Το πρότυπο για τα κέντρα δεδομένων

Η ευρωπαϊκή σειρά προτύπων EN 50600 "Τεχνολογία πληροφοριών - Εγκαταστάσεις και υποδομές κέντρων δεδομένων" λαμβάνει υπόψη όλες τις πτυχές του κύκλου ζωής ενός κέντρου δεδομένων. Παρέχει έτσι την κανονιστική βάση, μεταξύ άλλων, για το σχεδιασμό της δομής του κτιρίου, της ηλεκτρικής παροχής, του κλιματισμού, της καλωδίωσης και των απαραίτητων συστημάτων ασφαλείας. Το πρότυπο περιγράφει επίσης τις απαιτήσεις για τη λειτουργία και τη συντήρηση του κέντρου δεδομένων.

Αναγνωρισμένη απόδειξη της φυσικής ασφάλειας και της ασφάλειας εφοδιασμού

Μείωση του κόστους λειτουργίας μέσω υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης

Μείωση της πιθανότητας βλάβης και της ευαισθησίας σε βλάβες

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσω της συμμόρφωσης με μια ευρωπαϊκή κανονιστική βάση

Mehrwert
Loading...

Γιατί είναι χρήσιμο ένα πρότυπο για τα κέντρα δεδομένων;

Η ασφάλεια και η διαθεσιμότητα των δεδομένων αποτελούν καθοριστικούς ανταγωνιστικούς παράγοντες στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας. Κάθε εταιρεία, οργανισμός και δημόσιος φορέας εξαρτάται σήμερα από συστήματα πληροφορικής. Όλοι εξαρτώνται από την προστασία και την ανάκτηση των πολύτιμων δεδομένων τους ανά πάσα στιγμή.

Μέχρι σήμερα, η εύρεση ενός κατάλληλου παρόχου υπηρεσιών πληροφορικής απαιτούσε εκτεταμένη έρευνα. Εάν μια εταιρεία ήθελε να κατασκευάσει το δικό της κέντρο δεδομένων, έπρεπε να ληφθούν υπόψη πολλές διαφορετικές προδιαγραφές.

Με τη δημοσίευση της σειράς προτύπων EN 50600 το 2012, δημιουργήθηκε μια βάση κατάλληλη για την ευρωπαϊκή αγορά για το σχεδιασμό, την επέκταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση ενός κέντρου δεδομένων σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας με τρόπο που να είναι ασφαλής για το μέλλον.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Πληροφορίες σχετικά με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50600

Η σειρά προτύπων EN 50600 ασχολείται με όλες τις πτυχές της υποδομής των κέντρων δεδομένων με πρακτικό προσανατολισμό. Χρησιμεύει ως οδηγός έργου για το σχεδιασμό ενός κέντρου δεδομένων (γενικές έννοιες, ανάλυση κινδύνου και απαιτήσεων), την εγκατάσταση (τεχνική υποδομή και σχεδιασμός) και τη λειτουργία ενός κέντρου δεδομένων (διαχείριση και λειτουργία). Η σειρά προτύπων περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες.

EN 50600-1:2019 - Μέρος 1: Γενικές έννοιες.

Αυτό το μέρος καθορίζει τι πρέπει να προστατεύεται και πώς, και απαιτεί μια ολοκληρωμένη ανάλυση του κόστους λειτουργίας καθώς και ανάλυση των επιχειρήσεων και των κινδύνων.

 • Σε ποιους κινδύνους είναι εκτεθειμένη η τεχνική δομή του κέντρου δεδομένων;
  Παραδείγματα: Σαμποτάζ, πλημμύρες, διακοπές ρεύματος κ.λπ.
 • Ποιοι είναι οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι και ποιο είναι το πιθανό κόστος;
  Παράδειγμα: Κόστος απρογραμμάτιστων διακοπών λειτουργίας και περιόδων συντήρησης κατά τις οποίες το κέντρο δεδομένων δεν είναι διαθέσιμο (αναλύσεις διακοπών λειτουργίας).

EN 50600-2-1:2021 - Μέρος 2-1: Κατασκευή κτιρίων

Απαιτήσεις για το σχεδιασμό κτιρίων και όλες τις συναφείς πτυχές, όπως η επιλογή κατάλληλου χώρου, η διαμόρφωσή του, η φυσική ασφάλεια των κτιρίων και η προστασία από περιβαλλοντικούς κινδύνους. Δεν διευκρινίζεται ο τρόπος εφαρμογής των απαιτήσεων αυτών.

EN 50600-2-2:2019 - Μέρος 2-2: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

 • Ποια διαστασιολόγηση είναι κατάλληλη για τις απαιτήσεις;
 • Ποια κατηγορία διαθεσιμότητας είναι κατάλληλη;
 • Πώς διασφαλίζεται η φυσική ασφάλεια του κέντρου δεδομένων;

Το μέρος αυτό περιλαμβάνει επίσης την ενεργειακή απόδοση. Εδώ, το πρότυπο καθορίζει τρία επίπεδα κοκκομετρίας στα οποία πρέπει να γίνεται η μέτρηση:

 • Ολόκληρο το κέντρο δεδομένων
 • Συγκεκριμένες εγκαταστάσεις
 • Υποδομές του κέντρου δεδομένων
 • Μεμονωμένα στοιχεία, όπως ένας διακομιστής

EN 50600-2-3:2019 - Μέρος 2-3: Ρύθμιση των περιβαλλοντικών συνθηκών.

Το τμήμα 2-3 παρέχει τις ακόλουθες προδιαγραφές σχετικά με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τις υποδομές ενός κέντρου δεδομένων:

 • Προδιαγραφές για τις καθορισμένες κατηγορίες προστασίας
 • Προδιαγραφές για τις καθορισμένες κλάσεις διαθεσιμότητας
 • Προδιαγραφές για τις καθορισμένες κλάσεις ενεργειακής απόδοσης

Επιπλέον, το παρόν μέρος καθορίζει τις κατάλληλες μεθόδους για την εξοικονόμηση ενέργειας, παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη φυσική ασφάλεια των συστημάτων σε σχέση με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και περιέχει τις ακόλουθες προδιαγραφές και συστάσεις για:

 • Έλεγχο θερμοκρασίας
 • Χειρισμός υγρών ροών
 • Χειρισμός των ατμοσφαιρικών ρύπων (αιωρούμενα σωματίδια)
 • χειρισμό μηχανικών δονήσεων
 • Πρωτότυπες κατόψεις και προδιαγραφές χώρου

EN 50600-2-4:2015 - Μέρος 2-4: Υποδομή τηλεπικοινωνιακής καλωδίωσης

Το τμήμα 2-4 ασχολείται αποκλειστικά με την καλωδίωση στο ίδιο το κέντρο δεδομένων, όπως

 • Καλωδίωση δικτύου και αποθήκευσης
 • Παρακολούθηση
 • Έλεγχος και αυτοματισμός κτιρίου
 • Γραφεία ελέγχου
 • Διαδρομές καλωδίων, κ.λπ.

EN 50600-2-5:2021 - Μέρος 2-5: Συστήματα ασφαλείας

Το σύστημα ασφαλείας αναφέρεται στην ικανότητα ενεργειακής απόδοσης, τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές για τα συστήματα ασφαλείας των κέντρων δεδομένων. Αυτό το μέρος του προτύπου καθορίζει απαιτήσεις και δίνει συστάσεις για τις καθορισμένες περιοχές του κέντρου δεδομένων και τα συστήματα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται σε αυτές, για παράδειγμα προστασία από:

 • Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
 • Πυρκαγιά εντός των χώρων του κέντρου δεδομένων
 • Περιβαλλοντικά συμβάντα
 • Κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν λόγω ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, δονήσεων, πλημμυρών, αερίων και σκόνης εντός και εκτός των περιοχών του κέντρου δεδομένων

EN 50600-3-1:2016 - Μέρος 3-1: Πληροφορίες για τη διαχείριση και τη λειτουργία.

Το τμήμα 3-1 εστιάζει στη διαχείριση και τη λειτουργία του κέντρου δεδομένων και καθορίζει τις ακόλουθες διαδικασίες:

 • Αξιοπιστία
 • Διαθεσιμότητα
 • Ασφάλεια
 • Ενεργειακή απόδοση
 • Διαδικασίες διαχείρισης
 • Διαδικασίες αποδοχής
 • Εξέταση της μετάβασης από το σχεδιασμό και την κατασκευή στη λειτουργία ενός κέντρου δεδομένων

EN 50600-4-1:2017 - Μέρος 4-1: Επισκόπηση και γενικές απαιτήσεις για μετρήσεις επιδόσεων.

Αυτό το μέρος της σειράς προτύπων καθορίζει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες πτυχές:

 • Μια κοινή δομή
 • Έννοιες, ορολογία και οριακές συνθήκες για βασικούς δείκτες επιδόσεων (KPIs) για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της κατανάλωσης πόρων του κέντρου δεδομένων
 • Κοινές απαιτήσεις για τους βασικούς δείκτες απόδοσης για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της κατανάλωσης πόρων του κέντρου δεδομένων
 • Κοινοί στόχοι για τους ΚΔΤ για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της κατανάλωσης πόρων του κέντρου δεδομένων
 • Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των βασικών δεικτών μέτρησης για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της κατανάλωσης πόρων των κέντρων δεδομένων

EN 50600-4-2:2019 - Μέρος 4-2: KPI για τη χρησιμοποιούμενη ενέργεια.

Το μέρος 4-2 ορίζει την αποτελεσματικότητα χρήσης ενέργειας (PUE) ενός κέντρου δεδομένων.

 • Καθορίζει κατηγορίες για τη μέτρηση της ενεργειακής απόδοσης.
 • Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο αυτή η μέτρηση σχετίζεται με την υποδομή εξοπλισμού πληροφορικής και τις λειτουργίες πληροφορικής ενός κέντρου δεδομένων
 • Μέτρηση, υπολογισμός και αναφορά της παραμέτρου
 • Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή ερμηνεία της PUE

Το συμπλήρωμα 1 του μέρους 4-2 χρησιμεύει ως οδηγός για τους φορείς εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων σχετικά με τη σωστή εφαρμογή της μετρικής αποτελεσματικότητας χρήσης ενέργειας (PUE) και των παραγώγων της.

EN 50600-4-3:2019 - Μέρος 4-3: Ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Το μέρος 4-3 ορίζει το κλάσμα ανανεώσιμης ενέργειας (REF) ενός κέντρου δεδομένων, καθορίζει τη μεθοδολογία υπολογισμού του REF και παρέχει πληροφορίες για τη σωστή ερμηνεία του REF.

EN 50600-4-6:2020 - Μέρος 4-6: Συντελεστής επαναχρησιμοποίησης ενέργειας

EN 50600-4-7:2020 - Μέρος 4-7: Συντελεστής απόδοσης ψύξης (CER)

Το τμήμα 4-7 καθορίζει, μεταξύ άλλων, τον συντελεστή απόδοσης ψύξης (CER) για την ποσοτικοποίηση της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των χώρων του κέντρου δεδομένων.

EN 50600-4-8:2022 (σχέδιο προτύπου) - Μέρος 4-8: Αποτελεσματικότητα της αποφυγής εκπομπών CO2

Αυτό το μέρος του προτύπου καθορίζει την αποτελεσματικότητα της αποφυγής των εκπομπών CO2 ως μετρική απόδοσης για την ποσοτικοποίηση των εκπομπών CO2 ενός κέντρου δεδομένων κατά τη φάση ανάπτυξης στον κύκλο ζωής του.

EN 50600-4-9:202 (Σχέδιο προτύπου) - Μέρος 4-9: Αποτελεσματικότητα της χρήσης νερού

Αυτό το τμήμα του προτύπου εφαρμόζεται εάν η χρήση νερού ή/και η επαναχρησιμοποίηση νερού σε ένα κέντρο δεδομένων πρόκειται να προσδιοριστεί ως δείκτης επιδόσεων για τον προσδιορισμό της βιωσιμότητας του κέντρου δεδομένων.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Welche Arten
Loading...

Ποιες επιλογές προσφέρει το EN 50600 όσον αφορά την εφαρμογή του;

Το EN 50600 προσφέρει τέσσερις διαφορετικές επιλογές εφαρμογής: διαθεσιμότητα υπηρεσιών, ασφάλεια, ενεργειακή απόδοση και λειτουργική αριστεία. Στη συνέχεια, είναι δυνατή η πιστοποίηση του κέντρου δεδομένων με βάση αυτό το πρότυπο.

Διαθεσιμότητα υπηρεσιών
Γίνεται διάκριση μεταξύ τεσσάρων διαφορετικών κατηγοριών διαθεσιμότητας:
Κατηγορία 1: Λαμβάνονται χαμηλά μέτρα, η διακοπή της λειτουργίας είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή
Κατηγορία 2: Οι διακοπές λόγω εργασιών συντήρησης μπορούν να προγραμματιστούν
Κατηγορία 3: Συντήρηση του κέντρου δεδομένων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας λειτουργίας
Κατηγορία 4: Υψηλή διαθεσιμότητα, οι διακοπές της λειτουργίας είναι σχεδόν αδύνατες

Ασφάλεια
Το θέμα της ασφάλειας χωρίζεται επίσης σε τέσσερις κατηγορίες προστασίας. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού του κέντρου δεδομένων βρίσκεται η αρχή της "επιδερμίδας κρεμμυδιού". Τα πιο σημαντικά συστήματα στεγάζονται στον πυρήνα (υψηλότερη απαίτηση προστασίας) και η σημασία των συστημάτων μειώνεται προς τα έξω. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η επιλογή της τοποθεσίας.
Κατηγορία προστασίας 1: Γενικοί χώροι γραφείων
Κατηγορία προστασίας 2: Είσοδος προσωπικού στο κέντρο δεδομένων, χώρος φόρτωσης και χώρος αποθήκευσης
Κατηγορία προστασίας 3: Ηλεκτρικός χώρος, χώρος κλιματισμού και ψύξης, χώρος τηλεπικοινωνιών, χώροι συναρμολόγησης και δοκιμών
Κατηγορία προστασίας 4: Δωμάτια υπολογιστών, χώρος ελέγχου, χώρος γραφείων, κέντρο δεδομένων, χώρος διανομής δικτύου

Ενεργοποίηση της ενεργειακής απόδοσης
Δυνατότητα μέτρησης ισχύος, διακρίνονται τρία επίπεδα. Λόγω της υψηλής κατανάλωσης ενέργειας, η αποδοτικότητα και η απαίτηση για μείωση του CO2 παίζουν σημαντικό ρόλο.

Λειτουργική αριστεία
Το EN 50600 παρέχει κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες αξιολόγησης όσον αφορά την καθημερινή λειτουργία, τη συντήρηση, τις πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τους εκσυγχρονισμούς. Εδώ υπάρχουν σημεία επαφής με άλλα πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών, όπως τα ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001 και IT Infrastructure Library (ITIL).

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Prozessorientierung
Loading...

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της πιστοποίησης EN 50600;

 • Η ποιότητα του κέντρου δεδομένων σας γίνεται μετρήσιμη
 • Αποκάλυψη των δυνατοτήτων βελτίωσης
 • Βελτίωση της φυσικής ασφάλειας και της ασφάλειας εφοδιασμού του κέντρου δεδομένων
 • Εκπλήρωση μιας ευρωπαϊκής κανονιστικής βάσης
 • Αυξημένη ικανοποίηση των πελατών και ευαισθητοποίηση της αγοράς
 • Επίδειξη της φυσικής ασφάλειας και της αξιοπιστίας του εφοδιασμού σε πελάτες και επιχειρηματικούς εταίρους
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης
 • Μείωση της πιθανότητας βλάβης και της ευαισθησίας σε βλάβες
 • Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσω της συμμόρφωσης με μια κανονιστική βάση
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business28.png
Loading...

Πώς λειτουργεί η πιστοποίηση κατά DIN EN 50600;

Η πιστοποίηση του κέντρου δεδομένων σας βασίζεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50600 σε συνδυασμό με ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με το ISO 27001. Θα λάβετε ένα αντίστοιχο πιστοποιητικό. Μόλις υλοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις του προτύπου, μπορείτε να πιστοποιήσετε το σύστημα διαχείρισής σας. Θα περάσετε από μια διαδικασία πιστοποίησης πολλαπλών σταδίων στην DQS. Εάν το σύστημά σας συμμορφώνεται με το πρότυπο, θα λάβετε το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Banking13.png
Loading...

Πόσο κοστίζει η πιστοποίηση EN 50600;

Δεδομένου ότι κάθε εταιρεία έχει διαφορετικές προϋποθέσεις και ατομικές απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης, το κόστος για τον έλεγχο και την πιστοποίηση σύμφωνα με το EN 50600 βάσει του ISO 27001 δεν μπορεί να δοθεί κατ' αποκοπήν. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: Θα χαρούμε να σας κάνουμε μια εξατομικευμένη προσφορά με βάση μια αντικειμενική αξιολόγηση και τις απαιτήσεις σας.

Business2.png
Loading...

Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς

 • Περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στην πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης και διαδικασιών
 • Έμπειροι στη βιομηχανία ελεγκτές και εμπειρογνώμονες με ισχυρή γνώση του τομέα
 • Γνωριμία με την εταιρεία σας που προσθέτει προστιθέμενη αξία
 • Πιστοποιητικά με διεθνή αποδοχή
 • Εμπειρογνωμοσύνη και διαπιστεύσεις για όλα τα σχετικά πρότυπα
 • Προσωπική, ομαλή υποστήριξη από τους ειδικούς μας - σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Εξατομικευμένες προσφορές με ευέλικτους όρους σύμβασης και χωρίς κρυφό κόστος
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Η τοπική σας επαφή

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την πιστοποίηση EN 50600.