Toenemende lucht- en milieuvervuiling, overmatig verbruik van hulpbronnen of klimaatverandering zijn slechts enkele van de vele redenen om het thema milieubescherming in de bedrijfsplanning op te nemen. Naast de idealistische waarden biedt een professioneel milieumanagement ook economische voordelen, waardoor u verschillende zwakke punten in uw bedrijf kunt blootleggen en elimineren. Om een doeltreffend milieumanagement in de praktijk te brengen, is het belangrijk uw maatregelen op elkaar af te stemmen. Dit is precies waar milieumanagementsystemen voor bedoeld zijn: voortdurende en systematische verbetering van de milieubescherming in uw eigen bedrijf. Hieronder verneemt u wat een professioneel milieumanagementsysteem precies is, voor wie certificering bijzonder zinvol is, aan welke eisen u moet voldoen en hoe DQS u daarbij kan helpen.

Loading...

Wat is een milieumanagementsysteem? Een definitie

Met een professioneel milieumanagementsysteem (EMS) definieert u het milieubeleid van uw bedrijf en voert u dit consequent uit - van materiaalinkoop tot afvalverwijdering, taakverdeling, organisatie van processen, opleiding en gedrag van werknemers en procedures voor de uitvoering van het milieubeleid. Bij de invoering van een milieubeheersysteem ligt de nadruk op de voortdurende verbetering van uw milieuprestaties.

Een beproefd milieubeheersysteem is bijvoorbeeld de wereldwijd geldende ISO 14001-norm, waarmee u een uitgebreid milieubeheer kunt implementeren op alle gebieden van uw bedrijf en uw processen voortdurend kunt ontwikkelen. ISO 14001 helpt u te voldoen aan de regelgeving en milieuvervuiling, zoals bodem- of luchtvervuiling, tot een minimum te beperken door beproefde managementinstrumenten toe te passen. Tegelijkertijd zorgen verschillende rollen en verantwoordelijkheden voor een efficiënte ondersteuning en verdere ontwikkeling van het beheersysteem.

Op die manier slagen duizenden bedrijven er nu in een actieve bijdrage te leveren aan de bescherming van het milieu door duurzaam te werken en verantwoord om te gaan met hulpbronnen.

Om een certificering van uw milieubeheersysteem te verkrijgen, beoordeelt een onafhankelijke auditor regelmatig de naleving van de normeisen, de implementatie van het systeem en uw milieuprogramma. Alleen als u aan alle eisen voldoet, wordt uw bedrijf gecertificeerd.

Waarom is een milieumanagementsysteem zinvol?

De invoering van een milieumanagementsysteem (EMS) is in principe vrijwillig en niet bij wet vastgelegd. Maar er zijn inmiddels veel redenen om milieubescherming in de dagelijkse bedrijfsactiviteiten op te nemen. Want milieubescherming, vooral in combinatie met een professioneel milieumanagementsysteem, is in alle opzichten zinvol.

 

Interne redenen

 • U bevordert bedrijfsmilieubescherming
 • U hebt bewijzen van de uitvoering van specificaties
 • U verbetert uw procedures en processen
 • De audits ter plaatse tonen u welke zwakke punten en besparingsmogelijkheden uw bedrijf nog heeft
 • U herkent potentiële gevaren in een vroeg stadium en kunt ze minimaliseren
 • U creëert interne transparantie op het gebied van milieubeheer
 • U sensibiliseert en motiveert uw medewerkers
 • U bevordert de communicatie tussen uw medewerkers
 • U verlaagt de premies op het vlak van milieuaansprakelijkheid
 • U heeft voordelen bij financiële dienstverleners, aangezien bewezen milieubescherming vaak gepaard gaat met lagere aansprakelijkheids- en kredietrisico's

 

Externe redenen

 • U kunt de wettelijke voorschriften voor milieubescherming systematisch implementeren met behulp van een milieumanagementsysteem en dit laten certificeren
 • U kunt aantonen dat u voldoet aan wet- en regelgeving
 • U wint aan geloofwaardigheid bij klanten en partners
 • U beschikt over betere communicatievaardigheden ten aanzien van klanten en partners
 • U verbetert uw imago bij klanten, het publiek en de autoriteiten
 • U hebt voordelen ten opzichte van concurrenten, aangezien milieubescherming een belangrijk verkoopargument is geworden
 • U verwerft uitgebreide kennis over de milieu-impact van producten, diensten en processen
 • U kunt uw aansprakelijkheidsrisico's in geval van incidenten tot een minimum beperken

 

Voor welke bedrijven is een professioneel milieuzorgsysteem bijzonder belangrijk?

De invoering van een professioneel milieumanagementsysteem is over het algemeen geen must. Het valt echter niet te ontkennen dat de industrie en het bedrijfsleven helaas in hoge mate verantwoordelijk zijn voor het broeikaseffect, het gebrek aan hulpbronnen en de opwarming van de aarde - en bedrijven hebben dan ook een bijzondere verplichting om tegenmaatregelen te nemen. Op sommige gebieden, zoals de behandeling van gevaarlijke stoffen of gewoon afvalscheiding, bestaan er vaak voorschriften en maatregelen die bij wet moeten worden nageleefd. Op andere gebieden is veel van wat eigenlijk zonder veel moeite mogelijk is, helaas nog steeds eerder een "kunnen" dan een "moeten".

Gelukkig is milieubescherming voor veel bedrijven al lang niet meer alleen een karwei, maar ook een goede manier om het eigen imago te versterken. Vooral in verzadigde markten is bedrijfsmilieubeheer een manier om zich van de concurrentie te onderscheiden.

Daarom gaan veel bedrijven nu veel verder dan de wettelijke voorschriften en ontwikkelen ze stap voor stap hun eigen milieubeheer. Zij willen ecologische en economische doelstellingen combineren en vertrouwen bijvoorbeeld op energie-efficiënte IT- en productiesystemen om hunCO2-uitstoot te verminderen en op energiekosten te besparen.

Om systematisch bedrijfsbrede klimaat- en milieubeschermingsmaatregelen door te voeren, is het raadzaam een professioneel milieubeheersysteem in te voeren. Hiermee kunt u systematisch milieurelevante zwakke punten in uw bedrijf opsporen en elimineren. Het biedt u voorschriften voor planning, uitvoering en controle en helpt u bij het vastleggen van verantwoordelijkheden, gedrag en procedures.

Een manier om systematisch milieubeheer in te voeren is bijvoorbeeld gebruik te maken van de wereldwijd erkende ISO 14001-norm, die uw bedrijf een systematisch kader biedt om u te begeleiden bij het ontwerpen van uw milieubeheersysteem. De eisen van de norm zijn in de eerste plaats gericht op het verminderen of vermijden van milieueffecten, in samenhang met de levenscyclus, die kunnen worden herleid tot de bedrijfsactiviteiten van uw bedrijf. De nadruk ligt daarom op een meer risicogebaseerde aanpak en een strikte naleving van bindende verplichtingen.

Met de ISO 14001-certificering kan uw bedrijf op internationaal niveau aantonen dat het een milieubeheersysteem heeft ingevoerd en dus op hoog niveau aan milieubescherming doet. Het maakt niet uit of u een ambachtelijk bedrijf, een dienstverlenend bedrijf, een middelgrote onderneming, een grote onderneming of een maatschappelijke instelling bent. Elke organisatie kan baat hebben bij een gecertificeerd milieubeheersysteem.

Spannend onderwerp? Lees meer over de ervaring van de Duitse logistiek dienstverlener Hermes Duitsland met ISO 14001.

Welke milieumanagementsystemen zijn er?

De bekendste milieumanagementsystemen in Europa zijn de internationale norm ISO 14001 en de Europese milieumanagementverordening EMAS (Eco-Management and Audit Scheme, Verordening (EU) 2017/1505 met Verordening (EG) nr. 1221/2009). In Duitsland zijn al ongeveer 8.000 bedrijven en organisaties gecertificeerd voor ISO 14001 en meer dan 2.100 locaties zijn geregistreerd voor EMAS.

ISO 14001 - Duurzaam milieubeheer

Gecertificeerd milieumanagementsysteem in overeenstemming met erkende norm ★ Verbeteren van milieuprestaties en minimaliseren van risico's ★ Verantwoordelijk en duurzaam beheer ★

Maar welk managementsysteem is het juiste voor mijn bedrijf?

Certificering van een EMS volgens ISO 14001, evenals validering volgens EMAS, hebben elk specifieke kenmerken en vereisten die moeten worden aangepast aan de behoeften van uw bedrijf. Dit komt omdat elk bedrijf uniek is. Daarom moet een milieubeheersysteem altijd specifiek worden afgestemd op uw specifieke organisatie en maatregelen.

 

Wat is een milieuzorgsysteem volgens ISO 14001?

ISO 14001 is een wereldwijd geaccepteerde en toegepaste norm voor milieubeheersystemen. Hij werd voor het eerst gepubliceerd in 1996. In juni 2000 werd de eerste herziening goedgekeurd. De belangrijkste doelstellingen waren een vermindering van de complexiteit en een grotere compatibiliteit met de ISO 9001-norm voor kwaliteitsbeheer.

In februari 2012 begonnen de internationale onderhandelingen over de tweede herziening van ISO 14001, die in september 2015 werd gepubliceerd.

ISO 14001:2015-11 - Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik
De norm is beschikbaar op de website van ISO.

Met deze laatste herziening is er meer aandacht gekomen voor het belang van bedrijfsprocessen en de impact daarvan op het milieu. Bovendien moeten bedrijven geoptimaliseerde milieuprestaties kunnen aantonen in de vorm van meetbare milieu-indicatoren, op een betrouwbare, reproduceerbare en traceerbare manier.

Volgens ISO 14001 moeten onder meer de volgende aspecten worden geregeld, bepaald of vastgesteld:

 • Scope
 • Milieubeleid
 • Doelstellingen en maatregelen om deze te bereiken
 • Verantwoordelijkheden en autoriteiten
 • Planning van procedures en processen binnen het bedrijf
 • Maatregelen voor het omgaan met risico's en kansen
 • Milieuaspecten
 • Bindende verplichtingen (wettelijke en andere verplichtingen)
 • Benodigde middelen
 • Opleiding van verantwoordelijke personen
 • Communicatie binnen en buiten de organisatie
 • Voorbereid zijn en reageren op noodsituaties
 • Documentatie
 • Toezicht, meting en evaluatie
 • Interne audits en management review
 • Corrigerende maatregelen en voortdurende verbetering

Als uw bedrijf of organisatie ISO 14001-certificering nastreeft, moet het milieubeheersysteem (EMS) aan deze normeisen voldoen. Om milieudoelstellingen te bereiken en de milieuprestaties voortdurend te verbeteren, legt de norm ook de nadruk op de PDCA-cyclus.

Wat is de PDCA-cyclus?

Om de milieuprestatiedoelen te bereiken die voor uw bedrijf zijn vastgesteld, richt de ISO 14001-norm zich op het proces van continue verbetering. Dit verbeteringsproces is gebaseerd op de methode "Plan, Do, Check, Act" (PDCA):

 • Plan: U stelt eerst de processen vast om de implementatie van uw milieudoelstellingen te bereiken.
 • Uitvoeren: In deze fase vindt de uitvoering van de processen plaats.
 • Controleren: U controleert voortdurend de processen met betrekking tot de wettelijke en andere eisen (bindende verplichtingen) en met betrekking tot de gestelde doelen. Indien gewenst kunt u uw milieuprestaties publiceren.
 • Optimaliseren: Mogelijk moet u de reeds vastgestelde processen bijstellen.

Op deze manier kan uw bedrijf met relatief eenvoudige specificaties uw bedrijfsmilieubeleid, milieudoelstellingen en een milieuprogramma structureren en implementeren.

Wat is het verschil met EMAS?

De EMAS-verordening (Eco-Management and Audit Scheme) werd reeds in 1993 door de Europese Gemeenschap in het leven geroepen. Ook zij dient als systeem voor systematisch milieubeheer en voor het uitvoeren van milieu-audits. Naast de eisen die ook in ISO 14001 zijn opgenomen voor de structuur en de processen in het milieubeheersysteem, bevat EMAS ook een bindende eis voor het opstellen van een milieuverklaring. Daarin moeten de processen en activiteiten worden vermeld die van invloed zijn op het milieu, alsmede de elementaire milieugegevens, bijvoorbeeld het verbruik van hulpbronnen of het operationele energieniveau.

In vergelijking met ISO 14001 omvat EMAS bovendien

 • Het doorlopen van een milieu-audit, waarbij de huidige toestand van het bedrijf in detail wordt onderzocht.
 • U moet een regelmatig bijgewerkte milieuverklaring indienen.
 • U moet het publiek informeren over uw milieu-inspanningen.

Op de vraag welk beheersysteem voor uw bedrijf geschikt is, kan geen algemeen antwoord worden gegeven. Daartoe moet u zich afvragen wat u met het systeem wilt bereiken en of u uw inspanningen aan het publiek wilt bekendmaken. Hier doet zich het eerste grote verschil voor: Volgens de EMAS-verordening moet een milieuverklaring worden opgesteld en ook worden gepubliceerd. De ISO-norm vereist alleen dat u informatie die relevant is voor het milieubeheersysteem (EMS) extern communiceert.

Dus als uw bedrijf over het algemeen klanten of partners heeft die aandringen op een jaarlijks opgestelde milieuverklaring, moet dit volgens EMAS gebeuren en kan dit via de ISO-norm.

Zowel de EMAS-verordening als de ISO 14001-norm kunnen zonder problemen in kleine bedrijven worden toegepast. De EMAS-verordening bevat alle eisen die de ISO 14001-norm aan een milieubeheersysteem stelt, plus aanvullende eisen zoals de noodzakelijke opstelling van een milieuverklaring. Bijgevolg vergt de invoering van een milieubeheersysteem volgens ISO 14001 gewoonlijk minder werk en tijd.

N.B. Het is mogelijk dat EMAS, als Europese regelgeving, in uw land niet beschikbaar is. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Hoe verloopt de invoering van een milieubeheersysteem?

De invoering van een milieubeheersysteem stelt een organisatie, en met name de werknemers die eraan zijn toegewezen, vaak voor een aantal uitdagingen. De inspanning is zeker niet te onderschatten, want - net als bij elk ander managementsysteem - moet u zich eerst vertrouwd maken met de materie van een milieumanagementsysteem om uiteindelijk aan alle eisen van de norm te voldoen, als u echt aan certificering denkt.

Hier nemen vooral het vastleggen, verifiëren en evalueren van de bindende verplichtingen (wettelijke en andere eisen) relatief veel tijd in beslag. U moet echter vanaf het begin basisfouten vermijden, want die zijn achteraf moeilijk te corrigeren.

In het algemeen is een systematische aanpak met een duidelijke toewijzing van verantwoordelijkheden en vaste termijnen aan te bevelen. Een dergelijke structuur biedt u een leidraad voor de invoering van een slank, praktisch en nuttig milieubeheersysteem in uw bedrijf.

Stap 1

In ieder geval is de eerste belangrijke stap de steun van het topmanagement, omdat zij de beslissing nemen over de invoering en implementatie van een milieubeheersysteem. Zonder het engagement van het topmanagement is een dergelijk project van meet af aan gedoemd te mislukken. Natuurlijk is het ook elementair om alle werknemers aan boord te krijgen - dus niet alleen de verantwoordelijken, maar iedereen die in het bedrijf iets kan beïnvloeden.

Dit is waar u de basis legt voor uw project. U bepaalt wat u op het gebied van milieumanagement wilt bereiken, plant de implementatie en gaat aan de slag om dit stap voor stap te realiseren.

Stap 2

Nu is het tijd voor de concrete uitvoering. U maakt een ontwerp van uw milieubeleid en plaatst de maatregelen in uw bedrijfscontext. Het is belangrijk dat u de reikwijdte van uw milieumanagementsysteem vastlegt. Daarbij bepaalt u ook de risico's en kansen en de maatregelen om uw milieumanagement voortdurend te verbeteren en te controleren. Dit is dus een kwestie van

 • de belangrijke milieuaspecten van uw bedrijf vast te stellen
 • het identificeren van uw bindende verplichtingen
 • Evalueren van uw naleving

Stap 3

Zodra u uw richting hebt bepaald, kunt u nu uw communicatiestrategie bepalen en specifieke doelstellingen of een programma vaststellen. Op die manier kunt u de stappen volgen en het succes ervan meten.

Stap 4

U stuurt uw project voortdurend in de richting van succes en ontwerpt een plan voor onvoorziene gebeurtenissen.

Stap 5

U evalueert uw milieuprestaties. Daartoe ontwikkelt u een proces voor registratie, meting en analyse. Interne audits helpen om tegen te gaan als maatregelen niet lopen zoals gepland. Op die manier kunt u uw processen verder verbeteren.

Zoals bij elk managementsysteem biedt zo'n stapsgewijze aanpak ook bij milieubeheer enkele voordelen. Het is bijvoorbeeld relatief eenvoudig om te zien hoe het verbeteren van de milieuprestaties bijdraagt aan het verlagen van de kosten en het verbeteren van uw relatie met klanten en partners. U kunt ook zien hoe ISO 14001 u helpt uw bindende verplichtingen aan te tonen, en nog veel meer.

Op deze manier kan uw bedrijf of organisatie op elk gewenst moment de voordelen van het milieubeheersysteem inzien, terwijl u uw concept stap voor stap implementeert en verbetert.

ISO 14001 - Duurzaam milieubeheer

Gecertificeerd milieumanagementsysteem in overeenstemming met erkende norm ★ Verbeteren van milieuprestaties en minimaliseren van risico's * Verantwoord en duurzaam beheer ★

De structurele invoering van een milieumanagementsysteem

Er zijn drie structurele mogelijkheden bij het opzetten van een professioneel milieumanagementsysteem:

 • U kunt een enkel project uitvoeren dat zich richt op één of meer milieuaspecten. In deze voorzichtige aanpak maakt u zich langzaam vertrouwd met de elementen van een milieuzorgsysteem.
 • Als u al een milieuproject hebt uitgevoerd, kunt u de beproefde en gestructureerde aanpak overnemen voor het beheer van verdere milieuprojecten. Om de ontwikkeling van afzonderlijke elementen te volgen, is het gebruik van gedefinieerde stappen ook effectief gebleken.
 • U kunt specifieke stappen selecteren die achtereenvolgens of gelijktijdig moeten worden uitgevoerd. Deze selectie wordt aanbevolen wanneer u specifieke milieuaspecten wilt aanpakken, zoals het nakomen van bindende verplichtingen of het verbeteren van milieuprestaties. Met deze aanpak kan het milieubeheersysteem heel goed in uw eigen tempo en binnen uw beschikbare middelen worden ontwikkeld.

Stap voor stap naar succes

Een concreet plan voor de implementatie van uw milieubeheersysteem (EMS) zal u helpen het volgende te bepalen:

 • Hoe wilt u te werk gaan bij de implementatie van uw professionele milieumanagementsysteem?
 • Binnen welk tijdsbestek wilt u elke stap verwezenlijken?
 • Wie zal welke rollen en verantwoordelijkheden op zich nemen?
 • Welke informatie moet u documenteren?
 • Hoe zullen de vorderingen voortdurend worden gecontroleerd en gemeten?

 

Milieumanagementsysteem: wat houden organisatiestructuur en procesorganisatie in?

In verband met de invoering van een milieubeheersysteem zult u herhaaldelijk de termen organisatiestructuur en procesorganisatie tegenkomen. Om deze te kunnen begrijpen, moet u eerst duidelijk weten wat de term "milieumanagementsysteem" inhoudt. Het woord is samengesteld uit de termen "milieubeheer" en "beheersysteem":

 • Milieumanagement: Alle maatregelen om negatieve milieueffecten of veranderingen in het milieu te verminderen.
 • Managementsysteem: Instrument voor de systematische, doelgerichte en planmatige uitvoering van het bedrijfsbeleid en de bedrijfsdoelstellingen. Het gaat hierbij om het structureren, beheersen en continu verbeteren van bedrijfsprocessen door het vastleggen en beschrijven van structurele en procedurele organisatie.

Een milieuzorgsysteem dient dus om negatieve milieueffecten te verminderen en voortdurend te verbeteren door het vastleggen en beschrijven van de organisatiestructuur en de procesinrichting.

De organisatiestructuur bepaalt wie verantwoordelijk is voor welke milieurelevante activiteiten in uw bedrijf. De verdeling van milieurelevante taken is een belangrijke succesfactor, omdat anders het risico bestaat dat sommige activiteiten ongedaan blijven omdat niemand zich er verantwoordelijk voor voelt. U kunt bijvoorbeeld bepalen wie in het bedrijf verantwoordelijk is voor afvalscheiding. Op die manier kunt u negatieve milieueffecten stap voor stap minimaliseren en is het mogelijk om uw maatregelen voortdurend bij te stellen en te verbeteren.

Met behulp van de procesorganisatie bepaalt u hoe u uw milieurelevante taken wilt uitvoeren. U stelt gerichte specificaties op voor de opeenvolging van basisprocessen om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken en het milieubeleid van het bedrijf uit te voeren. Niet voor alle activiteiten zijn specificaties nodig. U moet echter zeker die processen plannen die van invloed zijn op de bescherming van het milieu en eisen specificeren, zodat u negatieve milieueffecten daadwerkelijk kunt verminderen.

 

Milieumanagementsysteem: de voordelen op een rijtje

Het is waar dat u niet van de ene dag op de andere een professioneel milieumanagementsysteem zult invoeren. Maar er zijn veel redenen om te vertrouwen op een gecertificeerd milieumanagementsysteem:

 • Lagere kosten: Milieumanagementsystemen betekenen pro-actief, toekomstgericht handelen en niet louter een reactie op wettelijke eisen. Maar het betekent ook dat u met vooruitziende blik handelt en dus kosten kunt besparen op hulpbronnen. Een milieubeheersysteem helpt u bijvoorbeeld zuiniger om te springen met grondstoffen en energie. Er gaan minder grondstoffen ongebruikt verloren en de kosten voor afvalverwijdering in uw bedrijf worden lager.
 • Meer rechtszekerheid: Door systematisch de relevante wettelijke voorschriften toe te passen en een systematisch milieumanagementsysteem met duidelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden op te zetten, zit u juridisch gezien altijd aan de veilige kant. Een optimale voorbereiding op noodsituaties vermindert ook de kans op schadevergoedingen bij milieuaansprakelijkheid.
 • Betere relatie met klanten en partners: De verwachting van klanten en partners voor duurzaam werken in uw bedrijf neemt voortdurend toe. Tal van klanten, bedrijven en hele bedrijfstakken (auto-industrie) eisen tegenwoordig van hun leveranciers dat zij bewijzen van milieubeheer overleggen.
 • Betere relatie met autoriteiten en het publiek: Door beter beschikbare, actuele gegevens en controleerbare, geloofwaardige milieuactiviteiten verbetert u uw imago.
 • Bijdrage aan duurzaamheid: Een lager verbruik van hulpbronnen en een minimale impact op het milieu vergroten de toekomstperspectieven van uw bedrijf op lange termijn en de levenskwaliteit van toekomstige generaties.
 • Betere voorwaarden voor leningen en verzekeringen: Een milieumanagementsysteem (EMS) is een vorm van risicobeheer. Banken houden rekening met uw inspanningen bij de beoordeling van uw kredietwaardigheid. Ook van verzekeringsmaatschappijen krijgt u korting.
 • Meer innovatieve producten: Als u tijdens het ontwikkelingsproces rekening houdt met milieueisen, kunt u geheel nieuwe markten ontsluiten wat de ontwikkeling van uw producten betreft.
 • Motivatie van werknemers: Veel werknemers zijn er trots op te werken voor bedrijven die het milieu beschermen. In sommige gevallen profiteren zij ook rechtstreeks van de verbeterde arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld door een verminderd gebruik van gevaarlijke stoffen.

ISO 14001 - Duurzaam milieubeheer

Gecertificeerd milieumanagementsysteem in overeenstemming met erkende norm ★ Verbetering van milieuprestaties en minimalisering van risico's * Verantwoordelijk en duurzaam beheer ★

DQS - uw betrouwbare partner voor milieumanagementsystemen

Economisch succes en de bescherming van ons milieu zijn tegenwoordig even belangrijke bedrijfsdoelstellingen en zijn nauw met elkaar verweven. Om ervoor te zorgen dat u deze koppeling probleemloos kunt realiseren, is een stapsgewijze aanpak aan te bevelen. Een systematisch, professioneel milieumanagementsysteem (EMS) in overeenstemming met de internationaal erkende ISO 14001-norm biedt u een leidraad voor het duurzaam nastreven van uw doelstellingen en het voortdurend verbeteren van de milieuprestaties van uw bedrijf.

Certificering door DQS documenteert uw milieu-inspanningen met een internationaal erkend, geaccrediteerd certificaat.

 

Hoe ondersteunt DQS u bij de ISO 14001-certificering?

Al in het jaar van de eerste publicatie van ISO 14001 heeft DQS de accreditatie ontvangen voor het uitvoeren van certificeringsaudits en het uitgeven van certificaten. Dit betekent dat DQS al meer dan twintig jaar ervaring heeft met ISO 14001-certificering. Onze kerncompetenties liggen in het uitvoeren van certificeringsaudits en assessments. Dit maakt ons wereldwijd tot een van de toonaangevende aanbieders met de pretentie om te allen tijde nieuwe maatstaven aan te leggen op het gebied van betrouwbaarheid, kwaliteit en klantgerichtheid.

Samen met u stellen wij een datum vast voor de audit. De duur is afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw bedrijf en uw productgroepen. Na een succesvolle certificering ontvangt u het EMS-certificaat met een geldigheidsduur van drie jaar. Om de certificering te behouden, zijn jaarlijkse periodieke audits vereist. Deze dienen het algemene doel om de effectiviteit en de conformiteit met de internationale norm ISO 14001 aan te tonen.

De DQS-certificeringsaudit is een effectief instrument voor de verdere ontwikkeling van uw beheersysteem. U krijgt meer kennis van en inzicht in uw bedrijf of organisatie en kunt deze gericht ontwikkelen en verbeteren.

Als het gaat om ISO 14001-certificering, kunt u vertrouwen op de jarenlange ervaring en bewezen methoden van DQS. Onze experts zijn altijd beschikbaar om uw vragen te beantwoorden.

Wie is DQS?

DQS is uw competente partner als het gaat om certificering volgens ISO 14001. Met competente auditplanning, professionele auditors en zinvolle auditrapporten begeleiden wij u door het certificeringsproces.

Wij beschouwen onszelf als pioniers en vernieuwers met als doel internationaal vergelijkbare benchmarks te handhaven, te creëren en te verbeteren. Producten, processen of diensten worden zo wereldwijd veiliger en van hogere kwaliteit. Onze certificeringen vereenvoudigen de wereldwijde uitwisseling tussen bedrijven, regelgevende instanties of organisaties, en versterken tegelijkertijd het vertrouwen van klanten en consumenten in producten, diensten en organisaties. Wij zien ons werk dan ook als een belangrijke bijdrage aan de maatschappij.

Bij alle DQS-audits neemt een onafhankelijke branche-expert, d.w.z. uw DQS-auditor, uw managementsysteem grondig onder de loep en beoordeelt in hoeverre deze processen al aan de milieueisen voldoen, waar uw voorkeuren liggen en waar het potentieel kan worden benut. De focus ligt specifiek op het "waarom", omdat wij willen begrijpen waarom u een bepaalde weg hebt gekozen bij de implementatie van uw milieumanagementsysteem.

Samen bepalen we welke verwachtingen u hebt van het milieumanagementsysteem. Met dit inzicht, hun kennis van de industrie en hun expertise op het gebied van normen, bieden onze auditors bedrijven en organisaties van alle soorten en maten precies die inzichten die belangrijk zijn om de juiste beslissingen te nemen en verbeteringen door te voeren.

Alle DQS auditors zijn getrainde specialisten en managers met vele jaren professionele ervaring en een hoog niveau van industrie-expertise. Zij vertegenwoordigen alle sectoren van de industrie en de handel, het openbaar bestuur en de gezondheidszorg. Zij kennen uw dagelijkse uitdagingen en uw bedrijf uit eigen ervaring, kunnen uw bedrijfsprocessen beoordelen, sterke punten herkennen en op zwakke punten wijzen.

De auditors hebben meestal een grondige kennis van verschillende normen. Op die manier kunnen geïntegreerde managementsystemen in een gecombineerde procedure over de thema's heen worden geaudit en verbeterd.

Wij gaan een intensieve, coöperatieve, maar ook veeleisende dialoog met u aan. Onze auditors voeren gesprekken op ooghoogte, nemen uw systemen onder de loep en overtuigen u met een holistische kijk op mensen, processen en resultaten. Zij geven aanwijzingen voor verbeteringspotentieel en oriëntatie voor belangrijke beslissingen. Door valide feedback belichamen zij de externe blik die zo waardevol is voor uw organisatie.

DQS-audits verschaffen u duidelijkheid. De holistische, neutrale kijk van buitenaf op mensen, processen, systemen en resultaten laat zien hoe effectief uw managementsysteem is, hoe het is geïmplementeerd en hoe het wordt beheerst. Onze claim begint waar audit checklists eindigen.

Auteur
Altan Dayankac

DQS-productmanager en -expert op het gebied van duurzaamheid, klimaat, milieu en veiligheid op het werk. Altan Dayankac draagt ook zijn expertise bij als auteur en presentator in milieu- en arbo-commissies en op tal van professionele evenementen.

Loading...