1. ORGANIZATOR SZKOLENIA:
  Organizatorem szkolenia jest DQS Polska sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-265 Warszawa (dalej: „Organizator”), zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał założycielski: 100 000,00 PLN; KRS: 0000011798; NIP:  521-31-50-418
 2. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
  1. Zgłoszenie na szkolenie tożsame jest z akceptacją przez Zgłaszającego niniejszych warunków zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu otwartym DQS Polska Sp. z o.o.
  2. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie on-line za pośrednictwem strony internetowej www.dqs.pl lub na formularzu zgłoszenia DQS
  3. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie otwarte dla Zgłaszającego jest wiadomość email od Organizatora.
  4. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie na adres email wskazany w formularzu zgłoszenia nastąpi w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od chwili wpłynięcia zgłoszenia na szkolenie do Organizatora.
  5. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 2 dni roboczych od chwili przesłania zgłoszenia do Organizatora Zgłaszający proszony jest o niezwłoczny kontakt z Organizatorem.
 3. POTWIERDZENIE REALIZACJI SZKOLENIA
  1. Potwierdzenie realizacji szkolenia Organizator przesyła drogą mailową do wszystkich Zgłaszających minimalnie 8 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
  2. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia realizacji szkolenia w określonym powyżej terminie Zgłaszający się proszony jest o niezwłoczny kontakt z Organizatorem.
  3. Liczba miejsc na szkoleniu otwartym jest ograniczona. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia na szkolenie z powodu braku miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia otwartego, lub zmiany jego terminu, w przypadku nieosiągnięcia minimalnej liczby zgłoszeń. Informacja ta zostanie przekazana wszystkim Zgłaszającym najpóźniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia Zgłaszającemu nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora, poza zwrotem 100% wniesionej opłaty za szkolenie (o ile takiej dokonał).
  5. Zgłoszenia na potwierdzone do realizacji szkolenia, ze względów Organizacyjnych, przyjmowane są maksymalnie 3 dni robocze przed planowanym dniem jego rozpoczęcia. 6. Zawarcie umowy pomiędzy Organizatorem i Zgłaszającym następuje w chwili otrzymania przez Zgłaszającego potwierdzenia realizacji szkolenia przez Organizatora.
 4. WARUNKI PŁATNOŚCI
  1. Zawarcie umowy o świadczenie usług szkoleniowych pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Zgłaszającego na rzecz Organizatora należności za usługę szkoleniową.
  2. Płatność za szkolenie odbywa się przed szkoleniem przelewem na rachunek bankowy DQS Polska Sp. z o.o. w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A o numerze PL32160011270003012283646001
  3. Na życzenie Zgłaszającego Organizator wystawi Zgłaszającemu Fakturę Proforma
  3. O zamiarze finansowania szkolenia otwartego ze środków publicznych w całości - zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011.177.1054 z późn. zm.) lub w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz. U. z 2013 r. poz. 1722 ze zm. Zgłaszający poinformuje Organizatora w momencie dokonania zgłoszenia na szkolenie.
  5. Przesłanie zgłoszenia na szkolenie upoważnia firmę DQS Polska Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zgłaszającego.
  6. Płatność za szkolenie musi zostać dokonana maksymalnie 7 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia.
  7. Brak wpłaty uprawnia Organizatora do nie dopuszczenia uczestnika do uczestnictwa w szkoleniu otwartym.
 5. ANULOWANIE ZGŁOSZENIA
  1. Istnieje możliwość anulowania zgłoszenia na szkolenie bez ponoszenia opłat wyłącznie drogą pisemną (e-mail) w terminie do 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
  2. Anulowanie zgłoszenia w terminie 6 dni roboczych i krótszym przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia lub brak informacji o anulowaniu zgłoszenia oraz nieobecność podczas szkolenia po dokonaniu zgłoszenia na szkolenie skutkuje obciążeniem Zgłaszającego należnością w wysokości 100% kosztów uczestnictwa w szkoleniu.
  3. Każde anulowanie zgłoszenia rozpatrywane jest indywidualnie, a kwota obciążenia w uzasadnionych przypadkach może zostać obniżona.
 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Informujemy, że administratorem Państwa danych jest DQS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, NIP: 521-31-50-418, KRS: 0000011798 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  Dane przechowywane będą do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu. Aby usunąć je z naszej bazy, należy przesłać wiadomość email z informacją o sprzeciwie. Ponadto mają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy ponadto, że Państwa dane są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji szkolenia, nie są powierzane innym podmiotom ani przekazywane do państw trzecich.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Uczestnictwo w każdym szkoleniu otwartym potwierdzone jest stosownym certyfikatem DQS, który wydawany jest wyłącznie po dokonaniu płatności za szkolenie.
  2. Koszt wydania duplikatu certyfikatu, w wersji papierowej, na życzenie Klienta, wynosi 50,00 PLN + VAT.
  3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach zgłoszenia i udziału w szkoleniu otwartym mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.