Patnáct let po svém prvním vydání byla revidována mezinárodní norma pro systémy řízení bezpečnosti dodavatelského řetězce. Nová verze slaďuje normu s ostatními normami ISO pro systémy řízení a zvyšuje její srozumitelnost a konzistentnost. Níže jsme pro vás shrnuli všechny informace a harmonogram přechodu na novou verzi.

Začněme několika vítanými zprávami pro více než 2 500 pracovišť, která již normu používají: Nová verze normy ISO 28000 neobsahuje prakticky žádné nové požadavky. Společnosti, které jsou již certifikovány podle normy ISO 28000:2007, by neměly mít s přechodem na normu ISO 28000:2022 žádné problémy.

Pokud tedy neexistují žádné nové požadavky, proč se ISO vůbec obtěžovala s vývojem nové verze? Odpověď spočívá v harmonizaci: protože norma ISO 28000 je více než deset let stará, nebyla v souladu s dalšími souvisejícími normami ISO, jako jsou normy pro systémy řízení, normy pro odolnost a bezpečnost (ISO 22316) a norma pro řízení rizik ISO 31000.

Sladění s harmonizovanou strukturou ISO (HS)

Na první pohled by se mohlo zdát, že změny v normě ISO 28000:2022 jsou poměrně drastické: Celá struktura byla přeuspořádána. Při bližším pohledu je však zřejmé, že samotné požadavky se téměř nezměnily - jsou pouze prezentovány v novém formátu.

Stejně jako všechny normy ISO týkající se systémů řízení, i norma ISO 28000 nyní používá takzvanou harmonizovanou strukturu (HS). Jedná se o strukturu, základní text a definice společné pro všechny normy systému managementu. Tímto přístupem ISO zajišťuje, že systémy řízení jsou harmonizované a lze je snadno integrovat. Přehled o struktuře na vysoké úrovni a o tom, co to znamená pro certifikovaná pracoviště, naleznete v tomto článku.

Pokud je vaše společnost certifikována také podle norem ISO 9001, ISO 14001 a/nebo ISO 45001, doporučujeme vám projednat s příslušnými odděleními, jak lze systémy řízení interně harmonizovat a integrovat. Vzhledem k tomu, že všechny tyto normy mají stejnou strukturu a základní požadavky, mohou týmy odpovědné za zavádění a udržování těchto norem využít synergie a podpořit společné chápání systémů řízení.

Další změny

Na dvou místech normy byla doplněna doporučení. Důležité: Doporučení nejsou požadavky. V normách ISO pro systémy managementu se požadavky obvykle označují slovesem "musí", zatímco doporučení se popisují slovem "mělo by".

- V bodě 4.2.3 byla doplněna řada zásad, které harmonizují normu s pokyny pro řízení rizik ISO 31000. Mnohé z těchto zásad však nejsou nové - slouží spíše k dodatečnému objasnění některých požadavků.
- V oddíle 8 byla doplněna doporučení, která mají zajistit soulad s ISO 22301, s mezinárodní normou pro systémy řízení kontinuity činností. Týká se to bezpečnostních politik, postupů, procesů a ošetření (8.5) a také bezpečnostních plánů (8.6).

Časový plán a přechodné období

V březnu 2022 byla zveřejněna revize normy ISO 28000. Přístup k normě je možný zde. Zveřejněním začíná tříleté přechodné období. Všechny společnosti musí přechod dokončit před koncem tříletého období.

DQS: DQS: Váš partner pro certifikaci podle ISO 28000:2022

Společnost DQS je akreditovaným certifikačním orgánem pro normu ISO 28000 a je zde, aby vám pomohla - s bezproblémovým plánováním auditu, zkušenými auditory a podrobnými zprávami z auditu.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je vedoucím marketingu a komunikace pro segmenty udržitelnosti a bezpečnosti potravin. Je také auditorem pro externí audit zpráv o udržitelnosti. Mezi oblasti jeho zájmu patří řízení udržitelnosti, udržitelné zadávání veřejných zakázek a digitalizace auditorského prostředí.

Loading...