Tyska varv har gått igenom turbulenta tider. Senast orsakade finanskrisen 2008/2009 problem för branschen, liksom den ökande konkurrensen från Fjärran Östern, och vissa företag tvingades lägga ner. NEPTUN WERFT tillhörde redan då den ledande MEYER-koncernen i Tyskland och har fortfarande en bra position i dag - med en uppåtgående trend! Detta gäller även det integrerade ledningssystemet i det traditionella företaget, som nyligen utvidgats till att omfatta komponenterna miljöskydd (ISO 14001) och arbetssäkerhet (ISO 45001). Följ med oss på ett besök i Rostock i Tyskland.

Loading...

Vid en rundvandring i NEPTUN WERFTs välbevakade lokaler i Rostock-distriktet Warnemünde ser man först inte så mycket av företagets långa tradition. Panoramat domineras av den nya produktionshallen, som färdigställdes våren 2018. Och den imponerar med sina dimensioner: 181 meter lång, 71 meter bred och 57 meter hög gör det möjligt att bygga enorma flytande maskinrumsmoduler för MEYER WERFTs anläggningar i Papenburg vid Ems och MEYER TURKU (Finland). Men en blick på varvslogotypen på den imponerande byggnadens framsida avslöjar hur historisk anläggningen egentligen är. Nu har ISO 14001 (miljöskydd) och ISO 45001 (arbetarskydd) lagts till det integrerade ledningssystemet för det traditionella företaget.

Över 1 500 fartyg sedan 1850

NEPTUN WERFT grundades 1850 som ett varv och en maskinfabrik, då utan namntillägget "NEPTUN", som lades till först 1890 i samband med att företaget omvandlades till ett aktiebolag. Liksom många andra traditionella tyska företag har NEPTUN WERFT haft en händelserik historia under årtiondenas lopp, vilket inte minst återspeglas i byggandet av de olika typer av fartyg som tagits i bruk under epokerna. Sedan starten har varvet byggt över 1 500 fartyg och reparerat många gånger fler.

Komplex teknik för fartygsbyggnad

Milstolpe: Sammanslagning med Meyer Werft

En avgörande milstolpe i NEPTUN:s senare historia var integreringen i MEYER WERFT 1997, som sedan dess har verkat under namnet MEYER Group. Denna sammanslagning gjorde det möjligt för NEPTUN WERFT att specialisera sig på byggandet av kompletta flodkryssningsfartyg (från 2002) och de tidigare nämnda flytande maskinrumsmodulerna för havsgående kryssningsfartyg, som byggs i Papenburg och Åbo (Finland) - båda dessa utgör grunden för dagens framgång.

NEPTUN WERFT - Företagsuppgifter
Stiftelse1850 i Rostock, sedan 1997 en del av MEYER-koncernen.
HuvudkontorRostock-Warnemünde
FöretagsledningBernard Meyer, Thomas Weigend, Manfred Ossevorth
AffärsområdenVarvsindustri
PortföljFlodkryssningsfartyg, flytande maskinrumsmoduler för kryssningsfartyg, färjor, gastankfartyg.
AnställdaMer än 700 egna anställda och cirka 1 300 anställda i partnerföretag.
ISO-certifieringarISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001.
Loading...

Maskinrumsblocken monteras lager för lager och innehåller alla framdrivnings- och försörjningssystem: fartygsmotorer, kraftgeneratorer, värme- och luftkonditioneringsteknik samt tankar för flytande naturgas (LNG). NEPTUN WERFT och MEYER WERFT är de första varvsbolagen i världen som använder den sofistikerade och miljövänliga LNG-tekniken för sådana fartyg.

Sammanlagt 23 nya kryssningsfartyg kommer att byggas vid varven i Papenburg, Rostock och Åbo fram till 2024. Flodkryssningsfartygen, som efter färdigställandet huvudsakligen kommer att trafikera Tyskland och Frankrike, kommer att tillverkas helt och hållet i Rostock, från skrovet till mattorna i hytterna.

Hållande av leveransdatum som en kostnadsfaktor

Allt detta kräver inte bara ett stort tekniskt kunnande, utan också en förvaltning som är inriktad på tid, effektivitet och säkerhet. Rederier som beställer ett kryssningsfartyg vill sätta segel på den dag då det överenskomna överlämnandet sker - med ett fullbokat fartyg som vanligtvis är konstruerat för många tusen passagerare och måste uppfylla de högsta kvalitets- och säkerhetsnormerna.

Den flytande modulen från Rostock måste därför anlända till sin destination i tid för vidare installation. Samtidigt måste man se till att alla arbetsprocesser kan genomföras på ett absolut säkert sätt, både för arbetskraften och för miljön.

NEPTUN WERFT tar vägen mot detta mål via ledningssystem som är certifierade enligt ISO-standarder - närmare bestämt: via en Integrerat förvaltningssystem (IMS).

integriertes-managementsystem-dqs-whitepaper-kostenfrei
Loading...

Vitbok

 • 10 skäl för ett integrerat ledningssystem
 • Modell för ett ledningssystem
 • Jämförelse av kraven i fem standarder för ledningssystem: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 och ISO 27001.

Det integrerade ledningssystemet

För att vara på den säkra sidan när det gäller kvaliteten i alla processer, särskilt när det gäller att hålla tidsfrister, införde företaget 2015 både ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 och ett energiledningssystem enligt ISO 50001. Det senare bland annat för att öka energieffektiviteten och minska kostnaderna.

Den senaste kuppen kompletterar det integrerade ledningssystemet (IMS) med ISO 14001 för miljöledning (EMS) och ISO 45001 för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (OHSAS).

Sammanläggning av resurser

Avsikten bakom det:

"Med hjälp av ett integrerat ledningssystem kan man uppnå en bra balans mellan de olika kraven i ämnesspecifika standarder, samla resurser och undvika överlappningar."

Förutsättningen för detta: En helhetssyn på företaget och en konsekvent processorientering i de enskilda verksamheterna och förfarandena. Men också gemensamma, samtidiga revisioner av revisorer med flera kvalifikationer för att identifiera potentialen för förbättrad integration.

Revisionen för certifiering enligt kraven i ISO 14001 och ISO 45001 ägde rum i september 2019. NEPTUN WERFT är således ett bra exempel på integrerade ledningssystem.

Många anledningar till certifierad miljö- och arbetsmiljöhantering.

Att arbeta på ett varv är förknippat med ett antal (olycks)risker på grund av produktionen, t.ex:

Loading...
 • Verksamhet på stora höjder (fallrisk).
 • Verksamhet i trånga utrymmen, t.ex. i tomma celler för flytning (gaser/värme).
 • Transport av tunga laster med kranar (stålbalkar på upp till 600 ton),
 • Transporter med gaffeltruckar (fara på grund av trafiken i och utanför hallarna).
 • Ökad brandrisk, t.ex. på grund av svetsarbete (gnistor).
 • Arbete på kajkanten till Warnow-fartygsvägen, t.ex. flyttning av sektioner, driftsättning av fartyg.
 • Luftutsläpp på området, t.ex. från dieselstaplare.

Ett medvetet förhållningssätt till miljöfrågorna är lika viktigt, särskilt med tanke på de rättsliga skyldigheterna, en positiv image utåt och det grundläggande ansvaret för ett företag inom den tunga industrin. Nyckelord här är till exempel bränder, farliga ämnen, vattenskydd (t.ex. olyckor) och energianvändning.

Säkerhet och hälsa på arbetsplatsen: En tillgång när det gäller att rekrytera kvalificerad arbetskraft

Dr. Moritz Achilles, som är ansvarig för det integrerade ledningssystemet hos NEPTUN WERFT och sedan augusti 2019 även för det hos MEYER WERFT, anger främst klassiska aspekter som motiv för införandet och certifieringen av miljö- och OHSAS-ledningssystemet:

 • Förebyggande åtgärder för att upprätthålla personalens hälsa, även med avseende på förvaltning av företagshälsovård.
 • Tidig upptäckt och därmed minimering av olycks- och produktionsrisker.
 • Efterlevnad av lagstadgade krav och skyldigheter (compliance).
 • Öka medvetenheten om miljö- och arbetarskyddsfrågor.
 • Bevarande av resurser
 • Identifiering eller minimering av miljöaspekter som kan påverkas.

Och det finns också fördelar gentemot konkurrenterna: Högkvalificerade yrkesverksamma - en ganska sällsynt vara idag - kommer säkert att föredra en bevisligen säker arbetsplats framför en miljö som kanske inte är konsekvent organiserad enligt OHSAS-kraven.

Loading...

Samma sak gäller för samarbete med entreprenörer, t.ex. för inredning av flodkryssningsfartyg. I slutändan gynnas varvet som helhet av ett levande och effektivt IMS (integrerat ledningssystem).

Övertalning som förberedelse för certifiering

Förberedelserna inför certifieringen följde ett systematiskt tillvägagångssätt i klassisk ordning: Efter en omfattande genomgång av de två standarderna ISO 14001 och ISO 54001 och den efterföljande kvalificeringen av de ansvariga för ledningssystemet (miljö: Angelina Penzenstadler, OHSAS: Jan Niemann) var nästa steg att tolka kraven i förhållande till den specifika situationen på varvet.

Ett av MEYER-koncernens dotterbolag, ND Coatings GmbH, som är specialisten på korrosionsskydd, ytbehandling och isolering inom koncernen, fungerade som riktmärke för genomförandet. För detta ändamål anlitades också en konsult som genom sitt arbete i branschen förde med sig de nödvändiga kunskaperna för genomförandet av standardkraven på NEPTUN WERFT.

Framgångsfaktor intern kommunikation

Nästa steg var att inleda den interna kommunikationen om genomförandet av EMS- och OHSAS-kraven, med fokus på att lyfta fram de fördelar som är förknippade med dem. För detta ändamål hölls till exempel regelbundna möten på ledningsnivå och otaliga individuella diskussioner hölls upp till förmannanivå. Deras uppgift var sedan att informera sina anställda, men inte sällan först att övertyga dem om projektets mening.

Särskilt de gamla anställda hade vissa reservationer, t.ex. på grund av det fruktade (eller "upplevda") merarbetet eller för att fördelarna med ett integrerat ledningssystem helt enkelt inte erkändes.

En annan fråga var införandet av nya strukturer och arbetsmetoder och en eventuell extra ansträngning i fråga om dokumentation, som dock visade sig vara ganska liten på grund av harmoniseringen med dokumenten från MEYER WERFT (där hela dokumentunderhållet finns).

Ny medvetenhet skapades

I slutändan kunde alla medarbetare fås med på tåget, inte minst eftersom argumenten med avseende på efterlevnad, miljöskydd och arbetssäkerhet kunde skapa en ny medvetenhet om de relevanta ämnena. Det konsekventa engagemanget och övertygandet av de anställda bidrog sedan också i hög grad till att skapa idéer och lösningsstrategier med hänsyn till den enskilda arbetsplatsen, in i minsta detalj.

Prioritering av åtgärder

Efter exempelvis en jämförelse mellan mål och verklighet definierades de åtgärder som skulle införas, öppna åtgärder prioriterades, de enskilda projektplanerna upprättades och genomförandet i PDCA-cykeln genomfördes. Detta innefattade också införandet av ett effektivt rapporteringssystem för att identifiera och lösa avvikelser.

Loading...

Åtgärderna fokuserade på de typiska varvsaspekter som nämns ovan: brandbekämpning, farliga material, vattenskydd och energianvändning för miljöområdet, och arbete på höjder och i trånga utrymmen samt svetsning och brinnande arbete, stora komponenter och tunga laster för arbetsmiljöområdet.

Integrerat ledningssystem: Den högsta ledningen är med på tåget

I samband med genomförandet av åtgärderna har IMS-teamet, som i vidare bemärkelse även omfattar Compliance Manager Lena Meyer från MEYER WERFT i Papenburg och Energy Management Officer Jan Schepers, som också arbetar där, hittat intressanta lösningar.

Ledningen för NEPTUN WERFT, till vilken Dr. Moritz Achilles rapporterar direkt som ansvarig för IMS, agerar på ett föredömligt sätt :

"Ledningen står inte bara helt och hållet bakom det integrerade ledningssystemet utan deltar också aktivt i arbetet med att uppnå dess mål."

Detta sker bland annat genom särskilda, för övrigt oannonserade "GL-revisioner" (se nedan) och genom att tillhandahålla mänskliga och ekonomiska resurser.

Sträng miljöskyddslagstiftning

I samband med förberedelserna för ISO 14001- och ISO 45001-certifiering har varvet inlett ett antal åtgärder; obligatoriska åtgärder som syftar till att följa relevanta lagar och förordningar tas för givet och nämns inte särskilt.

I de västerländska industriländerna, särskilt i Tyskland, är den rättsliga situationen när det gäller miljöskydd och särskilt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen jämförelsevis sträng. I vissa fall är de till och med strängare än standardkraven. De genomförda kraven skapar därför även här en hög grad av rättssäkerhet .

För oss i ledningen har frågan om SOC (SOS på tyska) - säkerhet, ordning, renlighet - högsta prioritet.

Manfred Ossevorth VD för NEPTUN WERFT

Åtgärder för brand- och miljöskydd

Som exempel kan vi här ge ett urval av åtgärder för brand- och miljöskydd:

 • Omfattande utökning av varvets brandbekämpningsgrupp från 10 till 21 medlemmar.
 • Komplettering av utrustningen och anskaffning av två brandbekämpningsfordon.
 • Ökning av antalet mobila brandvarnare i hallarna och på objekten.
 • Årliga övningar med Rostocks yrkesbrandkår
 • Driftsättning av ett fartyg för bekämpning av oljeutsläpp (uppförande av oljebommar, upptagning av förorenat vatten etc.), fyra övningar per år med dess besättning.
 • Veckovis övning för att följa "2-minutersregeln".

Enligt denna regel får det gå högst två minuter mellan det att larmet utlöses och att den ansvariga vakten anländer. Att tillämpa denna regel kan anses vara speciellt i flera avseenden: Ledningen missar ju inte möjligheten att personligen kontrollera att relevanta säkerhetsrelaterade krav uppfylls i praktiken vid regelbundna inspektioner.

Detta inkluderar till exempel oannonserad utlösning av ett brandlarm. Om standardregeln eller 2-minutersregeln inte uppfylls, inleder ledningen ett eskaleringsförfarande för att få anläggningen att uppfylla de rättsliga och/eller normativa kraven. Mindre avvikelser förs in i "Task Manager" (se nedan) och statusen för slutförandet rapporteras till lämpligt kontor.

Åtgärder för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen

Som exempel följer här ett urval av åtgärder för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen:

 • Vidareutveckling av partnerföretagens ledning
 • Omvandling av arbetsriktlinjerna till allmänna företagsföreskrifter med bindande regler i enlighet med principerna i DGUV (tyska föreskrifter för förebyggande av olyckor) för partnerföretag.
 • Inrättande av ett centralt kontor för att begära in lagstadgad dokumentation från de berörda partnerföretagen, med efterföljande utfärdande av arbetstillstånd.
 • Utarbetande av en kvalifikationsmatris för chefer i partnerföretagen när det gäller arbetssäkerhet, miljö- och hälsoskydd på varvet för att öka medvetenheten hos överordnade och medvetandegöra den verkställande personalen.
Loading...

Kontroll och uppföljning av åtgärderna

Åtgärder som följer av interna och externa revisioner av det integrerade ledningssystemet, andra inspektioner och andra former av övervakning registreras och följs upp i en uppgiftshanterare på nätet. I processen tilldelas varje åtgärd en ansvarig person som ansvarar för att den behandlas eller genomförs. Fördelar med detta tillvägagångssätt:

 • Öppenhet - alla användarjusteringar dokumenteras.
 • Ansvaret klargörs, åtgärderna kan spåras.
 • Betydande tidsbesparing av e-postkommunikation i Outlook.
 • Den aktuella statusen kan ses när som helst.
 • Snabbare och enklare skapande av rapporteringssystemet genom att filter system skapas vid ett tillfälle.
 • Rättssäkerheten garanteras genom motsvarande obligatoriska fält.

Certifieringsrevision av DQS bekräftar överensstämmelse

Loading...

Slutligen, från den 12 till 20 september 2019, ägde certifieringsrevisionen av DQS rum hos NEPTUN WERFT. I samband med detta kartlades den konkreta situationen i alla tre skift och på helgen under åtta dagar. De ansvariga personerna på NEPTUN WERFT tillsammans med DQS-revisorn och författaren till denna artikel var mycket nöjda med revisionens förlopp.

När det gäller det integrerade ledningssystemet har NEPTUN WERFT genomgått en enorm utveckling under de senaste två åren. De ISO-certifikat som nu har utfärdats bekräftar att framgångsfaktorerna i ledningssystemen används på ett målinriktat och heltäckande sätt.

Manfred Ossevorth VD för NEPTUN WERFT
Loading...

Manfred Ossevorth, verkställande direktör för NEPTUN WERFT, uttrycker sig så här om sin besättning:

"Medarbetarna på NEPTUN WERFT är vår mest värdefulla tillgång, det är genom dem som våra produkter får sin högsta kvalitet. Det är därför en personlig angelägenhet för oss att garantera högsta möjliga säkerhetsstandard för våra anställda när det gäller arbetsplats- och processutformning genom att införa förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar.

På så sätt säkerställer vi inte bara sjunkande arbetsolycksfrekvenser och konstant produktkvalitet, utan också företagets attraktivitet i sin externa image för specialister och chefer."

Neptun Werft - ett exempel på ett integrerat ledningssystem.

NEPTUN WERFT blickar framåt: De ansvariga vill använda sina erfarenheter som grund för ytterligare certifieringar som riktmärke för sina partnerföretag. NEPTUN Logistik GmbH kommer att vara den första att göra detta. Och det stora MEYER WERFT kommer också att kunna dra nytta av sin "lillasysters" IMS-kunskap - och det Rostock-baserade företaget kan mycket väl vara lite stolt över detta.

newsletter-dqs-frau schaut auf ihr smartphone
Loading...

Missa aldrig något...

Med vårt kostnadsfria nyhetsbrev håller vi dig uppdaterad om revisioner, ledningssystem och certifieringar. Läs våra exempel på bästa praxis och få tips för din dagbok.

30 september 2021: ISO 45001 har ersatt BS OHSAS.

Den 30 september 2021 ersatte ISO 45001 den brittiska standard som har varit relevant för arbetsmiljöhantering i mer än 20 år.

Företag som har ett certifierat kvalitets- och/eller miljöledningssystem känner vanligtvis till förfarandet och de övergångsperioder som fastställts av International Accreditation Forum (IAF). Liksom vid översynen av de två ISO-standarderna har en övergångsperiod på tre år fastställts för övergången. Den skulle ursprungligen ha löpt ut den 11 mars 2021, men förlängdes med sex månader av IAF på grund av krisen i Covid 19. Nu har alla BS OHSAS 18001-certifikat förlorat sin giltighet. Den gamla standarden har ersatts.

I princip hade DQS fortfarande genomfört certifieringar enligt den gamla standarden förra året - men bara fram till den 30 september 2020. Efter detta datum var den ekonomiska kostnaden för certifieringen inte längre försvarbar.

Författare
Stefan Hajek

Stefan Hajek is a DQS Lead Auditor for the ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 and ISO 50001:2018 standards, a consultant for management systems, risk and crisis management, interim management, corporate restructuring, and a specialist in the mechanical engineering, shipbuilding and metal production and processing sectors, among others .

Loading...