W dniu 3 czerwca 2019 r. ukazało się nowe wydanie normy FSSC 22000. Jednym z impulsów do rewizji jest wprowadzenie normy ISO 22000: 2018, która stanowi podstawę certyfikacji uznawanej przez GFSI. Nowa wersja FSSC 22000 wnosi przede wszystkim zmiany strukturalne, które przedstawiamy poniżej.

Na wstępie chcielibyśmy przybliżyć Państwu strukturę normy FSSC 22000. Norma składa się z trzech komponentów: ISO 22000, PRPs oraz dodatkowych wymagań FSSC 22000. Międzynarodowa norma ISO 22000 tworzy strukturę FSSC 22000 i określa wymagania związane z opracowaniem, wdrożeniem i utrzymaniem systemu bezpieczeństwa żywności. Wymagania te zostały określone w normie ISO 22000:2018.Z tego powodu aktualizacja normy ISO 22000 ma również istotny wpływ na FSSC 22000.Dzięki sektorowym programom zapobiegawczym (PRP) FSSC 22000 zapewnia obowiązkowe stosowanie specyfikacji technicznych. Ma to na celu ułatwienie zapobiegania i/lub zmniejszania zanieczyszczenia produktów, rozwoju produktów i środowiska pracy. Wymagania w tym zakresie są określone w serii ISO/TS 22002-x, w normie NEN/NTA 8059 i/lub w normie BSI/PAS 221. Dodatkowe wymagania normy FSSC 22000 dotyczą zarządzania usługami, etykietowania produktów, bezpieczeństwa żywności i zapobiegania oszustwom żywnościowym.

W nowej wersji 5 wprowadzono dobrowolny moduł zarządzania jakością. Elementy normy ISO 9001, które mogą być zintegrowane, są zawarte w tym module w certyfikacji FSSC 22000. Dzięki temu certyfikacja zarządzania bezpieczeństwem żywności może być przeprowadzana razem z certyfikacją zarządzania jakością.

FSSC 22000 ma zastosowanie w następujących branżach: Produkcja żywności, produkcja opakowań do żywności, produkcja pasz dla zwierząt i rolnictwo, transport i magazynowanie, gastronomia oraz handel detaliczny i hurtowy. Poziom odniesienia GFSI ma zastosowanie do produkcji żywności (kategoria łańcucha żywnościowego C), pasz dla zwierząt (D), transportu i magazynowania (G), opakowań (I) oraz biochemikaliów (K).

Zmiany w wersji 5

Jednym z głównych powodów wprowadzenia zmian było opublikowanie normy ISO 22000:2018, która stanowi, że wszystkie certyfikaty oparte na tej normie muszą zostać dostosowane do zmian w ciągu trzech lat, nie później niż do 29 czerwca 2021 r. W przypadku FSSC 22000 norma ISO 22000 stanowi podstawę, jak wspomniano powyżej, więc nowelizacja była nieunikniona. Zmiany w ISO 22000, a więc także w FSSC 22000, mają głównie charakter strukturalny. Dla pełnego obrazu poniżej ponownie wymieniamy te zmiany. Można o nich również przeczytać w naszym artykule na temat zmian w ISO 22000.

Wprowadzenie Struktury Wysokiego Poziomu: Wraz z niedawno znowelizowanymi normami ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, ISO 22000:2018 współdzieli Strukturę Wysokiego Poziomu, jednolitą strukturę podstawową dla norm systemów zarządzania. Dzięki temu ISO 22000 będzie można stosunkowo łatwo włączyć do zintegrowanych systemów zarządzania.

Podobnie jak w przypadku norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, norma ISO 22000:2018 opowiada się za podejściem opartym na ryzyku. Norma rozróżnia z jednej strony ryzyko na poziomie operacyjnym (podejście HACCP), a z drugiej strony ryzyko na poziomie systemu zarządzania - tj. ryzyko, które wpływa na zdolność systemu zarządzania do osiągnięcia jego celów.

Norma opisuje dwa różne cykle Plan-Do-Check-Act: Pierwszy cykl tworzy system zarządzania jako taki; drugi cykl, który jest osadzony w pierwszym, obejmuje kroki procesu przedstawione w punkcie 8 ("Działanie"). Poniższa grafika przedstawia te dwa cykle i ich wzajemne oddziaływanie.

FSSC 22000, PDCA ISO 22000

Ponadto w wersji 5 normy FSSC 22000 dodano nowe definicje oraz dodatkowe informacje o różnych kategoriach. W nowej wersji poprawiono wymagania i wykorzystano tę nowelizację do zaoferowania zintegrowanego audytu systemu zarządzania jakością. Tutaj można bezpłatnie pobrać nowelizację FSSC 22000.

Harmonogram przejścia na nową wersję

  • Audyty wersji 4.1 mogą być nadal przeprowadzane najpóźniej do końca grudnia 2019 r.
  • Przejście do wersji 5 może nastąpić w czasie ponownej certyfikacji, jak również w czasie auditu nadzoru.

    Zmiana w czasie ponownej certyfikacji: Po pomyślnie zakończonym audycie wydawany jest certyfikat zgodny z wersją 5. Certyfikat jest ważny przez trzy lata.

    Przejście w czasie auditu nadzorującego: Regularny audyt nadzoru zostaje zastąpiony audytem aktualizacyjnym. Po pomyślnie zakończonym audycie aktualizacyjnym dotychczasowy certyfikat jest zastępowany certyfikatem zgodnym z wersją 5. Data ważności nowego certyfikatu odpowiada dacie ważności certyfikatu zastąpionego.
  • Wszystkie audyty aktualizujące muszą odbyć się w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. W wyjątkowych przypadkach audyt aktualizacyjny może być przeprowadzony jeszcze w 2021 r., do 29 czerwca 2021 r. Po tym terminie certyfikaty FSSC 22000 V4.1 tracą ważność. Zakłady, które nie dokonały aktualizacji do wersji 5 do tego dnia, będą musiały rozpocząć ocenę wstępną w celu odzyskania certyfikacji.
  • Pierwszy audyt po wersji 5 jest audytem zapowiedzianym.
  • Po 29 czerwca 2021 r. wszystkie certyfikaty V4.1 zostaną ustawione jako nieważne w portalu FSSC 22000, a zatem nie będą się już pojawiać na publicznej liście certyfikowanych firm.

DQS - Twój partner w certyfikacji zgodnie z FSSC 22000 Wersja 5

DQS jest jedną z wiodących jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością i standardy zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy po Państwa stronie podczas procesu certyfikacji - dzięki sprawnemu planowaniu auditów, doświadczonym auditorom i szczegółowym raportom z auditów.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner  jest specjalistą ds. badań i komunikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa żywności. Na tym stanowisku śledzi wszystkie ważne wydarzenia w tym kontekście i informuje o nich naszych klientów w comiesięcznym biuletynie. Prowadzi także doroczną konferencję Sustainability Heroes.

Loading...