Standard ISO 14001 postavlja zahtjeve za sisteme upravljanja okolinom (EMS). Neki od ovih zahtjeva su ključni za efikasnost EMS-a. Ovo uključuje zahtjeve za mjere za suočavanje sa rizicima i prilikama, posebno u pogledu značajnih ekoloških aspekata kompanije. U sljedećem članku, naš stručnjak za standarde pokazuje mogući pristup implementaciji usklađenoj sa standardima.

Loading...

Šta su značajni okolinski aspekti u upravljanju okolinom?

Tehnički izraz zapravo nije sam po sebi razumljiv, zbog čega poznati okolinski standard ISO 14001 daje sljedeću definiciju:

"Aspekt životne sredine: element aktivnosti ili proizvoda ili usluga organizacije koji stupa u interakciju ili može stupiti u interakciju sa okolinom".

ISO 14001:2015 - Sistem upravljanja zaštitom okoline - Zahtjevi sa uputstvom za upotrebu.

Shodno tome, komentari na definiciju dodaju – i to je ključna tačka – da je okolinski aspekt samo okolinski aspekt ako ima, ili barem može imati, jedan ili više uticaja na okolinu. Ovdje važi pravilo da što je okolinski aspekt značajniji, to može biti značajniji njegov uticaj na okolinu.

Prema ovoj definiciji, praktično svaka vrsta korporativne aktivnosti podliježe manje ili više značajnim okolinskim aspektima. U širem smislu, na primjer, slanje paketa već ima okolonski aspekt. Ono što možda nije od značaja u pojedinačnom slučaju može, međutim, postati značajan okolinski aspekt kada se paketi šalju masovno (na primjer, u poslovanju za narudžbu poštom).

Koji su ključni zahtjevi standarda?

Poglavlje 6.1.2 ISO 14001 specificira zahtjeve u pogledu okolinskih aspekata.

Kompanija mora prvo identifikovati i proceniti svoje okolinske aspekte i povezane uticaje na okolinu, uzimajući u obzir ulaze i izlaze materijala i energije i sve realne uslove rada, u okviru EMS-a.

Sljedeći korak je identifikovanje onih okolinskih aspekata koji uzrokuju ili mogu uzrokovati značajnu promjenu u okolini i stoga su relevantni za sistem upravljanja okolinom. Bitno je da vaša kompanija može kontrolisati ili barem utjecati na identificirane aspekte okoline.

Okolinski aspekti u procjeni životnog ciklusa

Istovremeno, okolinski standard zahtijeva da se pri određivanju okolinskih aspekata uzme u obzir životni ciklus proizvoda i usluga. Na primjer, ovo također može uključivati okolinske ​​aspekte zajedno sa uticajima na okolinu koji su rezultat tretmana proizvoda na kraju njihovog životnog ciklusa - vjerovatno dugo nakon što je vaš proizvod napustio kompaniju. Naravno, tu ulogu igra i početak životnog ciklusa, a ključne riječi su, na primjer, nabavka sirovina ili komponenti za proizvod.

Međutim, zahtjevi standarda ne uključuju pripremu odgovarajuće eko ravnoteže proizvoda ili usluga. A.6.1.2 u aneksu ISO 14001 navodi da je dovoljno "pažljivo razmatranje" pojedinačnih faza životnog ciklusa na koje kompanija može da utiče.

Međutim, standard ne precizira šta tačno znači "pažljivo razmatranje". Svaka kompanija ili organizacija mora odlučiti o tome za sebe, uzimajući u obzir njihovu specifičnu situaciju.

Utvrđivanje okolinskih aspekata: Opći pristup

Nije potrebno analizirati svaku sirovinu, svaki pojedinačni proizvod ili svaku pojedinačnu aktivnost u toku usluge za relevantnost kao mogući okolinski aspekt. Umjesto toga, vaša kompanija može grupisati ili kategorizirati aktivnosti, proizvode i usluge na smislen način, ali samo ako postoje zajedničke značajne karakteristike.

"Upravljanje aspektima životne sredine se naziva okolinskim učinkom prema ISO 14001:2015."

ISO 14001:2015, pogl. 3.4.11

Konačno, vaša organizacija treba da utvrdi da li neki relevantni aspekti proizilaze iz ovih karakteristika, koji značajni uticaji na okolinu mogu rezultirati i kako se okolinski učinak može poboljšati. ISO 14001 daje sugestije u Aneksu pod A.6.1.2 o tome koji okolinski aspekti bi se mogli uzeti u obzir u ovom pogledu. Međutim, ova „kontrolna lista“ nije potpuna niti se navedeni aspekti odnose podjednako na svaku kompaniju i organizaciju.

Primjeri okolinskih aspekata

 • Emisije u atmosferu
 • Ispuštanje u vodu
 • Kontaminacija tla
 • Potrošnja sirovina i prirodnih resursa
 • Potrošnja i oslobađanje energije
 • Stvaranje otpada
 • Potrošnja zemljišta

Ova lista identifikuje okolinske aspekte na višem nivou koji bi možda trebalo da budu dalje raščlanjeni. Na primjer, potrošnji sirovina uvijek prethodi ekstrakcija i transport tih sirovina. Ovo opet rezultira pojedinačnim okolinskim aspektima koji se mogu samo djelimično kontrolisati, ali je moguće uticati na njih.

Gore spomenuto razmatranje životnog ciklusa proizvoda ili usluge stoga igra bitnu ulogu u određivanju indirektnih ili direktnih okolinskih aspekata. Također se moraju uzeti u obzir proizvodi i usluge trećih strana koje su uključene u aktivnosti kompanije.

Umweltmanagement
Loading...

ISO 14001 - održivo upravljanje okolinom

Certificiran sistem upravljanja okolinom u skladu sa međunarodnim standardom ✓ Minimiziranje rizika i poboljšanje okolinskih performansi ✓ Odgovorno i održivo poslovanje ✓

Identifikacija i evaluacija okolinskih aspekata u upravljanju okolinom

Za identifikaciju značajnih okolinskih aspekata u kompaniji, ISO standard ne navodi metodu koju bi službenici za upravljanje okolinom (EMB) mogli slijediti. U aneksu se navodi: "Ne postoji posebna metoda za određivanje značajnih aspekata životne sredine, međutim, utvrđeni metod i kriteriji treba da daju konzistentne rezultate."

Dobro mjesto za početak je razlikovanje okolinskih aspekata u odnosu na sve uslove rada (namjerne i nenamjerne) i po direktnim i indirektnim aspektima. To je najbolje uraditi uz primjere mogućih okolinskih aspekata datih u gornjoj kontrolnoj listi. Ima smisla istovremeno razmotriti moguće posljedice na okolinu.

"Okolinski aspekti ne moraju imati samo negativne uticaje na okolinu - oni mogu imati i pozitivne posljedice."

Da bi se procjenilo da li je okolinski aspekt značajan, moraju se definisati okolinski kriteriji. Svaki od ovih okolinskih kriterija mora biti rangiran prema vrsti okolinskog aspekta i ozbiljnosti potencijalnog uticaja na okolinu. Treba napomenuti da okolinski aspekt koji na prvi pogled možda nije značajan može postati značajan primjenom dodatnih kriterija. To bi trebao biti slučaj, na primjer, u pogledu zakonskih obaveza ili zabrinutosti zainteresovanih strana.

U vezi sa identifikacijom značajnih okolinskih aspekata, ISO 14001 govori ne samo o onima koji imaju negativan uticaj na okolinu, već i o onima koji imaju pozitivan uticaj na okolinu. To je slučaj kad god kompanija pokrene relevantne aktivnosti, kao što je poboljšanje kvaliteta vode ili tla ili podizanje okolinske svijesti kroz obuku.

Evaluacija matrice i evaluacija kriterija

Identifikacija značajnih okolinskih aspekata treba da bude procesno orijentisana i zasnovana na input-output analizi, eventualno raščlanjena na organizacione (uključujući prostorne) jedinice. Za takvu analizu potrebni su odgovarajući ključni indikatori, na primjer putem mjerenja. Uz pomoć ovih indikatora, ulazni i izlazni materijalni tokovi mogu se odrediti i kvantificirati.

Ulazni materijalni tokovi - primjeri
Energija, voda, sirovine, pomoćni materijali, itd.

Izlazni materijalni tokovi - primjeri
Proizvodi, otpad, emisije, otpadne vode, otpadna toplota, itd.

Metoda ABC, koja je prilično jednostavna za implementaciju, može se koristiti za redovnu evaluaciju identifikovanih direktnih i indirektnih okolinskih aspekata. Ona predstavlja relevantnost za vaš sistem upravljanja okolinom u tri kategorije:

 • A: veoma problematično
 • B: umjereno problematično
 • C: neproblematično

Kriteriji na kojima se zasniva ova klasifikacija mogli bi izgledati otprilike ovako: Relevantnost s obzirom na:

 • Zakonske zahtjeve
 • Društvene zahtjeve
 • Štetan uticaj na okolinu (normalno stanje / incident)
 • Okolinske troškove
 • Uzlazne i silazne procese
 • Potrošnju resursa

 

Na primjer "društveni zahtjevi":

A: Stalne (opravdane) kritike zainteresovanih strana
B: Upozorenja o umanjivanju/zahtjevi za strožijim propisima
C: Nema značajnih kritika od strane šire javnosti

Kada se izvrši dodjela relevantnosti (važnosti) za sve gore navedene kriterije, ukupni rezultat se može prenijeti na matricu, na primjer toplotnu mapu, koja ukazuje na važnost okolinskog aspekta na osnovu prethodno definisanog bojanja. Dodjela u bodovnom sistemu također može biti od pomoći.

Zaključci koje vaša kompanija izvlači iz identifikacije i evaluacije značajnih aspekata zavise od razmatranja mogućih rizika i prilika za sistem upravljanja okolinom koji proizilaze iz rezultata.

Okolinski aspekti također u EMAS

Međutim, identifikacija značajnih okolinskih aspekata nije jedinstvena karakteristika standarda ISO 14001. Pečat odobrenja za upravljanje okolinom Evropske unije, EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), takođe nameće ovaj zahtev u okviru takozvane izjave o okolini. Ovdje značajni okolisnki aspekti čine osnovu za formulisanje okolinskih ciljeva.

Utvrđivanje okolinskih aspekata u skladu sa standardom: Sažetak

Rukovanje okolinskim aspektima je od velike važnosti u upravljanju okolinom prema ISO 14001. U ovom trenutku se donose mnoge odluke za efikasan sistem upravljanja – i za samu okolinu. Identificiranje značajnih okolinskih aspekata s negativnim ili pozitivnim efektima na okolinu nije kao gledanje u kristalnu kuglu.

Iako standard ne specificira konkretnu metodu, procesno orijentisani alati i procedure mogu se razviti na relativno jednostavan način za određivanje okolinskih aspekata. Primjeri uključuju kontrolne liste za okolinske aspekte, kako se mogu identifikovati njihovi uticaji na okolinu, ili evaluacione matrice sa odgovarajućim kriterijima evaluacije. Kompanije stoga mogu ispuniti zahtjeve ISO 14001 o okolinskim aspektima na sistematičan, strukturiran i ciljani način.

DQS: Šta možemo učiniti za vas

Prednosti sistema upravljanja u skladu sa okolinskim standardom ISO 14001 u potpunosti se otkrivaju uz provjeru i certifikaciju. Kao stručno certifikacijsko tijelo akreditirano od strane njemačkog DAkkS-a (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH), između ostalih, vršimo audit efikasnosti vašeg sistema upravljanja okolinom u sklopu klasičnog procesa certifikacije. Također može biti dio integrisanog sistema upravljanja.

Naše audite planiramo pojedinačno i prilagođavamo ih okolnostima i ciljevima Vaše kompanije. Sa DQS certifikatom, dobijate međunarodno priznat dokaz da su strogi okolinski zahtjevi standarda zaista ispunjeni. Godišnji monitoring služi da se osigura stabilnost procesa i minimiziraju rizici. Recertifikacija se vrši svake tri godine.

ISO 22301 Zertifizierung
Loading...

ISO 14001 certifikacija

Koliko posla treba da uradite da bi vaš sistem upravljanja bio certificiran prema ISO 14001? Saznajte besplatno i bez obaveza.

Napomena: naše članke pišu isključivo naši stručnjaci za standarde za sisteme upravljanja i dugogodišnji auditori. Ako imate pitanja za autora, slobodno nas kontaktirajte. Radujemo se razgovoru s vama.

Autor
Kai-Uwe Kaiser

DQS proizvodni menadžer, auditor i expert za teme iz oblasti okoline, energije, energetske efikasnosti i održivosti, kao i auditor za kvalitet i automobilsku industriju. Gospodin Kaiser ima dugogodišnje iskustvo kao proizvodni menadžer, menadžer kvaliteta za upravljanje okolinom, energijom, sigurnošću na radu i kao menadžer postrojenja u automobilskom sektoru. Svojom stručnošću doprinosi i raznim kursevima obuke.

 

Loading...