Opšti uslovi poslovanja DQS BH- BH cert d.o.o.

 

1. Općenito

DQS obavlja certifikaciju, audit i procjenu u ime svog klijenta.

Bez obzira na pojedinačne suprotne ugovore, klijent prihvata Opšte uslove poslovanja i cijene DQS-a, kao i „DQS Pravila audita i certifikacije“ u važećem izdanju u vrijeme ponude.

Poslovni uslovi klijenta koji su suprotni ili odstupaju će biti obavezujući samo u slučaju pisanog prihvatanja od strane  DQS.

 

2. Vršenje usluga

DQS auditira i procjenjuje sistem upravljanja klijenta, ili njegove dijelove, sa ciljem ocjene njegove usklađenosti sa specificiranim ili dogovorenim zahtjevima, uključujući učinkovitost sistema ili njegovih dijelova.

Klijent prima pismenu ekspertizu i/ili DQS certifikat, odnosno izjavu o usklađenosti ili ostale ateste.

Kao načelo, procjene se provode na mjestu gdje klijent obavlja operacije. DQS je nezavistan, neutralan i objektivan u svojim auditima. Obavljanje usluga je predmet odredbi koje se nalaze u važećem izdanju „DQS Pravila auditiranja i certifikacije“, koje su obavezujuće za obje strane.

Opseg vršenja usluga od strane DQS je specificiran pismeno u vrijeme slanja ponude; djelimično vršenje je dozvoljeno.

Strane se dogovaraju o tačnim dužnostima odvojeno. Kada se prilikom provođenja narudžbe, izmjene i/ili proširenje orginalnog opsega narudžbe identifikuje, ove promjene trebaju biti dogovorene posmeno od strane obje strane. Ako izmjene ili proširenje bude nerazumno za prihvatanje klijentu, on ima pravo da se povuče iz ugovora. Pri tome, klijent je obavezan platiti dogovorenu naknadu ili, ako nema dogovorene naknade, odgovarajuću naknadu.

 

3. Dužnosti klijenta

Klijent će DQS-u učiniti dostupnim sve informacije i dokumente koji su potrebni za vršenje ugovorenih usluga; kompletno, pažljivo i pravovremeno. Klijent će naglasiti sve procedure i okolnosti koje mogu biti značajne za vršenje ugovorenih usluga, bez poticanja. Ako klijent ne izvrši gore navedene dužnosti, vršenje usluga će se provesti na rizik klijenta, pod uslovom da nema doprinosa nemara na strani DQS-a.

 

4. Povjerljivost, prava, sigurnost podataka

DQS prati poslovnu povjerljivost, poduzima mjere da se osigura da pisana ekstertiza ili bilo koje druge činjenice ili dokumenti koji su dostupni u kontekstu vršenja usluga u vezi sa klijentom i predmetom ne budu proslijeđeni, korišteni ili objavljeni bez odobrenja.

DQS može kopirati pisane dokumente, koji su bili dostupni za pregled ili tokom pružanja usluga, za vlastite potrebe. Što se tiče pismene ekspertize, ocjene rezultata, itd. koje su kreirane u kontekstu narudžbe, koje su predmet prava zaštite, DQS odobrava klijentu neeksluzivno, neprenosivo pravo korištenja, koliko je neophodno u skladu sa ugovorom propisanom svrhim. Ne dobijaju se dodatna prava; tačnije, klijent nije ovlašten da mijenja pismenu ekspertizu, evaluaciju rezultata, itd.

DQS također procesuira i koristi lične podatke za vlastite svrhe samo unutar DQS Grupe. Također, DQS koristi sistem automarske obrade podataka. Da bi bili usklađeni sa zahtjevima zaštite podataka člana 32 Opšte regulative za zaštitu podataka (GDPR), DQS je implementirao mjere tehničke i organizacione prirode koje su namjenjene da osiguraju osigurnost pohranjenih podataka i obrade podataka. Zaposlenici koji su uključeni u obradu su se obavezali na strogo pridržavanje svih primjenjivih odredbi GDPR-a i svih relevantnih regulatia zaštite podataka.

 

5. Garancija

Garancija DQS-a pokriva samo usluge koje su navedene u narudžbenici. U slučaju usluga certifikacije, DQS je obavezan da izda certifikat, pod uslovodm da su odgovarajući preduslovi ispunjeni.

Dok DQS pruža opšte usluge, strane se slažu da je DQS vlasnik samo usluga, ne bilo kojih navedenih uspjeha. Bilo koje odluke bazirane na osnovu vršenja usluga su zadužene samo za klijenta, unutar vlastite sfere rizika i donošenja odluka.

 

6. Odgovornost

Bez obzira na zakonsku osnovu, DQS, njegovi različiti agenti i prateće osoblje, mogu biti odgovorni za štete samo u slučaju namjere ili krajnje nepažnje, ili u slučaju nemarnog kršenja osnovnih ugovornih obaveza („Materijalna obaveza“). U slučaju kršenja osnovnih ugovornih obaveza, odgovornost DQS-a je uvijek ograničena na opseg predvidljive štete tipične za ugovor u vrijeme njegovog zaključenja. Odgovornost za kolateralnu štetu, za uključenje kolateralne štete tipične za ugovor, je iznimka. U suptrotnom, odgovornost DQS-a je ograničena na dvostruku vrijednost narudžbenice, sa maksimumom od 100,000 KM po poslovnoj transakciji i 250,000 KM po kalendarskoj godini.

 

7. Uslovi plaćanja

Za kalkulaciju usluga, odgovarajuće i važeće cijene DQS-a se primjenjuju, osim ako je dogovorena fiksna naknada ili druga osnova za kalkulaciju.

Fakture će se izdati nakon svake faze izvršenja usluga i iste dospijevaju za plaćanje unutar deset dana od dana fakturisanja, bez odbitka. U slučaju zakašnjelog plaćanja, DQS je ovlašten da naplati kamatu po važećoj bankovnoj stopi.

DQS redovno preispituje svoj cjenovnik. Ako povećanje cijena ili troškovi nabavke zahtjevaju prilagođavanje važećih cijena, povećanje će biti saopšteno prije nego postane efektivno. Postojeće cijene će se i dalje primjenjivati na usluge koje su već potvrđene pismeno.

 

8. Rokovi i datumi dospijeća

DQS i klijent zakazuju datume za audite što je više moguće unaprijed. Datumi se potvrđuju pismeno. U slučaju da se potvrđeni datum ne može održati zbog razloga klijenta, DQS može fakturisati klijentu troškove koji su se zaista desili prilikom pripremanja dogovaranja datuma.

Ako klijent otkaže audit manje od osam sedmica prije datuma, DQS će fakturisati klijentu 80% vrijednosti ugovora, uključujući putne troškove koji su nastali i naknade za otkazivanje.

Ako klijent otkaže audit manje od sedam radnih dana prije datuma, DQS će fakturisati klijentu 100% vrijednosti ugovora, uključujući putne troškove koji su nastali i naknade za otkazivanje.

 

9. Trajanje i prekid

Ugovor je zaključen na neograničeni vremenski period na datum pravljenja ponude. Klijent može izdati pismenu obavijest o prekidu minimalno šest sedmica prije kraja kvartala, bez navođenja razloga.

U slučaju prekida od strane klijenta, DQS zadržava pravo da fakturiše za usluge koje su već pružene. osam sedmica prije datuma pružanja usluga, DQS će fakturisati klijentu 80% vrijednosti ugovora, uključujući putne troškove koji su nastali i naknade za otkazivanje.

Ako klijent prekine ugovor manje od sedam radnih dana prije datuma pružanja usluga, DQS će fakturisati klijentu 100% vrijednosti ugovora, uključujući putne troškove koji su nastali i naknade za otkazivanje. DQS može prekinuti ugovor samo zbog dobrog uzroka.

 

10. Završne odredbe

Nadležni sud je Općinski sud u Sarajevu. Pravo BiH se primjenjuje u svim slučajevima. Samo ova verzija Uslova poslovanja je zakonski obavezujuća za obje strane. Ako bilo koja individualna odredba bude poništena, validnost ostalih odredbi se ne dovodi u pitanje. U takvim slučajevima, poništene odredbe će biti zamjenjene relevantnim odredbama koje što više odgovaraju poslovnoj svrsi ovog ugovora, i koje čuvaju interese svake strane što je više moguće.

Pored gore navedenih odredbi, individualne certifikacijske usluge su predmet specifičnih zahtjeva u njihovoj važećoj verziji, kao i njihovih dodatnih interpretacija.

Sa ovim pitanjem, sve dosadašnje odredbe opštih poslovnih uslova prestaju biti validne.

 

Datum: 12.04.2019.