In oktober 2019 werd - na ongeveer zeven jaar - het nieuwe EFQM Model 2020 gepubliceerd. Er ging lang en intensief voorbereidend werk aan vooraf om te komen tot een volledig nieuwe versie van het model, gebaseerd op de conceptie van het 2013-model, dat rekening houdt met de huidige trends en bedrijven en organisaties impulsen geeft om de uitdagingen van het heden aan te gaan. Wat verandert er nu concreet met de nieuwe 2020-versie?

Loading...

Dit is wat een Excellence Model kan doen

Als je als bedrijf talrijke certificaten hebt voor kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid op het werk, informatiebeveiliging, energiebeheer en zowat elk aantal andere onderwerpen, is de vraag gerechtvaardigd wat er ontbreekt. Is het nodig om verder te gaan dan de normen voor managementsystemen en je bezig te houden met een model van uitmuntendheid zoals het EFQM Model 2020?

Absoluut, want men moet zich ervan bewust zijn dat men met de verschillende benaderingen van managementsystemen slechts gedeeltelijke managementsystemen van een onderneming ontwerpt.

Maar als het erom gaat het succes en het concurrentievermogen van een onderneming te bevorderen, zijn normen zoals ISO 9001 voor kwaliteitsbeheer niet het enige middel. Want wat elke onderneming doet, kan niet onderscheidend zijn. Bedrijfssucces is daarom ook het resultaat van een leerproces op lange termijn dat tot stand komt wanneer bedrijven zich bewust worden van hun zwakke punten en daar actief aan beginnen te werken.

 

Gelukkig in de vallei van de clueless - onbewuste onbekwaamheid

De meeste bedrijven gebruiken het Model voor Uitmuntendheid niet omdat ze het nut niet inzien van de toepassing ervan. Vaak zijn bedrijven vervuld van groot vertrouwen en zelfverzekerdheid. Men kijkt terug op decennia van succesverhalen - zoals Kodak....

Een bevinding van gebruikers van het EFQM-model is dat bedrijven het meeste risico lopen wanneer zij zich totaal onbedreigd voelen. Het "Sitting Duck" principe leidt ertoe dat deze bedrijven zo hulpeloos naar hun ondergang afglijden in een veranderende concurrerende omgeving, zonder dat zij zich dat op tijd realiseren.

In het EFQM Model 2020 begint men met de analyse van de onderneming door te kijken naar de eigen procedures en strategieën in de context van de thematische gebieden van het model - er wordt gesproken van hoofd- en subcriteria. In de regel vindt dit leerproces plaats met externe ondersteuning in de vorm van o.a. opleidingen. Het is namelijk dubbel zo moeilijk om een cultuurverandering te bewerkstelligen door een zelfkritische houding aan te nemen en tegelijkertijd zo neutraal mogelijk te denken over het verbeteringspotentieel als het gaat om het vermogen van de onderneming om succesvol te zijn in de context van het eigen bedrijfsmodel / de eigen markt.

 

EFQM 2020: ook verandering in het model

Volgens EFQM 2013 richt het nieuwe EFQM-model 2020 zich meer op de verandering van organisatiestructuren. Terwijl de laatste versie van het model nog sterk keek naar de verwezenlijkingen van de laatste vier jaar, is de focus van het nieuwe model gericht op de toekomst - trefwoord "Future Focus". Maar, "Wat verandert er concreet met de nieuwe 2020-versie?"

Meer wendbaarheid, samenwerking en leiderschap op alle niveaus

Het EFQM Model 2020 richt zich minder op het in stand houden van structuren; dat doen de normatieve sets van regels al. Het nieuwe model vraagt strategisch naar de uitdagingen en vraagt om het eigen "ecosysteem" open te stellen en de samenwerking met de stakeholders te versterken. Het ziet het succes van het leiderschap van de organisatie als het succesvol wordt geïmplementeerd op alle niveaus.

De komende twee jaar zal blijken welke bedrijven de goede jaren hebben besteed aan het ontwikkelen van hun structuren!

De term "ecosysteem" heeft een belangrijke betekenis in het EFQM Model 2020. Veel managers beschouwen hun systemen op zichzelf. Bij een interne audit ligt de focus meestal op de klant, en in het beste geval kijkt men naar de keten van het end-to-end proces. Een totaalvisie op het bedrijf als open systeem wordt echter vaak niet genomen.

Wendbaarheid en flexibiliteit versus willekeur

EFQM 2020 gaat ervan uit dat een bepaalde mate van vrijheid bij de uitvoering van strategisch relevante activiteiten een onderneming succesvoller maakt. Dit betekent niet dat gestreefd moet worden naar improvisatietheater. Het beheersen van de vrijheidsgraden is een belangrijke leiderschapstaak, niet alleen voor het topmanagement, en die moet worden beheerst.

SEO32.png
Loading...

EFQM – Business Excellence

Uw bedrijf gaat met aplomb om met moderne managementmethoden. Maar u wilt meer: topprestaties leveren, meer ondernemingskwaliteit bereiken, meer concurrentievermogen creëren. Met EFQM kunt u wensen omzetten in realiteit.

EFQM 2020: leiderschap als succesfactor

Het leiderschap van een onderneming wordt vaak geassocieerd met het managementteam. Toch tonen studies aan dat juist het laagste managementniveau een enorme invloed uitoefent op het succes van de onderneming. Daarom richt de Excellence-aanpak zich op een geïntegreerd leiderschapsconcept, dat het gecascadeerde management van de onderneming op alle niveaus samenbrengt en in het bijzonder de leiderschapsprestaties op teamniveau onder de loep neemt.

Alle mensen in het bedrijf werken meer of minder effectief samen. Het verschil in effectiviteit van de samenwerking - zelfs over de grenzen van het bedrijf heen - bepaalt het concurrentievermogen van de organisatie. Normatieve benaderingen bieden dit beeld doorgaans niet. Prestatie-indicatoren alleen brengen oorzaak-gevolgrelaties niet volledig aan het licht; zij omvatten ook specifieke percepties van de betrokken individuen.

 

Individuele percepties als indicatoren van prestatie

Vooral in B2B zaken is de vermoeidheid van het beantwoorden van vragenlijsten wijdverbreid. Vaak zijn de resultaten van dergelijke enquêtes ook van beperkte geldigheid. Daarom kijkt het nieuwe model voor uitmuntendheid niet langer alleen naar statistische resultaten, maar ook naar individuele feedback van de belangrijkste betrokkenen. Dit betekent dat de bevindingen op het gebied van percepties aanzienlijk aan betekenis kunnen winnen.

 

De analyse van de resultaten loopt langs de structuren van de organisaties

Tot nu toe heeft EFQM 2013 vier perspectieven op resultaten gegeven. Met EFQM 2020 is dat veranderd. Wij maken vooral een onderscheid tussen percepties en prestatiemaatstaven. Deze laatste definiëren de mogelijkheden van de organisatie in de concurrentiestrijd.

Er wordt gewerkt volgens de logica van het bedrijf en niet langer volgens de vooraf bepaalde logica van het model. Als gevolg daarvan is het werk op het gebied van de resultaten veel flexibeler geworden. Uiteindelijk gaat het erom te analyseren in hoeverre de onderneming in staat is haar doelstellingen te bereiken.

 

Kat of muis?

In een markt ben ik zo bestuurder of gedreven, kat of muis. De meeste managers vinden het leuker om met de kat te werken dan met de muis. Ondernemers melden dat marktleider zijn een veel bevredigender baan is dan 2e, 3e of zelfs 4e in de markt te zijn.

Maar deze positie is meestal niet gemakkelijk te verwerven en wordt snel weer verloren. In het echte leven kan een bedrijf kat en muis tegelijk zijn. Als je eenmaal begrijpt in welke arena je de kat en in welke je de muis bent, kun je er prima mee leven.

 

De gouden cirkel: drie cruciale vragen

Het EFQM Model 2020 heeft een drieledige structuur die onderscheid maakt tussen aspecten van "afstemming", "realisatie" en "resultaten". De structuur is gebaseerd op het gedachtegoed van Simon Sineck, die onder de term "Golden Circle" deze drie aspecten als basis van zijn overwegingen heeft geplaatst.

"WAAROM" is de eerste van alle vragen

Waarom moeten we dit doen? Dit zorgt ervoor dat men alleen maatregelen neemt die ook een specifieke toegevoegde waarde hebben voor het bedrijf. Dit is precies het tegenovergestelde van standaardeisen, die voor iedereen hetzelfde zijn en dus meteen door de mand vallen in deze afweging. EFQM 2020 denkt ondernemend: het zoekt naar wegen naar succes (Zie ook Moll/Kaerkes "Wege zum Erfolg", ISBN: 978-3446409668).

De tweede vraag draait om het "HOE".

Deze vraag heeft betrekking op het ontwerpen van procedures waarmee het probleem kan worden opgelost dat in de "Waarom"-vraag als relevant is aangemerkt.

Vraag nr. drie: "WAT?"

Tenslotte selecteert het Excellence Model alleen die bedrijven die uiteindelijk hun succes kunnen aantonen door middel van resultaten. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen geluk en bekwaamheid. Het model vraagt naar de drijfveren van succes. De "Wat" in de Golden Circle betekent welke kenmerken het bedrijf naar succes leiden.

Drastische verandering zonder connectiviteit

Het nieuwe model is ingrijpender gewijzigd dan bij de laatste vijf wijzigingen het geval was. De vertrouwde negen-vakjes-look heeft plaatsgemaakt voor moderne ronde symboliek. Toch is in de diepe ziel van het model de logica nog steeds als lineair te beschouwen.

Wat moeten de bestaande gebruikers van het EFQM 2013-model doen?

Er zijn heel wat bedrijven die de logica van het model als basis hebben gebruikt voor hun managementoverwegingen. Bij BMW bijvoorbeeld vindt u de modellogica diep verankerd in de managementstructuur. Het goede nieuws is dat de oude structuur niet verkeerd is en dat het zeker geen kwaad kan om er voorlopig mee te blijven werken. Beoordelingen kunnen nog steeds volgens het nieuwe model worden uitgevoerd. Daar zijn al verschillende voorbeelden van.

Hoe helpt het model mij bij de ontwikkeling van mijn bedrijf?

We gaan een uitdagende fase van economische ontwikkeling in. Het is te verwachten dat zich ontwrichtende veranderingen zullen voordoen, waarop uw onderneming al dan niet is voorbereid. De Corona-crisis is daar het beste voorbeeld van. De komende twee jaar zal blijken welke ondernemingen de goede jaren hebben besteed aan de ontwikkeling van hun structuren! Volgens statistisch onderzoek hebben EFQM-gebruikers duidelijk minder kans om te falen in de concurrentiestrijd, omdat zij zich hebben voorbereid op mogelijke stressscenario's.

Auteur
André Minor

Dr. André Moll is lid van de raad van bestuur van het Duitse Initiative Ludwig-Erhard-Preis e.V. (ILEP e.V.). Dr. Moll, die een doctoraat in de chemie heeft, nam in 2005 de leiding van het Initiative Ludwig-Erhard-Preis op zich. Als lid van het EFQM Core Team ondersteunt hij voortdurend de verdere ontwikkeling van het model. Naast zijn bijdrage aan het ontwerp van het EFQM Model 2020, coördineerde hij het projectteam voor de vertaling ervan in het Duits. Met de nieuwe editie van het Excellence Handbook heeft hij ook de innovaties van het model geïntroduceerd in de literatuur over de excellentieaanpak.

Loading...