Ökad trovärdighet genom extern verifiering

Huruvida hållbarhetsrapportering tillför ett betydande värde till ditt företag beror främst på trovärdigheten och relevansen hos din rapport. Verifiering av DQS som ett oberoende organ är en tydlig signal om att din rapport på ett adekvat sätt presenterar de väsentliga hållbarhetsaspekterna av din organisation.

Ökad trovärdighet och öppenhet

Ansvarsfrihet för tillsynsstyrelsen

Tillförlitlig grund för ledningens beslut

Bättre betygsresultat

Loading...

Rapportverifiering som ett viktigt verktyg för ökad trovärdighet

Två termer, en betydelse: I samband med rapportering avser verifiering och försäkran den externa granskningen av en rapport. Syftet med en sådan granskning är att säkerställa att den offentliggjorda informationen är motståndskraftig, korrekt och trovärdig för att skapa mervärde för intressenterna och företaget.

Global Reporting Initiative (GRI), som publicerar det mest använda internationella ramverket för hållbarhetsrapporter, rekommenderar extern verifiering. Enligt GRI har den globala trenden för verifiering av rapporter ökat, och hälften av de offentliggjorda rapporterna har redan genomgått en oberoende verifiering - och trenden är stigande.

Show more
Show less
Loading...

Verifiering av GRI-rapporter, Global Compact-rapporter och andra rapporter

Huruvida din hållbarhetsrapport bygger på GRI-standarderna, Global Compact-principerna, ISO 26000, hållbarhetsmålen, den tyska hållbarhetskoden ESG eller andra rapporteringsstandarder är inte en avgörande faktor för den externa revisionen. Det är också möjligt att verifiera utvalda nyckeltal eller delar av rapporten.

I princip är den oberoende verifieringen av hållbarhetsrapporter lämplig för företag av alla storlekar och branscher som regelbundet publicerar hållbarhetsrapporter. I synnerhet omfattar målgruppen även företag som står i allmänhetens ögon och som vill positionera sig som trovärdigt hållbara företag.

Show more
Show less
Contact-us22.png
Loading...

DQS är en licensierad leverantör

För att höja kvaliteten på verifieringsförfaranden och säkerställa en viss grad av jämförbarhet har den brittiska ideella organisationen AccountAbility publicerat en standard för verifiering av hållbarhetsrapporter, AA1000 Assurance Standard (AS). Standarden ställer inga krav på själva rapporten, utan beskriver själva verifieringsprocessen. Som officiellt licensierad leverantör av AA1000-rapportverifiering är DQS din partner för objektiva, oberoende och internationellt erkända revisionsförklaringar.

Banking7.png
Loading...

Säkerhetsnivå

Under planeringsfasen måste även nivån på säkerheten definieras. Detta är den grad av säkerhet som revisionen ger:

  • Medelhög nivå ("Moderate Assurance"): Din information kontrolleras med avseende på rimlighet. Revisionen fokuserar på interna bevis och på ledningsnivå.
  • Hög nivå ("High Assurance"): Inte bara rimligheten kontrolleras, utan även tillförlitligheten säkerställs. Därför är processen för insamling av bevis mer detaljerad här. Granskningen är inte begränsad till interna bevis utan omfattar även externa källor. Alla nivåer i organisationen undersöks slumpmässigt.
Show more
Show less
Business28.png
Loading...

Vad är verifieringsprocessen?

Först diskuterar du ditt företag, dina personliga mål och målen för en GRI-rapportverifiering med oss, och vi kommer överens om olika aspekter av verifieringen. På grundval av dessa diskussioner får du ett individuellt erbjudande som är anpassat till ditt företags eller din organisations behov.

För att identifiera förbättringspotential i ett tidigt skede erbjuder DQS dig möjligheten att genomföra en förhandsbedömning. Under fullständighetskontrollen jämförs hållbarhetsrapporten med den valda kriteriekatalogen (t.ex. GRI-standarder). Detta följs vanligtvis av en utvärdering av rapportens innehåll.
Efter granskningen utarbetar våra revisorer en detaljerad rapport där konkreta förslag till förbättringar ges.
Tidpunkten för förhandsbedömningen beror på dina krav: både utkastet till rapport och en redan publicerad rapport kan granskas.

Själva verifieringen består av två delar: Dokumentgranskningen och verifieringen på plats. Verifieringens längd beror bland annat på omfattningen, rapportens omfattning samt vald verifieringstyp och verifieringsnivå. Under det avslutande mötet förklarar våra revisorer alla resultat för dig, ger dig feedback och planerar ytterligare steg tillsammans med dig.

När verifieringsprocessen är avslutad utarbetar vi ett revisionsutlåtande som publiceras som en del av hållbarhetsredovisningen.

Banking13.png
Loading...

Vad kostar verifieringen av en hållbarhetsrapport?

Kostnaden för en extern verifiering beror bland annat på omfattningen, rapportens räckvidd samt vilken typ och nivå av verifiering som valts. Vi ger dig gärna ett individuellt erbjudande för ditt företag utan förpliktelser.

Business2.png
Loading...

Varför ska jag låta DQS verifiera hållbarhetsrapporter?

  • Omfattande expertis inom revision av företag från alla branscher.
  • Tillförlitliga och erfarna revisorer
  • Personlig kontakt över hela världen
  • AA1000-licensierat verifieringsorgan
  • Certifierad GRI-utbildningspartner
  • Starkt rykte som ackrediterat certifieringsorgan för internationella standarder
Contact-Asia-man-shutterstock_770429164.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontakt

Vi ger dig gärna en individuell offert för verifiering av GRI-rapporter.