1. Oblast působnosti a použitelnost

Tato "Příloha k předpisům DQS pro audit a certifikaci v automobilovém průmyslu" se vztahuje na všechny služby auditu a certifikace nabízené a poskytované klientům mezinárodní skupiny DQS podle IATF 16949. Tyto předpisy jsou platné pouze v kombinaci s obecným předpisem pro audit a certifikaci DQS, který je k dispozici v anglickém jazyce na https://www.dqsglobal.com/cs-cz/o-nas/akreditace-a-oznameni/pravidla-auditu-a-certifikace-skupiny-dqs nebo na vyžádání v každé kanceláři DQS.

2. Požadavky na program

Pro klienty, kteří žádají o certifikaci/registraci podle IATF 16949, platí další podmínky:

 1. Zákazník je povinen písemně oznámit společnosti DQS veškeré změny týkající se jeho právního, obchodního (např. společný podnik, subdodavatelské smlouvy s jinými organizacemi), vlastnického (např. fúze), organizačního statusu (např. klíčový manažer, kontaktní adresa nebo místo, rozsah činnosti, významné změny procesů) nebo zvláštního statusu zákazníka IATF OEM, a to do deseti (10) kalendářních dnů od provedení změny. Pokud zákazník neinformuje společnost DQS o změně, považuje se to za porušení smlouvy a společnost DQS v reakci na to přijme příslušná opatření.
 2. Podle bodu 5.3.1 "Nařízení o auditu a certifikaci DQS" může DQS po interní analýze situace automaticky pozastavit platnost certifikátů, a to z různých důvodů, např.:
 3. - v případě závažné neshody zjištěné během dozorového nebo recertifikačního auditu, nebo
  - DQS obdrží od člena IATF OEM výkonnostní soulad, nebo
  - klient upozorní DQS na zvláštní podmínky IATF.
  Lhůta pro pozastavení je obvykle maximálně 90 dní od zahájení procesu dekertifikace podle pravidel IATF a končí zrušením nebo zrušením pozastavení, např. na základě úspěšně dokončeného zvláštního auditu nebo uzavřeného plánu nápravných opatření.
 4. Klient nemůže odmítnout svědecký audit IATF DQS, přítomnost svědeckého auditora DQS a/nebo přítomnost zástupců IATF nebo jejich zástupců v zařízení klienta. Právo odmítnout přiděleného auditora je rovněž omezeno na odůvodněné případy střetu zájmů.
 5. Klient nemůže odmítnout žádost DQS o poskytnutí závěrečné zprávy IATF.
 6. Jediné použití loga IATF v souvislosti s tímto certifikačním systémem je uvedeno na certifikátu vydaném společností DQS. Jakékoli jiné použití loga IATF, ať už samostatně, či nikoli, je zakázáno. (Poznámka: Klient si může pořídit kopie certifikátu IATF 16949 s logem IATF pro marketingové a reklamní účely).
 7. Konzultanti klienta nemohou být během auditu fyzicky přítomni na pracovišti klienta ani se auditu nijak účastnit.
 8. Klient informuje DQS před převodem na nový certifikační orgán uznávaný IATF.
 9. Klient se zavazuje dodržovat dokument "Pravidla pro dosažení a udržení uznání IATF" v aktuálním znění a všechny schválené výklady a vysvětlení tohoto dokumentu, které zveřejnila IATF.