Ein Chef spricht mit vier Mitarbeitern
Loading...

System certification

Normy międzynarodowe, takie jak ISO 9001 (zarządzanie jakością) lub ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe), a także inne zbiory zasad, nakładają wymagania dotyczące projektowania odpowiednich systemów zarządzania w organizacjach. W przypadku certyfikacji systemu niezależna i upoważniona jednostka - firma certyfikująca - sprawdza, czy wymagania te zostały spełnione.

audit-dqs-drei geschaeftsleute sind in einem gespraech und arbeiten mit hilfe eines tablets
Loading...

Conformity assessment procedure for medical devices

Certyfikaty zgodności stanowią dowód spełnienia określonych wymagań, na przykład zawartych w normie. Przewodnik do audytowania systemów zarządzania, ISO 19011, rozpoczyna się od omówienia "obiektywnych dowodów", czyli "danych, które potwierdzają istnienie lub prawdziwość czegoś".

Ärzte gehen im Krankenhauskorridor
Loading...

CE certification for medical devices

Certyfikacja CE wyrobów medycznych przez DQS MED umożliwia wykorzystanie niezbadanego potencjału na rynkach rozwiniętych poprzez zapewnienie wymaganych badań i produktów zgodnych z przepisami. Ograniczasz również ryzyko i zobowiązania z tytułu odpowiedzialności na wybranych przez siebie rynkach.

zertifikatsvalidierung-about-dqs-ein mann arbeitet am laptop
Loading...

Certificate validation

Chcesz sprawdzić ważność certyfikatu DQS?