Verifiering av ditt koldioxidavtryck

Den globala uppvärmningen ökar i en takt som kräver omedelbara åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) - särskilt CO2. Detta gäller företag av alla storlekar och branscher. ISO 14064-standarden ger tydliga riktlinjer och krav för att kvantifiera och verifiera utsläppen i en växthusgasinventering - och gör det både på organisations- och projektnivå.

Klimatskydd som en del av företagskulturen

Ökat förtroende för ditt företag

Öppenhet i minskningen av växthusgasutsläppen.

Förstärkning av din konkurrenskraft

Information om ISO 14064

ISO 14064-serien av standarder består av tre standarder. ISO 14064-1 är grunden för redovisning av ett företags utsläpp av växthusgaser, dvs. för att fastställa företagets koldioxidavtryck (CCF). Standarden ger information om principer och krav för att planera, utveckla och rapportera växthusgasinventeringar inom ett företag.

ISO 14064-1-standarden hjälper dig att registrera ditt företags växthusgasutsläpp på ett strukturerat sätt och att arbeta konkret med att minska ditt koldioxidavtryck. Den ger ramarna för redovisning av växthusgaser och verifiering av dessa. ISO 14064-1 är alltså samtidigt grunden för en robust rapportering. På så sätt skapar du grunden för att synliggöra och samtidigt kommunicera din organisations insatser och framgångar inom klimatskyddet.

Innehållet i ISO 14064-1 bygger på Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet). Denna standard publicerades 1998 av World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) och World Resources Institute (WRI) för att standardisera så kallad koldioxidredovisning. Standarden finns tillgänglig på ISO:s webbplats.

De andra delarna av ISO 14064-serien av standarder är följande:

ISO 14064-2 är en vägledning som kan användas för att registrera avlägsnande av växthusgaser eller minskning av utsläpp på projektnivå.

ISO 14064-3 utgör grunden för verifiering avkoldioxidredovisning. Efter en lyckad verifiering använder DQS denna standard som grund för att intyga att de relevanta kraven för balansering av utsläpp har uppfyllts.

Företag och organisationer kan redovisa utsläpp genom att tillämpa alla tre specifikationerna. Detta kan underlätta genomförandet och utvecklingen av växthusgasprojekt.

Show more
Show less
Loading...

För vem lämpar sig verifiering av företagens koldioxidavtryck (CCF) enligt ISO 14064-3?

Möjligheten till CCF-verifiering är öppen för företag inom alla sektorer och organisationer som kommuner, offentliga myndigheter eller föreningar. Det riktar sig till alla som vill bidra till klimatskyddet, öka förtroendet för att kommunicera sittkoldioxidavtryck och förbättra sin externa image genom att fokusera på hållbarhet och klimathantering. Slutligen tar verifieringen i ett tidigt skede hänsyn till eventuella förväntade framtida rättsliga och kundspecifika krav.

Loading...

Vilka är fördelarna med en ISO 14064-3-verifiering?

Effekterna av klimatförändringarna är omisskännliga redan i dag. För att vända trenden uppmanas alla samhällskrafter att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser . Samtidigt har det politiska trycket på företag och organisationer ökat sedan Parisavtalet om klimatskydd. ISO 14064-serien av standarder erbjuder följande fördelar för ditt företag:

 • Du skapar förtroende för ditt företag och ökar din trovärdighet hos kunderna.
 • För intressenter, affärspartners, kunder eller investerare är kvantifiering av växthusgasutsläpp och rapportering av dem ett bevis på att du uppfattar klimatskydd som ett företagsansvar.
 • Du gör klimatskyddet till en del av din företagskultur.
 • Ni identifierar styrmedel med vilka ni kan minska er organisations koldioxidavtryck och ni gör era anställda medvetna om hur viktig denna fråga är.
 • Ni får insyn i minskningen av växthusgasutsläppen.
 • Med verifiering av en oberoende tredje part som DQS blir din organisations framsteg i arbetet med att minska växthusgasutsläppen längs värdekedjan baserat på en internationellt erkänd standard transparent.
 • Verifieringen skiljer er från konkurrenter som ännu inte har gått den här vägen. Samtidigt tar du hänsyn till eventuella juridiska och kundspecifika krav i ett tidigt skede.Genom att fastställa sitt koldioxidavtryck och validera och verifiera det uppnår företag och organisationer ett antal viktiga delmål:
 • Du kvantifierar direkta och indirekta ekonomiska risker som ditt företag är utsatt för på grund av stigande utsläppskostnader.
 • Ni identifierar områden därkoldioxidutsläppen kan minskas.
 • Ni uppfyller informationsbehovet hos intressenter som vill eller behöver rapportera om utsläppen i sin leveranskedja.
 • Ni gör välgrundade uttalanden om produkters, tjänsters och organisationers klimatvänlighet.
 • Ni attraherar investerare som föredrar klimatvänliga investeringar.
 • Ni får bättre resultat i rankningar och bedömningar, t.ex. de som produceras av Carbon Disclosure Project (CDP).
Show more
Show less
Business28.png
Loading...

Hur går en ISO 14064-3-verifiering till?

Det första steget är att lära känna ditt företag, din organisation, dina behov och förväntningar. När målen för verifieringen, inklusive tillämpliga standarder och specifikationer, har definierats får du en offert för förhandsbedömningen.

Under förhandsbedömningen klargörs till exempel uppdragets exakta karaktär, tillämpningsområdet, målen och andra kriterier. På grundval av resultaten förbereder DQS beräkningen och planerar verifieringen. Denna information införlivas i en detaljerad offert som är skräddarsydd för ditt företags individuella behov. Alla relevanta tjänster och tillämpliga revisions- och verifieringskriterier specificeras och avtalas.

Det kontrakterade verifieringsteamet kontrollerar respektive deklaration på grundval av den tidigare utarbetade planeringen, med tillämpning av tillämpliga standarder och specifikationer. Bland annat samlas bevis in och granskas, platser besöks och uppskattningar och beräkningar rekonstrueras och analyseras.

Vid behov kompletterar en förhandsgranskning av dokumenten verifieringen. Verifieringsresultatet, inklusive alla resultat, presenteras för er vid det avslutande mötet. Vid behov kommer man överens om handlingsplaner.

Efter verifieringen utvärderas resultaten av DQS oberoende certifieringsnämnd. Om alla krav är uppfyllda får du en verifieringsförklaring för ditt företag.

För verifiering av en annan rapport eller deklaration, till exempel för en senare tidsperiod, utförs en förnyad bedömning. Varje verifiering gäller för respektive växthusgasdeklaration för ditt företag och har således ingen giltighetstid.

Banking13.png
Loading...

Vad kostar verifieringen av en växthusgasdeklaration?

Individuell citat

För att verifiera din GHG-redovisning engagerar sig DQS-revisorer specifikt i din organisation. Vi schemalägger varje revision enligt ditt företags behov. En verifiering kan till exempel ta några dagar eller flera veckor. Boka din personliga offert med DQS - så att du vet vad du kan förvänta dig. Kontakta oss.

Business2.png
Loading...

Varför är DQS rätt partner för din verifiering?

DQS ger dig värdefull input med sin omfattande tekniska, regulatoriska och branschmässiga expertis. Våra revisioner och verifieringar är en grundlig och djupgående granskning av ditt företag. Detta är vad du kan förvänta dig av oss:

 • Individuellt beräknade erbjudanden
 • Flexibilitet under avtalsperioden
 • Revisorer med stark kommunikationsförmåga och djupgående kunskaper om standarder och branscher.
 • Verifiering med internationell acceptans
Contact-latin-america-man-shutterstock_738242395.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontakt

Vi ger dig gärna en skräddarsydd offert för verifiering enligt ISO 14064.