Τον Σεπτέμβριο του 2017, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Καλλυντικών Συστατικών EFfCI κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του συστήματος πιστοποίησης EFfCI. Σε αυτό το άρθρο, συνοψίζουμε για εσάς τι πρέπει να προσέξουν οι πιστοποιημένες εταιρείες κατά τη μετάβαση στη νέα έκδοση.

Από την αρχική δημοσίευσή του το 2005, το Πρότυπο EFfCI έχει αναθεωρηθεί τέσσερις φορές. Η πιο πρόσφατη αναθεώρηση προκλήθηκε από τη δημοσίευση του προτύπου ISO 9001:2015, στο οποίο το Πρότυπο EFfCI βασίζεται. Αν και η εναρμόνιση του συστήματος EFfCI με το ISO 9001:2015 επιφέρει ορισμένες αλλαγές, οι συνέπειες για τις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις είναι περιορισμένες.

Χρονοδιάγραμμα

Συνιστούμε σε όσους έχουν πιστοποιηθεί με την έκδοση 2012 του συστήματος EFfCI να μεταβούν στη νέα έκδοση το συντομότερο δυνατό, ώστε να έχουν ολοκληρώσει τη μετάβαση πριν από το τέλος του 2018. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι από 1η Ιανουαρίου 2019, όλα τα πιστοποιητικά βάσει της έκδοσης 2012  έχασαν την εγκυρότητά τους.

Η μετάβαση μπορεί να γίνει είτε στο πλαίσιο ενός ελέγχου επιτήρησης είτε ενός ελέγχου επαναπιστοποίησης.

Σημαντικές αλλαγές

  • Όπως και το ISO 9001:2015, το νέο πρότυπο δίνει μεγάλη έμφαση στο πλαίσιο του οργανισμού και των ενδιαφερομένων μερών
  • Στη νέα έκδοση, αποτελεί απαίτηση η ύπαρξη ανεξάρτητου τμήματος ποιότητας
  • Με την ενσωμάτωση του προτύπου και του εγγράφου καθοδήγησης, έχει γίνει πιο φιλικό προς τον αναγνώστη
  • Το νέο πρότυπο τονίζει την ανάγκη να υπάρχουν όλοι οι πόροι που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή των απαιτήσεων της GMP
  • Εάν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την ποιότητα ανατίθενται σε τρίτους, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της GMP
  • Τυχόν ειδικές συνθήκες αποθήκευσης πρέπει να προσδιορίζονται στις ετικέτες των προϊόντων
  • Το πρότυπο περιλαμβάνει πλέον ορισμό του όρου "σημαντικές αλλαγές", οι οποίες πρέπει να κοινοποιούνται
  • Οι πιστοποιημένοι χώροι πρέπει να καθορίζουν την περίοδο διατήρησης των αποθεματικών δειγμάτων
  • Το πεδίο εφαρμογής του συστήματος πιστοποίησης έχει επεκταθεί στους παρόχους υπηρεσιών εφοδιαστικής. Χρησιμοποιώντας το προσάρτημα ΣΤ, οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς ή αποθήκευσης μπορούν να καθορίσουν ποιες απαιτήσεις τις αφορούν και ποιες μπορούν να εξαιρεθούν
  • Μια διαδικασία δειγματοληψίας είναι πλέον δυνατή για εταιρείες με πολλές τοποθεσίες
Συγγραφέας
Dr. Thijs Willaert

Ο Dr. Thijs Willaert είναι Επικεφαλής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας για τους τομείς Βιωσιμότητας και Ασφάλειας Τροφίμων. Είναι επίσης ελεγκτής για τον εξωτερικό έλεγχο των εκθέσεων βιωσιμότητας. Στους τομείς ενδιαφέροντός του περιλαμβάνονται η διαχείριση της βιωσιμότητας, οι βιώσιμες προμήθειες και η ψηφιοποίηση του ελεγκτικού τοπίου.

Loading...