11. června 2021 konečně nadešel čas: německý parlament schválil zákon o náležité péči v dodavatelském řetězci (LkSG). Zákon, známý také jako zákon o dodavatelském řetězci a zákon o náležité péči, vstoupí v platnost 1. ledna 2023. Níže naleznete vše, co potřebujete vědět o připravovaném zákoně.

Souvislosti

Mělo toto pojmenování představovat ironickou narážku na délku probíhajících debat? Pravděpodobně ne - ale není pochyb o tom, že zákon byl obtížným porodem. Již 10. února 2019 informoval zpravodajský web TAZ o návrhu tzv. zákona o hodnotovém řetězci, který vypracovalo německé Spolkové ministerstvo pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (BMZ) pod vedením Gerda Müllera. Tento zákon by vyžadoval, aby společnosti přijímaly opatření určená k ochraně lidských práv v hodnotovém řetězci - tzv. lidskoprávní due diligence.

Sotva byly plány zveřejněny, rozpoutala se vášnivá debata: Mají podniky v Německu vůbec nějaký vliv na to, co se děje v jejich dodavatelském řetězci? Povede takový zákon ke konkurenčnímu znevýhodnění vůči jiným zemím? Měly by být zahrnuty dopady na životní prostředí?

LkSG, který byl nyní přijat, je kompromisem:

 • Na jedné straně zákon nepředstavuje nic menšího než posun od dobrovolné odpovědnosti podniků k zákonem nařízené náležité péči.
 • Na druhé straně byly požadavky výrazně oslabeny, například v oblasti monitorování nepřímých dodavatelů. Chybí také občanskoprávní odpovědnost.

V tomto článku rádi shrneme klíčové body.

Nejdůležitější body ve zkratce

Požadavky LkSG nejsou ve skutečnosti nové: vycházejí z Obecných zásad OSN pro podnikání a lidská práva, které byly zveřejněny již v roce 2011. V Německu byl na základě těchto Řídících zásad v roce 2016 přijat Národní akční plán pro podnikání a lidská práva (NAP).

Pět základních prvků náležité péče.

 1. Existuje veřejné politické prohlášení o dodržování lidských práv.
 2. Je zaveden proces identifikace skutečných a potenciálních nepříznivých dopadů na lidská práva (analýza rizik).
 3. Jsou zavedena vhodná zmírňující opatření a kontrola jejich účinnosti.
 4. Je prováděno podávání zpráv.
 5. Společnost zřizuje mechanismus pro podávání stížností nebo se na něm podílí.

U společností, které se již přizpůsobily Řídícím zásadám OSN, by neměly být vyžadovány žádné významné úpravy. Společnosti, které se dosud nezabývaly Obecnými zásadami a požadavky NAP, ale čekají na výsledek legislativních iniciativ, musí jednat rychle - jinak riskují nejen žaloby a pokuty, ale také poškození pověsti a narušení dodavatelského řetězce.

Kterých společností se to bude týkat?

Zákon o dodavatelském řetězci se bude od 1. ledna 2023 vztahovat na společnosti o velikosti 3 000 a více zaměstnanců. Od 1. ledna 2024 se bude zákon o dodavatelském řetězci vztahovat na společnosti o velikosti 1000 a více zaměstnanců. Je třeba poznamenat, že pro počet zaměstnanců se budou brát v úvahu pouze zaměstnanci pracující v Německu a zaměstnanci vyslaní do zahraničí. Pro zahraniční společnosti, které mají v Německu pobočku, se zákon použije pouze v případě, že překročí již zmíněný počet zaměstnanců v Německu.

Podnikům, kterých se LkSG přímo netýká, by však bylo vhodné se požadavky i tak zabývat. Především lze očekávat nárůst dotazů zákazníků a kontrolních opatření z jejich podnětu. Za druhé, existuje také možnost, že se oblast působnosti rozšíří v důsledku legislativních iniciativ EU (viz níže).

Co se požaduje od dotčených společností
?

LkSG popisuje povinnost vyvinout úsilí, nikoli povinnost uspět. To znamená: společnosti nemusí zaručit, že v jejich dodavatelských řetězcích nedochází k porušování lidských práv nebo k porušování environmentálních závazků. Spíše musí být schopny prokázat, že vyvinuly úsilí k identifikaci a eliminaci rizik, že jsou zavedeny mechanismy pro řešení stížností a že v případě potřeby byla přijata nápravná opatření.

Podle LkSG by společnosti měly mít na zřeteli celý svůj dodavatelský řetězec, za který by však měly nést odstupňovanou odpovědnost. To znamená, že německé společnosti jsou zpočátku odpovědné pouze za své přímé dodavatele, nikoliv za dodavatele dodavatelů.

Pokud se však společnost dozví o stížnosti ve svém dodavatelském řetězci, bude povinna přijmout opatření k nápravě. Jakmile se prokáže, že německá společnost o porušování lidských práv v dodavatelském řetězci věděla, ale nepřijala opatření, mohou být uloženy vysoké pokuty. Kromě toho mohou být společnosti až na tři roky vyloučeny z veřejných zakázek.

Kontrolu nad tím převezme Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu vývozu (Bafa). Podle ministra práce Hubertuse Heila má tento úřad získat "silný mandát", a může tak provádět kontroly na místě a ukládat sankce.

Kromě toho mají nevládní organizace a odbory v budoucnu dostat možnost podávat jménem zahraničních pracovníků žaloby proti porušování lidských práv. Dříve mohli poškození podávat žaloby sami, což však v praxi často selhávalo kvůli životním podmínkám.

Co to znamená pro soudní pravomoc na
úrovni EU.

Na úrovni EU se rovněž objevují snahy o vytvoření nařízení týkajícího se náležité péče v oblasti lidských práv. V současné době Parlament EU naléhá na Komisi, aby vypracovala návrh nařízení pro celou EU. Tlak Německa, největší ekonomiky Unie, by však mohl tento proces urychlit. Vzhledem k tomu, že LkSG vstoupí v platnost až v roce 2023, je dokonce možné, že německé právní předpisy budou muset být přizpůsobeny očekávanému nařízení EU ještě předtím, než LkSG vstoupí v platnost.

Jak vás může společnost DQS podpořit:

Jako nezávislý poskytovatel certifikačních a auditorských služeb můžeme podpořit vaše procesy náležité péče následujícími způsoby:

 • Analýza nedostatků a validace vašich procesů náležité péče.
 • Posuzování lidských práv
 • Audity dodržování sociálních a environmentálních předpisů
 • Audity dodavatelů po celém světě
 • Školení a budování kapacit
 • Přezkumy zpráv o udržitelnosti
Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je vedoucím marketingu a komunikace pro segmenty udržitelnosti a bezpečnosti potravin. Je také auditorem pro externí audit zpráv o udržitelnosti. Mezi oblasti jeho zájmu patří řízení udržitelnosti, udržitelné zadávání veřejných zakázek a digitalizace auditorského prostředí.

Loading...