Poté, co jste se s novou verzí standardu IFS HPC mohli poprvé seznámit již na zákaznickém fóru DQS pro kosmetický a spotřební průmysl, je nyní revize oficiálně dokončena: Dne 13. dubna 2016 byla zveřejněna verze 2 standardu IFS HPC.

Nová verze standardu IFS vstupuje v platnost 1. října 2016. Od října 2016 do 1. ledna 2017 mají certifikovaná pracoviště stále možnost volby, zda jako základ pro certifikaci použijí verzi 1 nebo verzi 2. Od 1. ledna 2017 pak bude možné provádět pouze audity verze 2.

Významné změny

Verze 2 standardu IFS HPC přináší pro certifikovaná pracoviště některé významné změny. Patří mezi ně upravený bodovací systém a přeformulování a restrukturalizace některých požadavků. Celkově se počet požadavků zvýšil o 15 (celkem 237).

Jednou z nejdůležitějších změn je zavedení nové kapitoly o obraně výrobků. Obranou výrobků se rozumí ochranná opatření, která mají zabránit záměrné kontaminaci nebo falšování biologickými, chemickými, fyzikálními nebo radioaktivními látkami. Tato kapitola se však stává součástí auditu pouze v případě, že

  • certifikované pracoviště vyrábí své výrobky v zemi, kde je obrana výrobků upravena zákonem, nebo do takové země vyváží, nebo
  • jsou splněny určité požadavky zákazníka týkající se obrany výrobků.

Novinkou je také pět požadavků týkajících se outsourcingu (pokud je to relevantní) a nutnost monitorování všech kritických kontrolních bodů, což bude v budoucnu vyřazujícím kritériem.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je vedoucím marketingu a komunikace pro segmenty udržitelnosti a bezpečnosti potravin. Je také auditorem pro externí audit zpráv o udržitelnosti. Mezi oblasti jeho zájmu patří řízení udržitelnosti, udržitelné zadávání veřejných zakázek a digitalizace auditorského prostředí.

Loading...