EU Taksonomija je na snazi od ove godine i obavezuje kompanije koje imaju više od 500 zaposlenih da objave u kojoj meri njihove aktivnosti ispunjavaju kriterijume održivosti iz taksonomije. Okvir se postepeno proširuje i očekuje se da će u budućnosti postati obavezan za velike kompanije koje spadaju u delokrug novog CSRD. Ovde možete saznati ko je pogođen i kako, šta donosi novi set pravila i kako se možete pripremiti za taksonomiju EU.

Šta je tačno održivo? Odgovor na ovo pitanje je od suštinskog značaja za uspostavljanje održive ekonomije i ispunjavanje ciljeva Komisije EU da Evropa postane prvi klimatski neutralan kontinent do 2050. godine. Uz taksonomiju, Komisija EU je sada stvorila osnovu za procenu koja će omogućiti transparentnost u pravcu održivosti. Kompanije će sada morati da objavljuju svoje ekonomske aktivnosti na transparentan i uporediv način, doprinoseći tako brzom poboljšanju privrede.

Sadržaj EU Taksonomije

Taksonomija EU (EU) 2020/852 verifikuje održivost ekonomskih aktivnosti na osnovu objektivnih kriterijuma. Ovi kriterijumi su definisani u procesu konsultacija od strane tehničkih stručnjaka. U tom procesu dogovoreno je šest ekoloških ciljeva:

  • Zaštita klime,
  • prilagođavanje klimatskim promenama,
  • održivo korišćenje i zaštitu voda i morskih resursa,
  • Prelazak na cirkularnu ekonomiju,
  • Sprečavanje i kontrola zagađenja, i
  • Zaštita i obnova biodiverziteta i ekosistema.

Da bi se ekonomska aktivnost smatrala održivom, ona mora dati značajan doprinos ovim klimatskim/ekološkim ciljevima, a da pritom ne nanosi značajnu štetu drugim ciljevima. Pored toga, moraju se ispuniti minimalni socijalni standardi.

Specifični kriterijumi su navedeni u takozvanim delegiranim aktima u taksonomiju EU. Delegirani akti pretvaraju taksonomiju u fleksibilan zakon koji se može menjati i koji će biti sve restriktivniji na osnovu objektivnih kriterijuma definisanih u Delegiranim aktima. Ovo je jedini način da se postignu klimatski ciljevi i omogući privredi da se kontinuirano prilagođava ovim ciljevima.

Prva dva delegirana akta (ublažavanje klimatskih promena i prilagođavanje) su već objavljena. Delegirani akt možete pronaći ovde:

Commission Delegated Regulation

Annexes:

Annex I

Annex II

Četiri druga delegirana akta uskoro će stupiti na snagu.

Sve ekonomske aktivnosti nisu obuhvaćene Uredbom o taksonomiji i Delegiranim aktima. To je zato što su ekonomske aktivnosti prioritetne, a najviše doprinose pomenutim ekološkim ciljevima. Prvi Delegirani akt fokusira se na klimatske ciljeve (prilagođavanje klimatskim promenama i ublažavanje posledica) i stoga uključuje aktivnosti koje su najvažnije za smanjenje emisije gasova staklene bašte i poboljšanje otpornosti na klimu.

Međutim, to ne znači da je taksonomija EU irelevantna za kompanije koje ne posluju u obuhvaćenim sektorima. Takve kompanije mogu koristiti taksonomiju da osiguraju održivost nabavljenih proizvoda i da imaju koristi od lakšeg finansiranja investicija u skladu sa taksonomijom.

Savet: Evropska komisija je takozvani „Taxonomy Compass EU“ učinila dostupnim na Internetu. Alat je namenjen korisnicima za lakši pristup sadržaju taksonomije.

Koje kompanije moraju da izveštavaju prema kriterijumima EU Taksonomije?

Trenutno su kompanije koje imaju više od 500 zaposlenih pod uticajem EU taksonomijom. Oni moraju da prijave da li su i u kojoj meri njihove ekonomske aktivnosti obuhvaćene EU taksonomijom, i da li ispunjavaju kriterijume održivosti. Takozvana Direktiva o nefinansijskom izveštavanju (Direktiva 2013/43/EU) definiše koja preduzeća tačno podležu obavezi izveštavanja. Trenutno se revidira i postaće Direktiva o izveštavanju o korporativnoj održivosti (CSRD). Spremili smo za Vas predlog novog CSRD-a ovde.

Kada CSRD stupi na snagu, obaveza izveštavanja o održivosti će se postepeno proširiti na sve kompanije (bez obzira na broj zaposlenih), a kasnije i na sve kompanije bez obzira na njihovu veličinu, uključujući i mala i srednja preduzeća. Međutim, kompanije bilo koje veličine, uključujući mala preduzeća, mogu koristiti EU taksonomiju da prikažu investitorima i zainteresovanim stranama da li sprovode ili planiraju održive aktivnosti u skladu sa taksonomijom. Objavljivanje je obavezno samo za velike kompanije koje spadaju u delokrug CSRD-a.

Banke su već danas obuhvaćene obaveznim izveštavanjem i moraju javno da izveštavaju o svojim investicionim aktivnostima. Ovo utiče indirektno i na sva preduzeća koja se za svoje finansiranje oslanjaju na banke. Banke će sve više zahtevati različite podatke od svojih klijenata kako bi ispunile sopstvene obaveze izveštavanja.

Taksonomija u praktičnoj primeni

Uvođenje taksonomije je usmereno na učesnike na finansijskom tržištu. Pružajući jedinstvenu definiciju održivosti, taksonomija pruža sigurnost da zaista ulažu u održive ekonomske aktivnosti. Ovo efektivno sprečava dobavljače finansijskih proizvoda u Evropi da plasiraju proizvode kao održive koji nisu takvi prema uobičajenom shvatanju održivosti.

S druge strane, kompanije u realnoj ekonomiji su pogođene taksonomijom, u početku ona koja već podležu zahtevima za nefinansijsko izveštavanje. Ove kompanije će se suočiti sa dodatnim zahtevima za objavlojivanjem u 2022. godini za 2021. godinu izveštavanja. Od njih će se tražiti da obelodane usaglašenost sa taksonomijom u vezi sa određenim operativnim podacima kao što su prodaja i, gde je primenljivo, investicioni troškovi. Ovo će omogućiti investitorima da bolje uporede delovanje u pogledu održivosti.

U nekim slučajevima je još uvek teško proceniti dalje posledice taksonomije i na njih će uticati politički faktori i tržišne snage u procesu. Treba imati na umu sledeće implikacije:

Kao što je već rečeno, mehanizam uticaja taksonomije prvenstveno je usmeren na uslove finansiranja preduzetništva: Ako kompanija pokaže da je određeni deo njene prodaje ili ulaganja u skladu sa taksonomijom, to bi trebalo da primete finansijski akteri koji imaju za cilj održivost i dovesti do većeg ulaganja u odgovarajuću kompaniju. Na ovaj način održiva preduzeća mogu imati koristi od povoljnijih opcija finansiranja i diversifikacije izvora finansiranja.

Uopšteno govoreći, takođe je moguće da kompanije koje posluju u skladu sa taksonomijom imaju konkurentske prednosti.

EU Green Bonds i Climate Bonds - Relevantnost za taksonomiju

Štaviše, kompanije u realnoj ekonomiji koje planiraju investicije koje daju značajan doprinos ekološkom cilju, na primer, trebalo bi da budu u mogućnosti da koriste finansijske proizvode usklađene sa taksonomijom u svrhe finansiranja u budućnosti. U tu svrhu EU razvija standard Green Bonds EU. Sertifikacija Climate Bonds je već dostupna i, prema EU, ispunjavaće zahteve standarda Green Bonds EU. Sve važne informacije o sertifikaciji Climate Bonds možete pronaći ovde.

Moguća primena taksonomije na primeru proizvođača cementa

Saznajte kako taksonomija posebno utiče na kompanije u ovoj jasnoj studiji slučaja koju je pripremilo nemačko savezno ministarstvo ekonomije i zaštite klime:

Od proizvođača cementa sa više od 500 zaposlenih se traži da navede kako su njegove ekonomske aktivnosti povezane sa taksonomijom. Kompanija isključivo proizvodi cement u svojih pet cementara, pri čemu svaka fabrika proizvodi istu količinu i svaka doprinosi 20% u prodaji. Dva od pet postrojenja emituju u proseku manje od 0,489 tona CO2 u proizvodnji jedne tone cementa, što je ispod granične vrednosti za ekološki cilj „zaštita klime“ navedenog u TEG izveštaju (od 2020. godine). Kompanija sada mora da pokaže da ove dve cementare nisu značajno u suprotnosti sa bilo kojim od pet drugih ekoloških ciljeva (DNSH princip). Dok jedno postrojenje ne šteti značajno nijednom od pet drugih ekoloških ciljeva, drugo postrojenje se nalazi u oblasti sa nesigurnom situacijom sa vodom, gde se tokom leta redovno javljaju nestašice vode. Dakle, proizvodnja cementa u ovoj fabrici šteti trećem ekološkom cilju, održivom korišćenju vodnih resursa. Kompanija cementa takođe poštuje sve minimalne mere zaštite (npr. OECD smernice za multinacionalna preduzeća) za svoje zaposlene. Shodno tome, proizvodnja u jednoj od pet fabrika, a time i 20% prodaje kompanije, bila bi u skladu sa taksonomijom.

Štaviše, jedna od cementara iste kompanije nalazi se u blizini ušća reke gde može doći do poplava. Kompanija bi želela da iskoristi 1,5 miliona evra za poboljšanje zaštite od poplava, a posebno za sisteme odvodnjavanja. Na taj način doprinosi drugom ekološkom cilju „Prilagođavanje klimatskim promenama“. Ugradnja poboljšanog drenažnog sistema neće značajno narušiti nijedan od pet drugih ekoloških ciljeva. Kompanija za ovu svrhu emituje potvdu u vrednosti od 1,5 miliona evra i svoju investiciju može prijaviti u potpunosti kao u skladu sa taksonomijom.

See: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Schlaglichter-der-Wirtschaftspolitik/2020/09/kapitel-1-6-sustainable-finance-taxonomie.html

Kako se kompanije mogu pripremiti za
EU taksonomija?

Sve kompanije, bez obzira da li na njih utiče obaveza izveštavanja sada ili kasnije, imaće koristi od stvaranja prave baze podataka za verifikaciju EU taksonomije. Da bi bili dostupni pravi podaci i informacije, potrebno je dobro razumevanje EU taksonomije. Sve informacije o EU o ovoj temi možete pronaći ovde.

Kompanije koje trenutno ne prave izveštaje o održivosti podstiču se da razmotre izveštavanje. Predviđeno je da će Uredba o CSRD-u zahtevati od 2023. godine da izveštavaju sve velike kompanije, bez obzira na broj zaposlenih. Komisija CSRD takođe predlaže proširenje obima zahteva za izveštavanje na mala i srednja preduzeća, ali uz pojednostavljene standarde. Sve važne informacije o predlogu CSRD-a možete pronaći ovde.

Šta DQS može da učini za vas

Kao sertifikaciono telo sa licencom AA1000, DQS nudi eksternu verifikaciju za vaše izveštaje o održivosti (GRI, Global Compact, ISO 26000, ...). Eksterna verifikacija izveštaja potvrđuje transparentnost i kredibilitet u vašem izveštavanju i daje svim zainteresovanim stranama uverenje da je vaš izveštaj tačan i potpun odraz vašeg delovanja održivosti. Dodatne informacije možete pronaći ovde.

Izdavači potvrde imaju koristi od korišćenja standarda i oznaka za identifikaciju održivih obveznica. Ovo daje investitorima uvid bez presedana u održivost investicije. DQS je akreditovan širom sveta za verifikaciju Climate Bonds. Ovde možete pronaći sve važne informacije o standardu.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...