng, và đơn đặt hàng cũng như dữ liệu về nội dung được cung cấp qua dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: thông tin chi tiết hơn về yêu cầu hoặc ngành nghề của bạn...)

Chúng tôi truy cập những dữ liệu này nhằm mục đích hỗ trợ bạn liên lạc và tận dụng dịch vụ của chúng tôi, tạo điều kiện cho các truy vấn và để trả lời yêu cầu của bạn, cũng như để kiểm tra thông tin về tính hợp lý.

Việc xử lý dữ liệu được thực hiện theo yêu cầu của bạn và cần thiết cho các mục đích đã nói ở trên để thực hiện hợp đồng và các biện pháp tiền hợp đồng theo Điều 6 của GDPR.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xử lý dữ liệu này cho các mục đích khác trong các trường hợp riêng lẻ, bao gồm, ví dụ, việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các công ty liên kết trong Tập đoàn. Ví dụ: chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của bạn tới công ty DQS chịu trách nhiệm và tư vấn viên của bạn nếu công ty của bạn đã là khách hàng của chúng tôi.

 

THÔNG TIN CỤ THỂ VỀ QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG MYDQS

 

Trong miền https://www.mydqs.com, Tập đoàn DQS , với tư cách là bên kiểm soát chung theo Điều 26 của GDPR, cho phép bạn đăng ký khu vực hạn chế truy cập bằng mật khẩu (sau đây gọi là MyDQS) là nơi chứng chỉ, xác nhận đơn đặt hàng, báo cáo và các tài liệu liên quan khác có thể được cung cấp và truy cập bởi bạn.

Các Kiểm soát viên chung đã tham gia vào một thỏa thuận theo Điều 26 (1) của GDPR, cung cấp các quy tắc ràng buộc về thời điểm mà Kiểm soát viên phải thực hiện nghĩa vụ nào phát sinh từ các yêu cầu của GDPR.

Thực hiện các quyền chủ thể dữ liệu theo Điều 15. Tuy nhiên, GDPR có thể thực hiện được với từng Người kiểm soát chung. Điều này có nghĩa là bạn có thể, ví dụ, trao đổi và từ đó xác nhận quyền truy cập của mình theo Điều 15 của GDPR hoặc yêu cầu xóa theo Điều 17 của GDPR đối với bất kỳ công ty nào thuộc Tập đoàn DQS. Đối tượng được đề cập sẽ xử lý thông tin liên lạc nội bộ tiếp theo để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của bạn.

Liên quan đến quyền khiếu nại của chủ thể dữ liệu với cơ quan giám sát, cơ quan xử lý chính: Ủy viên Hessian về Bảo vệ Dữ liệu và Tự do Thông tin, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, P.O. Box 31 63, 65021 Wiesbaden, điện thoại: 0611 1408-0, fax: 0611 1408-900, e-mail: posttelle@datenschutz.hessen.de, Internet: http://www.datenschutz.hessen.de. Tuy nhiên, bạn cũng có thể liên hệ với các cơ quan giám sát tại văn phòng đăng ký của bạn.

Chúng tôi xử lý dữ liệu truy cập, thông tin tiếp theo liên quan đến công ty của bạn, cũng như thông tin về ủy quyền của bạn. Để hoàn tất đăng ký, cần phải chọn một mật khẩu cá nhân. Cùng với địa chỉ email của bạn (gọi chung là "dữ liệu truy cập"), điều này cho phép bạn đăng nhập vào tài khoản người dùng MyDQS của mình.

Người dùng MyDQS có thể thêm những người dùng khác có dữ liệu truy cập mà chúng tôi sau đó sẽ xử lý. Khi bạn được thêm bởi một người dùng từ bên trong tổ chức của mình, bạn sẽ nhận được email có liên kết kích hoạt mà bạn có thể sử dụng để kích hoạt tài khoản của mình. Liên kết có hiệu lực trong 24 giờ. Nếu bạn không muốn kích hoạt tài khoản người dùng và tổ chức của bạn không gửi liên kết kích hoạt mới, tài khoản người dùng tạm thời sẽ tự động bị xóa sau 48 giờ. Sau khi đăng ký thành công, người dùng có quyền ghi chép có thể tự xóa tài khoản người dùng của mình bất cứ lúc nào.

Việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến việc cung cấp MyDQS của chúng tôi được thực hiện theo yêu cầu của bạn hoặc tổ chức của bạn và cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng với bạn hoặc tổ chức của bạn dựa trên lợi ích kinh tế hợp pháp của chúng tôi, Điều 6 đoạn 1 của GDPR.

3. DỮ LIỆU ĐƯỢC XỬ LÝ CHO MỤC ĐÍCH TIẾP THỊ

Nếu bạn đã đồng ý rõ ràng theo Điều 6 của GDPR, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu bạn cung cấp khi đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để thường xuyên cập nhật tin tức cho bạn. Chúng tôi chỉ cung cấp các bản ghi hội thảo trên web, sách trắng hoặc info package miễn phí sau khi bạn đã đồng ý nhận bản tin từ chúng tôi. Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết "Hủy đăng ký" ở cuối bản tin. Ngoài ra, bạn có thể gửi yêu cầu hủy đăng ký của mình bất kỳ lúc nào bằng e-mail tới info@dqsglobal.com.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ e-mail của bạn mà không cần sự đồng ý rõ ràng để gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ tương tự của công ty chúng tôi, miễn là bạn đã là khách hàng của chúng tôi và không phản đối việc sử dụng địa chỉ e-mail của bạn, được gọi là "khách hàng hiện có". Trong trường hợp gửi thư đến khách hàng hiện có, chúng tôi thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi theo Điều 6 của GDPR. Việc xử dụng địa chỉ email của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp được coi là lợi ích hợp pháp được GDPR công nhận. Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết "Hủy đăng ký" ở cuối bản tin. Ngoài ra, bạn có thể gửi yêu cầu hủy đăng ký của mình bất kỳ lúc nào bằng e-mail tới info@dqsglobal.com.

Cookie và các công nghệ tương tự: Vào thời điểm bạn đã đồng ý rõ ràng khi  truy cập trang web của DQS, chúng tôi cũng sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để tự động xử lý dữ liệu sử dụng cho các mục đích này. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cookie và cách sử dụng chúng trên trang web ở cuối thông tin về quyền riêng tư này trong phần về cookie và các công nghệ tương tự cũng như trong mặt nạ đồng ý được cung cấp mà bạn có thể truy cập bất kỳ lúc nào qua chân trang web của chúng tôi và quản lý cài đặt của bạn. 

III.) NGƯỜI NHẬN

Chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ được lựa chọn cẩn thận cũng như với các đối tác kinh doanh và các công ty khác thuộc Tập đoàn DQS trên cơ sở các thỏa thuận trong đó các nhà cung cấp dịch vụ này cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu theo hợp đồng để bảo vệ dữ liệu của bạn. Trong một số trường hợp, chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba nếu chúng tôi được bạn hoặc tổ chức của bạn hướng dẫn làm như vậy hoặc nếu luật pháp yêu cầu chúng tôi làm như vậy.

1. THÔNG TIN VỀ CHUYỂN DỮ LIỆU CỦA NƯỚC THỨ BA

Chúng tôi cũng chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia bên ngoài EEA (được gọi là "các quốc gia thứ ba") mà Ủy ban EU không có quyết định thỏa đáng (được gọi là "các quốc gia thứ ba bị hạn chế"). Các quốc gia thứ ba bị hạn chế không cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu giống như ở EU. Chúng tôi chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn nếu

 • người nhận cung cấp các biện pháp bảo vệ phù hợp theo Điều 46 của GDPR để bảo vệ dữ liệu cá nhân (bao gồm mọi biện pháp bổ sung cần thiết),
 • bạn đã đồng ý rõ ràng với việc chuyển giao, sau khi chúng tôi đã thông báo cho bạn về những rủi ro, theo Điều 49 của GDPR,
 • việc chuyển giao là cần thiết để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng giữa bạn và chúng tôi,
 • hoặc một ngoại lệ khác từ Điều 49 của GDPR được áp dụng.

Các biện pháp bảo vệ phù hợp theo Điều 46 của GDPR có thể được gọi là các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn, theo đó người nhận ở quốc gia thứ ba bị hạn chế phải đảm bảo bảo vệ dữ liệu đầy đủ và do đó đảm bảo mức độ bảo vệ tương đương với GDPR. Tuy nhiên, các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn chỉ ràng buộc đối với các đối tác theo hợp đồng của chúng tôi. Do đó, có một rủi ro còn lại là các cơ quan chính phủ có thể có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn mà không cung cấp cho bạn các biện pháp pháp lý hiệu quả để chống lại điều này.

Xin lưu ý: Những người dùng khác do tổ chức của bạn kích hoạt cũng có thể có quyền truy cập vào các báo cáo được lưu trữ trong MyDQS. DQS không kiểm tra xem người dùng đã kích hoạt truy cập thông tin được lưu trữ trong MyDQS từ quốc gia nào. Do đó, dữ liệu cá nhân có thể bị chuyển đến các quốc gia bên ngoài EEA. Chúng tôi căn cứ việc chuyển giao như vậy dựa trên việc đáp ứng cần thiết của mối quan hệ hợp đồng trong bối cảnh cung cấp dịch vụ của chúng tôi trong MyDQS.

Nếu bạn sử dụng MyDQS, các công ty DQS ở các quốc gia thứ ba bị hạn chế cũng có thể truy cập dữ liệu được lưu trữ về bạn trên cơ sở Điều 49 (1) (b) của GDPR để thực hiện hợp đồng giữa bạn và DQS, chẳng hạn nếu bạn làm việc với một công ty DQS ở một nước thứ ba bị hạn chế.

2. NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Để cung cấp Trang web và Dịch vụ của mình, chúng tôi sử dụng các dịch vụ của Hệ thống quản lý nội dung IBEXA, do Công ty TNHH Ibexa, Kaiser-Wilhelm-Ring 30-32, 50672 Cologne, Đức phát triển, cũng như Hubspot, một dịch vụ của Tập đoàn HubSpot, 25 First Street, Cambridge , MA 02141 Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng sử dụng Hubspot cho các bản tin của mình.

Trang web của chúng tôi sử dụng dịch vụ quản lý sự đồng ý Usercentrics của Công ty TNHH Usercentrics, Sendlinger Str. 7, 80331 München, Đức. Nếu bạn đồng ý cho chúng tôi cài đặt cookie khi bạn truy cập trang web, Usercentrcis sẽ xử lý thời gian truy cập, thông tin trình duyệt, thông tin về sự chấp thuận và thông tin của thiết bị yêu cầu.

Chúng tôi cung cấp tính năng trò chuyện với sự trợ giúp của Userlike của Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Cologne (sau đây gọi là "Userlike").

Chúng tôi tích hợp nội dung của bên thứ ba, ví dụ: video, vào trang web của chúng tôi trên cơ sở đồng ý của bạn theo Điều 6 của GDPR và trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi theo Điều 6 của GDPR để nâng cao chức năng của các trang web với các dịch vụ từ các nhà cung cấp khác. Mục đích cơ bản được xem là lợi ích hợp pháp theo quy định của GDPR. Chúng tôi sử dụng các thành phần (video) từ YouTube, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA (sau đây gọi là "YouTube"), một công ty của Google. Chúng tôi thường kích hoạt "chế độ bảo vệ dữ liệu mở rộng" do YouTube cung cấp. Theo thông tin được cung cấp, không có cookie nào được đặt ở "chế độ bảo vệ dữ liệu mở rộng" để phân tích hành vi của người dùng.

Người nhận dữ liệu cá nhân của bạn cũng bao gồm, tùy thuộc vào sự đồng ý trước của bạn, các nhà cung cấp dịch vụ được mô tả trong biểu mẫu chấp thuận của chúng tôi về việc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự (chẳng hạn như Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Meta Platforms (trước đây là Facebook), One Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; LinkedIn, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Ca 94943, USA; và trung tâm thương mại Hotjar Ltd Dragonara Tầng 5, đường Dragonara, Paceville St . Julians, STJ 3141) phân tích dữ liệu kết nối và dữ liệu sử dụng cho chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về các nhà cung cấp này trong thông tin về cookie, phân tích trang web và các công nghệ theo dõi khác ở cuối chính sách quyền riêng tư này, cũng như trong biểu mẫu chấp thuận được cung cấp khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách trở lại truy cập ẩn danh thông qua phần chân trang của trang web của chúng tôi và quản lý cài đặt của bạn.

Chúng tôi đã ký kết các thỏa thuận hợp đồng nghiêm ngặt với các nhà cung cấp dịch vụ này để xử lý dữ liệu độc quyền trong phạm vi hướng dẫn của chúng tôi (được gọi là thỏa thuận xử lý dữ liệu).

3. CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐẾN BÊN THỨ BA

Trong chừng mực được cho phép về mặt pháp lý và được yêu cầu theo Điều 6 của GDPR để bắt đầu hoặc thực hiện các mối quan hệ hợp đồng với bạn hoặc công ty của bạn, chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba. Ví dụ: chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân cho các chuyên gia đánh giá độc lập nhằm mục đích thực hiện các dịch vụ đánh giá và cấp chứng nhận. Dữ liệu được truyền chỉ có thể được sử dụng bởi bên thứ ba cho các mục đích này.

Ngoài ra, chúng tôi chỉ chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nếu:

 • nhận được sự đồng ý rõ ràng của bạn theo Điểu 6 của GDPR;
 • trong trường hợp đây là nghĩa vụ pháp lý chúng tôi phải thực hiện theo Điều 6 của GDPR;
 • trong trường hợp có sự thay đổi về tập đoàn, ví dụ như sáp nhập
 • you have given your express consent to this in accordance with Article 6 (1) p. 1 lit. a of the GDPR;
 • in the event that there is a legal obligation for the disclosure pursuant to Article 6 (1) p. 1 lit. c of the GDPR that we are subject to; 
 • trong trường hợp chuyển nhượng hoặc chuyển đổi công ty, chẳng hạn như sáp nhập, mua lại hoặc khi bán tất cả hoặc một phần tài sản có liên quan đến thông tin Quyền riêng tư này. Trong trường hợp đó, bạn sẽ được thông báo trước qua email và/hoặc thông báo tương tự trên trang web của chúng tôi về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và về bất kỳ tùy chọn nào bạn có đối với thông tin cá nhân của mình (bao gồm, nếu có, quyền phản đối việc chuyển giao dữ liệu).

IV.) LƯU TRỮ VÀ XÓA BỎ

Chúng tôi cần xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn cho đến khi hoàn thành phản hồi yêu cầu của bạn hoặc hoàn tất hợp đồng giữa hai bên và luật thuế cũng như luật thương mại hoặc các nghĩa vụ pháp lý khác về lữu trữ dữ liệu (đặc biệt là  từ Bộ luật Thương mại Đức (HGB), Bộ luật Hình sự Đức (StGB) hoặc Bộ luật Thuế Đức (AO)).

Thông tin liên lạc nhận được từ đề nghị cho Dịch vụ, các buổi hội thảo, buổi thảo luận hoặc các mối liên hệ khác theo hợp đồng giữa hai bên, sẽ được xử ký lâu hơn để duy trì liên lạc với bạn. Bạn có thể phản đối việc lưu trữ này bất cứ lúc nào.

Chúng tôi lữu trữ dữ liệu sử dụng trong phạm vi dịch vụ của DQS tối đa một tháng.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhận của bạn trong quá trình sử dụng MyDQS cho đến khi quyền truy cập của bạn bị xóa và khi cần lưu trữ thêm thông tin để đáp ứng như cầu của tổ chức của bạn theo Điều 6, GDPR, hoặc nếu chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu trữ dữ liệu lâu hơn theo luật thuế và luật thương mại.

Chúng thôi lữu trữ dữ liệu chung nhận được trên cơ sở có sự chấp thuận của bạn cho đến khi bạn rút lại, tuy nhiên chúng tôi có thể xóa dữ liệu nếu chúng không còn cần thiết cho mục đích bạn chấp thuận hoặc nếu bạn không hoạt động trong một khoảng thời gian dài.

V.) QUYỀN CHỦ THỂ DỮ LIỆU CỦA BẠN

Bạn có quyền

 • thu hồi sự chấp thuận của bạn bất cứ khi nào, theo Điều 7 của GDPR. Điều này có thể dẫn đến hậu quả chúng tôi sẽ không tiếp tục xử lý dữ liệu của bạn trong tương lai;
 • yêu cầu quyền truy cập và dữ liệu cá nhân của bạn được chúng tôi xử lý theo Điều 15, GDPR. Đặc biệt, bạn có thể yêu cầu thông tin về mục đích của việc xử lý, danh mục dữ liệu cá nhân, danh mục người nhận dữ liệu của bạn, thời hạn lữu trữ dự kiến, quyền chỉnh sửa, thay đổi, hạn chế của việc xử lý hoặc phản đối, quyền khiếu nại về nguồn gốc dữ liệu của bạn nếu không được thu thập bởi chúng tôi, và việc tự động ra quyết định, bao gồm tạo hồ sơ, và thông tin về chi tiết hồ sơ;
 • yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ do chúng tôi lưu trữ ngay lập tức, theo Điều 16 của GDPR;
 • yêu cầu xóa bỏ dữ liệu cá nhân được chúng tôi lưu trữ, trừ phi cần để thực hiện quyền tự do ngôn luận và tự do thông tin, để đáp ứng nghĩa vụ pháp lý, vì lý do cộng đồng hoặc vì sự thành lập, thực hiện hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý theo Điều 17, GDPR;
 • yêu cầu hạn chế truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn, nếu trong trường hợp, độ chính xác của dữ liệu không đảm bảo, quá trình xử lý trái pháp luật, nhưng bạn phản đối việc xóa nó và chúng tôi không còn yêu cầu dữ liệu nữa, nhưng bạn cần dữ liệu đó để khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý hoặc bạn đã phản đối việc xử lý theo Điều 21 của GDPR ;
 • nhận được dữ liệu cá nhân bạn đã cung cấp theo định dạng có cấu trúc rõ ràng, thông thường và phù hợp cho các thiết bị hoặc yêu cầu chuyển giao dữ liệu đến người kiểm soát khác; và
 • khiếu nại với cơ quan giám sát theo Điều 77 của GDPR. Theo quy định, bạn có thể liên hệ với cơ quan giám sát nơi cư trú hoặc nơi làm việc của bạn hoặc trụ sở công ty của chúng tôi cho mục đích này. Cơ quan giám sát chịu trách nhiệm về chúng tôi là Ủy viên Hessian về Bảo vệ Dữ liệu và Tự do Thông tin, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden.

THÔNG TIN VỀ QUYỀN PHẢN ĐỐI CỦA BẠN THEO ĐIỀU 21 GDPR

Bạn có quyền phản đối bất cứ khi nào, trong vấn đề liên quan đến tình huống cụ thể, về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được thực hiện theo Điều 6 của GDPR (xử lý dữ liệu vì lợi ích cộng đồng và trên cơ sở cân bằng lợi ích); điều này cũng được áp dụng với Điều 4, GDPR.

Nếu bạn phản đối, chúng tôi sẽ không tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trừ phi chúng tôi chứng minh có lý do chính đáng thuyết phục cho việc xử lý vượt trên lợi ích, quyền và tự do của bạn, hoặc việc xử lý dữ liệu phục vụ cho mục đích khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý.

Nếu bạn phản đối việc xử lý dữ liệu cho mục đích tiếp thi trực tiếp, chúng tôi sẽ dừng việc xử lý ngay lập tức. Trong trường hợp này, không cần thiết phải trình bày chi tiết tình huống pháp lý cụ thể nào. Điều này cũng được áp dụng với hồ sơ, nếu có liên quan đến tiếp thị trực tiếp.

Trong trường hợp bạn muốn thực hiện quyền phản đối của mình, vui lòng gửi email đến dataprotection@dqsglobal.com.

VI.) AN NINH DỮ LIỆU

Tất cả dữ liệu cá nhân của bạn được mã hóa bằng giao thức TLS (Transport Layer Security). TLS là giao thức bảo mật và được sử dụng, ví dụ trong ngân hàng trực tuyến. Bạn có thể nhận ra kết nối bảo mật TLS, khác với những thứ khác bằng sự xuất hiện của chữ s trong http (ví dụ: https) trong thanh địa chỉ trên trình duyệt của bạn hoặc bằng biểu tượng khóa ở khu vực phía dưới trình duyệt của bạn.

Chúng tôi đồng thời sử dụng các biện pháp kĩ thuật an ninh theo tổ chức thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân chống lại sự kiểm soát cố ý hoặc vô tình, thiệt hại, tiêu hủy một phần hoặc toàn bộ, hoặc chống lại truy cập phi pháp từ bên thứ ba. Các biện pháp an ninh được chúng tôi liên tục cải tiến cùng với sự phát triển của công nghệ.

 

THÔNG TIN VỀ COOKIE VÀ CÁC CÔNG NGHỆ TƯƠNG TỰ

 

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, dữ liệu sử dụng được thu thập dưới cách được gọi là "theo dõi trang web". Có nghĩa là hành vi của một số người sử dụng có thể được theo dõi ẩn danh để cải thiện và cá nhân hóa Dịch vụ cũng như tối ưu hóa quảng cáo. Chúng tôi cũng sử dụng cookie và các công nghệ tương tự cho mục đích này.

Cookie là gì? Cookie là những tập tin văn bản nhỏ lưu trữ thông tin được lưu trong thiết bị bạn và được sử dụng để truy cập vào trang web. Chúng thường được sử dụng để chỉ định một hành động hoặc tùy chọn cụ thể trên trang web cho người dùng, nhưng không phát hiện danh tính hoặc làm lộ danh tính người dùng.

Cookie không hoàn toàn có lợi hoặc có hại, nhưng bạn nên hiểu về chúng và tự đưa ra quyết định với dữ liệu của mình

Chúng tôi sử dụng những loại cookie sau đây, phạm vi và chức năng được giải thích bên dưới: cookie theo phiên và cookie liên tục

Cookie theo phiên được tự động xóa bỏ khi bạn đóng trình duyệt. Chúng lưu trữ ID phiên, trong đó có thể chỉ định nhiều yêu cầu khác nhau từ trình duyệt của bạn cho phiên chung. Điều này cho phép máy tính của bạn được nhận dạng khi bạn quay lại trang web của chúng tôi. Cookie phiên được xóa bỏ khi bạn thoát đăng nhập hoặc đóng trình duyệt.

Cookie liên tục được lưu trữ khi bạn đóng trình duyệt và sau đó tự động xóa bỏ sau một khoảng thời gian nhất định, có thể thay đổi tùy thuộc vào cookie, điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào cookie. Bạn cũng có thể xóa cookie bất kỳ lúc nào trong cài đặt bảo mật trình duyệt.

Bạn có thể cài đặt trình duyệt trước hoặc sau khi sử dụng trang web của chúng tôi để tất cả cookie bị từ chối hoặc để cho biết khi nào cookie được gửi. Thông thường, các cài đặt này có thể được quản lý trong cài đặt trình duyệt của bạn, kể cả theo cách không thể đặt cookie nào cả hoặc cookie sẽ bị xóa lần nữa. Trình duyệt của bạn cũng có thể có tính năng duyệt ẩn danh. Bạn có thể tự mình sử dụng các chức năng này của trình duyệt bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, nếu bạn đã mặc định tắt cài đặt cookie trong trình duyệt, Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi có thể hoạt động không bình thường.

Bên cạnh cookie, chúng toi sử dụng các công nghệ khác để theo dõi người dùng, bao gồm, ví dụ, kỹ thuật được gọi là báo hiệu web (pixel tags, hoặc "web beacons", "GIFs", "bugs").

Pixel tags là gì? Thẻ pixel là hình ảnh một pixel trong suốt được hiển thị trên trang web. Ví dụ: họ theo dõi xem một khu vực cụ thể của trang web đã được nhấp vào hay chưa. Khi được kích hoạt, thẻ pixel sẽ ghi lại hoạt động tương tác của người dùng và có thể đọc hoặc đặt cookie. Vì các pixel thường dựa vào cookie để hoạt động nên việc tắt cookie có thể ảnh hưởng đến chúng. Nhưng ngay cả khi bạn tắt cookie, pixel vẫn có thể phát hiện lượt truy cập trang web.

Pixel gửi địa chỉ IP, đường dẫn URL của trang web được truy cập, thời gian pixel được xem, trình duyệt sử dụng, thông tin cài đặt cookie trước đây đến máy chủ trang web. Điều này cho phép thực hiện các phép đo lường và các đánh giá thống kê khác nhằm tối ưu hóa các dịch vụ của chúng tôi.

Mục đích và cơ sở pháp lý

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự nhằm nâng cao trải nghiệm cảu bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi sử dụng cookie phiên để nhận ra bạn đã từng truy cập vào Dịch vụ của DQS, bạn đã đăng nhập vào tài khoản người dùng hoặc hiện thị giỏ hàng của bạn. Chúng sẽ được tự động xóa sau khi bạn rời khỏi trang web chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi sử dụng cookie tạm thời, sẽ được lưu trữ trong thiết bị cuối cùng của bạn trong một khoảng thời gian cụ thể, để tối ưu hóa sự thân thiện người dùng. Trong lần tới bạn truy cập trang web, chúng tôi sẽ tự động nhận ra bạn đã từng ghé thăm và nhưng thông tin và cài đặt nào bạn đã sử dụng, như vậy bạn không cần phải làm lại lần nữa. Dữ liệu được xử lý bởi những cookies này cần thiết cho những mục đích nói trên để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi và bên thứ ba theo Điều 6, GDPR.

Mặt khác, chúng tôi sử dụng các công nghệ này - khi đã có sự chấp thuận của bạn, Điều 6, GDPR - để hệ thống hóa và đánh giá bản ghi sử dụng của trang web nhằm tối ưu hóa dịch vụ cũng như đưa quảng cáo trên trang web của bên thứ ba đến với bạn.

Bạn có thể thu hồi sự chấp thuận bất cứ lúc nào trong tương lai thông qua công cụ quản lý cookie. Bạn có thể sử dụng công cụ này  bất cứ khi nào thông qua lựa chọn "Cài đặt cookies" nằm cuối trang web để kiểm tra và điều chỉnh cài đặt cho phép của bạn.

Thông tin bảo mật khách hàng này hiện đang có hiệu lực và đã được cập nhật vào tháng 3 năm 2022.

 

Xem qua tất cả công cụ và cookie và quản lý Cài đặt bảo mật: