Nova evropska direktiva o korporativnoj održivosti (CSRD) čini pripremu izveštaja o održivosti obaveznom za velike kompanije. U nastavku ćemo vam dati uvid u pravni kontekst i objasniti koje promene se očekuju.

CSR Direktiva uskoro će zameniti Direktivu o nefinansijskom izveštavanju (NFRD) iz 2014. godine. Zakonodavstvo o izveštavanju o održivosti prolazi kroz fundamentalno ažuriranje kao rezultat nove direktive.

Kakav je politički kontekst CSRD-a?

CSRD je deo Evropskog Green Deal paketa osmišljenih da postave temelje za pravljenje zelene tranzicije u EU i postizanje klimatske neutralnosti država članica do 2050. godine. Ovaj cilj je vremenski ograničen i prepoznat kao prioritet za EU.

U pogledu sadržaja, Green Deal je osmišljen tako da kanališe ekonomske tokove posebno u investicije održivosti. U tu svrhu, EU je pokrenula sledeće korake:

  • Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFRD), koja zahteva od bankarskih, berzanskih i revizorskih kompanija da otkriju informacije o održivosti.
  • Standardi Green Bonds (GBS), koji identifikuju investicije održivosti na tržištu.
  • Taksonomija životne sredine, koja definiše "zelene" ekonomske aktivnosti.
  •  Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD) koja zahteva od kompanija koje posluju u EU da poštuju ljudska prava i životnu sredinu u globalnim lancima snabdevanja.
  • I Corporate Sustainability Directive (CSRD), koja čini dostupnim informacije o održivosti velikih kompanija, unutar i izvan EU .

NFRD/CSRD postavlja pravila za opšte izveštavanje o održivosti. To je direktiva koju države članice moraju preneti u nacionalno zakonodavstvo.

 

Da li CSRD utiče na moju kompaniju?

Ovde možete saznati šta određuje da li su kompanije pogođene i kakav je raspored.

Saznajte više

Koje su promene izveštavanja o društveno odgovornom poslovanju?

Nemačka je 2014. godine implementirala Direktivu EU NFRD u Zakonu o primeni direktive o društveno odgovornom poslovanju (CSR-RUG). U Nemačkoj je oko 550 kompanija orijentisano na tržište u delokrugu CSR-RUG-a. Unutar EU, samo oko 11.700 organizacija mora da objavi nefinansijske informacije.

Obaveza izveštavanja prema CSR-RUG primenjuje se samo ako korporativne aktivnosti imaju negativan uticaj kako na poslovne rezultate, tako i na ljude i životnu sredinu. Ova takozvana materijalnost je usmerena ka investitorima, odnosno da kombinuje dugoročnu profitabilnost sa društvenim merama i zaštitom životne sredine. NFRD ne sadrži sveobuhvatne zahteve za izveštavanje. Iako je Komisija u 2017. godini objavila smernice za nefinansijsko izveštavanje, one su veoma sažete i apstraktne. Mnogo sveobuhvatniji i konkretniji su standardi dobrovoljnog izveštavanja kao na primer Globalne inicijative za izveštavanje.

U cilju približavanja nefinansijskog izveštavanja finansijskom izveštavanju i zatvaranja praznina u prethodnom sistemu, Evropska komisija predstavila je nacrt novog izveštavanja o održivosti u aprilu 2021. i pokrenula razvoj evropskih standarda za izveštavanje o održivosti. Oni imaju za cilj da konkretizuju i prošire sadržaj izveštaja. Trenutno ih razvija Evropska savetodavna grupa za finansijsko izveštavanje (EFRAG). Obavezujući evropski standardi izveštavanja, takozvani EU standardi izveštavanja o održivosti (ESRS), trebalo bi da budu usvojeni do 30. juna 2023. ili 2024. godine.

 

ESRS: Koje uslove će organizacije treba da ispune?

Novi standardi sadrže zahteve za:

  • Aspekte životne sredine (klima, voda, cirkularna ekonomija, zagađenje i biodiverzitet).
  • Društveni aspekti (jednak tretman, uslovi rada i poštovanje ljudskih prava)
  • Aspekti upravljanja (interna kontrola i sistemi upravljanja rizicima, mere protiv korupcije, politički uticaj i prakse plaćanja).

Standardi specifični za sektor definišu zahteve za oblasti čija je ekonomska aktivnost povezana sa  rizicima i/ili prilikama. Shodno tome, oni obuhvataju poljoprivredu i šumarstvo, rudarstvo, proizvodnju, energetiku i vodosnabdevanje, građevinarstvo, trgovinu, transport i skladištenje, nekretnine i stanovanje.

Koristeći ove standarde specifične za sektor, od kompanija se očekuje da opišu svoj poslovni model i strategiju i pokažu koliko su oba u skladu po pitanju održivosti.

Važna promena koju je doneo CSRD je pojašnjenje principa perspektive dvostruke materijalnosti: Shodno tome, stvari se klasifikuju kao materijalne ako su materijalne bilo za poslovni uspeh ili sa ekološke ili društvene tačke gledišta. Ranije su pitanja bila materijalna samo ako su oba tačna, ako se striktno tumači, znači da se samo nekoliko pitanja može prijaviti.

Direktiva takođe zahteva od kompanija da „otkriju svoje planove kako bi osigurali da su njihov poslovni model i strategija u skladu sa tranzicijom na održivu ekonomiju i sa ciljevima ograničavanja globalnog zagrevanja na 1,5°C, u skladu sa Pariskim sporazumom i postizanjem klimatske neutralnosti do 2050."

Slično tome, od kompanija će se zahtevati da obezbede kvalitativne, kvantitativne informacije koje su okrenute budućnosti i orijentisane na prošlost, u celom lancu snabdevanja, u kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim vremenskim periodu. U ovom kontekstu, lanac snabdevanja uključuje sopstveno poslovanje kompanije, kreirane proizvode i usluge i poslovne odnose kompanije unutar i van teritorije Unije.

Kompanije mogu da odstupe od ovog veoma sveobuhvatnog izveštavanja o lancu snabdevanja u prve tri godine od primene Direktive samo ako objasne zašto ove informacije nisu dostupne i kako će do njih doći u budućnosti.

 

Gde i kako treba objaviti izveštaj o održivosti?

Da bi se ovaj povećani sadržaj informacija efikasno preneo i da bi se podvukao njegov budući značaj, izveštavanje prema direktivi će se u budućnosti odvijati u posebnom delu izveštaja menadžmenta. Do sada su dotične kompanije mogle same da odluče da li da daju informacije o održivosti u izveštaju menadžmenta, na različitim mestima u izveštaju menadžmenta ili u posebnom izveštaju o održivosti.

Pored toga, izveštaj menadžmenta u budućnosti mora biti pripremljen u mašinski čitljivom XHTML formatu kako bi se poboljšala usaglašenost izveštavanja sa drugim kompanijama za investitore i druge zainteresovane strane.

 

Kako će se pratiti implementacija? - Provere i sankcije

Za razliku od Direktive o društveno odgovornom poslovanju, Direktiva o izveštavanju o održivosti predviđa obaveznu eksternu proveru. U početku, ovo će biti sprovedeno samo sa ograničenom garancijom (provera auditora ili „ograničeno uverenje“). Međutim, najkasnije do oktobra 2028. Komisija EU namerava da odluči da li će obim provere biti povećana tako da se za izveštavanje navede provera sa razumnim uverenjem. Ovo će učiniti nivo sigurnosti za izveštavanje o održivosti uporedivim sa onim za finansijsko izveštavanje.

CFS DE Sustainability Reporting Assurance
Loading...

Sve što treba da znate o proverama treće strane

U našoj brošuri „Izveštavanje o održivosti. Potvrda treće strane“ saznaćete sve što treba da znate o spoljnoj verifikaciji izveštaja o održivosti i ESG indikatorima.

Saznajte više

Ko treba da bude uključen u izveštavanje o održivosti?

U budućnosti, izveštavanje ne bi trebalo da uzme u obzir samo potrebne informacije za investitore, već bi trebalo da unapredi dijalog između kompanije i drugih zainteresovanih strana, kao što su nevladine organizacije, sindikati i predstavnici zaposlenih.

Stoga, kompanije takođe treba da opišu kako uzimaju u obzir potrebe zainteresovanih strana i uticaj njihovih aktivnosti koji su relevantni za održivost u svojim poslovnim modelima i strategijama.

Na nivou kompanije, menadžment treba da razmenjuje mišljenja sa predstavnicima zaposlenih o izveštavanju o održivosti i prikupljanju i verifikaciji informacija, a takođe treba da prenese stavove predstavnika zaposlenih relevantnim organima upravljanja i nadzora.

Na ovaj način, direktiva prati propise u drugim oblastima korporativne društvene odgovornosti, na primer Zakon o obavezi u lancu snabdevanja, koji takođe poziva na uključivanje drugih zainteresovanih strana.

Stoga, kompanije treba što pre da se pripreme ne samo za nabavku dodatnih informacija i za razvoj izveštavanja o održivosti, već i za razgovor sa drugim stejkholderima.

 

Kako DQS može da Vas podrži

DQS je vaš partner u eksternoj verifikaciji izveštaja o održivosti. Nakon što CSRD stupi na snagu, sprovešćemo eksterne provere izveštaja o održivosti pripremljenih u skladu sa ESRS standardima od 2025. Takođe možemo ponuditi obuku ili ocenjivanje nedostataka za ESRS standarde.

Slobodno nas kontaktirajte za više informacija ili da razgovaramo o budućim projektima.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...