Επαλήθευση του αποτυπώματος άνθρακα

Η υπερθέρμανση του πλανήτη αυξάνεται με ρυθμό που απαιτεί άμεση δράση για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) - ιδίως του CO2. Αυτό ισχύει για εταιρείες όλων των μεγεθών και κλάδων. Το πρότυπο ISO 14064 παρέχει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και απαιτήσεις για την ποσοτικοποίηση και την επαλήθευση των εκπομπών σε μια απογραφή των αερίων του θερμοκηπίου - και μάλιστα τόσο σε οργανωτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο έργου.

Η προστασία του κλίματος ως μέρος της εταιρικής κουλτούρας

Αυξημένη εμπιστοσύνη στην εταιρεία σας

Διαφάνεια στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς σας

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Πληροφορίες σχετικά με το ISO 14064

Η σειρά προτύπων ISO 14064 αποτελείται από τρία πρότυπα. Το ISO 14064-1 αποτελεί τη βάση για τη λογιστική καταγραφή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μιας εταιρείας, δηλαδή για τον καθορισμό του εταιρικού αποτυπώματος άνθρακα (CCF). Το πρότυπο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις αρχές και τις απαιτήσεις για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αναφορά αποθεμάτων των αερίων του θερμοκηπίου σε μια εταιρεία.

Το πρότυπο ISO 14064-1 σας βοηθά να καταγράφετε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της εταιρείας σας με δομημένο τρόπο και να εργάζεστε συγκεκριμένα για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Παρέχει το πλαίσιο για τη λογιστική των αερίων του θερμοκηπίου και την επαλήθευσή τους. Έτσι, το ISO 14064-1 αποτελεί ταυτόχρονα τη βάση για την υποβολή αξιόπιστων αναφορών. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείτε τη βάση για να καταστήσετε ορατές τις προσπάθειες και την επιτυχία του οργανισμού σας στην προστασία του κλίματος, επικοινωνώντας τις παράλληλα.

Το περιεχόμενο του ISO 14064-1 βασίζεται στο Πρωτόκολλο για τα αέρια του θερμοκηπίου (GHG Protocol). Το πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε το 1998 από το Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD) και το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Πόρων (WRI) για την τυποποίηση της λεγόμενης λογιστικής άνθρακα. Το πρότυπο είναι διαθέσιμο από τον δικτυακό τόπο του ISO.

Τα άλλα μέρη της σειράς προτύπων ISO 14064 είναι τα εξής:

ΤοISO 14064-2 είναι ένας οδηγός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή της απομάκρυνσης των αερίων του θερμοκηπίου ή της μείωσης των εκπομπών σε επίπεδο έργου.

ΤοISO 14064-3 αποτελεί τη βάση για την επαλήθευση της λογιστικής καταγραφής του CO2. Μετά την επιτυχή επαλήθευση, η DQS χρησιμοποιεί αυτό το πρότυπο ως βάση για να πιστοποιήσει ότι έχουν τηρηθεί οι σχετικές απαιτήσεις για την εξισορρόπηση των εκπομπών.

Οι εταιρείες και οι οργανισμοί μπορούν να καταγράφουν τις εκπομπές εφαρμόζοντας και τις τρεις προδιαγραφές. Αυτό μπορεί να διευκολύνει την υλοποίηση και την ανάπτυξη έργων για τα αέρια του θερμοκηπίου.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Zielgruppe
Loading...

Για ποιους είναι κατάλληλη η επαλήθευση του εταιρικού αποτυπώματος άνθρακα (CCF) με βάση το ISO 14064-3;

Η επιλογή της επαλήθευσης CCF είναι ανοικτή σε εταιρείες όλων των τομέων και οργανισμούς όπως δήμοι, δημόσιες αρχές ή ενώσεις. Απευθύνεται σε όλους όσοι θέλουν να συμβάλουν στην προστασία του κλίματος, να αυξήσουν την εμπιστοσύνη στην επικοινωνία του αποτυπώματος CO2 και να βελτιώσουν την εξωτερική τους εικόνα εστιάζοντας στη βιωσιμότητα και τη διαχείριση του κλίματος. Τέλος, η επαλήθευση λαμβάνει υπόψη σε πρώιμο στάδιο τυχόν αναμενόμενες μελλοντικές νομικές απαιτήσεις και απαιτήσεις που αφορούν συγκεκριμένους πελάτες.

Mehrwert
Loading...

Ποια είναι τα οφέλη μιας επαλήθευσης ISO 14064-3;

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη σήμερα αδιαμφισβήτητες. Προκειμένου να αντιστραφεί η τάση, όλες οι κοινωνικές δυνάμεις καλούνται να συμβάλουν στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου (GHG). Ταυτόχρονα, η πολιτική πίεση προς τις εταιρείες και τους οργανισμούς αυξάνεται μετά τη συμφωνία του Παρισιού για την προστασία του κλίματος. Η σειρά προτύπων ISO 14064 προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη για την εταιρεία σας:

 • Δημιουργείτε εμπιστοσύνη στην εταιρεία σας και αυξάνετε την αξιοπιστία σας στους πελάτες.
 • Για τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους επιχειρηματικούς εταίρους, τους πελάτες ή τους επενδυτές, ο ποσοτικός προσδιορισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η υποβολή εκθέσεών τους αποτελεί απόδειξη ότι αντιλαμβάνεστε την προστασία του κλίματος ως εταιρική ευθύνη.
 • Κάνετε την προστασία του κλίματος μέρος της εταιρικής σας κουλτούρας.
 • Προσδιορίζετε τους μοχλούς ελέγχου με τους οποίους μπορείτε να μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακα του οργανισμού σας και ευαισθητοποιείτε τους υπαλλήλους σας στη σημασία αυτού του ζητήματος.
 • Αποκτάτε διαφάνεια στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
 • Με την επαλήθευση από ανεξάρτητο τρίτο μέρος, όπως η DQS, η πρόοδος του οργανισμού σας στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά μήκος της αλυσίδας αξίας με βάση ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο καθίσταται διαφανής.
 • Η επαλήθευση σας διαφοροποιεί από τους ανταγωνιστές σας που δεν έχουν ακόμη ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Ταυτόχρονα, λαμβάνετε υπόψη σας σε πρώιμο στάδιο πιθανές νομικές απαιτήσεις και απαιτήσεις που αφορούν συγκεκριμένους πελάτες.

  Με τον προσδιορισμό του αποτυπώματος άνθρακα και την επικύρωση και επαλήθευσή του, οι εταιρείες και οι οργανισμοί επιτυγχάνουν μια σειρά σημαντικών επιμέρους στόχων:
 • Ποσοτικοποιείτε τους άμεσους και έμμεσους οικονομικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία σας λόγω της αύξησης του κόστους εκπομπών.
 • Εντοπίζετε τους τομείς στους οποίους μπορούν να μειωθούν οι εκπομπές CO2.
 • Καλύπτετε τις ανάγκες πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων μερών που θέλουν ή πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις εκπομπές στην αλυσίδα εφοδιασμού τους.
 • Κάνετε τεκμηριωμένες δηλώσεις σχετικά με τη φιλικότητα προς το κλίμα των προϊόντων, των υπηρεσιών και των οργανισμών.
 • Προσελκύετε επενδυτές που προτιμούν επενδύσεις φιλικές προς το κλίμα.
 • Επιτυγχάνετε καλύτερα αποτελέσματα σε κατατάξεις και αξιολογήσεις, όπως αυτές που παράγει το Carbon Disclosure Project (CDP).
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business28.png
Loading...

Ποια είναι η διαδικασία επαλήθευσης του ISO 14064-3;

Το πρώτο βήμα είναι να μάθουμε για την εταιρεία σας, τον οργανισμό σας, τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας. Μόλις καθοριστούν οι στόχοι της επαλήθευσης, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων προτύπων και προδιαγραφών, θα λάβετε προσφορά για την προ-αξιολόγηση.

Κατά την προ-αξιολόγηση, για παράδειγμα, διευκρινίζεται η ακριβής φύση της αποστολής, το πεδίο εφαρμογής, οι στόχοι και άλλα κριτήρια. Με βάση τα αποτελέσματα, η DQS προετοιμάζει τον υπολογισμό και σχεδιάζει την επαλήθευση. Οι πληροφορίες αυτές ενσωματώνονται σε μια λεπτομερή προσφορά προσαρμοσμένη στις ατομικές ανάγκες της επιχείρησής σας. Προσδιορίζονται και συμφωνούνται όλες οι σχετικές υπηρεσίες και τα ισχύοντα κριτήρια ελέγχου και επαλήθευσης.

Η συμβεβλημένη ομάδα επαλήθευσης ελέγχει την αντίστοιχη δήλωση με βάση τον εκ των προτέρων προετοιμασμένο σχεδιασμό, εφαρμόζοντας τα ισχύοντα πρότυπα και προδιαγραφές. Μεταξύ άλλων, συλλέγονται και εξετάζονται αποδεικτικά στοιχεία, πραγματοποιούνται επισκέψεις σε τοποθεσίες και ανακατασκευάζονται και αναλύονται εκτιμήσεις και υπολογισμοί.

Εάν είναι απαραίτητο, η επαλήθευση συμπληρώνεται με εκ των προτέρων εξέταση εγγράφων. Το αποτέλεσμα της επαλήθευσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των ευρημάτων, σας παρουσιάζεται κατά την τελική συνάντηση. Εάν είναι απαραίτητο, συμφωνούνται σχέδια δράσης.

Μετά την επαλήθευση, τα αποτελέσματα αξιολογούνται από την ανεξάρτητη επιτροπή πιστοποίησης της DQS. Εάν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις, θα λάβετε δήλωση επαλήθευσης για την εταιρεία σας.

Για την επαλήθευση μιας άλλης έκθεσης ή δήλωσης, για παράδειγμα για μια επόμενη χρονική περίοδο, πραγματοποιείται επαναξιολόγηση. Κάθε επαλήθευση ισχύει για την αντίστοιχη δήλωση GHG του οργανισμού σας και συνεπώς δεν έχει περίοδο ισχύος.

Banking13.png
Loading...

Πόσο κοστίζει η επαλήθευση μιας δήλωσης αερίων θερμοκηπίου;

Ατομική αναφορά

Για την επαλήθευση της δήλωσής σας για τα αέρια θερμοκηπίου, οι ελεγκτές της DQS ασχολούνται ειδικά με τον οργανισμό σας. Προγραμματίζουμε κάθε έλεγχο σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας σας. Για παράδειγμα, η επαλήθευση μπορεί να διαρκέσει λίγες ημέρες ή αρκετές εβδομάδες. Προγραμματίστε την εξατομικευμένη προσφορά σας με την DQS - ώστε να γνωρίζετε τι να περιμένετε. Επικοινωνήστε μαζί μας.

Business2.png
Loading...

Γιατί η DQS είναι ο κατάλληλος συνεργάτης για την επαλήθευσή σας;

Η DQS σας παρέχει πολύτιμες συμβουλές με την ολοκληρωμένη τεχνική, κανονιστική και βιομηχανική της εμπειρογνωμοσύνη. Οι έλεγχοι και οι επαληθεύσεις μας αποτελούν μια ενδελεχή και βαθιά εξέταση της εταιρείας σας. Αυτό είναι που μπορείτε να περιμένετε από εμάς:

 • Ατομικά υπολογισμένες προσφορές
 • Ευελιξία για την περίοδο της σύμβασης
 • Ελεγκτές με ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες και βαθιά γνώση των προτύπων και των κλάδων
 • Επαλήθευση με διεθνή αποδοχή
Contact-us16.png
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Βρείτε την τοπική σας επαφή

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την επαλήθευση του ISO 14064.