Informácie o certifikácii ISO 28000

Certifikácia ISO 28000 je vhodná pre všetky spoločnosti, ktoré chcú zlepšiť bezpečnostné operácie vo svojom dodávateľskom reťazci. Certifikátom ISO 28000 preukážete, že ste nielen identifikovali bezpečnostné riziká vo svojom dodávateľskom reťazci, ale aj zaviedli príslušné opatrenia vo výrobe, skladovaní, distribúcii a preprave tovaru.

Zníženie bezpečnostných rizík, ako sú krádeže, vandalizmus alebo kriminálne incidenty

Ďalší rozvoj účinnosti bezpečnostného systému

Porovnateľnosť bezpečnostného systému s medzinárodnými normami

Zabezpečenie toho, že vaša spoločnosť si je vedomá rizík a preukazuje zodpovednosť

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Čo je bezpečnosť dodávateľského reťazca podľa normy ISO 28000?

ISO 28000 je bezpečnostná norma pre všetky spoločnosti zapojené do dodávateľského reťazca. Zohľadňuje výrobu, skladovanie, distribúciu, prepravu tovaru (cestnú, železničnú, námornú a leteckú) k príjemcovi. Norma vám pomôže zaviesť cyklus neustáleho zlepšovania s cieľom znížiť bezpečnostné straty, minimalizovať riziká a zároveň zefektívniť prevádzkové procesy.

Zielgruppe
Loading...

Pre koho je certifikácia podľa normy ISO 28000 vhodná?

Je určená pre spoločnosti, ktoré chcú zlepšiť svoje bezpečnostné operácie z hľadiska prevencie, implementácie, sledovateľnosti a dokumentácie v rámci riadenia. Okrem toho systém riadenia bezpečnosti významne prispieva k zvyšovaniu povedomia o rizikách na všetkých úrovniach organizácie.

Existujúce bezpečnostné normy (napr. TAPA združenia pre ochranu prepravovaného majetku, ale aj AEO, C-TPAT) možno spojiť do uceleného systému podľa normy ISO 28000 . Medzinárodne pôsobiace spoločnosti tak dosahujú rýchlejšie, nákladovo efektívnejšie a dokumentačne bezpečnejšie spracovanie v rámci svojej každodennej činnosti.

Normu môžu uplatňovať spoločnosti akejkoľvek veľkosti a vo všetkých fázach výrobného a dodávateľského reťazca.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Mehrwert
Loading...

Prečo má certifikácia podľa normy ISO 28000 pre moju spoločnosť zmysel?

Zavedenie systému riadenia bezpečnosti podľa normy ISO 28000 pomôže vašej spoločnosti zvýšiť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávateľského reťazca. Certifikáciou podľa normy ISO 28000 môžete poskytnúť spoľahlivý dôkaz, že váš dodávateľský reťazec je bezpečný a že sa táto bezpečnosť neustále zlepšuje.

Okrem toho možno objaviť ďalšie možnosti optimalizácie. Tieto budú počas auditu podrobne prediskutované a vyhodnotené.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business28.png
Loading...

Ako prebieha certifikácia podľa normy ISO 28000?

V prvom kroku s nami prediskutujete vašu spoločnosť a ciele certifikácie ISO 28000. Na základe toho dostanete individuálnu ponuku prispôsobenú potrebám vašej spoločnosti alebo organizácie.

Tieto kroky sú elementárne. Stretnutie na plánovanie projektu môže byť užitočné napríklad pri väčších projektoch, aby sa lepšie zosúladili harmonogramy a vykonávanie auditu s pracoviskami alebo oddeleniami. Predaudit poskytuje príležitosť vopred identifikovať silné stránky systému a oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť.

Certifikačný audit sa začína analýzou a hodnotením vášho systému a určuje, či je váš systém manažérstva pripravený na certifikáciu. V ďalšom kroku audítor DQS na mieste hodnotí efektívnosť procesov riadenia pomocou normy. Výsledky sa s vami prediskutujú na záverečnom stretnutí a v prípade potreby sa dohodnú plány ďalších opatrení.

Po ukončení auditu vyhodnotí výsledky nezávislá certifikačná komisia DQS. Ak sú splnené všetky požiadavky, získate certifikát ISO 28000.

Polročne alebo ročne sa kľúčové zložky systému opätovne auditujú na mieste s cieľom ďalšieho zlepšenia. Platnosť certifikátu končí najneskôr po troch rokoch. Pred vypršaním platnosti sa vykoná recertifikácia, aby sa zabezpečila trvalá zhoda v oblasti bezpečnosti vášho dodávateľského reťazca.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí certifikácia podľa normy ISO 28001?

Náklady na certifikáciu podľa normy ISO 28000 závisia od rôznych faktorov. Dôležitú úlohu zohráva napríklad to, či už máte zavedený certifikovaný systém riadenia, ako napríklad ISO 9001, ISO 14001 alebo TAPA. Okrem toho má na trvanie auditu a cenu vplyv veľkosť vašej spoločnosti a zložitosť systému.

Z týchto dôvodov nemožno náklady na certifikáciu podľa normy ISO 28000 vyčísliť plošne. Radi vám však vypracujeme individuálnu ponuku pre vašu spoločnosť, organizáciu alebo úrad.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business2.png
Loading...

Čo môžete od nás očakávať

  • Viac ako tridsaťpäť rokov skúseností s certifikáciou systémov riadenia a procesov
  • Špičkoví audítori kombinujúci odborné znalosti s emocionálnou inteligenciou
  • Certifikáty s medzinárodnou akceptáciou
  • Poznatky o vašom podnikaní s pridanou hodnotou prostredníctvom auditov ISO 28000
  • Osobnú a plynulú podporu našich špecialistov - regionálnu, národnú aj medzinárodnú
  • Individuálne ponuky s flexibilnými zmluvnými podmienkami bez skrytých nákladov
  • Zmysluplné správy z auditov obsahujú odporúčania na prijatie opatrení
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Loading...

Žiadosť o cenovú ponuku

Váš miestny kontakt

Radi vám poskytneme individuálnu cenovú ponuku na certifikáciu podľa normy ISO 28000.