Op 3 juni 2019 werd de nieuwe editie van FSSC 22000 uitgebracht. Een van de aanleidingen voor de herziening is de invoering van de ISO 22000: 2018 norm, die fungeert als basis voor de door de GFSI erkende certificering. De nieuwe versie van FSSC 22000 brengt met name structurele wijzigingen met zich mee, die we hieronder presenteren.

Om te beginnen willen wij u graag inzicht geven in de structuur van FSSC 22000. De norm is opgebouwd uit drie componenten: ISO 22000, PRP's en de aanvullende FSSC 22000 eisen. De internationale norm ISO 22000 vormt de structuur van FSSC 22000 en schetst de eisen met betrekking tot de ontwikkeling, implementatie en onderhoud van het voedselveiligheidssysteem. De eisen zijn vastgelegd in de norm ISO 22000:2018.Om deze reden heeft de update van ISO 22000 ook een belangrijke impact op FSSC 22000.Met de sectorspecifieke preventieve programma's (PRP's) zorgt FSSC 22000 voor de verplichte toepassing van technische specificaties. Dit om de preventie en/of vermindering van contaminatie in producten, productontwikkeling en de werkomgeving te vergemakkelijken. De eisen hiervoor zijn vastgelegd in de ISO/TS 22002-x serie, in NEN/NTA 8059 en/of in de BSI/PAS 221 norm. De aanvullende eisen van FSSC 22000 hebben betrekking op service management, productetikettering, voedselveiligheid en het voorkomen van voedselfraude.

In de nieuwe versie 5 is er een vrijwillige module kwaliteitsmanagement. De elementen van ISO 9001 die kunnen worden geïntegreerd, zijn in deze module opgenomen in de FSSC 22000-certificering. Zo kan een certificatie van het beheer van de voedselveiligheid samen met een certificatie van het kwaliteitsmanagement worden uitgevoerd.

FSSC 22000 wordt toegepast in de volgende industrieën: voedselproductie, productie van voedselverpakkingen, diervoederproductie en landbouw, transport en opslag, catering, en detail- en groothandel. De GFSI-benchmark is van toepassing op de levensmiddelenproductie (levensmiddelenketen categorie C), diervoeders (D), vervoer en opslag (G), verpakkingen (I) en biochemicaliën (K).

Wijzigingen in versie 5

Een van de belangrijkste aanleidingen voor de herziening was de publicatie van de ISO 22000:2018-norm, die bepaalt dat alle certificeringen op basis van de norm binnen drie jaar, uiterlijk op 29 juni 2021, aan de herziening moeten worden aangepast. Voor FSSC 22000 vormt ISO 22000 de basis, zoals hierboven vermeld, dus een herziening was onvermijdelijk. De wijzigingen in ISO 22000 en dus ook in FSSC 22000 zijn voornamelijk van structurele aard. Voor de volledigheid sommen we de wijzigingen hieronder nog eens op. U kunt ze ook nalezen in ons artikel over de wijzigingen in ISO 22000.

Introductie van de High Level Structuur: Met de recent herziene ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 deelt ISO 22000:2018 de High Level Structure, de uniforme basisstructuur voor managementsysteemnormen. Dit maakt ISO 22000 relatief eenvoudig te integreren in geïntegreerde managementsystemen.

Zoals ook het geval is met ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015, staat ISO 22000:2018 voor een risicogebaseerde aanpak. De norm maakt onderscheid tussen risico's op operationeel niveau (HACCP-benadering) enerzijds en risico's op het niveau van het managementsysteem anderzijds - d.w.z. de risico's die van invloed zijn op het vermogen van het managementsysteem om zijn doelstellingen te bereiken.

De norm beschrijft twee verschillende Plan-Do-Check-Act cycli: De eerste cyclus vormt het managementsysteem als zodanig; de tweede cyclus, die is ingebed in de eerste, omvat de processtappen die zijn afgebeeld in clausule 8 ("Werking"). Onderstaande grafiek toont de twee cycli en hun interactie.

FSSC 22000, PDCA ISO 22000

In FSSC 22000 versie 5 zijn bovendien nieuwe definities toegevoegd, evenals aanvullende informatie over de verschillende categorieën. De eisen zijn verbeterd in de nieuwe versie en men heeft de revisie gebruikt om de geïntegreerde audit van het kwaliteitsmanagementsysteem aan te bieden. Hier kunt u de herziening van FSSC 22000 gratis downloaden.

Tijdschema voor de omschakeling

  • Audits voor versie 4.1 kunnen nog tot uiterlijk eind december 2019 worden uitgevoerd.
  • De overstap naar versie 5 kan zowel bij een hercertificering als bij een toezichtsaudit worden gemaakt.

    Overstap op het moment van een hercertificering: Na een succesvolle audit wordt een certificaat volgens versie 5 afgegeven. Het certificaat is drie jaar geldig.

    Overstap bij een toezichtsaudit: De reguliere toezichtsaudit wordt vervangen door een upgrade-audit. Na een succesvolle upgrade audit, wordt het bestaande certificaat vervangen door een certificaat volgens versie 5. De vervaldatum van het nieuwe certificaat komt overeen met de vervaldatum van het vervangen certificaat.
  • Alle upgradeaudits moeten plaatsvinden tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020. In uitzonderlijke gevallen kan de upgrade-audit nog in 2021 worden uitgevoerd, uiterlijk op 29 juni 2021. Na deze datum zijn FSSC 22000 V4.1-certificaten ongeldig. Locaties die op deze datum nog geen upgrade naar versie 5 hebben uitgevoerd, moeten een eerste beoordeling starten om opnieuw gecertificeerd te worden.
  • De eerste audit na versie 5 is een aangekondigde audit
  • Na 29 juni 2021 worden alle V4.1 certificaten op ongeldig gezet in het FSSC 22000 portaal en zullen ze dus niet meer voorkomen op de publieke lijst van gecertificeerde bedrijven.

DQS - uw partner voor certificering volgens FSSC 22000 Versie 5

DQS is een van de toonaangevende certificatie-instellingen voor kwaliteitsmanagementsystemen en duurzaamheidsnormen. Wij staan aan uw zijde tijdens het certificeringsproces - met vlotte auditplanning, ervaren auditors en diepgaande auditrapporten.

Auteur
Constanze Illner

Constanze Illner is onderzoeks- en communicatiemedewerker op het gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid. In deze functie houdt zij alle belangrijke ontwikkelingen op dit gebied in de gaten en informeert zij onze klanten via een maandelijkse nieuwsbrief. Ook modereert zij de jaarlijkse Sustainability Heroes conferentie.

Loading...