Myšlenka, která se skrývá za pojmem systém managementu kvality, funguje do značné míry v duchu hesla "co se neleskne uvnitř, nemůže se lesknout navenek". Pouze v případě, že vaše společnost funguje uvnitř bez problémů, můžete splnit požadavky vašich zákazníků a dalších důležitých zainteresovaných stran (stakeholderů). Vysoká úroveň kvality vyžaduje, abyste chyby nejen pokaždé napravili, ale také zabránili jejich opakování. K tomu vám může pomoci důsledně praktikovaný systém řízení kvality (nazývaný také systém QM nebo zkráceně QMS).

Systém řízení kvality: Procesně orientovaný návrh a organizace

Systém řízení kvality začíná v různých koutech. Vaší organizační strukturou, postupy, procesy a zdroji, které jsou nezbytné pro splnění jednotlivých požadavků na kvalitu ve vaší společnosti.

S pomocí profesionálního systému řízení kvality definujete rámcové podmínky, které umožňují systematické řízení kvality. Přesným vymezením organizační struktury a procesů i plnění všech úkolů v oblasti kvality zajistíte, že vaše zdroje a opatření týkající se kvality bude možné lépe koordinovat, plánovat a měřit.

Oporou vám v tom může být mezinárodně platná a uznávaná "základní" norma řízení kvality ISO 9001:2015, zkráceně ISO 9001. ISO je zkratka pro Mezinárodní organizaci pro standardizaci. 9001 je číslo této normy. Rok 2015 znamená, že norma byla naposledy revidována v roce 2015.

Tato norma pro systémy řízení kvality umožňuje cílený procesně orientovaný návrh všech podnikových procesů. S ohledem na očekávání zákazníků můžete zavedením normy ISO 9001 zabránit plýtvání jakýmikoliv zdroji a podřídit své procesy neustálému zlepšování z hlediska kvality.

ISO 9001:2015-11: Systémy managementu kvality - Požadavky

ISO 9004: Pokyny pro dosažení udržitelného úspěchu

Podporu zde poskytuje také příručka ISO 9004. Průvodce není samostatnou normou pro certifikaci, ale pomáhá dosáhnout udržitelného úspěchu a určit úroveň vyspělosti vašeho systému managementu kvality.

Podniky, které kombinují pozitivní účinky obou norem, tak mohou nejen zefektivnit a zefektivnit své procesy, ale také usnadnit každodenní práci svým zaměstnancům. Pracovní procesy se jednoduše stanou efektivnějšími.

ISO 9004:2018-08 : Řízení kvality - Kvalita organizace - Návod k dosažení udržitelného úspěchu.

Systém managementu kvality jako nástroj řízení

Zavedení jakéhokoli profesionálního systému řízení slouží k síťovému propojení základních podnikových procesů a zajištění jejich optimální součinnosti. Problémy a příležitosti se totiž často skrývají právě v nefunkční souhře procesů.

Stejně jako každý systém řízení je proto i řízení kvality profesionálním nástrojem vrcholového managementu. Jako nástroj řízení vám systém řízení může poskytnout systematický přístup k plánování, řízení, monitorování a zlepšování procesů(model Plan-Do-Check-Act). Tímto způsobem vytvoříte transparentnost, snížíte složitost ve vaší společnosti a zajistíte jistotu jednání.

K tomu, abyste mohli těžit ze systému řízení, však nestačí pouze touha a vůle. Musíte být ve své práci také důslední a vytrvalí.

Systém řízení kvality podle normy ISO 9001

V souvislosti s řízením kvality má dnes mimořádný význam řada norem ISO 9000ff. Formuluje požadavky a poskytuje konkrétní informace o tom, jak má být systém managementu kvality nastaven a dále rozvíjen ve smyslu neustálého zlepšování.

Profesionální systém řízení kvality se skládá z několika dílčích aspektů:

 1. Všechny činnosti a rozhodnutí související s cíli kvality,
 2. všech procesů a zdrojů pro dosažení cílů a
 3. Všechny prvky a osoby pro kontrolu a řízení práce v oblasti kvality.

QMS: Jaký význam má norma ISO 9001 pro váš systém řízení kvality?

Řada norem ISO 9000ff. je nejznámějším a mezinárodně nejuznávanějším základem pro systémy managementu kvality. Norma ISO 9001 formuluje požadavky na kvalitu ve všech odvětvích a pro všechny typy a velikosti organizací.

Zdůrazňuje, že každá společnost může učinit "kvalitu" jádrem svého úsilí. Norma ISO 9001 vám dává možnost navrhnout systém řízení individuálně a podle vašich potřeb. Norma totiž specifikuje, co má být v rámci QMS regulováno. Neříká však, jak by to mělo být provedeno.

Každý systém řízení kvality proto musí být jedinečně a přesně přizpůsoben vaší organizaci, aby bylo zajištěno splnění požadavků zákazníka. Tímto způsobem se kvalita stává základem všech vašich obchodních aktivit.

 

Systém managementu kvality: požadavky normy

Norma stanovuje univerzální požadavky na systém managementu kvality:

 1. Podnikatelský úspěch je založen na principu neustálého zlepšování podle cyklu PDCA.
 2. Organizace potřebuje jasné cíle a strategie kvality.
 3. Procesy musí být transparentní a efektivní.
 4. Výsledky musí být měřitelné a dokumentované.
 5. Za kvalitu je odpovědná úroveň řízení.
 6. V centru pozornosti je celá společnost a její okolí.

Od svého zavedení se norma neustále vyvíjí. Z tohoto vývoje je zřejmé, jak moc se pojetí kvality změnilo. Zatímco v minulosti se pozornost soustředila na výrobky a výsledky, dnes se zaměřuje na zákazníky a procesy.

historie-iso-9001-dqs-schreibmaschine uebertraegt den begriff iso 9001
Loading...

Historie ISO 9001 - příběh úspěchu

Před 35 lety byla norma ISO 9001 počátkem nepřetržitého příběhu úspěchu systémů řízení. Historie této úspěšné normy kvality je úzce spjata s historií společnosti DQS. Vydejte se s námi na cestu časem.

Zásadní pro zavedení systému řízení kvality je zprůhlednění organizační struktury a podnikových procesů. Tímto způsobem lze identifikovat a eliminovat zdroje chyb. Úspěšné řízení podniku vyžaduje, aby byl řízen a usměrňován systematicky a přehledně. Nápomocný je zde systém řízení, který pomáhá neustále zlepšovat výkonnost a zároveň zohledňuje očekávání všech zainteresovaných stran.

K dosažení tohoto cíle popisuje norma ISO 9000 sedm zásad řízení kvality:

 1. Orientace na zákazníka
 2. Vedení
 3. Zapojení lidí
 4. Přístup orientovaný na procesy
 5. Zlepšování
 6. Rozhodování založené na faktech
 7. Řízení vztahů

Jaké jsou úkoly systému řízení kvality?

Nejdůležitějším úkolem systému řízení kvality (QMS) je řídit "práci pro kvalitu". Kromě toho však plní i další úkoly. Jeho úkolem je...

 1. Popisuje podnik z hlediska kvality
 2. Identifikuje příležitosti a rizika všech činností společnosti
 3. Dokumentuje vzájemné vztahy a vytváří znalosti
 4. Propojuje všechna relevantní oddělení společnosti

Udělejte z "kvality" jádro svého úsilí vůči trhu, zákazníkům a zainteresovaným stranám.

Systematickým pohledem na úkoly a faktory kvality poznáte svou společnost ze zcela nové perspektivy. Procesy a postupy se stanou transparentnějšími a agilnějšími. Lépe také reaguje na výzvy a změny.

Jasný obraz organizace usnadňuje plnění nejdůležitějších úkolů řízení kvality:

 • Identifikace a vypracování všech podnikových cílů
 • Plánovaná koordinace všech procesů a zdrojů k dosažení cílů
 • Vytváření hodnoty prostřednictvím zlepšování kvality
 • Spolehlivé rozhodování pro úroveň řízení
 • Schopnost reagovat na vnější vlivy
 • Loajalita zákazníků a zaměstnanců

Tyto faktory úspěchu jsou pro každou společnost klíčové. Systém řízení kvality poskytuje jasný titulek, hmatatelné argumenty a orientaci. Kvalita jako zastřešující a systémový koncept se stává vůdčí hodnotou, ke které se může organizace přizpůsobit.

Z čeho se skládá systém řízení kvality?

Pokud chcete zavést systém řízení kvality, musíte vzít v úvahu celou vaši organizaci. Již popis současného stavu objasňuje nejdůležitější vzájemné vazby pro větší kvalitu. Ústřední roli hrají následující faktory:

 1. Zaměstnanci: Jakou funkci musí zaměstnanec plnit s ohledem na kvalitu? Jaká je jejich odpovědnost v procesu kvality? Jak mohou upozornit na chyby, aniž by již měli po ruce konkrétní návrh na zlepšení? Která opatření jsou důležitá v oblasti jejich odpovědnosti?
 2. Procesy a činnosti: Jak moc je vaše společnost celkově orientovaná na zákazníka a kvalitu? Kde je potřeba něco zlepšit? Které činnosti podporují cíle kvality, které jim naopak brání? Jak je třeba propojit různé procesy? Čím jasněji a jednoznačněji jsou specifikace definovány vrcholovým vedením, tím efektivněji lze procesy navrhnout.
 3. Metody a postupy: Jak se určují a vyhodnocují charakteristiky kvality? Jak může podnik udržovat a zvyšovat jejich kvalitu? Která opatření mají smysl a byla vyzkoušena? Jaké trvalé úsilí je nezbytné?
 4. Stroje a zařízení: Splňují zařízení a funkce požadavky na kvalitu výrobků a procesů? Jsou (výrobní) procesy dokonale sladěny?
 5. Informace a znalosti: Mají všichni zúčastnění vždy aktuální znalosti? Mohou si bez překážek vyměňovat informace a volně je vyhledávat? Jak je to s komunikací úsilí o kvalitu třetím stranám (zainteresovaným stranám)?
 6. Organizační jednotky: Jsou různé organizační jednotky propojeny tak, aby proces kvality fungoval bez překážek ve všech částech podniku?
  Řízení kvality je holistický pohled na celou organizaci.
 7. Systémy: Jak vaše společnost přenáší interní procesy kvality do jiných systémů (zákonodárci, dodavatelé, průmysloví partneři atd.), aby bylo zajištěno, že kvalita nekončí na hranicích společnosti?
Loading...

Směrnice pro audit ISO 9001

Jaký je dobrý audit? Pokyny DQS k auditu aktuální normy pro systémy managementu kvality jsou ideálním sparingpartnerem pro vaše příští externí nebo interní audity.

Řízení kvality je holistický pohled na celou organizaci.

Všechny tyto aspekty hrají svou roli. Proto systém řízení kvality není otázkou velikosti společnosti. Systém řízení kvality má vždy smysl. S rostoucí velikostí a složitostí podniku se však stává stále důležitějším pro udržitelný úspěch. Pokud chybí, nemohou odpovědné osoby komplexně kontrolovat opatření v oblasti kvality.

Každý zaměstnanec ve firmě by měl vědět, zda a jak může přispět k tomu, aby byl v konečném důsledku prospěšný zákazníkovi. Čím silněji jsou požadavky zákazníka zakotveny v systému řízení kvality, tím větší je jeho přínos k úspěchu.

Kvalita: Co nezáří uvnitř, nemůže zářit navenek.

Jaké jsou výhody systému řízení kvality?

Systematické sladění a kontrola podnikových postupů a procesů vede k vyšší efektivitě a spolehlivosti. Organizace totiž zavádějí fungující systémy řízení kvality, které

 • Zpřehledňují organizaci a procesy (poprvé)
 • Definují jasné odpovědnosti
 • Vyjasňují příležitosti
 • Minimalizují rizika
 • Snižují náklady
 • Vytvořit konkurenční výhody
 • Vytvářet, šířit a uchovávat znalosti
 • Zlepšit image
 • Zajištění budoucí životaschopnosti
 • Motivovat a udržet zaměstnance
 • Dlouhodobě udržet a rozvíjet zákazníky.

Než systém managementu kvality dosáhne těchto přínosů, je třeba pečlivě stanovit požadavky normy ve vaší společnosti. Certifikace je k tomu vhodnou příležitostí.

Jak probíhá certifikace systémů managementu kvality?

Existují různé normy, podle kterých si mohou společnosti nechat certifikovat systém řízení kvality. Mezi nejběžnější patří ISO 9001 a také ISO 13485 (QM pro zdravotnické prostředky) nebo IATF 16949 (kvalita v automobilovém průmyslu). Certifikátem můžete prokázat, že váš systém řízení kvality funguje, dosahuje měřitelných úspěchů a je živou součástí rozvoje vaší společnosti - je to nejlepší důkaz o schopnosti vaší společnosti zajistit kvalitu.

Za tímto účelem provádí neutrální certifikační orgán, jako je DQS , audit vašeho systému řízení kvality (QMS) a zkoumá všechny aspekty, které tvoří funkční QMS. Certifikát je platný po určitou dobu, obvykle tři roky. Během tohoto období se provádějí monitorovací audity, jejichž cílem je zejména iniciovat neustálé zlepšování.

Před vypršením platnosti certifikátu je nutné podstoupit nový audit, pokud chcete být i nadále držitelem certifikátu. Tím prokážete, že chápete řízení kvality jako komplexní a neustále se zlepšující proces.

Certifikace probíhá v několika krocích:

 • Informační schůzka o certifikátu, postupu a požadavcích.
 • Cenová nabídka se seznamem všech nákladů a služeb certifikačního orgánu.
 • Nepovinný předběžný audit jako zkušební provoz a identifikace slabých míst
 • Analýza systému a vyhodnocení dokumentace
 • Komplexní audit včetně identifikace potenciálu ke zlepšení
 • Vyhodnocení, zpráva a vydání certifikátu
 • Roční dozorové audity
 • Recertifikace

Aby bylo dosaženo co největšího přínosu na místě, je každá certifikace individuálně plánována společností DQS a přizpůsobena konkrétním okolnostem, vašim cílům a faktorům úspěchu. Vždy začínáme vzájemným poznáním a poskytnutím informativní nabídky bez skrytých nákladů.

Chcete také pozvednout svůj systém řízení kvality na novou úroveň? Naši zkušení odborníci na DQS vám rádi pomohou.

audits-dqs-audit wuerfel nebeneinander auf tisch
Loading...

DQS. Protože ne všechny audity jsou stejné.

Máte otázky týkající se certifikace vašeho systému řízení kvality podle normy ISO 9001? Získejte více informací. Nezávazně a zdarma.

DQS - průkopník v oblasti certifikace systémů řízení

Německá společnost pro certifikaci systémů managementu (DQS) byla založena v roce 1985 DGQ (Německým sdružením pro kvalitu) a DIN (Německým institutem pro standardizaci) jako první německý orgán pro certifikaci systémů managementu.

Jsme jediným významným certifikačním orgánem, který se zaměřuje na systémy řízení a procesy. Již mnoho let tak hrajeme průkopnickou roli. V roce 1986 například DQS vydal první německý certifikát podle ISO 9001, nejdůležitější světové normy pro systémy řízení.

V roce 1991 byla společnost DQS jako první certifikační orgán v Německu akreditována pro normu ISO 9001/2/3 tehdejší společností TGA GmbH (dnes: německý akreditační orgán DAkkS). Dnes spektrum našich služeb pokrývá přibližně 100 mezinárodních předpisů a národních norem. Naše normy začínají vždy tam, kde končí kontrolní seznamy. Vezměte nás za slovo!

 

Odbornost a důvěra

Upozornění: Naše články a materiály jsou psány výhradně našimi interními odborníky na systémy řízení a auditory s dlouholetou praxí. Pokud máte na naše autory dotazy k obsahu, kontaktujte nás. Těšíme se na rozhovor s vámi.

Autor
Ute Droege

DQS expertka pro systémy řízení kvality, dlouholetá auditorka a zkušená školitelka pro ISO 9001.

Loading...