Norma dla centrów danych

Europejska seria norm EN 50600 "Technologie informacyjne - infrastruktura i urządzenia centrów danych" uwzględnia wszystkie aspekty cyklu życia centrum danych. Stanowi ona podstawę normatywną m.in. dla planowania konstrukcji budynku, zasilania elektrycznego, klimatyzacji, okablowania i niezbędnych systemów bezpieczeństwa. Norma opisuje również wymagania dotyczące eksploatacji i konserwacji centrum danych.

Uznany dowód bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa dostaw.

Obniżenie kosztów operacyjnych dzięki wyższej efektywności energetycznej

Zmniejszenie prawdopodobieństwa awarii i podatności na awarie

Przewaga konkurencyjna dzięki zgodności z europejską podstawą normatywną

Mehrwert
Loading...

Dlaczego norma dla centrów danych jest przydatna?

Bezpieczeństwo i dostępność danych są decydującymi czynnikami konkurencyjności we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Każda firma, organizacja i instytucja publiczna jest dziś uzależniona od systemów informatycznych. Wszystkie one są uzależnione od tego, czy ich wartościowe dane są chronione i czy można je w każdej chwili odzyskać.

Do tej pory znalezienie odpowiedniego dostawcy usług informatycznych wymagało szeroko zakrojonych poszukiwań. Jeśli firma chciała zbudować własne centrum danych, należało wziąć pod uwagę wiele różnych specyfikacji.

Wraz z opublikowaniem w 2012 roku serii norm EN 50600 stworzono odpowiednią dla rynku europejskiego podstawę do planowania, rozbudowy, eksploatacji i konserwacji centrum danych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i w sposób przyszłościowy.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Informacje o europejskiej normie EN 50600

Seria norm EN 50600 dotyczy wszystkich aspektów infrastruktury centrów danych w sposób zorientowany na praktykę. Służy ona jako przewodnik projektowy w zakresie projektowania centrum danych (koncepcje ogólne, analiza ryzyka i wymagań), tworzenia (infrastruktura techniczna i projekt) oraz eksploatacji centrum danych (zarządzanie i eksploatacja). Seria norm obejmuje następujące części.

PN-EN 50600-1:2019 - Część 1: Pojęcia ogólne.

W tej części określono, co i jak ma być chronione, oraz wymagana jest kompleksowa analiza kosztów operacyjnych, a także analiza biznesowa i analiza ryzyka.

 • Na jakie zagrożenia narażona jest struktura techniczna centrum danych?
  Przykłady: Sabotaż, zalanie, przerwy w dostawie prądu itp.
 • Jakie są zagrożenia biznesowe i jakie są ich potencjalne koszty?
  Przykład: Koszty nieplanowanych przestojów i okresów konserwacji, podczas których centrum danych jest niedostępne (analizy przestojów).

EN 50600-2-1:2021 - Część 2-1: Konstrukcja budynku

Wymagania dotyczące projektowania budynków i wszystkich związanych z tym aspektów, takich jak wybór odpowiedniego miejsca, jego konfiguracja, fizyczne bezpieczeństwo budynków oraz ochrona przed zagrożeniami środowiskowymi. Nie określono, w jaki sposób wymagania te mają być wdrożone.

PN-EN 50600-2-2:2019 - Część 2-2: Zasilanie energią elektryczną.

 • Które wymiarowanie jest odpowiednie dla tych wymagań?
 • Która klasa dostępności jest odpowiednia?
 • W jaki sposób zapewnia się fizyczne bezpieczeństwo centrum danych?

Ta część obejmuje również efektywność energetyczną. W tym przypadku norma określa trzy poziomy szczegółowości, na których należy dokonywać pomiarów:

 • Całe centrum danych
 • poszczególne obiekty
 • Infrastruktura centrum danych
 • Poszczególne elementy, takie jak serwer

EN 50600-2-3:2019 - Część 2-3: Regulacja warunków środowiskowych.

W części 2-3 przedstawiono następujące specyfikacje dotyczące warunków środowiskowych i infrastruktury centrum danych:

 • Specyfikacje dla zdefiniowanych klas ochrony
 • Specyfikacje dla zdefiniowanych klas dostępności
 • Specyfikacje dla zdefiniowanych klas efektywności energetycznej.

Ponadto w tej części określono odpowiednie metody oszczędzania energii, podano dalsze szczegóły dotyczące bezpieczeństwa fizycznego systemów w odniesieniu do warunków środowiskowych oraz zawarto następujące specyfikacje i zalecenia dotyczące:

 • Regulacja temperatury
 • obsługi przepływów cieczy
 • Postępowania z zanieczyszczeniami powietrza (cząstki unoszące się w powietrzu)
 • Obsługa drgań mechanicznych
 • Prototypowe plany pięter i specyfikacje miejsca

EN 50600-2-4:2015 - Część 2-4: Infrastruktura okablowania telekomunikacyjnego

Sekcja 2-4 dotyczy wyłącznie okablowania w samym centrum danych, takiego jak:

 • Okablowanie sieci i pamięci masowej
 • Monitoring
 • Sterowanie i automatyka budynku
 • Szafy sterownicze
 • Trasy kablowe itp.

PN-EN 50600-2-5:2021 - Część 2-5: Systemy bezpieczeństwa

System bezpieczeństwa odnosi się do możliwości, urządzeń i infrastruktury w zakresie efektywności energetycznej systemów bezpieczeństwa centrów danych. W tej części normy określono wymagania i podano zalecenia dotyczące zdefiniowanych obszarów centrum danych i stosowanych w nich systemów bezpieczeństwa, na przykład ochrony przed:

 • nieupoważnionym dostępem
 • pożarem na terenie centrum danych
 • zdarzeniami środowiskowymi
 • Zagrożeniami, które mogą wystąpić z powodu zakłóceń elektromagnetycznych, wibracji, zalania, gazu i pyłu wewnątrz i na zewnątrz obszarów centrum danych.

EN 50600-3-1:2016 - Część 3-1: Informacje dotyczące zarządzania i eksploatacji.

W części 3-1 skoncentrowano się na zarządzaniu i eksploatacji centrum danych i określono następujące procesy:

 • Niezawodność
 • Dostępność
 • Bezpieczeństwo
 • Efektywność energetyczna
 • Procesy zarządzania
 • Procesy odbioru
 • Uwzględnienie przejścia od planowania i budowy do eksploatacji centrum danych

PN-EN 50600-4-1:2017 - Część 4-1: Przegląd i wymagania ogólne dotyczące metryk wydajności.

W tej części serii norm określono między innymi następujące aspekty:

 • Wspólna struktura
 • Pojęcia, terminologię i warunki brzegowe dla kluczowych wskaźników wydajności (KPI) dotyczących efektywności i wydajności zużycia zasobów centrum danych
 • Wspólne wymagania dotyczące wskaźników KPI w zakresie efektywności i wydajności zużycia zasobów centrum danych
 • Wspólne cele dla kluczowych wskaźników efektywności (KPI) skuteczności i wydajności zużycia zasobów centrum danych
 • Ogólne informacje na temat stosowania wskaźników KPI dla skuteczności i wydajności zużycia zasobów przez centra danych

PN-EN 50600-4-2:2019 - Część 4-2: KPI dla zużytej energii.

Część 4-2 definiuje efektywność wykorzystania energii (PUE) w centrum danych.

 • Ustanowienie kategorii do pomiaru efektywności energetycznej.
 • Opisanie, w jaki sposób ta metryka odnosi się do infrastruktury sprzętu IT i operacji IT w centrum danych.
 • Pomiar, obliczanie i raportowanie parametru
 • Informacje na temat prawidłowej interpretacji PUE.

Suplement 1 do części 4-2 służy jako przewodnik dla operatorów centrów danych w zakresie prawidłowego stosowania metryki efektywności wykorzystania energii (PUE) i jej pochodnych.

EN 50600-4-3:2019 - Część 4-3: Udział energii odnawialnej

W części 4-3 zdefiniowano frakcję energii odnawialnej (REF) centrum danych, określono metodologię obliczania REF oraz podano informacje na temat prawidłowej interpretacji REF.

PN-EN 50600-4-6:2020 - Część 4-6: Współczynnik ponownego wykorzystania energii

EN50600-4-7:2020 - Część 4-7: Współczynnik efektywności chłodzenia (CER)

W części 4-7 określono między innymi współczynnik efektywności chłodzenia (CER) służący do ilościowego określenia efektywnego wykorzystania energii do regulacji temperatury obszarów w centrum danych.

EN 50600-4-8:2022 (projekt normy) - Część 4-8: Efektywność unikania emisji CO2

W tej części normy określono skuteczność unikania emisji CO2 jako metrykę efektywności służącą do ilościowego określania emisji CO2 przez centrum danych w fazie rozmieszczania w jego cyklu życia.

EN 50600-4-9:202 (Projekt normy) - Część 4-9: Efektywność wykorzystania wody

Ta część normy ma zastosowanie, jeśli zużycie wody i/lub ponowne wykorzystanie wody w centrum danych ma być określone jako wskaźnik efektywności służący do określenia zrównoważonego rozwoju centrum danych.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Welche Arten
Loading...

Jakie opcje oferuje norma EN 50600 w zakresie wdrażania?

Norma EN 50600 oferuje cztery różne opcje wdrożenia: dostępność usług, bezpieczeństwo, efektywność energetyczna i doskonałość operacyjna. Następnie możliwe jest uzyskanie certyfikatu centrum danych na podstawie tej normy.

Dostępność usług
Rozróżnia się cztery różne klasy dostępności:
Klasa 1: Podejmowane są niewielkie środki, przerwy w działaniu są możliwe w każdej chwili
Klasa 2: Można zaplanować przerwy spowodowane pracami konserwacyjnymi
Klasa 3: Konserwacja centrum danych w trakcie bieżącej działalności
Klasa 4: Wysoka dostępność, przerwy w działaniu są praktycznie niemożliwe

Bezpieczeństwo
Temat bezpieczeństwa jest również podzielony na cztery klasy ochrony. U podstaw projektu centrum danych leży zasada "cebulowej skóry". Najważniejsze systemy są umieszczane w rdzeniu (najwyższe wymagania w zakresie ochrony), a ich znaczenie maleje w kierunku zewnętrznym. Kolejnym ważnym elementem jest wybór lokalizacji.
Klasa ochrony 1: Ogólne pomieszczenia biurowe
Klasa ochrony 2: Wejście personelu do centrum danych, obszar załadunku i obszar magazynowy
Klasa ochrony 3: Obszar elektryczny, obszar klimatyzacji i chłodnictwa, obszar telekomunikacyjny, pomieszczenia montażowe i testowe
Klasa ochrony 4: Pomieszczenia komputerowe, obszar sterowania, obszar biurowy, centrum danych, obszar dystrybucji sieci

Umożliwianie efektywności energetycznej
Możliwość pomiaru mocy, wyróżnia się trzy poziomy. Ze względu na wysoki pobór mocy istotną rolę odgrywa sprawność i wymóg redukcji emisji CO2.

Doskonałość operacyjna
Norma EN 50600 zawiera wytyczne i procedury oceny w odniesieniu do bieżącej eksploatacji, konserwacji, ewentualnych sytuacji awaryjnych i modernizacji. Istnieją punkty styczne z innymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji, takimi jak ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001 i IT Infrastructure Library (ITIL).

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Prozessorientierung
Loading...

Jakie są zalety certyfikacji zgodnej z normą EN 50600?

 • Jakość centrum danych staje się mierzalna
 • Ujawnienie potencjału poprawy
 • Poprawa bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa dostaw w centrum danych
 • Spełnienie wymogów europejskiej podstawy normatywnej
 • Zwiększenie zadowolenia klientów i świadomości rynkowej
 • Zademonstrowanie klientom i partnerom biznesowym bezpieczeństwa fizycznego i niezawodności dostaw
 • Obniżenie kosztów operacyjnych dzięki wyższej efektywności energetycznej
 • Zmniejszenie prawdopodobieństwa awarii i podatności na awarie
 • Przewaga konkurencyjna dzięki zgodności z podstawą normatywną
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Jak działa certyfikacja według normy DIN EN 50600?

Certyfikacja centrum przetwarzania danych odbywa się w oparciu o europejską normę EN 50600 w połączeniu z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnym z normą ISO 27001. Otrzymasz odpowiedni certyfikat. Po wdrożeniu wszystkich wymagań normy można poddać system zarządzania certyfikacji. W DQS przejdziesz przez wieloetapowy proces certyfikacji. Jeśli system jest zgodny z normą, otrzymuje się odpowiedni certyfikat.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja EN 50600?

Ponieważ każda firma ma inne warunki wstępne i indywidualne wymagania dotyczące systemu zarządzania, kosztów audytu i certyfikacji zgodnie z normą EN 50600 na podstawie ISO 27001 nie można podać w formie ryczałtu. Prosimy o kontakt z nami: Chętnie przedstawimy Państwu indywidualną ofertę opartą na obiektywnej ocenie i Państwa wymaganiach.

Business2.png
Loading...

Czego mogą Państwo od nas oczekiwać

 • Ponad 35 lat doświadczenia w certyfikacji systemów zarządzania i procesów
 • Audytorzy i eksperci z doświadczeniem w branży, posiadający rozległą wiedzę dziedzinową
 • Spostrzeżenia na temat Twojej firmy, które wnoszą wartość dodaną
 • Certyfikatów uznawanych na całym świecie
 • Ekspertyzy i akredytacje w zakresie wszystkich istotnych norm
 • Osobiste, bezproblemowe wsparcie naszych specjalistów - na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym
 • Indywidualne oferty z elastycznymi warunkami umowy i bez ukrytych kosztów
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Twój lokalny kontakt

Chętnie przedstawimy Ci indywidualną ofertę dotyczącą certyfikacji EN 50600.