Στις 3 Ιουνίου 2019 κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του FSSC 22000. Μία από τις αφορμές για την αναθεώρηση είναι η εισαγωγή του προτύπου ISO 22000: 2018, το οποίο λειτουργεί ως βάση για την πιστοποίηση που αναγνωρίζεται από το GFSI. Η νέα έκδοση του FSSC 22000 επιφέρει ιδίως διαρθρωτικές αλλαγές, τις οποίες παρουσιάζουμε παρακάτω.

Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε δίνοντάς σας μια εικόνα όσον αφορά τη δομή του FSSC 22000. Το πρότυπο αποτελείται από τρία στοιχεία: ISO 22000, PRPs και τις πρόσθετες απαιτήσεις του FSSC 22000. Το διεθνές πρότυπο ISO 22000 αποτελεί τη δομή του FSSC 22000 και περιγράφει τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη συντήρηση του συστήματος ασφάλειας τροφίμων. Οι απαιτήσεις καθορίζονται στο πρότυπο ISO 22000:2018. για το λόγο αυτό, η επικαιροποίηση του ISO 22000 έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο στο FSSC 22000. με τα τομεακά προληπτικά προγράμματα (PRPs), το FSSC 22000 διασφαλίζει την υποχρεωτική εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών. Αυτό αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόληψης ή/και της μείωσης της μόλυνσης στα προϊόντα, στην ανάπτυξη προϊόντων και στο περιβάλλον εργασίας. Οι σχετικές απαιτήσεις καθορίζονται στη σειρά ISO/TS 22002-x, στο NEN/NTA 8059 ή/και στο πρότυπο BSI/PAS 221. Οι πρόσθετες απαιτήσεις του FSSC 22000 αφορούν τη διαχείριση των υπηρεσιών, την επισήμανση των προϊόντων, την ασφάλεια των τροφίμων και την πρόληψη της απάτης στα τρόφιμα.

Στη νέα έκδοση 5, υπάρχει μια εθελοντική ενότητα διαχείρισης ποιότητας. Τα στοιχεία του ISO 9001 που μπορούν να ενσωματωθούν περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα στην πιστοποίηση FSSC 22000. Έτσι, η πιστοποίηση της διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων μπορεί να πραγματοποιηθεί μαζί με την πιστοποίηση της διαχείρισης της ποιότητας.

ΤοFSSC 22000 εφαρμόζεται στους ακόλουθους κλάδους: Παραγωγή τροφίμων, κατασκευή συσκευασιών τροφίμων, παραγωγή ζωοτροφών και γεωργία, μεταφορά και αποθήκευση, τροφοδοσία, λιανικό και χονδρικό εμπόριο. Το σημείο αναφοράς GFSI εφαρμόζεται στην παραγωγή τροφίμων (κατηγορία αλυσίδας τροφίμων C), στις ζωοτροφές (D), στη μεταφορά και αποθήκευση (G), στη συσκευασία (I) και στα βιοχημικά (K).

Αλλαγές στην έκδοση 5

Ένα από τα κύρια εναύσματα για την αναθεώρηση ήταν η δημοσίευση του προτύπου ISO 22000:2018, το οποίο ορίζει ότι όλες οι πιστοποιήσεις που βασίζονται στο πρότυπο πρέπει να προσαρμοστούν στην αναθεώρηση εντός τριών ετών, το αργότερο έως τις 29 Ιουνίου 2021. Για το FSSC 22000, το ISO 22000 αποτελεί τη βάση, όπως προαναφέρθηκε, οπότε η αναθεώρηση ήταν αναπόφευκτη. Οι αλλαγές στο ISO 22000 και συνεπώς και στο FSSC 22000 είναι κυρίως διαρθρωτικές. Για λόγους πληρότητας, παραθέτουμε και πάλι τις αλλαγές παρακάτω. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε σχετικά με αυτές στο άρθρο μας σχετικά με τις αλλαγές στο ISO 22000.

Εισαγωγή της δομής υψηλού επιπέδου: Με τα πρόσφατα αναθεωρημένα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015, το ISO 22000:2018 μοιράζεται τη Δομή Υψηλού Επιπέδου, την ενιαία βασική δομή για τα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης. Αυτό θα καταστήσει το ISO 22000 συγκριτικά εύκολο να ενσωματωθεί σε ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης.

Όπως συμβαίνει επίσης με τα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015, το ISO 22000:2018 αντιπροσωπεύει μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο. Το πρότυπο κάνει διάκριση μεταξύ κινδύνων σε επιχειρησιακό επίπεδο (προσέγγιση HACCP) αφενός, και κινδύνων σε επίπεδο συστήματος διαχείρισης αφετέρου - δηλαδή των κινδύνων που επηρεάζουν την ικανότητα του συστήματος διαχείρισης να επιτύχει τους στόχους του.

Το πρότυπο περιγράφει δύο διαφορετικούς κύκλους Plan-Do-Check-Act: Ο πρώτος κύκλος διαμορφώνει το σύστημα διαχείρισης ως τέτοιο- ο δεύτερος κύκλος, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στον πρώτο, περιλαμβάνει τα βήματα της διαδικασίας που απεικονίζονται στην ενότητα 8 ("Λειτουργία"). Το παρακάτω γράφημα δείχνει τους δύο κύκλους και την αλληλεπίδρασή τους.

FSSC 22000, PDCA ISO 22000

Επιπλέον, στην έκδοση 5 του FSSC 22000 έχουν προστεθεί νέοι ορισμοί καθώς και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες κατηγορίες. Οι απαιτήσεις έχουν βελτιωθεί στη νέα έκδοση και χρησιμοποίησαν την αναθεώρηση για να προσφέρουν τον ολοκληρωμένο έλεγχο του συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την αναθεώρηση του FSSC 22000.

Χρονοδιάγραμμα για τη μετάβαση

  • Οι έλεγχοι της έκδοσης 4.1 μπορούν ακόμη να διενεργηθούν το αργότερο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2019.
  • Η μετάβαση στην έκδοση 5 μπορεί να γίνει τόσο κατά τη διάρκεια μιας επαναπιστοποίησης όσο και κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου επιτήρησης.

    Μετάβαση κατά τη στιγμή της επαναπιστοποίησης: Μετά από επιτυχή έλεγχο, εκδίδεται πιστοποιητικό σύμφωνα με την έκδοση 5. Το πιστοποιητικό ισχύει για τρία έτη.

    Αλλαγή κατά τον έλεγχο επιτήρησης: Ο τακτικός έλεγχος επιτήρησης αντικαθίσταται από έλεγχο αναβάθμισης. Μετά από επιτυχή έλεγχο αναβάθμισης, το υπάρχον πιστοποιητικό αντικαθίσταται από πιστοποιητικό σύμφωνα με την έκδοση 5. Η ημερομηνία λήξης του νέου πιστοποιητικού αντιστοιχεί στην ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού που αντικαταστάθηκε.
  • Όλοι οι έλεγχοι αναβάθμισης πρέπει να πραγματοποιηθούν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2020 και της 31ης Δεκεμβρίου 2020. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο έλεγχος αναβάθμισης μπορεί να πραγματοποιηθεί και το 2021, έως τις 29 Ιουνίου 2021. Μετά την ημερομηνία αυτή, τα πιστοποιητικά FSSC 22000 V4.1 είναι άκυρα. Οι τοποθεσίες που δεν έχουν αναβαθμίσει στην έκδοση 5 μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να ξεκινήσουν μια αρχική αξιολόγηση για να ανακτήσουν την πιστοποίηση.
  • Ο πρώτος έλεγχος μετά την έκδοση 5 είναι ένας ανακοινωμένος έλεγχος
  • Μετά τις 29 Ιουνίου 2021, όλα τα πιστοποιητικά V4.1 θα οριστούν ως άκυρα στην πύλη FSSC 22000 και, ως εκ τούτου, δεν θα εμφανίζονται πλέον στον δημόσιο κατάλογο των πιστοποιημένων εταιρειών.

DQS - Ο συνεργάτης σας για την πιστοποίηση σύμφωνα με το FSSC 22000 έκδοση 5

Η DQS είναι ένας από τους κορυφαίους φορείς πιστοποίησης για συστήματα διαχείρισης ποιότητας και πρότυπα αειφορίας. Είμαστε στο πλευρό σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πιστοποίησης - με ομαλό σχεδιασμό του ελέγχου, έμπειρους ελεγκτές και εμπεριστατωμένες εκθέσεις ελέγχου.

Συγγραφέας
Constanze Illner

Η Constanze Illner (she/her) είναι υπεύθυνη έρευνας και επικοινωνίας στον τομέα της βιωσιμότητας και της ασφάλειας των τροφίμων. Σε αυτή τη θέση, παρακολουθεί όλες τις σημαντικές εξελίξεις σε αυτό το πλαίσιο και ενημερώνει την πελατεία μας με ένα μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο. Συντονίζει επίσης το ετήσιο συνέδριο Sustainability Heroes.

Loading...