Nová verze standardu IFS Food byla zveřejněna v dubnu 2023. Přechodné období z IFS Food 7 na IFS Food 8 začíná 1. října 2023. Od 1. ledna 2024 budou audity IFS Food verze 8 povinné. Jako důvod revize uvádí společnost IFS sladění s novým kodexem Codex Alimentarius, referenčními hodnotami Globální iniciativy pro bezpečnost potravin 2020 (GFSI 2020) a připravovanou normou ISO 22003-2 pro standardy výrobků a procesů. V následujícím textu poskytuje senior vedoucí auditorka DQS Marion Brustová přehled změn v nové verzi. 

Stručně řečeno: V nové normě IFS pro potraviny se toho hodně změnilo. Náš auditor se velmi snažil, aby byl článek stručný – ale nebylo to možné. Nechceme vás ochudit o body, které jsou pro vás jako pro společnost s certifikátem IFS důležité. 

Proto vás nejprve seznámíme s důvody revize. V druhé části pak stručně nastíníme nejdůležitější obecné změny. Poté přejdeme k věci: k samotnému standardu. Ve třetí části upozorníme na revidované požadavky a uvedeme je do souvislostí. V závěru článku je uveden časový plán přechodu.

Část 1: Důvody revize IFS Food

IFS Food V8, stejně jako nedávno revidované BRCGS Food 9 a FSSC verze 7, má za cíl zohlednit kritéria Globální iniciativy pro bezpečnost potravin (GFSI 2020), nejnovější revizi Obecných hygienických zásad Codex Alimentarius a také normu ISO 22003-2.  Kromě toho byly do nové verze 8 zapracovány předpisy IFS Doctrine a zpětná vazba od zainteresovaných stran.

Zvláštní pozornost byla při revizi věnována jasnějším, jednodušším a praktičtějším formulacím.

Část 2: Nejdůležitější obecné změny v systému IFS Food 8

 

 • Bodové hodnocení B se stává odchylkou: téměř úplná shoda: 15 bodů, za požadavek KO: 0 bodů.
 • Požadavek KO: lze hodnotit body A, B nebo D (= KO), bodování C již není možné.
 • U neohlášených auditů se uděluje "star status", který bude viditelný v databázi a na certifikátu.
 • Požadavky na audit jsou nyní sloučeny do 5 místo 6 kapitol; oproti 237 požadavkům ve verzi 7 je zde 234 požadavků, z nichž 5 je nových a 8 bylo sloučeno nebo odstraněno
 • V certifikátu lze nyní uvádět chráněné označení původu (CHOP) nebo chráněné zeměpisné označení (CHZO).
 • Opět se používá slovo "audit", takže "hodnocení" je minulostí
 • V celé normě jsou slova jako "dostupný", "zavedený" nebo "prováděný" nahrazena třemi souvisejícími termíny "dokumentovaný, prováděný a udržovaný".
 • V celém textu jsou četnosti jako "pravidelně" a "každoročně" nahrazeny přesnými časovými obdobími (12 měsíců, 3 měsíce).
 • "Bezpečnost potravin a kvalita výrobků" se často nahrazuje čtyřmi souvisejícími pojmy "bezpečnost potravin, kvalita výrobků, zákonnost a pravost".

 

Část 3: Přehled všech hlavních změn

 

Poznámka: Oddíly psané v běžném formátu představují původní text z potravinářské normy IFS 8. Hlavní obsahové změny jsou v tomto článku zvýrazněny tučně. Pasáže psané kurzívou napsala auditorka DQS Marion Brustová a uvádějí změny do souvislostí.  Pořadí, v němž jsou změny vysvětleny, odpovídá pořadí v normě IFS Potraviny 8.

 

1. Správa a závazky

 

1.1.1 Vrcholové vedení vypracuje, zavede a udržuje podnikovou politiku, která zahrnuje minimálně

 • bezpečnost potravin, kvalitu, zákonnost a pravost výrobků
 • zaměření na zákazníka
 • kulturu bezpečnosti potravin
 • udržitelnost

Tato firemní politika musí být sdělena všem zaměstnancům a rozdělena do konkrétních cílů pro příslušná oddělení.

Cíle kultury bezpečnosti potravin zahrnují minimálně komunikaci o zásadách a povinnostech v oblasti bezpečnosti potravin, školení, zpětnou vazbu od zaměstnanců v otázkách bezpečnosti potravin a měření výkonnosti.

 

Novinkou v tomto požadavku je požadavek, aby byla v podnikové politice zohledněna legalita, pravost a udržitelnost výrobků.

Dále jsou uvedeny čtyři prvky kultury bezpečnosti potravin, z nichž každý musí mít přiřazené cíle.

 

1.2.6 Vrcholové vedení musí zajistit, aby byl certifikační orgán informován o všech změnách, které mohou ovlivnit schopnost podniku plnit certifikační požadavky. To musí zahrnovat minimálně následující informace:

 • jakoukoli změnu názvu právnické osoby
 • jakoukoli změnu místa výroby

V případě následujících specifických situací:

 • každé stažení výrobku z trhu
 • každé stažení výrobku z trhu a/nebo jeho stažení z prodeje, o kterém rozhodly orgány z důvodu bezpečnosti potravin a/nebo potravinového podvodu
 • jakákoli návštěva orgánů, která vede k nucenému opatření souvisejícímu s bezpečností potravin a/nebo podvody s potravinami

musí být certifikační orgán informován do tří (3) pracovních dnů.

Tento oddíl objasňuje, v jakém okamžiku musí být certifikační orgán informován v návaznosti na stížnosti orgánů.

 

1.3 (V7) Zaměření na zákazníka bylo přesunuto do kapitoly 4.1.1.

 

1.3.1 Vrcholové vedení musí zajistit přezkoumání systému řízení bezpečnosti a kvality potravin. Tato činnost musí být naplánována na období 12 měsíců a nesmí přesáhnout 15 měsíců. Tato přezkoumání musí zahrnovat minimálně:

 • přezkoumání cílů a politik, včetně prvků kultury bezpečnosti potravin
 • výsledky auditů a inspekcí na místě
 • pozitivní a negativní zpětnou vazbu od zákazníků
 • dodržování postupů
 • výsledek posouzení podvodů s potravinami
 • výsledek hodnocení ochrany potravin
 • problémy s dodržováním předpisů
 • stav oprav a nápravných opatření
 • oznámení od orgánů.

Po opakovaných problémech s dostupností úplných přezkumů řízení v minulosti definoval IFS v této normě přesné časové období.

Kromě toho jsou výslovně zmíněny podvody s potravinami a hodnocení ochrany potravin. Novinkou je přezkoumání otázek shody týkajících se dodržování právních předpisů.

 

2.Systém řízení bezpečnosti a kvality potravin

 

2.1.2.1 Záznamy a dokumentované informace musí být čitelné, správně vyplněné a autentické. Musí být uchovávány tak, aby bylo vyloučeno jejich pozdější revidování nebo pozměňování. Pokud jsou záznamy dokumentovány elektronicky, musí být zachován systém, který zajistí, aby k vytváření nebo úpravám těchto záznamů měli přístup pouze oprávnění pracovníci (např. ochrana heslem).

 

Do požadavku zde bylo zahrnuto něco, co je samozřejmé. Dokumenty musí být řádně vyplněny.

 

2.3.4.1 Pro každý výrobek nebo skupinu výrobků a pro všechny varianty procesů a dílčích procesů (včetně přepracování a opětovného zpracování) musí být zdokumentován a udržován vývojový diagram. Vývojový diagram musí identifikovat každý krok a každé kontrolní opatření definované pro CCP a další kontrolní opatření. Musí být datován a aktualizován v případě jakékoli změny.

 

Musí být jasně zdůrazněno, že vývojový diagram musí identifikovat všechny kroky procesu a každé kontrolní opatření.

 

NOVINKA: 2.3.11.1 Validační postupy, včetně opětovné validace po jakékoli změně, která může ovlivnit bezpečnost potravin, musí být zdokumentovány, zavedeny a udržovány, aby bylo zajištěno, že plán HACCP je adekvátní pro účinnou kontrolu identifikovaných nebezpečí.

 

Do normy byla nově zařazena validace plánu HACCP z Potravinového kodexu (verze 2020). Poznámka: U stávajících plánů HACCP mohou jako součást důkazů o validaci sloužit průběžné a zdokumentované ověřovací postupy.

 

2.3.12.1 Dokumentace a záznamy týkající se plánu HACCP, například:

 • analýza rizik
 • identifikace kontrolních opatření definovaných pro CCP a další kontrolní opatření
 • identifikace kritických limitů
 • procesy
 • postupy
 • výsledek kontrolních opatření definovaných pro CCP a další kontrolní opatření monitorovací činnosti
 • záznamy o školení pracovníků odpovědných za monitorování CCP
 • zjištěné odchylky a neshody a přijatá nápravná opatření musí být k dispozici.

 

Seznam důkazů byl rozšířen o školení osob odpovědných za monitorování CCP a také o rozlišení mezi odchylkou a neshodou.

 

3. Správa zdrojů

 

3.2.1. Požadavky na osobní hygienu založené na riziku musí být zdokumentovány, zavedeny a udržovány a musí zahrnovat minimálně následující oblasti:

 • Vlasy a vousy
 • Ochranný oděv (včetně podmínek používání v zařízeních pro zaměstnance)
 • mytí, dezinfekce a hygiena rukou
 • jídlo, pití, kouření/vapovaní nebo jiné užívání tabáku
 • opatření, která je třeba přijmout v případě pořezání nebo odření kůže
 • nehty, šperky, umělé nehty/řasy a osobní věci (včetně léků)
 • oznámení infekčních onemocnění a stavů ovlivňujících bezpečnost potravin prostřednictvím lékařského vyšetření

 

Požadavky byly přizpůsobeny změněným zvyklostem; v této verzi musí být do specifikací osobní hygieny zahrnuto vapování elektronických cigaret a také umělé nehty a řasy.

 

3.2.3 Dodržování požadavků na osobní hygienu se sleduje s četností závislou na riziku, nejméně však každé 3 měsíce.

 

Jedná se o výrazné zpřísnění, které vyžaduje jak analýzu rizik, tak sledování alespoň každé 3 měsíce namísto pravidelného monitorování.

 

NOVINKA 3.2.4 (nahrazeno bodem 3.4.8) Musí být zaveden a udržován program založený na riziku, který monitoruje účinnost hygieny rukou.

 

Tento požadavek byl nově zařazen. Předchozí požadavek 3.2.3 se tedy nevztahuje na hygienu rukou, ale na celý koncept osobní hygieny. Hygiena rukou zahrnuje více než jen mytí rukou.

 

3.2.6 Rány a odřeniny kůže musí být překryty náplastí/obvazem, který nesmí představovat riziko kontaminace. Náplasti/obvazy musí být voděodolné a musí mít jinou barvu než výrobek. V případě potřeby:

 • náplasti/obvazy musí obsahovat kovový proužek
 • musí se používat rukavice na jedno použití.

 

Zde byly požadavky na náplasti/obvazy rozšířeny o absenci rizika kontaminace a také o požadavek na voděodolný materiál.

 

3.3.1 Musí být zavedeny dokumentované školicí a/nebo instruktážní programy, které se týkají požadavků na výrobky a procesy a potřeb školení zaměstnanců na základě jejich pracovní pozice a musí zahrnovat:

 • obsah školení
 • četnost školení
 • úkoly zaměstnanců
 • jazyky
 • kvalifikovaného školitele/školitelku
 • hodnocení účinnosti školení.

 

Kromě již známého požadavku v kapitole 3.3.3 na proces efektivity školení se zde očekává hodnocení efektivity školení.

 

3.4.3 Šatny musí být umístěny tak, aby umožňovaly přímý přístup do prostor, kde se manipuluje s nebalenými potravinami. Pokud to infrastruktura neumožňuje, musí být zavedena a udržována alternativní opatření, aby se minimalizovalo riziko kontaminace produktu. Svrchní a ochranné oděvy musí být skladovány odděleně, pokud nejsou zavedena a udržována alternativní opatření k zabránění rizik kontaminace.

 

Zde bylo jasně uvedeno, že výše uvedená opatření se vztahují pouze na přístup do prostor s nebalenými potravinářskými výrobky. Tento dodatek nebyl ve verzi 7 k dispozici.

 

4. Provozní procesy

 

4.1.3 KO 4: Pokud existují dohody se zákazníky týkající se:

 • složení výrobku (včetně vlastností surovin)
 • procesu
 • technologických požadavků
 • plánů zkoušek a monitorování
 • balení
 • označování

musí být dodrženy.

 

Do tohoto požadavku KO byly nově zahrnuty požadavky zákazníka na plány zkoušení a monitorování. Jejich splnění je nyní nutné prokázat během auditu.

 

4.1.4 V souladu s požadavky zákazníků musí vrcholové vedení co nejdříve informovat své dotčené zákazníky o všech problémech týkajících se bezpečnosti nebo zákonnosti produktu, včetně odchylek a neshod zjištěných příslušnými orgány.

 

Požadavek na hlášení incidentů byl zpřísněn tím, že je zajištěno, aby byly hlášeny i odchylky, nejen neshody.

 

4.2.1.5 V případech, kdy se vyžaduje, aby výrobky byly označovány a/nebo inzerovány s určitým tvrzením, nebo v případech, kdy jsou vyloučeny určité metody zpracování nebo výroby, musí být zavedena opatření k prokázání souladu s takovým tvrzením.

 

Zde byla změněna formulace z "ověřitelné praxe" na soulad s tvrzením. Soulad je rovněž novým požadavkem v rámci přezkumu řízení.

 

4.3.1 Postup pro vývoj nebo modifikaci výrobků a/nebo procesů musí být zdokumentován, zaveden a udržován a musí zahrnovat minimálně analýzu nebezpečí a posouzení souvisejících rizik.

 

Nyní je dokumentovaný postup vyžadován pro vývoj produktu.

 

4.3.3 Výsledkem procesu vývoje a/nebo modifikace musí být specifikace složení, změny složení, obalových materiálů, výrobních postupů a musí být v souladu s bezpečností potravin, kvalitou výrobků, zákonností, pravostí a požadavky zákazníků. To zahrnuje výrobní zkoušky, testování výrobku a monitorování procesu. Průběh a výsledky vývoje/modifikace výrobku se zaznamenávají.

 

Vývoj výrobku byl rozšířen o přepracování, obalové materiály i požadavky zákazníků a monitorování procesů.

 

4.3.5 Doporučení pro přípravu a/nebo použití potravinářských výrobků týkající se bezpečnosti potravin a/nebo kvality výrobků musí být ověřena a zdokumentována.

 

V tomto případě musí být doporučení pro přípravu ověřena pouze v případě, že se týkají bezpečnosti potravin nebo kvality výrobků.

 

4.4 Nákup

 

Požadavky 4.4.1 - 4.4.5 (V7) byly překompilovány do 4.4.1 - 4.4.3 (V8); z hlediska obsahu byl posílen přístup založený na riziku; například je třeba posuzovat pouze ty nakupované služby, které mají vliv na bezpečnost potravin a kvalitu výrobků.

 

4.5 Balení výrobků

Na základě rizik a zamýšleného použití jsou v podrobných specifikacích definovány klíčové parametry obalových materiálů, které jsou v souladu s platnými příslušnými právními předpisy a dalšími relevantními nebezpečími nebo riziky.

 

Vhodnost obalových materiálů pro styk s potravinami a existence funkční bariéry (bariér) se ověřuje pro každý dotčený výrobek. Musí být sledována a prokazována, například pomocí zkoušek/analýz:

 • organoleptickými zkouškami
 • zkouškami skladování
 • chemickými analýzami
 • výsledky zkoušek migrace.

 

Kromě monitorování je nyní zahrnuto i ověřování vhodnosti obalových materiálů.

 

4.5.3 Použité obaly a označení musí být vhodné pro balený výrobek a v souladu se specifikacemi výrobku odsouhlasenými zákazníkem Údaje na obalu musí být čitelné a nesmazatelné. Musí být sledovány a dokumentovány minimálně na začátku a na konci výrobní série a při každé změně výrobku.

 

Tento požadavek upřesnil požadavky na označování i četnost dokumentace kontroly obalů.

 

4.7.1 Všechny vnější prostory závodu musí být čisté, uklizené, navržené a udržované tak, aby se zabránilo kontaminaci. Tam, kde je přirozená drenáž nedostatečná, musí být instalován vhodný drenážní systém.

 

Venkovní plochy musí být navrženy tak, aby kontaminace byla nepravděpodobná.

 

4.8.1 Plán areálu musí být rozšířen o "meziprodukty včetně následného zpracování".

4.10.3 Činnosti čištění a dezinfekce musí být zdokumentovány a tyto záznamy musí být ověřeny odpovědnou určenou osobou ve společnosti.

 

Nová poznámka: Pro protokoly o čištění je vyžadována zásada 4 očí.

 

4.10.7 Plán odběru vzorků k ověření účinnosti čisticích a dezinfekčních opatření musí být nyní založen na riziku.

 

Nově: 4.12.3 Všechny chemické látky na pracovišti musí být vhodné pro daný účel, označené, skladované a musí se s nimi zacházet tak, aby nepředstavovaly riziko kontaminace.

 

4.12.4 Pokud jsou vyžadovány detektory kovů a/nebo jiných cizorodých materiálů, musí být instalovány tak, aby byla zajištěna maximální účinnost detekce a zabránilo se tak následné kontaminaci. Detektory musí být servisovány, aby se zabránilo jejich nesprávnému fungování, nejméně jednou za 12 měsíců nebo vždy, když dojde k významným změnám.

 

Novinkou je povinná údržba detektorů kovů a cizích předmětů každých 12 měsíců.

 

4.12.5 Musí být specifikována přesnost všech zařízení a metod detekce a/nebo odstraňování cizích materiálů. Funkční zkoušky těchto zařízení a metod musí být prováděny s četností závislou na riziku. V případě poruchy nebo selhání musí být posouzen dopad na výrobky a procesy.

 

Místo "pravidelných" funkčních zkoušek se nyní mají provádět na základě rizika. Kromě toho se v případě poruchy nemají dokumentovat nápravná opatření, ale má se posoudit dopad na výrobky a procesy.

 

4.16.1 Plán údržby byl rozšířen tak, aby zahrnoval i skladovací prostory.

 

4.17.1 Zařízení má být vhodně navrženo a definováno pro zamýšlené použití. Před uvedením nového zařízení do provozu se ověří soulad s požadavky na bezpečnost potravin, kvalitu výrobků, zákonnost, pravost a požadavky zákazníků.

 

Nově bylo zahrnuto ověřování shody pro nová zařízení.

 

4.18.1 KO č. 7: Musí být zdokumentován, zaveden a udržován systém sledovatelnosti, který umožňuje identifikovat šarže výrobků a jejich vztah k šaržím surovin a obalových materiálů určených pro styk s potravinami a/nebo materiálů, které nesou zákonné a/nebo relevantní informace o bezpečnosti potravin. Systém sledovatelnosti musí zahrnovat všechny příslušné záznamy o:

 • příjmu
 • zpracování ve všech fázích
 • použití opětovného zpracování
 • distribuci

Sledovatelnost musí být zajištěna a zdokumentována až do dodání zákazníkovi.

 

Poznámka: To znamená, že do sledovatelnosti musí být zahrnuty také etikety nebo vnější obaly pro multipacky nebo podobné výrobky.

 

4.18.2 Systém sledovatelnosti, včetně hmotnostní bilance, musí být testován nejméně jednou za 12 měsíců nebo vždy, když dojde k významným změnám. Zkušební vzorky musí odrážet složitost sortimentu výrobků společnosti. Záznamy o zkouškách musí prokazovat sledovatelnost před a za výrobkem (od dodaných výrobků k surovinám a naopak).

 

Novým požadavkem je, že u interních zkoušek musí být zdokumentována hmotnostní bilance.

 

4.19.1 U všech surovin se provede posouzení rizik, aby se zjistily alergeny vyžadující deklaraci, včetně náhodné nebo technicky nevyhnutelné křížové kontaminace zákonem deklarovaných alergenů a stopových prvků. Tyto informace musí být dostupné a relevantní pro zemi/místo prodeje hotových výrobků a musí být zdokumentovány a uchovávány pro všechny suroviny. Musí být veden aktuální seznam všech surovin obsahujících alergeny, které se v podniku používají. Musí v něm být rovněž uvedeny všechny směsi a receptury, do nichž jsou tyto alergenní suroviny přidávány.

 

Opět je vyžadován přístup založený na riziku; kromě toho je třeba zohlednit možnost křížové kontaminace.

 

4.19.2 K možným rizikům křížové kontaminace byl přidán "personál (včetně dodavatelů a návštěvníků)".

 

4.21.2 (6.2 v V7) Musí být zdokumentován, zaveden a udržován postup a plán ochrany potravin, který identifikuje potenciální rizika a definuje opatření na ochranu potravin. Musí zahrnovat minimálně následující body:

- právní požadavky

- identifikaci kritických oblastí a/nebo postupů a politiku přístupu zaměstnanců

- návštěvníky a dodavatele

- způsob řízení externích inspekcí a kontrolních návštěv

- veškerá další vhodná kontrolní opatření.

 

Kapitola 6 dokumentu V7 byla začleněna do dokumentu V8 jako kapitola 4.21. Řízení externích inspekcí a kontrolních návštěv má být nyní zahrnuto do procesních pokynů.

 

5. Měření, analýza, zlepšování

 

5.1.1 KO 8: Účinný program interního auditu musí být zdokumentován, zaveden a udržován a musí minimálně zajistit, aby byly kontrolovány všechny požadavky normy IFS. Tato činnost musí být naplánována na období 12 měsíců a nesmí přesáhnout 15 měsíců. Společnost musí mít zavedeno hodnocení rizik, při kterém jsou činnosti, které jsou kritické pro bezpečnost potravin a kvalitu výrobků, auditovány častěji.

 

To se vztahuje i na skladovací prostory mimo podnik, které společnost vlastní nebo si je pronajímá.

 

Poznámka: to znamená, že všechny požadavky musí být auditovány nejméně jednou za 12 měsíců (maximálně 15 měsíců). Následně musí být činnosti s vyšším rizikem auditovány častěji než jednou ročně.

 

5.1.3 Interní audity musí být zdokumentovány a jejich výsledky musí být sděleny vrcholovému vedení a osobám odpovědným za příslušné činnosti. Shody, odchylky a neshody musí být zdokumentovány a sděleny příslušným osobám.

 

Oproti verzi 7 je nyní kromě nezbytných nápravných opatření vyžadována také dokumentace shody i odchylek a neshod. V budoucnu musí zprávy o auditu obsahovat podstatně více informací o provedeném auditu.

 

5.3.2 Parametry procesu (teplota, čas, tlak, chemické vlastnosti atd.), které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti potravin a kvality výrobků, musí být monitorovány, průběžně a/nebo ve vhodných intervalech zaznamenávány a zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu a/nebo změně.

 

To znamená, že příslušné parametry, např. v systémech IT, musí být chráněny před přístupem neoprávněných osob pomocí hesel nebo přihlašovacích údajů.

 

NOVINKA 5.6.2 Kritéria pro program monitorování životního prostředí založená na riziku musí být zdokumentována, zavedena a udržována.

 

5.6.5 Výsledky analýz musí být včas vyhodnoceny kompetentními pracovníky. V případě nevyhovujících výsledků musí být okamžitě provedena náprava. Na základě rizik a právních požadavků musí být stanovena četnost přezkoumání výsledků plánu zkoušek a monitorování, aby bylo možné identifikovat trendy. Při zjištění nevyhovujících trendů se posoudí dopad na procesy a produkty a potřeba opatření.

 

Tento požadavek posiluje potřebu rychlého vyhodnocování výsledků průzkumů, aby bylo možné vypracovat aktuální a relevantní analýzy a hodnocení trendů.

 

5.11.1 Musí být zdokumentován, zaveden a udržován postup řízení oprav a nápravných opatření pro zaznamenávání, analýzu a hlášení odchylek, neshod a neshodných produktů příslušným osobám, aby bylo možné odchylky a/nebo neshody napravit a zabránit jejich opakování prostřednictvím nápravných opatření. To zahrnuje analýzu hlavních příčin, přinejmenším pro odchylky a neshody týkající se bezpečnosti, zákonnosti, pravosti a/nebo opakování odchylek a neshod.

 

To nyní zahrnuje nejen opravy a hlášení, ale v některých případech je analýza kořenových příčin také povinná.

 

NOVINKA 5.11.2 Pokud jsou zjištěny odchylky a neshody, musí být provedeny opravy.

 

Zde byly do normy doplněny opravy.

 

V zásadě by se měl dodržovat i slovník pojmů (příloha 12), protože tyto definice objasňují některé požadavky normy.

 

Nová verze 8 normy IFS pro potraviny je k dispozici ke stažení zdarma na internetových stránkách IFS.

Část 4: Časový plán a přechod

Od 1. října 2023 lze audit podle nové normy V8 provádět na dobrovolné bázi. Verze 8 je povinná (s výjimkou zvláštních případů) od 1. ledna 2024. V případě neohlášených auditů musí být audity prováděny v souladu s verzí 8, pokud časová osa začíná 1. října 2023 nebo později.

Loading...

DQS - váš partner pro certifikaci IFS Food 8

Společnost DQS je akreditovaným certifikačním orgánem pro IFS Food 8. S kvalifikovanými auditory po celém světě jsme vám k dispozici. Kontaktujte nás - rádi s vámi probereme vaše plány!

Autor
Dipl. Ing. Marion Brust

Po studiu potravinářské technologie a biotechnologie na Technické univerzitě v Mnichově/Weihenstephanu pracovala paní Brust v různých oblastech řízení výrobků a kvality pro mezinárodní potravinářskou společnost. Již v roce 1992 zde absolvovala externí školení jako auditorka pro IS0 9001 i jako interní auditorka.

Již 20 let je schválena společností DQS jako externí auditorka pro různé standardy řízení kvality a bezpečnosti potravin. Je také auditorkou pro PEFC-CoC a QMR malého certifikačního orgánu pro dřevo a les.

Loading...