Χειριστές Στατικού Ηλεκτρικού Εξοπλισμού που περιέχει Φθοριούχα Αέρια του Θερμοκηπίου

H «DQS Hellas» έχει αναπτύξει το Σχήμα Πιστοποίησης «Χειριστές Στατικού Ηλεκτρικού Εξοπλισμού που περιέχει Φθοριούχα Αέρια του Θερμοκηπίου» σε συνεργασία με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ)  και το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων και Ενεργειακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής & έχει διαπιστευτεί κατά ISO/IEC 17024.

SEO1.png
Loading...

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο Σχήμα Πιστοποίησης απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον Τομέα του χειρισμού  σταθερού εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου».

Με τον όρο του «» ορίζονται οι ηλεκτρολόγοι τεχνίτες (που διαθέτουν εμπειρία κυρίως σε επιχειρήσεις που διαθέτουν τον σχετικό εξοπλισμό, όπως ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ κλπ.), που ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες στον εξοπλισμό μεταγωγής ή ανάκτησης από στατικό ηλεκτρικό εξοπλισμό μεταγωγής που λειτουργεί με αέρια μονωτικά, Οργανισμών Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής & Χρήσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Τάσης  ή και στον εξοπλισμό γραμμών μεταφοράς / διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργεί με αέρια μονωτικά που περιέχουν SF6 (GIL) Οργανισμών Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής & Χρήσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Τάσης  ή και στον εξοπλισμό υποσταθμών ή/και μετασχηματιστών που λειτουργούν φθοριούχα μονωτικά αέρια (GIS, GITR) Οργανισμών Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής & Χρήσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής.

SEO12.png
Loading...

Η πιστοποιημένη δεξιότητα / ικανότητα /κατηγορία που εξετάζεται είναι:

→ στον εξοπλισμό μεταγωγής ή ανάκτησης από στατικό ηλεκτρικό εξοπλισμό μεταγωγής που λειτουργεί με αέρια μονωτικά, Οργανισμών Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής & Χρήσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Τάσης ή και

→ στον εξοπλισμό γραμμών μεταφοράς / διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργεί με αέρια μονωτικά που περιέχουν SF6 (GIL) Οργανισμών Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής & Χρήσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Τάσης ή και

→ στον εξοπλισμό υποσταθμών ή/και μετασχηματιστών που λειτουργούν φθοριούχα μονωτικά αέρια (GIS, GITR) Οργανισμών Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής & Χρήσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Τάσης

Η εξέταση διενεργείται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει θεωρητικό (γραπτό) και πρακτικό μέρος.

SEO5.png
Loading...

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Εξαιτίας των πολλαπλών διαβαθμίσεων βάσει εμπειρίας & σπουδών, υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας για εξέταση σε κάθε επίπεδο (βλ. προϋποθέσεις συμμετοχής).

SEO3.png
Loading...

Πλεονεκτήματα Πιστοποίησης

 • Απόδειξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων & γνώσεων του επαγγελματία «Χειριστή  Σταθερού Εξοπλισμού που περιέχει Φθοριούχα Αέρια του Θερμοκηπίου»»
 • Ισχύς του πιστοποιητικού σε πανελλαδικό επίπεδο καθώς και στη διεθνή αγορά εργασίας με αποτέλεσμα τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε τοπικό & διεθνές επίπεδο
 • Κίνητρο για τη συνεχή βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του ατόμου & σταδιακή πιστοποίηση σε όλα τα επίπεδα
 • Αυτοπεποίθηση του κάθε επαγγελματία Χειριστή  Σταθερού Εξοπλισμού που περιέχει Φθοριούχα Αέρια του Θερμοκηπίου για τις γνώσεις & την εμπειρία του όσον αφορά την τεχνογνωσία του στον τομέα δραστηριοποίησης τους.
SEO35.png
Loading...

Διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό πενταετούς διάρκειας.

√ ο επαγγελματίας απαιτείται να τεκμηριώνει ετησίως την ενασχόληση του στο αντικείμενο της πιστοποίησης, προκειμένου να διατηρήσει το πιστοποιητικό του για όλη τη διάρκεια του κύκλου πιστοποίησης.

SEO23.png
Loading...

Τα διαφορετικά επίπεδα στα οποία μπορεί να πιστοποιηθεί ο επαγγελματίας είναι τα παρακάτω

L1 : Βοηθός Τεχνίτη

L2 : Τεχνίτης

L3 : Αρχιτεχνίτης

L4 : Εγκαταστάτης/Εμπειρογνώμων

Business28.png
Loading...

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Υποχρεωτική Εκπαίδευση

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας):

- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Προγράμματα εκπαίδευσης >20 ωρών σχετικά με την εξεταστέα ύλη

Έτη Εμπειρίας: 0-1 έτη

Πρόκειται για βοηθητικό προσωπικό. Ασχολείται με την εκτέλεση επιμέρους εργασιών αναγκαίων για την υλοποίηση (κατασκευή) νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υφισταμένων ή νέων εγκαταστάσεων, και ιδίως βοηθητικών εργασιών όπως χωματουργικές, δομικές (π.χ. κατασκευή βάσεων στήριξης, παρασκευή δομικών μιγμάτων), μεταφοράς υλικών στον τόπο εκτέλεσης του έργου και καθαρισμού. Δεν απαιτείται να είναι κάτοχοι των αδειών υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών δεν απαιτεί αδειοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και β) το εν λόγω προσωπικό εποπτεύεται από τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο που έχει αναλάβει την υλοποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και γ) τα μέρη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης δεν είναι υπό τάση. Οι εν λόγω εργασίες δεν προσμετρώ ντε ως προϋπηρεσία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Πτυχίο ΕΠΑΣ ειδικότητας Τεχν. Ηλεκτρολογικών Εργ.  Πτυχίο ΕΠΑΛ) ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκατ.  Πτυχίο ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ,  Δίπλωμα ηλεκτρολογίας ΑΕΙ.  Ισότιμος τίτλος σπουδών ηλεκτρολ. της αλλοδαπής.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας): 3-ετή εργασία με αντικείμενο την αιτούμενη δεξιότητα (βεβαίωση ή ΥΔ από αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη Α ειδικότητας) Απαιτείται τεκμηρίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτης Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Προγράμματα εκπαίδευσης >24 ωρών σχετική με την εξεταστέα ύλη Γνώσεις πληροφορικής

Έτη Εμπειρίας: Τουλάχιστον 3

Ο Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και αποκτά προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας του Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου της Α ́Ειδικότητας. Η αναφερόμενη εργασία του τεχνίτη υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση, απαιτεί τη φυσική παρουσία των εν λόγω αδειούχων ανώτερης βαθμίδας ή εχόντων το προς τούτο δικαίωμα στον τόπο που εκτελείται η εργασία, οι οποίοι μπορούν παράλληλα να εκτελούν και τα λοιπά καθήκοντά τους.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  Πτυχίο ΕΠΑΣ ειδικότητας Τεχν. Ηλεκτρολογικών Εργ. Πτυχίο ΕΠΑΛ ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκατ.  Πτυχίο ηλεκτρολογίας ΤΕΙ , Δίπλωμα ηλεκτρολογίας ΑΕΙ.  Ισότιμος τίτλος σπουδών ηλεκτρολ. της αλλοδαπής. Έτη Εμπειρίας: Τουλάχιστον: 6 έτη

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας): 3-ετή εργασία με αντικείμενο την αιτούμενη δεξιότητα (βεβαίωση ή ΥΔ Εγκαταστάτη Α ειδικότητας) Απαιτείται τεκμηρίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Προγράμματα εκπαίδευσης >24 ωρών σχετική με την εξεταστέα ύλη 

Γνώσεις πληροφορικής (εξειδίκευση γνώσεων στη Κατηγορία Στελεχών)

Έτη Εμπειρίας: Τουλάχιστον: 6 έτη

Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α ́Ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο υπό την εποπτεία εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α ́Ειδικότητας ή του έχοντος το προς τούτο δικαίωμα, υλοποιεί τη μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται, κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Αποκτά προϋπηρεσία για τη διατήρηση της άδειας ή για την απόκτηση της άδειας του Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α ́Ειδικότητας.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  Πτυχίο ΕΠΑΣ ειδικότητας Τεχν. Ηλεκτρολογικών Εργ.  Πτυχίο ΕΠΑΛ) ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκατ.  Πτυχίο ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ,  Δίπλωμα ηλεκτρολογίας ΑΕΙ.  Ισότιμος τίτλος σπουδών ηλεκτρολ. της αλλοδαπής.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας): 3-ετή εργασία με αντικείμενο την αιτούμενη δεξιότητα (βεβαίωση & ΥΔ σύμφωνα με τα παρακάτω (**)) Απαιτείται τεκμηρίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας 3ης Ομάδας

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Προγράμματα εκπαίδευσης >24 ωρών σχετική με την εξεταστέα ύλη (***) Γνώσεις πληροφορικής (εξειδίκευση γνώσεων στη Κατηγορία Στελεχών)

Έτη Εμπειρίας: Τουλάχιστον: 6 έτη

Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 4ης Ομάδας Α ́Ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο χωρίς κανένα περιορισμό, όσον αφορά όρια τάσεως ή ισχύος, υλοποιεί μελέτες, κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρική εγκατάσταση. Είναι υπεύθυνος για τις εκτελούμενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που εκτελούν τα συνεργεία, χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αποκτά προϋπηρεσία για τη διατήρηση της υφιστάμενης άδειας και εκδίδει υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης .

Banking13.png
Loading...

Κόστος πιστοποίησης

Κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις (βλ. κόστος συμμετοχής)

Σημείωση: Οι αναγραφόμενες τιμές του τιμοκαταλόγου δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης/πιστοποίησης προσώπων απαλλάσσονται του ΦΠΑ βάσει του  νόμου 2859/2000 Αρ 22. Παρ.1. Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να συμβουλεύονται το λογιστή τους.

Business2.png
Loading...

Γιατί να επιλέξετε τη DQS Hellas για την Πιστοποίησή σας

 • Περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στην πιστοποίηση συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης
 • Έμπειροι ελεγκτές και ειδικοί στον κλάδο με ισχυρές τεχνικές γνώσεις
 • Προστιθέμενη αξία για την εταιρεία σας
 • Πιστοποιητικά με διεθνή αποδοχή   
 • Εμπειρογνωμοσύνη και διαπιστεύσεις για όλα τα σχετικά πρότυπα
 • Προσωπική, ομαλή υποστήριξη από τους ειδικούς μας - σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Ατομικές προσφορές με ευέλικτους όρους συμβολαίου και χωρίς κρυφό κόστος
 • Διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων βάσει του προτύπου 17024
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Ζητήστε μια προσφορά

Βρείτε τον τοπικό σας υπεύθυνο επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων στο 210 6233493-4 ή στο e-mail: exams@dqs.gr/ f.lambrogeorgou@dqs.gr 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας σχετικά με τον προγραμματισμό των εξετάσεων παρακαλούμε για την άμεση αποστολή της αίτησης ενδιαφέροντος σας.