U travnju 2023. objavljeno je 6. izdanje standarda FSSC 22000. Trenutno je više od 31 000 organizacija diljem svijeta certificirano prema toj normi. U ovom članku DQS-ov lead auditor Martin Seitz iznosi glavne promjene za koje će certificirane organizacije trebati pripremiti, kao i vremenske rokove za implementaciju.

Zašto se objavljuje novo izdanje?

Kao glavni razlog ažuriranja zaklada FSSC navodi sljedeće:

 • Uključivanje zahtjeva norme ISO 22003-1:2022
 • Pooštravanje zahtjeva s ciljem davanja podrške organizacijama u postizanju UN-ovih Ciljeva održivog razvoja (SDG).
 • Izmjene teksta i dopune kao dio kontinuiranog razvoja

Shema se sastoji od pet dijelova i dva dodatka koji su spojeni u jedan dokument. Nadalje, postoji i pet priloga. Svaki od ovih dokumenata sadrži obvezne zahtjeve Sheme. Obvezni zahtjevi takozvane BOS liste (lista vijeća dionika - Board of Stakeholder Decision List) i dalje čine temelj za certifikaciju

Također, dostupni su dokumenti koji pružaju dodatnu potporu kroz različite teme.

Sve je dokumente moguće besplatno preuzeti s internetske stranice FSSC 22000.

 

FSSC 22000 6. izdanje: Promjene važne za certificirana poduzeća

Neki od novih zahtjeva pokrivaju širok spektar tema koje je nužno kritički analizirati. Uzimajući to u obzir, potrebno je razviti i efikasnu strategiju implementacije. Treba znati da će možda biti potrebna i dodatna sredstva.

Obvezni period ažuriranja od 1. travnja 2024. do 31. ožujka 2025., tjekom kojeg je potrebno ažurirati certifikate izdane prema izdanju 5.1 norme FSSC 22000 na 6. izdanje, mogao bi uzrokovati to da poduzeća odgode implementaciju promjena, a osobito novih zahtjeva dodanih ovome standardu. Ipak, preporučili bismo da implementacija novih zahtjeva započne čim prije jer bi neki od njih mogli biti zahtjevni.

Glavne promjene su:

 • Kvalitativna i kvantitativna sljedivost naljepnica i printanih pakiranja (uključujući sekundarna pakiranja) koja sadrže informacije o sigurnosti hrane, kao što su rok valjanosti, alergeni i nutritivne vrijednosti
 • Jasno upravljanje alergenima koje uključuje edukaciju, deklaracije, validaciju i verifikaciju
 • Kulturu hrane i kvalitete
 • Sistematičan pristup kontroli kvalitete
 • Upravljanje stranim tijelima i svim probojima
 • Upravljanje opremom
 • Gubitak i bacanje hrane
 • Zahtjevi za komunikaciju

Potičemo vas da prijelaz započnete na vrijeme. U ovom članku pronaći ćete pregled najvažnijih promjena. Radi lakšeg snalaženja, promjene su navedene redom prema strukturi standarda.

 

FSSC 22000: Koje su najvažnije promjene i razlike između izdanja 5.1 i 6?

1. dio Pregled Sheme 

Ovdje je, kao i u izdanju 5.1, opisana struktura certificiranja prema normi FSSC 22000. Shema se i dalje sastoji od sljedećih dijelova:

 • ISO 22000:2018: Upravljanje sustavima za sigurnost hrane – Zahtjevi za organizacije u prehrambenom lancu.
 • Preduvjetni programi (PRP) za sigurnost hrane – temelje se na tehničkim specifikacijama za relevantna područja (npr., ISO/TS 22002-x; PAS xyz).
 • Dodatni zahtjevi norme FSSC 22000, izloženi u
  • 2. poglavlju ovog dokumenta o FSSC standardu, te u
  • BoS listi (Board of Stakeholder Decision List); lista vijeća zaklade FSSC.

FSSC standard temelji se na kategorizaciji prehrambenog lanca opisanoj u normi ISO 22003-1:2022. Ovo je osobito važno pri implementaciji dodatnih zahtjeva standarda FSSC 22000 iz drugog poglavlja dokumenta Shema.

U obzir treba uzeti promjene u kategorijama prehrambenog lanca iz 6. izdanja:

 • Primarna proizvodnja (kategorija A) životinjskih i biljnih proizvoda je uklonjena i zamijenjena kategorijom BIII "Aktivnosti na ubranim biljkama" i
 • uključena je kategorija C0 "Transformacija mesa kao sirovine za daljnju preradu..."
 • Kategorije DIIa i DIIb su uklonjene, a hrana za kućne ljubimce uključena je u kategorije od CI do CIV.
 • Kategorije za prijevoz i skladištenje spojene su u jednu kategoriju G.
 • Uvedena je kategorija FII za aktivnosti posredovanja.

Opis kategorija općenito je postao određeniji i precizniji. Hrana za posebne prehrambene potrebe i hrana za posebne medicinske potrebe, koja je zakonski klasificirana kao hrana tamo gdje prevladava manufaktura, može biti uključena u kategoriju C prehrambenog lanca. Proizvodi koji su zakonski klasificirani kao farmaceutski ili medicinski proizvodi ne spadaju pod opseg certifikacije prema normi FSSC 22000.

Kategorija I, Ambalaža, uključuje ubruse za prehrambene usluge i materijale za pakiranje (kao što su aluminijska folija, papir za pečenje, prijanjajuća folija) koji se koriste u prehrambenoj industriji. Materijali za pakiranje i ubrusi koji se koriste u privatnim kućanstvima nisu uključeni u opseg.

Kombinirani proces prema normama FSSC 22000 i ISO 9001, koji ranije nije bio vrednovan prema kriterijima Globalne inicijative za sigurnost hrane (GFSI – Global Safety Food Initiative), više nije uključen u Shemu norme FSSC 22000.


 

2. dio Zahtjevi za organizacije koje pristupaju auditu 

Dodatni zahtjevi i dalje se nalaze u poglavlju 2.5 Sheme. Velik broj zahtjeva sada je precizniji te su dodane nove teme i aspekti.

2.5.1 Upravljanje uslugama i nabavljenim materijalima

Ovo poglavlje odnosi se na sve kategorije.

Kategorija I (ambalaža) sada uključuje:

e) Utvrđivanje i provjera kriterija usklađenosti sa zakonskim i potrošačkim zahtjevima za korištenje reciklirane ambalaže kao sirovine za proizvodnju konačnog materijala za ambalaže.

2.5.2 Naljepnice na proizvodima i printani materijali

c) Natpisi, poput onih o alergenima, nutritivnoj vrijednosti, načinu proizvodnje, nadzornom lancu, stanju sirovina, trebaju biti kontrolirano vrednovani. Naljepnice ili printani materijali trebaju biti sljedivi, što uključuje i udio certificiranih sastojaka. Ovo je zasigurno značajan izazov velikom broju certificiranih poduzeća.

d) Kategorija I (ambalaža) sada također određuje da treba postojati sustav za odobravanje kontrole grafičkih i tiskanih elemenata, koji će pokrivati promjene i upravljati zastarjelim grafičkim i tiskanim materijalima. Za svaki tiskani primjerak treba postojati odobrenje prema dogovorenom standardu ili osnovnom uzorku. Odredit će se postupak za otkrivanje i identificiranje pogrešaka u tiskanju. Tiskani primjerci s greškom trebaju biti uspješno odvojeni. Postojat će kompenzacija za neiskorištene tiskane proizvode.

2.5.3 Obrana hrane

Ovdje su zahtjevi izneseni na jasniji način.

Na primjer,

- procjena prijetnji mora biti dokumentirana na sljediv način prema definiranoj metodologiji; i

- plan obrane hrane treba se temeljiti na procjeni prijetnji i

- plan obrane hrane prijetnji treba sadržavati mjere smanjenja rizika i postupke kontrole.

U novoj kategoriji FII – Posredovanje postoji dodatan zahtjev kojim posrednici utvrđuju da njihovi dobavljači imaju plan obrane hrane.

2.5.4 Sprečavanje prijevara s hranom

Dopune adekvatne onima za Obranu hrane su sljedeće:

Definirana metodologija i dokumentacija mjera sprečavanja koje su vezane za procjenu ranjivosti.

Za novu kategoriju FII – Posredovanje postoji dodatni zahtjev kojim možete utvrditi da vaši dobavljači imaju plan sprečavanja prijevara s hranom.

2.5.5 Korištenje FSSC loga u certificiranim organizacijama

Nije dozvoljeno korištenje FSSC loga na proizvodima, naljepnicama i pakiranjima. Također, logo se ne smije koristiti na certifikatima o analizi (CoA’s) ili potvrdama o sukladnosti (CoC’s).

2.5.6 Upravljanje alergenima

Najopširnije dopune u 6. izdanju norme FSSC nalaze se u dijelu o upravljanju alergenima.

Dodani su sljedeći zahtjevi:

a) Potrebno je imati listu svih alergena koji su korišteni, uključujući sirovine i gotove proizvode

d) Dokumentirane informacije o vrednovanju i provjeri (npr. testiranje površine, uzorkovanje zraka i/ili testiranje proizvoda) mjera kontrole za sprečavanje uzajamne kontaminacije.

e) Korištenje naljepnica s mjerama opreza ili upozorenjima na pakiranjima samo kada procjena rizika zaista ustanovi rizik od uzajamne kontaminacije s alergenima, čak i kada su adekvatno poduzete sve nužne mjere kontrole.

f) Svi zaposlenici trebaju pristupiti obuci o prisutnosti alergena te posebnoj obuci o mjerama kontrole alergena koja je vezana za njihovu djelatnost.

g) Godišnji pregled plana upravljanja alergenima kao i pregledi nakon značajnijih promjena, povlačenja stavki vezanih za alergene, te nakon pojave problema s alergenima u određenoj djelatnosti.

h) U kategoriji D za prehrambeni lanac, hranu za životinje i kućne ljubimce, dio koji se odnosi na alergene može biti označen kao "ne primjenjuje se" u definiranim uvjetima.

2.5.7 Kontrola okoliša

Poglavlje o kontroli okoliša sadrži zahtjev za pregledom učinkovitosti i primjerenosti kontrole okoliša. Ovaj se pregled treba provesti barem jednom godišnje ili tijekom značajnijih promjena. Učinkovitost i primjerenost kontrole okoliša također će se pregledavati u slučaju odstupanja, kao što su trendovi u analizi okoliša, polugotovih i gotovih proizvoda, ili u slučaju odgovarajućih povlačenja.

2.5.8 Sigurnost hrane i kultura kvalitete

Ovo je novo poglavlje. Do sada je FSSC zastupao mišljenje da ako je kultura sigurnosti hrane ispravno implementirana, tada je dovoljno koristiti normu ISO 22000.

Kako bi ova tema bila zastupljenija u novom izdanju, u dodatne je zahtjeve dodano sasvim novo poglavlje.

Ono pokriva područje kontrole kvalitete za već poznate aspekte iz norme Codex Alimentarius i Uredbe (EU) 2021/382 od 3. 3. 2021. Kao dio organizacijske posvećenosti njegovanju pozitivne sigurnosti hrane i kulture kvalitete, više rukovodstvo će definirati, implementirati i održavati ciljeve sigurnosti hrane i kulture kvalitete. Aspekti na koje je potrebno obratiti pažnju su komunikacija, obuka/početna obuka, povratne informacije od zaposlenika, i mjerenje uključenosti i učinka.

Izravno se traži dokumentirani plan sigurnosti hrane i kulture kvalitete s konkretnim ciljevima i vremenskim rokovima koji pokazuju kontinuirani napredak i evaluaciju provjere upravljanja.

2.5.9 Kontrola kvalitete

Ovo je također novo poglavlje. Ono postavlja zahtjev za postupkom sustavne kontrole kvalitete, uključujući definiranje, implementaciju i održavanje parametara kvalitete koji su sukladni sa specifikacijama gotovog proizvoda i stavljanjem proizvoda na tržište. Uz to, analiza parametara kontrole kvalitete i pregled njenih rezultata provodit će se I koristiti s ciljem dobivanja informacija za ocjenu uprave. Postupak kontrole kvalitete bit će uključen u interne audite. U ovo su poglavlje uključeni i postupci kontrole kvalitete prema zakonskim i potrošačkim zahtjevima.

Dodan je još jedan zahtjev: definiranje i implementacija postupaka koji se odnose na početak i promjenu proizvodne linije. Ovo uključuje kontrolu uklanjanja prethodno korištenih naljepnica i pakiranja s linije.

2.5.10 Prijevoz, pohrana i skladištenje

Ovdje se nalaze samo dopune vezane za prijevoz brodovima.

2.5.11 Kontrola opasnosti i mjere za prevenciju uzajamne kontaminacije

U ovom je dijelu glavna dopuna zahtjev za korištenje analize rizika u svrhu definiranja potrebe za opremom za otkrivanje stranih tijela (kao što su magneti, detektori metala, oprema za rendgen, filteri i sita).

Ako korištenje opreme za otkrivanje stranih tijela nije potrebno, prilaže se pismeno objašnjenje za navedeno. Mora postojati dokumentirani postupak za upravljanje i korištenje opreme za otkrivanje stranih tijela.

Uvodi se i novi zahtjev za upravljanje stranim tijelima i upravljanje prodorima vezanim uz moguću kontaminaciju (npr. metal, keramika, plastika).

2.5.13 Dizajn i razvoj proizvoda

Zahtjevima je pridružena provjera rizika kod roka trajanja proizvoda, te provjera uputa za pripremu kod gotovih prehrambenih proizvoda, kako bi se osigurala sigurnost hrane.

2.5.15 Upravljanje opremom

Ovo poglavlje je novo. Traži se specifikacija opreme, koja se odnosi na higijenski dizjan, usklađenost sa zakonskim i potrošačkim zahtjevima, te jasnu namjenu opreme, uključujući proizvod za koji se koristi. Dobavljač dostavlja dokaz o zadovoljenju ove specifikacije prije samog postavljanja opreme.

Potrebno je implementirati upravljanje promjenama temeljeno na riziku za novu opremu i/ili sve promjene na postojećoj opremi. Potrebni su dokazi uspješnog plasiranja opreme na tržište te procjene mogućeg djelovanja na postojeće sustave. Moraju se odrediti i implementirati odgovarajuće mjere kontrole.

2.5.16 Gubitak i bacanje hrane

Još jedno poglavlje koje je u potpunosti novo. Strategija za smanjenje gubitka i bacanja hrane unutar opskrbnog lanca određene organizacije mora biti opisana u dokumentiranoj politici i ciljevima. Hrana za neprofitne organizacije, zaposlenike i druge organizacije mora biti sigurna. To se mora kontrolirati te u skladu s tim upravljati proizvodima.

Proizvodi koji su predviđeni za hranu za životinje i stočnu hranu ne smiju biti kontaminirani.

2.5.17 Zahtjevi za komunikaciju

Još jedan novi dio. Potrebno je obavijestiti certifikacijsko tijelo u roku od tri dana u slučaju događaja ili situacija koje utječu na sigurnost hrane, zakonitost i/ili certifikacijski integritet (viša sila, prirodne nepogode ili one uzrokovane ljudskim faktorom (npr. rat, štrajk, terorizam, kriminal, poplava, potres, računalno hakiranje, itd.)). Također, u ozbiljnim situacijama gdje postoji rizik za integritet certifikacije i/ili gdje bi FSSC gubio ugled (npr. opoziv, povlačenje, nepogode, gubitak sigurnosti hrane), potrebno je obavijestiti certifikacijsko tijelo u roku od tri dana. Ovo se odnosi i na zahtjeve regulatornih tijela  zbog problema sa sigurnošću hrane, kada je potrebno dodatno praćenje ili prisilno zaustavljanje proizvodnje; u slučaju zakonskih procedura vezanih za sigurnost hrane, tužbe, zloupotrebe i zanemarivanja; i prijevarnih radnji i korupcije.

 

3. dio Zahtjevi za proces certifikacije

Ovo poglavlje sadrži ažurirane zahtjeve norme ISO 22003-1:2022 te donosi dodatna pojašnjenja koja se odnose na planiranje audita, minimalno vrijeme audita za provedbu preduvjetnih programa (PRP), provođenje audita i izvještavanje. Ono također opisuje način na koji se provode auditi u organizacijama gdje se centralne djelatnosti nalaze na lokaciji drugačijoj od one gdje se provodi certifikacija ili u organizacijama s više lokacija. Ovi su zahtjevi upućeni prvenstveno certifikacijskim tijelima i auditorima.

Za organizacije koje se nalaze u procesu audita korisno je znati i to da se dva nadzorna audita ne smiju provesti kasnije od 12 mjeseci nakon certifikacijskog ili recertifikacijskog audita. Poželjno je da se recertifikacijski audit (s izdavanjem novog certifikata) održi barem tri (3) mjeseca prije isteka postojećeg certifikata, čime se daje dovoljno vremena za dovršavanje procesa certifikacije prije nego što certifikat istekne. Kod zahtjeva za nenajavljene audite nema značajnijih promjena. 

Promjena nema ni kod sustava evaluacije s malom, velikom i kritičnom nesukladnošću, kao ni kod postupka ispravljanja nesukladnosti.

Ono što je novo jest da uz listu sudionika s vremenom audita koju potpisuje organizacija, postoji i izjava o integritetu koju potpisuju viši predstavnik organizacije i auditor(i). Ona potvrđuje da

- nema stvarnog ni mogućeg sukoba interesa kako bi se osigurala nepristranost audita,

- integritet audita nije ugrožen,

- se audit provodi u skladu s etičkim načelima.

 

4. dio Zahtjevi za certifikacijska tijela

U ovo poglavlje uključeno je ažurirano izdanje norme ISO 22003-1:2022 te određena pojašnjenja o odnosu između certifikacijskog tijela i Zaklade FSSC i procesa kvalifikacije auditora.

 

5. dio Zahtjevi za akreditacijska tijela

U ovo poglavlje uključena su ažurirana izdanja normi ISO 22003-1:2022 i ISO/IEC 17021-1:2015, kao i dodatna pojašnjenja.

 

Dodatak 1 Definicije

U ovom su poglavlju parafrazirane ili dodane neke definicije.

 

Dodatak 2 Reference

Ažurirane su normativne reference te sada uključuju, na primjer, Etički kodeks FSSC-a i Prilog FSSC-a o auditima na daljinu.

 

Ostali normativni dokumenti:

Važni su primarno za certifikacijska i akreditacijska tijela:

Prilog 1     Objašnjenja izjava o određivanju opsega certifikata

Prilog 2     Zahtjevi certifikacijskih tijela za izvještaje o auditima

Prilog 3     (u izdanju 5.1 Prilog 4) Predlošci certifikata za certifikacijska tijela

Prilog 4     (u izdanju 5.1 Prilog 5) Predlošci akreditacijskih certifikata za akreditacijska tijela

Prilog 5     (u izdanju 5.1 Prilog 9) Zahtjevi certifikacijskih tijela za korištenje informacijskih i komunikacijskih izdanju (ICT)

FSSC ima i dodatne izborne dodatke i module koji se mogu provoditi u kombinaciji s FSSC certifikacijskim auditima. Ovi izborni dodaci i moduli (npr. HAVI Globalna kvaliteta i sigurnost; FSMA PCHF; Costco; ISO 23412; HPC 420), uključujući odgovarajuće uvjete i zahtjeve, također su dostupni na internetskoj stranici FSSC-a.

Proces ažuriranja: Prijelaz s 5. na 6. izdanje

Za 6. izdanje norme FSSC 22000 objavljen je i dokument ˇZahtjevi V6-Proces-Ažuriranja".

Ovdje se period prijelaza s izdanja 5.1 na izdanje 6 opisuje na sljedeći način:

Auditi koji se provode prema izdanju 5.1 Sheme FSSC 22000 smiju se provoditi samo do 31. ožujka 2024.

Ažurirani auditi prema 6. izdanju Sheme FSSC 22000 provodit će se od 1. travnja 2024. do 31. ožujka 2025.

Dokument ˝Zahtjevi V6-Proces ažuriranjaˇ također objašnjava prekid područja audita primarne proizvodnje/agriculture, kategorija A:

Auditi prema 6. izdanju norme FSSC 22000 neće biti dozvoljeni za organizacije koje imaju opseg kategorije A. Ovo će se primjenjivati za audite od 1. travnja 2024. Certifikati prema normi FSSC 22000 s opsegom Poljoprivreda bit će povučeni, ili će im opseg biti smanjen tamo gdje se primjenjuje više kategorija, i to od 31. prosinca 2024.

Dokument ˝Zahtjevi V6-Proces ažuriranjaˇ objašnjava i prekid Programa kvalitete FSSC 22000 (kombinacija normi FSSC 22000 i ISO 9001): od 1. travnja 2023. FSSC više neće izdavati potvrde o kvaliteti prema FSSC 22000 (FSSC 22000-Quality). Od 1. travnja 2024. više se neće provoditi auditi prema FSSC 22000-Quality.

 

DQS - Vaš partner za certifikaciju prema normi FSSC 22000 

DQS je akreditirano certifikacijsko tijelo za normu FSSC 22000. Stojimo vam na raspolaganju s našim kvalificiranim auditorima diljem svijeta. Javite nam se – rado ćemo porazgovarati o vašim planovima!